eventy

Veľkonočná meditácia o 17:00

Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie z Evanjelia podľa Matúša a Žalmu 22: Táňa Pauhofová
Vizuálna meditácia: Daniela Krajčová
Hudobná meditácia: Roman Harvan a Juraj Adamuščin
Kamera: Debora Pastirčáková
Strih: Pavol Jurčo

Bolo nás jedenásť, už nás je len desať, všetci ľudia vravia, že nás budú vešať. Lenže ten desiaty tíško sa vytratil, nech si vraj obesia iba nás deviatich.
Zrazu vraví tretí, čože nás už spája, tak sme zostali len kamarát a ja. Len kamarát a ja? Už nás idú vešať, darmo kričím rata, a tak som v tom nechal toho kamaráta. Bolo nás jedenásť, už nás je len desať. Pôjdeme sa pozrieť, keď ho budú vešať.
Milan Lasica

Nikto nemôže skutočne vniknúť do vnútorných zákutí iného, každé stretnutie, akokoľvek sa zdá byť krásne, v podstate iba utlmuje bolesť nevyliečiteľnej rany osamotenosti. V najhlbšom základe existencie všetkých nás teda akoby prebývalo peklo, zúfalstvo, osamotenosť, ktorá je taká nedostupná, aká je tiesnivá.
Joseph Ratzinger

Aby Boh mohol vytvoriť niečo iné, samostatné, niečo čo nie je on sám, potreboval sa zo stvorenia stiahnuť. Ak je Boh nekonečný, má moc nekonečne sa rozpínať, byť nekonečne veľký, musí mať i moc nekonečne sa stiahnuť, byť nekonečne malý, úplne sa skryť. Takto ustupuje zo sveta, stráca sa zo sveta, aby ho mohol vytvoriť.
Rabi Baruch Meyers

Každé náboženstvo má svojich ateistov. Iba kresťanstvo má však Boha, ktorý sa na okamih stal ateistom.
K. G. Chesterton

Kristus prekročil bránu našej najkrajnejšej osamotenosti, vo svojom umučení vstúpil do tejto priepasti našej opustenosti. Tam kde k nám už nedolieha nijaký hlas, tam je on. Tým je prekonané peklo, alebo presnejšie: Smrť, ktorá bola pred tým peklom, už ním viac nie je.
Joseph Ratzinger
Homília Pavol Jurčo
Hudobná meditácia Michal Tölgyessy a Robko Kolář

Púšť je miesto, kde sa nemôžeme skryť pred vlastnou pravdou, v ktorej sme bezohľadne konfrontovaní sami so sebou a svojími tieňovými stránkami. Púšť je súčasne miestom najväčšej Božej blízkosti. Tak sa na púšti zoznámil aj izraelský národ: ako s miestom najbližším Bohu.
Anselm Grün
Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie z knihy Kohelet Debora Pastirčáková
Hudobná meditácia Mišo Tölgyessy, Robko Kollár

Životu možno rozumieť iba smerom späť, žiť sa však musí smerom vpred.
Søren Kierkegaard

Srdce múdreho pozná čas aj spôsob. Lebo každá vec más svoj čas aj svoj spôsob, i keď na človeka dolieha veľa zla. Nik predsa nevie, čo bude. Kto mu to oznámi?
Kohelet

Preto že štát je istým výrazom racionality dejín, víťazstvom nad vášňami súkromného človeka, nad „civilnými“ záujmami a dokonca aj nad záujmami triednymi, preto je ľudskou veľkosťou, tou najexponovanejšou, najohrozenejšou, najviac naklonenou k zlu.
Človek sa teda nemôže zbaviť politiky, bez toho, aby sa tým zároveň zbavil svojej ľudskosti. Cez dejiny a politiku je človek konfrontovaný so svojou veľkosťou i hriešnosťou
Paul Ricoeur
Homília Kaplnky
Slovo: Jana Camara
Video: Pavol Jurčo

„Ocitol som sa v živote. Videl som tie obrovské vlny, tie nemilosrdné vlny, i bolo mi jasno, že vzdor všetkej sebadôvere, vzdor nádeje a povzbudzovania priateľov, vzdor nadšenia môjho a relatívneho šťastia, výhľady do budúcnosti sú veľmi nejasné. Zbývala mi poctivá práca. I pustil som sa pokojným srdcom v boj. Pokojným, lebo ďalším vývinom uvedomil som si, že účelnosť života nie je v sláve svetskej, ale v zdokonaľovaní nášho duševného človeka. “
Milan Rastislav Štefánik astronóm, politik, generál francúzskej armády 1880 - 1919 (V liste Dr. Jurajovi Janoškovi, 1906, Mont Blanc)

„Keď ideme o niečo žiadať pre niekoho iného, vystupujeme so sebadôverou človeka, ktorý žiada spravodlivosť, avšak keď konáme a hovoríme za seba sami, robíme tak s rozpakmi a hanbou, ako by sme prosili o milosť.“
Jean de La Bruyere francúzsky spisovateľ a filozof 1645 - 1696 O spravodlivosti

