eventy

Bohoslužby Kaplnky
Homília Ján Bán

Naděje zamezuje tomu, abychom lpěli na tom, co máme, a osvobozuje nás k tomu, abychom opustili bezpečné místo a vstoupili na neznáme a strach vzbuzujíci území.

Henri Nouwen

Akýkoľvek pokus zariadiť alebo plánovať vlastné osvietenie je odsúdený na neúspech, pretože ho bude riadiť vaše ego. Zbadať dokážete len to, čo ste sa už rozhodli hľadať. Nemôžete vidieť niečo, čo ešte nie ste pripravení hľadať. Zlyhanie a poníženie vás preto donútia pozrieť sa tam, kam by ste sa inak nikdy nepozreli.
Preto je, žiaľ, potrebné povedať, že sa musíme potknúť a spadnúť. O páde však nestačí čítať – tak ako to robíte teraz. Na istý čas naozaj musíme stratiť kontrolu nad vlastným životom, inak sa nikdy nenaučíme, ako jeho riadenie prenechať tomu kto utvára zmysel nášho života.

Richard Rohr
Bohoslužby s eucharistiou
Z Cyklu Sprievodca labyrintom Biblie

Homília Daniel Pastirčák

Neviem kto ma poslal na svet, neviem, čo je svet, neviem čo som. žijem v strašnej nevedomosti všetkých vecí. Neviem, čo je moje telo, moje zmysly, moja duša, ba ani tá časť mojej bytosti, ktorá myslí to, čo hovorím, ktorá premýšľa o všetkom, aj o sebe, nepozná viac ako ostatné.
Vidím úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú a som prikovaný v jednom kúte tejto nesmiernej rozlohy, no neviem, prečo som postavený na toto a nie na iné miesto; neviem ani to, prečo táto krátka chvíľa, ktorá mi je daná pre život, je mi určená práve na tomto a nie na inom bode celej večnosti, ktorá ma predchádzala, a celej večnosti, ktorá príde po mne Vidím len nekonečnosti na oboch stranách, ktoré ma uzavierajú, ako atóm, ako tieň, ktorý trvá len chvíľu bez návratu. Viem iba toľko, že musím umrieť; ale čo najmenej poznám je smrť, ktorej neuniknem.

Blaise Pascal

Láska, ktorej základom je vernosť dokazuje, ako večnosť môže existovať počas samotného života. Jedným slovom šťastie! Áno, šťastie v láske je dôkazom, že večnosť môže existovať v čase.

Alain Badiou

Kamkoľvek, len nech je to mimo tento svet!
Baudelaire

Zastavte svet, chcem vystúpiť !
Chlebnikov

Narodená pre iné miesto...
Haugová


Miluje ma ten, ktorý nie je v tomto svete. Vo svojej cele vidím toho, ktorý je mimo tento svet. Sedím na svojej posteli a odpočívam mimo tento svet. No jeho, ktorý je večný, a predsa zrodený, vidím, hovorím s ním, odvažujem sa povedať: Milujem, pretože ma miluje on. Živím sa tým pohľadom, odievam sa doň; zjednotený s ním prekračujem nebesia. A viem, že je to pravdivé a isté.
Vidím toho, kto je vo svojej prirodzenosti neviditeľný. Viem, že ten, kto je úplne vzdialený všetkým tvorom, ma prijíma do seba, ukrýva ma vo svojom náručí, cítim sa celkom mimo tento svet. Ja smrteľný, a vo svete celkom nepatrný, vidím v sebe celého stvoriteľa sveta. A pokiaľ som nažive, objímam v sebe celý kvitnúci život a viem, že nezomriem: Je v mojom srdci a prebýva v nebi. Tu i tam ho vidím v rovnakom svetle.

