eventy

Online Homília Kaplnky
https://www.youtube.com/watch?v=cxW1XDiHbco

Slovo Róbert Bezák

Čítanie Ingrid Ištóková
Hudobná meditácia Roman Harvan

Boha som sa nedotkol,
lebo Boh, ktorý dovolí, aby sa ho dotkli,
už nie je Bohom.
Ani vtedy nie, ak vyslyší modlitbu.
A prvý raz som vytušil, že hĺbka modlitby je predovšetkým v tom,
čo v nej zostane nevyslyšané,
a že do tej výmeny sa nevotrie ohavnosť kšeftu.
I to, že ponoriť sa do modlitby znamená ponoriť sa do ticha.
A ešte to, že láska sa začína len tam,
kde už niet daru, na ktorý by sme čakali. Láska je predovšetkým
ponorom do modlitby
a modlitba ponorom do ticha.
Saint de Exupéry

Majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že keď sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami.
Nikto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma pokúša! Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani on sám nepokúša. Ale každého pokúša jeho vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť.
List Jakuba
Homília z cyklu KOHELET 9.
Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie Koheleta Táňa Pauhofová

https://youtu.be/h77dhKVY3vE

Ak vidíš v krajine útlak chudobných, porušovanie práva a popieranie spravodlivosti, nediv sa tomu, lebo na vysoko postaveného dozerá vyššie postavený a na nich oboch dozerá ešte vyšší. Všetok zisk z obrábanej zeme v krajine, patrí kráľovi.
Kto miluje peniaze, nemá ich nikdy dosť a kto miluje hojnosť, nikdy nie je spokojný.
Videl som, že človek vládne nad druhým človekom na jeho škodu.
Keďže sa rozsudok nad zločinom nevykonáva rýchlo, v ľudských srdciach rastie odhodlanie konať zlo.
Kohelet

Štát trestá a má monopol na fyzické donucovanie. Jednotlivcom odňal právo, aby si sami zjednávali spravodlivosť. Vzal na seba všetko rozptýlené násilie, odkaz prapôvodného boja človeka proti človeku. Proti každému násiliu sa môže jednotlivec odvolať k štátu, štát je však poslednou inštanciou, inštanciou, proti ktorej niet odvolania.
Preto že štát je istým výrazom racionality dejín, víťazstvom nad vášňami súkromného človeka, nad „civilnými“ záujmami a dokonca aj nad záujmami triednymi, preto je ľudskou veľkosťou, tou najexponovanejšou, najohrozenejšou, najviac naklonenou k zlu.
Človek sa teda nemôže zbaviť politiky, bez toho, aby sa tým zároveň zbavil svojej ľudskosti. Cez dejiny a politiku je človek konfrontovaný so svojou veľkosťou i hriešnosťou
Paul Ricoeur
Homília z obývačky 10.01.2021
https://www.youtube.com/watch?v=jwgCm0mCekg

Homília: Daniel Pastirčák
Čítanie z piatej kapitoly knihy Kohelet: Pavol Jurčo
Hudobná meditácia: Michal Tölgyessy, Robert Kollár
Kamera: Debora Pastirčáková
Strih: Pavol Jurčo
Slovo: Daniel Pastirčák
Čítanie Žalm 17: Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia: Mišo Tölgyessy, Robko Kollár
Kamera: Debora Pastirčáková
Slovo: Pavol Jurčo
Biblický text: Evanjelium Lukáša 5,17-32

“Svet nikdy nezahynie na nedostatok divov, ale na nedostatok údivu.”
G.K.Chesterton

„Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ Hneď sa pred nimi postavil, vzal svoje lôžko, velebil Boha a odišiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas. Oslavovali Boha a naplnení bázňou si hovorili: „Dnes sme videli naozaj nezvyčajné veci.“
Evanjelium podľa Lukáša
Vianočná meditácia nad Evanjeliom podľa Jána, Portrétom Doriana Graya, a životom Oscara Wildea
Slovo: Daniel Pastirčák
Čítanie Evanjelia: Debora Pastirčáková
Hudobná meditácia: Dalibor Kocián - Stroon

