Texty k meditáciám a skupinám

Texty k meditáciám a skupinám

8.11.2020
Na tejto stránke nájdete biblické texty k čítaniu na každý týždeň. Biblické texty k meditácii na každý deň. Otázky k premýšľaniu a rozhovoru v skupine. Pomôžu vám pripraviť sa vnútorne na tému homílie, ktorá odznie v nasledujúcu nedeľu.

Podklady môžu slúžiť diskusii v skupine.

Stiahnuť si ich môžete tu:
Podklady #1 8.11.-20.12.2020
Podklady #2 21.12.2020-17.1.2021 
Podklady #3 18.1-21.3.2021
Podklady 
#4 29.3.-20.6.2021 

Ak sa chcete zapojiť do niektorej skupiny, prosím vyplňte tento krátky dotazník:
https://forms.gle/ysoCnd87KrAYThfD7

29. 3 – 2. 4.  2021

Opustený Bohom   

Text na čítanie a premýšľanie

Evanjelium podľa Matúša 27: 35 – 46, Žalm 22: + - 2, 7 – 9, 16 - 19

 

Otázky k rozhovoru v skupine

Cítil si sa niekedy opustený a zradený?

Opustil si a zradil niekedy niekoho?

Cítil si sa niekedy opustený Bohom?

Bol Ježiš na kríži opustený Bohom? Čo si myslíš o jeho výkriku: Bože môj, prečo si ma opustil?  Prečo odkazuje k 22. Žalmu?

Ako rozumieš Kristovej ceste od Božej plnosti do ľudskej prázdnoty a opustenosti smrti?

Môže nám tá Kristova opustenosť pomáhať? 

 

K meditácii: 

P: Keď ho ukrižovali hodili lós o jeho rúcho. (Mat. 27: 35) Delia si moje rúcho a o môj odev losujú (Žalm 22: 15

U: Tí čo tade prechádzali, rúhali sa mu, výsmešne potriasali hlavou. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, keď ho mal rád. (Mat. 27: 30, 43) Všetci čo ma vidia, posmievajú sa mi, uškŕňajú sa, pokyvujú hlavou: Spoľahol sa na Hospodina, mal by ho zachrániť, nech ho vytrhne keď má v ňom záľubu (Žalm 22: 8 – 9)

S: Okolo deviatej hodiny Ježiš zvolal silným hlasom: Eli Eli lema sabachthani? Ó znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? (Mat. 27: 46) Bože môj, Bože môj prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku. (Žalm 22: 2)

Š: Hrdlo mi vyschlo ako črepina, jazyk sa mi prilepil na podnebie, vrhol si ma do prachu smrti (Žalm 22: 16)

P: Psy ma obkľúčili, zovrela ma tlupa zlosynov, prebodli mi ruky i nohy (Žalm 22: 17)

 

4.  4.  2021

Prečo plačeš? Koho hľadáš?  

Text na čítanie a premýšľanie

Evanjelium podľa J8na 20: 1 - 18

 

Otázky k rozhovoru v skupine

Zrútil sa ti už niekedy svet: Predstavy o šťastí a naplnení sa ti zrútili ako domček z karát?

Poznáš smútok, ktorý ťa oslepí, tak že nie si schopný vidieť dobro ktoré prichádza?

Zrútili sa ti už niekedy tvoje predstavy o Bohu? Ako sa k takému zrúteniu staviaš?

Stratil si v živote človeka, bez ktorého si nevieš predstaviť život? Ako na smútok tej straty odpovedá tajomstvo vzkriesenia?

 

K meditácii: 

P: Bola ešte tma, keď Mária Magdaléna prišla k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený,

U: Vzali môjho Pána, a neviem, kam ho položili.

S: Ježiš sa jej opýtal: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš?

Š: Myslela si že je to záhradník a povedala mu: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz kam si ho položil a ja si ho vezmem.

P: Ježiš ju oslovil: Mária! Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky Rabbúni!, čo znamená: Učiteľ!

 

5. 4 – 11. 4.  2021

Naša Zem Alica Rosová  

 

Text na čítanie a premýšľanie

Genezis 1:26-31; Genezis 2:15; Žalm 8; Žalm 104         

 

Otázky k rozhovoru v skupine

Aký mohol mať Boh plán, keď nám zveril Zem?

Prečo žalmy ospevujú krásu a silu prírody?

