eventy

Bohoslužby Kaplnky
Slovo Pavol Jurčo


Zostupom a výstupom popisuje Jánove evanjelium tajomstvo vykúpenia v Kristovi: „Nikto nevystúpil do neba okrem toho, ktorý zostúpil z neba, totiž Syn človeka.“ Ak chceme s Kristom vystúpiť k Otcovi, musíme s ním najprv zostúpiť na zem, ku všetkému zemitému, ku svojej vlastnej ľudskosti.
Anselm Grún

A čo som ja?
Ja sám som slovom, ktoré hovorí Boh.
Mohol by Boh hovoriť slovo, ktoré by nemalo zmysel?
Som volaný, aby som tvoril zvnútra, s ním, s jeho milosťou, zmysel, ktorý zrkadlí jeho pravdu a robí zo mňa jeho „slovo“ vyslovované slobodne v mojej osobnej situácii.

T. Merton
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Robert Bezák

Moc môže urobiť všetko okrem najdôležitejšej veci: nemôže kontrolovať lásku. Skutočnosť, že láska sa neriadi zákonmi sily, nám môže pomôcť vysvetliť, prečo sa Boh niekedy akoby zdráhal použiť svoju moc. Stvoril nás, aby sme ho milovali, ale jeho najpôsobivejšie zázraky - také, po ktorých snáď tajne túžime - nedokážu vyvolať takú lásku. Ako to vyjadril D.J.Hall: "Božím problémom nie je to, že Boh nedokáže urobiť isté veci. Božím problémom je, že Boh miluje. Láska komplikuje život Boha tak, ako komplikuje každý život."
Philip Yancey

Človek sa dnes ocitol v ohrození. Dnes nevládne človek, vládnu peniaze. Boh náš Otec, starostlivosť o svet nezveril peniazom, ale nám, mužom a ženám: nám patrí tá úloha! Namiesto toho sú však ženy a muži obetovaný modlám zisku a konzumu.
To, že v mnohých častiach sveta žijú deti, ktoré nemajú čo jesť, nie je novina, je to normálne. Takto to nemôže byť! Napriek tomu sa tie veci stali normou: to že nejakí bezdomovci zomierajú od zimy na uliciach, to nie je novina. Desaťpercentný pokles na burze je tragédiou. S človekom sa tu narába akoby bol odpad.
Pápež František
Bodka za meditáciami nad knihou Kohelet
Bohoslužby s eucharistiou
Slovo: Daniel Pastirčák

Pokolenie prichádza, pokolenie odchádza, zem však pretrváva.
Slnko vychádza, slnko zapadá. Náhli sa na miesto, odkiaľ zas vyjde.
Vietor veje na juh, obracia sa k severu, krúži a krúži,
Vo svojich kruhoch sa vietor neustále vracia.
Všetky rieky prúdia do mora, more sa však nepreplní.
Rieky sa vracajú do svojich prameňov, aby odtiaľ tiekli znova.
Človeka to všetko unavuje, lebo to nevie vystihnúť slovami.
Oko sa pozeraním nenasýti, ani ucho sa nenaplní počúvaním.
Čo bolo, to i bude, čo sa dialo, to sa i bude diať.
Niet nič nového pod slnkom. I keď o niečom povieme: Pozri to je nové!
Dialo sa to už dávno, v časoch ktoré sú dávno za nami.
Minulé veci sa stratili v pamäti, ani na to čo prichádza na nás,
Nebudú spomínať, tí čo prídu po nás.

Koheltet


Orol sa vznáša na vrchole neba.
Poľovník so svojou svorkou sledujú svoj obvod.
Ó neustály obrat v konfigurácii hviezd.
Ó neustály návrat predurčených období
Ó svet jari a jesene, rodenia a umierania! Nekonečný kruh myšlienky a činu. Nekonečná nápaditosť, nekonečný pokus.
Prináša poznanie pohybu, nie však poznanie stálosti;
Poznanie reči, nie však poznanie ticha:
Poznanie slov, no nevedomosť Slova.
Všetko naše poznanie nás približuje nevedomosti,
Všetka naša nevedomosť nás približuje smrti.
No bližšie smrti, nie sme bližšie Bohu.
Kde život je čo stratili sme v žití?
Kde múdrosť je čo stratili sme v poznaní?
Kde poznanie je čo stratili sme v informáciách?
Kolobeh Neba v dvadsiatom storočí
Vzdialil nás od Boha a priblížil nás prachu.