Symeon Nový teológ

Zmena

23február
Homília: Zuzana Mojžišová

Skúsenosť z dejín nás učí, že sa ľudia a vlády z dejín nikdy nepoučili.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Pre ziskuchtivosť zhrešili mnohí; kto túži zbohatnúť, na nič neberie ohľad. Ako sa klin vráža do škáry medzi kameňmi, tak sa hriech votrie do predaja a kúpy. Ak sa niekto nebude držať pevne bázne pred Pánom, jeho dom bude rýchlo zborený. Ako pri osievaní zostanú na riečici smeti, tak sa ukáže špina človeka pri jeho premýšľaní. Ako pec preverí hrnčiarove nádoby, tak človeka preverí jeho uvažovanie. Ako ovocie stromu hovorí o tom, kto ho pestuje, tak premýšľanie prezrádza úvahy srdca človeka. Nechváľ muža, skôr ako premýšľa, lebo to je skúška pre ľudí. Ak sa budeš usilovať o spravodlivosť, dosiahneš ju a oblečieš si ju ako slávnostné rúcho. Vtáky si sadajú k seberovným a pravda sa vráti k tým, čo v nej žijú. Ako lev striehne na korisť, tak hriech striehne na tých, čo páchajú neprávosť. Keď rozpráva zbožný, vždy je v tom múdrosť, ale blázon sa mení ako fázy mesiaca. Neplytvaj časom medzi nerozumnými, medzi rozumnými však zostaň čo najdlhšie. Reč hlupákov je odporná a smejú sa v hriešnej roztopašnosti. Pri reči tých, čo často prisahajú, vstávajú dupkom vlasy, pri ich hádkach si musíš zapchať uši. Škriepka pyšných vyústi do krviprelievania a je utrpením počúvať ich vzájomné urážky.

Kniha Sirachovcova, 27: 1 – 15

Dobré je dať sa získavať dobrom; a to vždy, nielen vtedy, keď som medzi vami. Deti moje, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami. (...) Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

List Galaťanom, 4:19, 20 , 5:1
Bohoslužby Kaplnky
Homília Róbert Bezák

Dušu nikto niekdy nevidel, ale predpokladáme, že jestvuje. Všetci prinajmenšom o nej hovoria, akoby ten pojem označoval čosi azda neviditeľné, ale konkrétne a nesporné.
Dušu nemožno vidieť, lebo je skrytá dnu v tele. Zvláštne je, že človek nevidí ani svoju vlastnú dušu, len vie, že tam kdesi je. A ešte zvláštnejšie je, že sa celá zmestí do tela, no pritom cítime, že je oveľa väčšia ako ono. Že ho na všetkých stranách presahuje.

Zaujímavé, že keď sa loď potápa, ľudia sa domáhajú spasenia duší, hoci im celkom zjavne ide o to, aby si zachránili telá. Myslia si asi, že nad dušami sa Boh skôr zľutuje, a telá sa už zvezú popri nich. Lenže duša sa nezachraňuje, tú možno iba spasiť. Lenže hrať na spasiteľa si ja netrúfam. K spasiteľovi sa môžem nanajvýš modliť.

Pavol Vilikovský

Chcieť stále viac, nezmyselne, bezdôvodne viac, je čosi celkom neprirodzené. Výrobcovia konzumných tovarov vynakladajú ročne miliardy na reklamu, ktorej jediným účelom je vytvoriť nespokojnosť; presvedčiť ľudí, že ich životné naplnenie závisí na stále viac. To je neprirodzené: prirodzené je dosť.

Erazim Kohák

Čo je natoľko tvoje ako ty sám, a čo je tak málo tvoje ako ty sám? To najvlastnejšie – čo jediné nám naozaj patrí: vlastné Ja – je súčasne najmenej naším vlastníctvom, lebo práve svoje Ja nemáme od seba ani pre seba. Vo svojom vlastnom bytí si nepatrí, prichádza k sebe samému, iba keď sa vzďaľuje od seba a keď vo vzťahu nachádza seba samého vo svojom skutočnom pôvode.

Joseph Ratzinger

Prichádza mi na um obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na prameň. Nestačí o prameni a o vode iba rozprávať, treba hĺbiť vlastnú studňu, dostať sa k živej vode, ktorá je celkom naspodku, no zároveň stúpa nahor, k nám. Hĺbením voda nevzniká, ale práve hĺbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou.