Sme vlastníkmi Zeme?

Čo znamená byť stvorený na obraz Boha?

 

K meditácii: 

P: Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz  

U: Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou 

S: Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden aby ju obrábal a strážil 

Š:  Zo svojich príbytkov zvlažuješ vrchy, ovocím tvojho diela sýti sa zem

P:  Kiež mu je príjemná moja pieseň! Budem sa radovať v Hospodinovi.

 

12. 4 – 18. 4.  2021

Nádej je skrytá v tajomstve  KOHELET 14 

Text na čítanie a premýšľanie

Kohelet 8: 15 – 17, 9: 1 – 10

 

Otázky k rozhovoru v skupine

Kde sa vo mne berie nádej.?

Ako nádej súvisí  s Božou  múdrosťou skrytov v tajomstve, ako o nej píše Pavol?

Čo  v mojej životnej situácii znamená odpútať sa od diktátu pudov, no zároveň sa odovzdať  telu, a prijať v ňom Bohom dané určenie?

Ako mi v tom pomáha viera v Krista,  v ktorom sa Slovo stalo telom, a Boh človekom?

 

K meditácii: 

P: Spravodlivý i múdri, aj ich skutky sú v Božích rukách, aj láska a nenávisť, lebo ľudia nevedia, čo všetko je pred nimi.

U: Všetko je pre všetkých rovnaké, ten istý údel ma spravodlivý aj svojvoľný, dobrý, čistý aj nečistý, obetujúci i ten kto neobetuje.

S: To je zlé vo všetkom, čo sa deje pod slnkom, že ten istý údel majú všetci. Ľudské srdce je plné zla, je v ňom bláznovstvo po celý život a potom ide k mŕtvym

Š: Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič. Niet pre nich viac odmeny, lebo ich pamiatka je zabudnutá.

P: Choď jedz v radosti svoj chlieb, pi svoje víno s dobrou mysľou, lebo Boh si dávno obľúbil tvoje dielo.

 

19. 4 – 25. 4.  2021

Pavol Jurčo

 

26. 4 – 2. 5.  2021

Svet podľa Steve Jobsa versus Kohelet  - KOHELET 15

Text na čítanie a premýšľanie

Kohelet 9: 11 - 18

 

Otázky k rozhovoru v skupine

Od čoho závisí, či je život človeka úspešný, alebo neúspešný?

Čo je úspech? Aký život je úspešný život?

V čom hľadáš úspech ty?

Ako sa vyrovnávaš s náhodou, ktorá určuje životné osudy?

Hľadáš v živote svoju vnútornú premenu k dobru pravdivosti a láske, alebo hľadáš vonkajší úspech?

 

K meditácii: 

P: Rýchli nevyhrávajú  beh, hrdinovia boj, múdri majetok, rozumní priazeň, lebo neprajný čas a nehoda môže zastihnúť všetkých

U: Človek nepozná svoj čas, tak ako ryby, čo sa chytia do siete, či vtáky chytené o osídla

S: Chudobný múdry muž svojou múdrosťou zachránil mesto. Nik si však na toho chudobného muža viac nespomenul.

Š: Lepšia je múdrosť než sila, hoci múdrosťou chudobného sa pohŕda, a jeho slová nikto nepočuje

P: Slová múdrych vypočuté v pokoji znamenajú viac, než krik toho, kto vládne nad hlupákmi

 

3. 5 – 9. 5.  2021

Homília Miro Kocúr  

Text na čítanie a premýšľanie

1Kor 15, 1-22

 

Otázky k rozhovoru v skupine

 

Čím sú pre mňa stretnutia s ľuďmi.

Ktoré stretnutia nadlho alebo navždy poznamenali ďalšie smerovanie môjho života?

Spomínam si na nejaké stretnutia Ježiša s ľuďmi počas jeho života. Mám nejaké „obľúbené“? 

Ako sa tieto stretnutia líšia od stretnutí Ježiša s ľuďmi ako o nich hovorí apoštol Pavol po Ježišovom zmŕtvychvstaní? 

Dejiny civilizácie sa delia na udalosti pred Kristom a na udalosti nášho letopočtu či „Roku Pána dnes už 2021“. Mám aj je niečo ako môj osobný letopočet pred stretnutím s Kristom a potom? 