T. S. Eliot Zobraziť menej
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Zuzana Mojžišová

I šel bych do vinárny a řekl:
„Pane vrchní, já bych rád víno – jak bych vám to řekl? – víno spíš vážné, žádného mladého fanfarona a lehkomyslníka, ale víno zralé a zkušené, a přes to, víte, plné víry, optimismu a kuráže, víno, které se vyzná v umění, je sčetlé a zná kus světa, musí mít takovou jakousi tragičnost jako Beethovenovo adagio, ale taky trochu shovívavosti a drobet úsměvu.“
„Prosím, pane, hned tu bude.“
Karel Čapek

Smúti Júda, tí, čo sú v jeho bránach, sú unavení a sedia v smútku na zemi. Ozýva sa bolestný výkrik Jeruzalema. Ich vznešení ľudia poslali sluhov po vodu, tí šli k cisternám, vodu nenašli a vrátili sa s prázdnymi nádobami. Sú zahanbení a potupení, zahaľujú si hlavy, pretože pôda je dopraskaná, lebo nebolo dažďa v krajine; roľníci sú zahanbení, zahaľujú si hlavy. Aj jelenica na poli rodí, no opúšťa mláďa, lebo niet zelene. Divé osly stoja na holiach, lapajú vzduch ako šakaly. Oči im hasnú, lebo niet zelenej potravy.
(Jeremiáš, 14:2 – 6).

„Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria“
(Jánovo evanjelium 15:1 – 6).
Bohoslužba Kaplnky
Slovo Jana Camara

Škandálom zla je, že naň zabúdame, a tak sa stávame jeho komplicom.
Abbé P.

Morálka je postoj voči ľuďom, ktorých nemáme radi.
Oscar-Wilde

„Pre mnohých ľudí sa morálka rovná ich vlastným záujmom.“
Claude Houghton
Bohoslužba s eucharistiou
Z Cyklu výkladov knihy Kohelet
Slovo: Daniel Pastirčák

Pocit krásna, akokoľvek znetvorený, deformovaný a pošpinený, je naďalej prítomný v srdci človeka ako hnacia sila. Je prítomný vo všetkých veciach svetského života. Ak by sa stal autentickým a čistým, preniesol by jediným pohybom celý svetský život k Božím nohám, umožnil by úplné vtelenie viery.
Simone Weil

Ľudský intelekt je nevyliečiteľne abstraktný. Realita, ktorú zažívame je však konkrétna; tá bolesť, ten pôžitok, ten pes, ten človek. Zatiaľ čo znášame bolesť, tešíme sa z pôžitku, nie sme schopní intelektuálne chápať, ani pôžitok ani bolesť. V tom spočíva naša dilema: Buď zakúšať a nevedieť, alebo vedieť a nezakúšať. Nemôžete študovať slasť v momente milostného objatia, ani analyzovať povahu humoru, zatiaľ čo burácate smiechom. Kde inde však môžete poznať tie veci? Mýtus je čiastočným riešením tejto dilemy. Nie je abstraktný ako pravda, nie je ani zviazaný s jednotlivosťou ako naša priama skúsenosť.
C. S. Lewis
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Miro Kocúr
Po skončení bohoslužby

Klub Y so Soňou Gyareášovou
Moderujú: Peter Grznár a Ján André

Pápež František v liste Fratelli Tutti:
„Desaťročia sa zdalo, že svet sa poučil z toľkých vojen i pádov a pomaly smeruje k lepším formám integrácie. Tak sa napríklad rozvinul sen o zjednotenej Európe, schopnej uznať spoločné korene a tešiť sa z diverzity, ktorá v nej prebýva. Pripomeňme si „pevné presvedčenie otcov zakladateľov Európskej únie, ktorí túžili po budúcnosti opierajúcej sa o schopnosť spoločne pracovať na prekonávaní rozdielov a napomáhaní mieru i spoločenstva medzi všetkými národmi na kontinente“.7 Rovnako zosilnela túžba latinsko-americkej integrácie a v tomto smere sa začali podnikať niektoré kroky. V iných krajinách a oblastiach sa zaznamenali pokusy o zmierenie a zblíženie, ktoré priniesli ovocie, a aj ďalšie sa javia ako sľubné. No dejiny poukazujú na určitú regresiu. Roznecujú sa staré konflikty, ktoré sa pokladali za prekonané, nanovo povstáva vyostrený, zúrivý a agresívny nacionalizmus. Myšlienka jednoty ľudu i národa presiaknutá rozličnými ideológiami vytvára v rôznych krajinách nové formy egoizmu a straty sociálneho zmyslu, maskované údajnou obranou národných záujmov. A to nám pripomína, že „každá generácia si musí osvojiť zápasy i víťazstvá predchádzajúcich generácií a doviesť ich k ešte vyšším métam. To je cesta. Dobro tak ako láska, spravodlivosť a solidarita sa nedosahuje raz a navždy; musia sa získavať každý deň. Nemožno sa uspokojiť s tým, čo sa dosiahlo v minulosti, zastaviť sa a užívať si, akoby sme si nevšimli, že mnohí naši bratia ešte trpia pre nespravodlivosť, ktorá je výzvou pre nás všetkých“.