Jean Yves Leloup
Z cyklu Sprievodca labyrintom Biblie
Bohoslužby Kaplnky

Slovo Daniel Pastirčák

Ten štatistický obraz, potlačuje to, čo je individuálne v prospech anonymných jednotiek, ktoré sa hromadia v masových zoskupeniach. Namiesto konkrétneho jednotlivca tak nastupujú názvy organizácií a na najvyššie miesto abstraktný pojem štátu, ako princíp politickej reality. Morálna zodpovednosť jednotlivca je tak nutne nahradzovaná autoritou štátnou. Namiesto morálneho a duchovného rozvoja individuality nastupuje verejné blaho a zvyšovanie životnej úrovne.

C. G. Jung

Toto zakotvenie človeka, závisí výlučne od vzťahu jednotlivca k inštancii, ktorá nie je svetská. Kritériom tu nie je ústne vyznanie viery, ale psychologický fakt, že život jednotlivca nie je určovaný iba jeho ja, ale i istou transcendentnou autoritou. Je to skúsenosť najosobnejšieho vzájomného vzťahu.

C. G Jung

Predstavte si: bol som mladý muž, vychovaný v marxistickom ateizme, a ako väčšina kamarátov som neveril v Boha. V jedno ráno( ...) som sa dostal k malej kaplnke rovno oproti École normale supérieure na ulici d Ulm. Nevdojak som do nej vošiel. Ticho, polotieň, samota. Vôňa kadidla a starých sviečok. V slnečných lúčoch sa chveli zrnká prachu. A potom prišiel šok. Môj životný šok. Pozrel som vľavo a úplne na konci som zbadal neuveriteľne silné, intenzívne svetlo. V okamihu ma zaplavilo, vylialo na mňa všetky farby, zvuky, všetky vône. (...) Od prvého okamihu som s akousi nadpozemskou istotou vedel, že to je Najvyššia bytosť. Bolo to duchovné, Inteligentné svetlo, oplývajúce nekonečnou láskou a nežnosťou. Intímne poznalo moje najmenšie kvality aj nedostatky. Z tej nepredstaviteľnej sily som nadobudol dojem, že viem o sebe všetko od najvzdialenejšej minulosti až po budúcnosť, ktorú som nepoznal. Tak som sa vlastne zúčastnil na vlastnom obrátení. Videl som sa taký, aký som bol: zmes ničoty a hriechu. Bol som nič. No svetlo sa o toto nič zaujímalo

André Frossard

Skúsenosť klinickej smrti bola obratom v mojom živote.
Na elektroencefalograme videli rovnú čiaru a vyhlásili ma za „klinicky mŕtveho“. Práve táto skúsenosť smrti, ak to tak môžem povedať, sa pre mňa stala novým začiatkom života.
V tomto „dobrodružstve“ sa mi sprístupnila realita, o ktorej som nikdy nepočul, a ktorú vo mne nijaké slovo nemôže vyvolať: skúsenosť Ja som, ktoré nie je skúsenosťou niečoho, čo možno vlastniť - skúsenosť svetla, ktoré nie je niečím, čo by sa dalo vidieť.
„Čo to je?“
Stalo sa to v Istambule. Opýtal som sa na to patriarchu Atenagora. Dal mojej skúsenosti ústa a tvár: alfa a omega, tvár Krista – Ja som... Bol to začiatok dlhej cesty.

Jean Yves Leloup
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE

Bohoslužby s Euchristiou

Slovo: Daniel Pastirčák

Duch nie je v ja, je medzi ja a „ty“. Nie je ako krv, ktorá v tebe prúdi, je ako vzduch, v ktorom dýchaš. Človek žije v duchu, iba ak je schopný odpovedať svojmu Ty. A schopný odpovedať je len pokiaľ vstupuje do vzťahu celou bytosťou. Len vďaka sile, ktorá mu umožňuje vstupovať do vzťahu, je človek schopný žiť v duchu.