„Si taký mladý, ako tvoja sebadôvera a taký starý ako tvoj strach. Si taký mladý ako tvoja nádej a taký starý ako tvoja malovernosť. Si taký mladý ako tvoja láska a taký starý ako tvoje sebectvo.“
Albert Schweitzer

„Človek získava silu, skúsenosť a sebadôveru každým zážitkom, v ktorom sa musí pozrieť strachu do tváre… Keď musí urobiť to, čo urobiť nedokáže.“
Eleanor Roosevelt (manželka Franklina Delano Roosevelta a prvá dáma Spojených štátov 1884 - 1962)
Homília z obývačky 7.3.2021

Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie z knihy Kohelet Táňa Pauhofová
Hudobná improvizácia Boris Lenko – akordeón
Kamera Debora Pastirčáková
Strih Pavol Jurčo

V spolupráci s Bilingválnym Gymnáziom C.S.Lewisa organizujeme potravinovú zbierku pre klientov Nota Bene. Za každú pomoc budeme vďační.
https://www.facebook.com/kaplnka/posts/3897334790304603
Homília Evanjelickej farárky Anny Polckovej
Hudobná meditácia Ivan Šiller

„Kura predstavuje ľudskú situáciu v jej každodennosti a súkromnej sfére, v ich domácich povinnostiach a konkrétnych zvyklostiach, v ich kultúrnych tradíciách rovnako ako v ich nevyhnutnosti, čo sa týka hraníc a tieňov, ktoré spoluurčujú život. Kura je symbolom imanencie. Oproti tomu orol poukazuje vo vnútri tej istej existencie na tvorivú silu, na schopnosť prelamovať bariéry, na sna a na svetlo, skrátka na transcendentno. Oba archetypy sa dopĺňajú, oba vypovedajú o dynamike ľudského bytia, v jednom prípade zemito stálom a v druhom bez prestania otvorenom.“
Leonardo Boff: Orol a kura
Z cyklu Kohelet 11

Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie z Knihy Kohelet Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia Ivan Šiller - Chick Corea
Kamera Debora Pastirčáková
Strih Pavol Jurčo

Nebuď príliš spravodlivý, ani sa nerob príliš múdrym, prečo sa máš zničiť? Nebuď príliš svojvoľný ani bláznivý. Prečo by si mal umrieť skôr než príde tvoj čas? Ten kto si uchová úctu k Bohu sa vyhne obom extrémom.
Na zemi totiž niet spravodlivého človeka, ktorý robí iba dobre a nehreší.
Nevenuj pozornosť všetkému čo sa hovorí, mohol by si začuť svojho sluhu ako ťa preklína. Dobre vieš že i ty sám si neraz preklínal iných.
Povedal som si: Chcem získať múdrosť, no zostala mi vzdialená. Vzdialené a veľmi hlboké je to čo jestvuje, kto to vystihne?
Kohelet

Dve veci naplňujú myseľ stále novým narastajúcim obdivom, čím častejšie sa nimi myseľ zaoberá: Hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. (...) Ani jednu ani druhú nemusím hľadať, ako čosi zahalené v temnotách, v nadzmyselnosti, mimo môj obzor, ako čosi čo môžem iba tušiť; vidím ich pred sebou a spájam ich bezprostredne s vedomím svojej existencie. (...)
Práve toto morálne určenie, nekonečne zvyšuje moju hodnotu.
Immanuel Kant

Nezáleží na nás, či budeme veriť v Boha, je však našou úlohou, aby sme svoju lásku nevenovali falošným bohom. Neveriť, že budúcnosť je miestom dobra, ktoré nám prinesie naplnenie. Budúcnosť je z tej istej látky ako prítomnosť. Dobre vieme, že všetok majetok, bohatstvo, moc, úcta, všetky naše znalosti, láska či úspech, nás nedokážu uspokojiť. A predsa si myslíme, že jedného dňa keď toho všetkého budeme mať o trochu viac, budeme spokojný.
Nikto nie je dlho spokojný iba preto že žije. Vždy chceme niečo viac. Chceme žiť pre niečo. Ak si neklameme, vieme, že na tomto svete nie je nič, kvôli čomu možno žiť. Predstavme si všetky naše túžby uspokojené. Po istom čase by sme boli neuspokojení, chceli by sme niečo iné a boli by sme nešťastní, že nevieme, čo máme chcieť. Záleží od každého človeka, aby svoju pozornosť upriamil na túto pravdu
Simona Weil


Tri triády

14február
Homília Zuzana Mojžišová

Čítanie z Písma Ema Mojžišová

Hudobná meditácia Boris Lenko - Akordeón

Biblia sa začína Slovom na počiatku. Rovnakým spôsobom sa začína Jánovo evanjelium. Na počiatku sa po latinsky povie in principio, čo neznamená na počiatku, dá sa to preložiť skôr ako v podstate, nie je to časový údaj. Pomohlo mi to lokalizovať Boha nie ako niekoho, kto bol prvý hýbateľ, ale ako toho, kto je mojím princípom.
Karel Satoria