„Svet neúprosne napredoval k ekonomike, ktorá sa využívajúc technologické pokroky usilovala zredukovať „ľudské náklady“, a niektorí nás chceli presvedčiť, aby sme uverili, že nato, aby sme všetko zabezpečili, stačí sloboda trhu. No tvrdý a neočakávaný úder nekontrolovateľnej pandémie nás nasilu prinútil myslieť na ľudí, na všetkých, a nielen na prospech niektorých. Dnes si môžeme uvedomiť, že „sme sa živili snami o prepychu a veľkosti, a napokon sme sa najedli znepokojenia, uzavretosti a samoty; presýtili sme sa spojením, a stratili sme chuť bratstva. Hľadali sme rýchly a istý výsledok, a teraz sme stiesnení netrpezlivosťou a úzkosťou. Ako väzni virtuálneho sveta sme stratili vôňu a chuť reality“. Bolesť, neistota, strach a vedomie vlastných limitov, ktoré prebudila pandémia, dávajú nanovo zaznieť výzve prehodnotiť náš životný štýl, naše vzťahy, organizáciu spoločnosti a predovšetkým zmysel našej existencie.“
Bohoslužby Kaplnky
Téma - Kniha Kohelet
Slovo Daniel Pastirčák

Pamätaj na svojho Stvoriteľa
v dňoch, kým si ešte mladý,
skôr než prídu zlé dni
a priblížia sa roky, keď povieš:
„Nenachádzam v nich potešenie.“
Skôr než svetlo pohasne;
slnko, mesiac a hviezdy potemnejú,
mračná sa vrátia, hoci dážď dávno ustal.
Strážcovia domu, sa roztrasú,
a silní muži sa zhrbia.
Ženy prestanú mlieť, lebo ich bude málo.
Pohľad tých, čo vyzerajú z okien sa rozostrí.
Zavrú sa dvere do ulice.
Stíchne hlas mlyna.
Človek sa prebudí na hlas vtáka,
hoci hlas veselého spevu
k nemu už nedoľahne.
Každá vyvýšenina mu bude hrozbou,
a bude sa báť nástrah na ceste.
Dobiela rozkvitne mandľovník.
Kobylka oťažie, ledva sa povlečie.
Kaparka už nepodnieti vášeň.
Človek odchádza do svojho večného domu,
a na tej ceste ho sprevádza smútiaci zástup.
Pamätaj na to:
Skôr než sa roztrhne strieborná retiazka
a rozbije sa zlatá čaša,
krčah sa roztriešti nad prameňom,
koleso na studni sa poláme.
Prach sa vráti do zeme, kde bol,
a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.
Kniha Kohelet

S obrazom tej Lásky
a hlasom toho Volania
neustaneme v hľadaní
a cieľom všetkého nášho hľadania
je dosiahnuť bod, odkiaľ sme vyšli,
a poznať to miesto po prvý raz.
Cez nepoznanú no zapamätanú bránu,
kde zvyšok zeme, ktorý zostáva odhaliť,
je to čo bolo na počiatku;
pri prameni najdlhšej rieky
hlas ukrytého vodopádu
a deti v korune jablone
nepoznané, lebo ich nikto nehľadal,
ale začuté, napoly začuté v tichu
medzi dvoma vlnami mora.

T. S. Eliot
Kaplnka pod borovicou
Bohoslužby s eucharistiou
Slovo Daniel Pastirčák

Chválil som teda radosť, veď nič lepšieho niet pre človeka pod slnkom, ako jesť, piť a tešiť sa z toho. Radosť ho bude sprevádzať v jeho práci po všetky dni života, ktoré mu pod slnkom udelil Boh.
Choď svojou cestou. Jedz v radosti svoj chlieb, pi svoje víno s dobrou mysľou, veď Boh si obľúbil tvoje dielo. Tvoje šaty nech sú biele v každom čase, nech olej na tvojej hlave nechýba. Užívaj si život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni tvojho márneho života, ktorá ti Boh dal pod slnkom – po všetky tie tvoje pominuteľné dni.
Svetlo je sladké, vidieť slnko je pre oči potešením. Ak by človek žil i mnoho rokov, počas všetkých tých dní nech sa raduje; nech však pri tom pamätá na dni temnoty, lebo tých nebude málo. Všetko čo príde sa pominie. Raduj sa mladý človek, pokiaľ si mladý. Choď po cestách svojho srdca, kam ťa vedie túžba očí, nezabudni však, že to všetko Boh privedie na súd. Vykáž zo srdca mrzutosť, a zlo si drž od tela, lebo mladosť sa pominie tak ako čerň tvojich vlasov.
Kohelet