Martin Buber

Urobil si ma nekonečným, v tom si našiel
potešenie. Túto krehkú nádobu neustále vyprázdňuješ a napĺňaš ju vždy novým životom.
Nosil si túto trstinovú flautu cez hory a doly
a vydychoval si ňou večne nové melódie.
Pod nesmrteľným dotykom tvojich rúk
zažíva moje malé srdce radosť bez medzí
a rodí sa v ňom nevýslovná reč.
Tvoje nesmierne dary môžem preberať iba do týchto malých dlaní. Veky odchádzajú a ty stále
nalievaš a stále je kam liať.

Rabindranáth THÁRUR

A čo som ja?
Ja sám som slovom, ktoré hovorí Boh.
Mohol by Boh hovoriť slovo, ktoré by nemalo zmysel?

Som volaný, aby som tvoril zvnútra, s ním, s jeho milosťou, zmysel, ktorý zrkadlí jeho pravdu a robí zo mňa jeho „slovo“ vyslovované slobodne v mojej osobnej situácii.

T. Merton

vôľa čo utvára
súdržnosť kameňa
z nesúrodých častí
formuje krajinu
spája
steblo s hviezdou
hviezdu z rybou
na dne jazera

tá vôľa cezo mňa
súcno rozprestiera


cezo mňa je s tebou
z ničoho
utvára v nás nebo

DP

O svedomí

26január
Bohoslužby Kaplnky

Slovo Zuzana Mojžišová

Dve veci naplňujú myseľ stále novým narastajúcim obdivom, čím častejšie sa nimi myseľ zaoberá: Hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. (...) Ani jednu ani druhú nemusím hľadať, ako čosi zahalené v temnotách, v nadzmyselnosti, mimo môj obzor, ako čosi čo môžem iba tušiť; vidím ich pred sebou a spájam ich bezprostredne s vedomím svojej existencie. (...)
Práve toto morálne určenie, nekonečne zvyšuje moju hodnotu.

Immanuel Kant

Priemerný človek – ohromná väčšina polo – veriacich, či polo - neveriacich civilizovaných ľudí, ktorí sa bez výnimky sťažujú na svoj život, na spoločenský poriadok – tento priemerný človek na otázku: „Prečo sám žije životom, ktorý odsudzuje a nerobí nič pre to aby ho zlepšil?“ – sa vždy vyhne priamej odpovedi. Namiesto o sebe začne hovoriť o niečom všeobecnom: o súdnictve, o obchode, o štáte o civilizácii.

L. N. Tolstoj

Človek môže byť zvieraťom a nikto mu to vytýkať nebude. No človek nemôže uvažovať o tom, že chce byť zvieraťom. Ako náhle totiž uvažuje, uvedomuje si, že je rozumný, no ak si uvedomuje, že je rozumný, nemôže neuznávať čo je rozumné a čo nerozumné. Rozum nič neprikazuje, iba osvetľuje.
L. N. Tolstoj


II Časť cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE
Bohoslužba s Eucharistiou

Slovo Daniel Pastirčák

Pre väčšinu z nás jestvuje iba nepostihnuteľný
okamih, okamih v čase i mimo času,
okamih vytrženia, stratený v lúči slnečného svetla,
nevidená divá materina dúška či zimná blýskavica,
alebo vodopád či hudba, ktorú počúvame tak hlboko,
že ju nepočujeme, ale stávame sa tou hudbou,
pokiaľ hudba trvá. To sú náznaky a dohady,
náznaky sledované dohadmi, a zvyšok
je iba modlitba, oddanosť, disciplína, myšlienka a čin.
Náznak napoly uhádnutý, dar napoly uchopený je Vtelenie
Tu sa uskutočňuje neuskutočniteľná jednota
sfér jestvovania,
tu sú prekonané a uzmierené
minulosť a budúcnosť.

T. S. Eliot Dry Salvages

To najvzácnejšie netreba hľadať,
ale čakať naň.
Kvalita našej pozornosti
sa rodí z kvality nášho čakania
alebo z kvality našej túžby.
Pozornosť je teda
iné pomenovanie Lásky,
ktorej nestačia
emócie či dobré úmysly,
ale je každodenným
stretávaním toho, čo je,
toho čím sme.