Je dobré, prebývať v hlbine, aby si mohol vnímať a chápať ducha ľudí.
John Woolman kvakerský potulný kazateľ
1720 – 1772
Homília z cyklu výkladov ku knihe Kohelet

Slovo Daniel Pastirčák

Čitanie z knihy Kohelet Taňa Pauhofová

Hudobná meditácia Boris Lenko

Kamera Debora Pastirčáková

Strih Pavol Jurčo

Hľa, videl som toto – dobro, ktoré je krásne: Jesť, piť a vidieť dobro v námahe, ktorou sa človek umára pod slnkom, po všetky dni života, ktoré mu dal Boh, lebo to je jeho údel.
Každý človek, ktorému dal Boh bohatstvo a obdaril ho schopnosťou užiť si ho a radovať sa vo svojej námahe, dostal Boží dar. Taký človek príliš nemyslí na dni svojho života, lebo Boh mu radosťou zamestnáva srdce.
Je i zlo, ktoré som videl pod slnkom a je ho medzi ľuďmi mnoho: Človek ktorému Boh dal bohatstvo, poklady, slávu, tak že jeho duša nemá nedostatok v ničom po čom zatúži, ale Boh ho neobdaril schopnosťou užívať ich v radosti, cudzí človek si užíva radosť z nich. Je to márnosť a trýznivé zlo.
Dobré meno je lepšie ako vzácne pomazanie a deň smrti je lepší ako deň narodenia. Je lepšie ísť do domu smútku, než do domu hodovania, lebo tam skončí každý človek. Kým človek žije, nech si to vezme k srdcu.
Zármutok je lepší ako smiech, lebo keď je tvár smutná, srdcu je dobre. Srdce múdrych je v dome zármutku, no srdce bláznov je v dome rozkoše.

Kohelet

Ako sa Boh náhli ku každej duši, aby mohol cez ňu milovať a slúžiť nešťastným, hneď ako sa duša otvorí, tak isto sa k nej náhli, aby cez ňu mohol milovať a obdivovať zmyslovú krásu vlastného výtvoru

Simone Weil
Video homília Kaplnky

Slovo Pavol Jurčo

Spev Juraj Adamuščin

Teokracia je najhoršia forma vlády. Ak máme mať tyrana zbojnícky barón bude omnoho lepší. Keďže vie o svojej krutosti a nejasne tuší, že čo robí je zlé, môže ho to časom viesť k pokániu. No inkvizítor, ktorý si svoju krutosť a hlad po moci pletie s hlasom neba nás bude mučiť nekonečnými mukami, lebo nás mučí s odobrením vlastného svedomia a svoje lepšie impulzy považuje za pokušenie.
C. S. Lewis

Náboženstvo spája veriacich s Bohom i medzi sebou navzájom. Malo by ich spájať. Kresťan, i keby nemal rodinu, priateľov, je členom rodiny v ktorej má osobitné miesto. Má otcov, bratov i sestry. Každý deň môže pristúpiť k Pánovmu stolu – áno, každé ráno, keď chce. A hoci ma k Cirkvi pritiahla radosť, že nebudem sám, ona sama by ma v nej veru nebola udržala. Môžem hovoriť iba sám za seba; mnohí snáď v lone viditeľnej Cirkvi necítili azda po celý život to čo ja; zdvojnásobenú ľudskú samotu.
Prijímame toho istého Krista, sme spolu pri lámaní toho istého živého chleba. A predsa sme si cudzí, akoby sme šli spolu do autobusu, a nie k Pánovmu stolu, kde si kľakáme brat vedľa brata. A keby sme si boli len cudzí! Ale neraz stojíme proti sebe ako nepriatelia a uchyľujeme sa k násiliu, k nenávisti, k vražde. Hroznú priepasť, ktorá oddeľuje maurassovského pozitivistu od pokrokového kňaza – robotníka, ten istý krst, tá istá Eucharistia nezužujú ani o milimeter. .
Francois Mauriac

Nezáleží na nás či budeme veriť v Boha, je však našou úlohou, aby sme svoju lásku nevenovali falošným bohom. Neveriť, že budúcnosť je miestom dobra, ktoré nám prinesie naplnenie. Budúcnosť je z tej istej látky ako prítomnosť. Dobre vieme, že všetok majetok, bohatstvo, moc, úcta, všetky naše znalosti, láska či úspech, nás nedokážu uspokojiť. A predsa si myslíme, že jedného dňa keď toho všetkého budeme mať o trochu viac , budeme spokojný.
Nikto ne je dlho spokojný iba preto že žije. Vždy chceme niečo viac, Chceme žiť pre niečo. Ak si neklameme, vime, že na tomto svete nie je nič, kvôli čomu možno žiť. Predstavme si všetky naše túžby uspokojené. Po istom čase by sme boli nespokojní, chceli by sme niečo iné a boli by sme nešťastní, že nevieme, čo máme chcieť. Záleží od každého človeka, aby svoju pozornosť upriamil na túto pravdu.
Simona Weil