  

Ježiš sa stretáva s ľuďmi. Stretáva sa s mužmi aj ženami, stretáva sa s deťmi. S priateľmi aj nepriateľmi, s nie židmi aj židmi.  Ježiš sa stretáva aby uzdravoval chorých. Ježiš sa stretáva aby učil. Ježiš sa stretáva s ľuďmi aby odpúšťal. Ježiš sa stretáva s človekom aby človeka zmenil, pretvoril a "pozmenil" jeho cestu. Ježiš tvorí nový svet aby človek robil to isté vnútorne zjednotený s ním.

 

K meditácii:  

P: Ježiš sa stretáva s ľuďmi. Stretáva sa s mužmi aj ženami, stretáva sa s deťmi. S priateľmi aj „nie“ priateľmi s nie židmi aj židmi.

U: Ježiš sa stretáva aby uzdravoval chorých Jn 5, 1-10

S: Ježiš sa stretáva aby učil Jn 7,14-30 

Š: Ježiš sa stretáva aby odpúšťal Jn 8, 1-11

P: Ježiš sa stretáva aby človeka zmenil Sk 9,1-9

10. 5–  16. 5.  2021

Mať srdce na pravom mieste – KOHELET 16

Text na čítanie a premýšľanie

Kohelet 9: 18 + 10 kapitola celá

 

Otázky k rozhovoru v skupine

Máš srdce na pravom mieste?

Ustupuješ v strachu zo svojho miesta?

Nesnažíš sa zaujať miesto ktoré ti nie je primerané?

Preberáš zodpovednosť za svoje činy?

Neurčujú tvoje konanie pohnútky pýchy či závisti?

Kde je poklad tvojho srdca? Na nebi či na zemi?

 

K meditácii: 

P: Jediný hriešnik zničí mnoho dobrého. Ako mŕtve muchy spôsobia, že olej voňavkára páchne a kvasí, tak trocha hlúposti účinkuje viac ako múdrosť a česť.

U: Múdry má srdce na pravom mieste, hlúpy však na nesprávnom.

S: Ak sa proti tebe dvíha vládcov hnev, neopúšťaj svoje miesto, lebo miernosť zabraňuje mnohým hriechom.

Š: Videl som pod slnkom také zlo: Omyl vychádza od vládcu. Hlupák je dosadený na vysoké miesta, schopní však sedia v ponížení

P: Hlupák množí svoje slová, hoci človek nemôže vedieť, čo bude, čo sa stane, keď bude po ňom. Kto mu to oznámi?

 

17. 5 – 23. 5.  2021

Letnice – Pavol Jurčo   

 

24. 5 – 30. 5.  2021

Púšťaj svoj chlieb po vode – KOHELET 17

Text na čítanie a premýšľanie

Kohelet 11: 1  - 6

 

Otázky k rozhovoru v skupine

Je svet úplne determinovaný, alebo v ňom existuje priestor slobody?

Kde v sebe nachádzam ten priestor?

Spoliehaš sa vo svojom svete iba na spoľahlivé výpočty, alebo sa odvažuješ k novým slobodným činom?

Čo pre teba znamená púšťať svoj chlieb po vode?

Ako a odkiaľ sa ti vráti hodnota toho čo nezištne rozdáš?

 

K meditácii: 

P: Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš

U: Daj podiel siedmim aj ôsmim, lebo nevieš, čo zlé sa stane na zemi.

S: Kto sleduje vietor, nebude siať, a kto hľadí na oblaky, nebude žať.

Š: Ako nepoznáš cestu vetra, nevieš, ako sa tvoria kosti v lone tehotnej ženy, tak nepoznáš konanie Boha, ktorý spôsobuje všetko.

P: Z rána rozsievaj svoje semä a do večera nenechaj svoju ruku nečinnú, lebo nevieš, čo sa vydarí: to či ono, alebo oboje

 

1. 6 – 6. 6.  2021

Óda na radosť uprostred márnosti života KOHELET 18

Text na čítanie a premýšľanie

Kohelet 2:1 -3, 2: 10, 2: 42 – 26, 3: 12 – 13, 3: 22, 5: 17 – 19, 8: 15, 9: 7 – 10, 11: 7 - 10

 

Otázky k rozhovoru v skupine

Ako v sebe zmieruješ rozpor medzi radosťou a márnosťou – pominuteľnosťou toho, čo je zdrojom radosti?

Žiješ svoju radosť vo vďačnosti a zodpovednosti?