Jean -Yves Leloup

Boha som sa nedotkol,
lebo Boh, ktorý dovolí, aby sa ho dotkli,
už nie je Bohom.
Ani vtedy nie, ak vyslyší modlitbu.
A prvý raz som vytušil, že hĺbka modlitby je predovšetkým v tom,
čo v nej zostane nevyslyšané,
a že do tej výmeny sa nevotrie ohavnosť kšeftu.
I to, že ponoriť sa do modlitby znamená ponoriť sa do ticha.
A ešte to, že láska sa začína len tam,
kde už niet daru, na ktorý by sme čakali. Láska je predovšetkým
ponorom do modlitby
a modlitba ponorom do ticha.

Saint de Exupéry

Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba – prozeuché a pozornosť – prozoché.
Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným než pozornosťou srdca voči Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním Toho, ktorý Je prítomný vo všetkom, čo je...

Jean-Yves Leloup
bohoslužby Kaplnky

Slovo Jana Camara

Ryby, potkany a levy majú to privilégium, že môžu žiť podľa zákonu dopytu a ponuky. Zákonom ľudského života však je spravodlivosť.

RUSKIN John

Spravodlivosť sa neuskutočňuje snahou po spravodlivosti, ale láskou.

TOLSTOJ Lev Nikolajevič

Spravodlivosť spravodlivých ľudí spočíva predovšetkým v tom, že trúchlia pre všetky nespravodlivosti, ktorých sa dopustia.

BERNASCONI Ugo

Sú dva druhy ľudí: jedni sú spravodliví, ale pokladajú sa za hriešnych, druhí sú hriešni, ale pokladajú sa za spravodlivých.

PASCAL Blaise

Veľký človek má na mysli spravodlivosť - malý človek úspešnosť.

KONFUCIUS

Zákony prírody nemajú nič spoločné s morálkou: gravitácia nie je ani čestná, ani spravodlivá.

SCHOPENHAUER Arthur

Kresťanstvo vo svojej podstate (a to je jeho paradoxná veľkosť) je učenie nespravodlivosti. Je založené na obetovaní nevinného a na prijatí tejto obete. Naopak, spravodlivosť nie je možná bez vzbury.

CAMUS Albert


Tam kde človek, vyjde zo svojho ja a zbaví sa všetkého svojho, tam v tom okamihu vstúpi Boh. Tak je to vo všetkých veciach; kde nechcem nič pre seba, chce Boh pre mňa.
V pravej poslušnosti sa nevyskytuje žiadne: „Ja chcem tak, alebo tak, to či ono“, ale iba dokonale odovzdanie všetkého čo máš.

Majster Eckhart
Bohoslužby Kaplnky

Slovo. Daniel Pastirčák

Čas je rieka, čo ma unáša, ja som však tou riekou, je to tiger čo ma požiera, ja som však tým tigrom, je to oheň čo ma pohlcuje, ja som však tým ohňom.

JORGE LUIS BORGES

Musíme byť stále a stále v pohybe,
K plnšiemu sústredeniu
K budúcemu spojeniu, k hlbšej jednote
Cez prázdnotu a chladnú bezútešnosť,
Hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody
Čajky a delfína. V mojom konci je môj počiatok


T. S. Eliot: East Coker

Slovo podstatne „pochádza od niekoho iného“ a je „zamerané na niekoho iného“ , je existenciou, ktorá je úplne cestou a úplne otvorenosťou. Bytie Ježiša ako Krista je úplne otvoreným bytím, bytím „od“ a „ku“, ktoré nikde nezdôrazňuje seba samého, a nikde nestojí iba na seba, toto bytie je čistým vzťahom...

Joseph Ratzinger

Povinnosti a záväzky máme iba voči tomu, kto nám je cudzí: dôvernému priateľovi sme naklonení, plní lásky. Tomu, kto predstupuje pred Tvár, sa až v plnosti božej prítomnosti, svet stáva celkom prítomným. Je ožiarený večnosťou - taký človek teda môže povedať "ty" Tomu, v kom majú všetky bytosti svoje bytie, a zahrnúť ich tak všetky jedným razom. Potom tu už nie je žiadne napätie medzi svetom a Bohom, je tu len jediná skutočnosť.

Martin Búber
10