Je tvoje srdce osvecované vedomím Božieho súdu pravdy a lásky?

Pamätáš v slnečných dňoch mladosti na temnotu staroby?

K meditácii: 

P: Spoznal som, že pre človeka niet nič lepšie, ako radovať sa a konať vo svojom živote dobro

U: Sladké je svetlo a očiam lahodí vidieť slnko

S: Ak bude žiť človek mnoho rokov, počas všetkých nech sa raduje; nech pamätá na dni temnosti, lebo tých bude veľa.

Š: Raduj sa mladík vo svojej mladosti, nech sa ti srdce rozveseľuje v mladých dňoch! Kráčaj cestami, ktorými ťa povedie tvoje srdce a kam si žiadajú tvoje oči! No vedz, že za všetko toto ťa Boh predvolá na súd.

P: Odstráň mrzutosť o svojho srdca a odstráň zlo od tela, lebo mladosť a čerň vlasov sú pominuteľné.

 

7. 6 – 13. 6.  2021

Homília Miro Kocúr

Príbeh jedného pokrytectva

Text na čítanie a premýšľanie

Sk 4,32-5,16

 

Otázky k rozhovoru v skupine

Ako prežívam správy o sociálnej nerovnosti vo svete?

Aký mám pocit keď ma osloví predajca Nota Bene? 

Ako často prispievam na sociálne potreby mne blízkych aj neznámych ľudí?

Vnímam môj vzťah k sociálnej spravodlivosti a existencii chudoby ako súčasť mojej kresťanskej každodenne prežívanej viery?

Vidím v chudobnom, zle oblečenom či inak „nevábnom“ človeku Ježiša


To čo v evanjeliách koná Ježiš, tak pokračujú v Jeho konaní apoštoli. Cirkev nie je inštitucionálna štruktúra sú to živí ľudia uprostred tohto sveta. Majú všetko spoločné ale nie o všetko sa vedia podeliť. A niektorí ani nechcú, hoci vedia, že by sa mali. To je naše veľké pokušenie byť tak trochu pokrytcami a oddeliť to od našej viery.

  

K meditácii:  

P: Ježiš sa stretáva s ľuďmi. Apoštoli sa stretávajú s ľuďmi.

U: Apoštoli sa stretávajú so spoločenstvo veriacich aby sa delilo o spoločenstvo, chlieb, starosti aj každodenné potreby.

S: Apoštoli sa stretávajú s nasledovníkmi Ježiša aby ich učili. 

Š: Apoštoli sa stretávajú aby ich uzdravovali.

P: Apoštoli sa stretávajú s ľuďmi aby pokračovali v ich vnútornej premene


14. 6. – 20. 6. 2021

Keď sa rozbije džbán nad prameňom – KOHELET 19

Text na čítanie a premýšľanie

Kohelet 12: 1 - 8

 

Otázky k rozhovoru v skupine

Premýšľaš niekedy nad smrťou? Aká myšlienky a pocity v tebe vyvoláva?

Uvedomuješ si svoje starnutie?  Aké pocity v tebe vyvoláva fakt ubúdania života a staroby?

Keď povie Kohelet pamätaj na Hospodina vo dňoch mladosti, čo má na mysli. Ako náš vzťah s Bohom súvisí s rozpamätávaním?

V akom zmysle je mladosť časom prípravy na starobu?

Kohelet napokon človeka k Bohu vzťahuje v motíve návratu: Prach sa vráti do zeme tam kde bol a duch sa vráti k Bohu ktorý ho dal. Ako tento motív návratu k počiatku môže pomáhať v utváraním môjho vzťahu k Bohu?

 

K meditácii: 

P: Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch mladosti, kým neprídu zlé dni a nepriblížia sa roky, keď povieš: Nemám v nich záľubu.

U:  Zhrbia sa silný muži, ženy čo melú prestanú pracovať. Dvere na ulicu sa zavrú a stíchne zvuk mlynu.

S: Rozkvitne mandľovník, oťažie kobylka, odkvitne kapary, lebo človek odchádza do svojho večného domu a po  uliciach kráča zástup trúchliacich

Š: Pretrhne sa strieborný motúzika rozbije sa zlatá čaša, roztriešti sa džbán nad prameňom, poláme sa koleso na studni

P: Prach sa vráti do zeme, tak ako bol, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.