Tím Kaplnky sa rozhodol vyhlásiť od 25.12. mimoriadnu finančnú zbierku na zaistenie pokračovania práce Bohuslavy Havrilovej po zmene modelu, podľa ktorého budú rozdeľované finančné prostriedky zo štátu na naše zbory od roku 2021. Bohuslava je misijným pracovníkom zboru Cirkvi bratskej v Spišskej Novej Vsi a pracuje s komunitou Rómov v osade vo Vítkovciach. Viac o jej práci sa môžete dozvedieť v nasledovnom videu:

https://youtu.be/kRZhw5NAy6A

V prípade, že by ste sa rozhodli podporiť ju finančne, zašlite prosím fin. dar na náš účet IBAN SK0911000000002925894471, VS 777.
Ďakujeme!
Homília k poslednej adventnej nedeli
Slovo: Daniel Pastirčák
https://youtu.be/lUJUIagkcYQ

Čítanie z Veľpiesne: Debora Pastirčáková
Hudobná meditácia: Veni Emanuel
Hudobná úprava : Peter Zagar
Spev: Juraj Adamuščin
Cello: Gregor Regeš

To najvzácnejšie netreba hľadať,
ale čakať naň.
Kvalita našej pozornosti
sa rodí z kvality nášho čakania
alebo z kvality našej túžby.
Pozornosť je teda
iné pomenovanie Lásky,
ktorej nestačia
emócie či dobré úmysly,
ale je každodenným
stretávaním toho, čo je,
toho čím sme.
Ako je to teda so spirituálnou Pozornosťou? Je vari Boh predmetom, na ktorý sa môžu sústrediť naše zmysly, reflexia, či afekty?
Pre modloslužobníkov, ktorí z Bytia urobia Predmet s veľkým začiatočným písmenom a všelijako ho nábožensky, symbolicky či konceptuálne vyzdobia, je to nepochybne tak.
Tí čo to nechcú urobiť, budú musieť nájsť iné slová: Budú teda hovoriť o Božskom (Eckhart) alebo o Otvorenosti (Rilke), teda o tom, čo je par excelence Ne-predmetom a Ne- spredmeteľným... Ich pozornosť síce nebude neuspokojená, ale bude nenasýtená. Otvorené ústa a tichý bozk na ono veľké a večne unikajúce...
Jean-Yves Leloup
Drahí moji priatelia Kaplnky!

Minulú nedeľu to bolo také krásne: Kaplnka bola opäť spolu ako podvečerné bohoslužby na Cukrovej. Viacerí mi hovorili, že to bol pre nich priam mystický zážitok. Iní si však všimli, že to bolo i nebezpečné stretnutie. Bolo nás zhruba 80. Všetci natešení, že sa vidíme. Objatia nechýbali. Viacerí si rúška nasadili iba ako podnosníky, aby mohli voľne dýchať tú mystickú atmosféru. Pandemická situácia sa však výrazne zhoršuje, a naša vláda nemá odvahu prijať potrebné (tvrdé) opatrenia. Imunológovia a analytici sa zhodujú v tom, že bez výrazného obmedzovania zhromažďovania a mobility spejeme od zlého k horšiemu. Hoci ťažko a neradi, rozhodli sme sa v spoločných bohoslužbách nepokračovať. Do Vianoc prechádzame do on line módu. Každú nedeľu o 10:00 vás čaká homília z obývačky a každý štvrtok o 8:00 malá meditácia k rannej káve - obe nájdete na našom Youtube kanáli.

V mene tímu Kaplnky Daniel Pastirčák
Tretí Advent - trpezlivosť

Homília Daniel Pastirčák
Čítanie z Knihy Genezis Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia Robko Kollár, Mišo Tolgyessy

Pod zorným uhlom Boha minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú len jediný okamih. A pod zorným uhlom Boha by sme sa mali snažiť žiť.
Predo mnou leží moja minulosť. Musím dosiahnuť, aby som sa na ňu díval inými očami ja sám, aby sa na ňu díval inými očami Boh. Ak sa k nej nepriznám, ak ju budem vychvaľovať alebo ju popierať, nič nedosiahnem.
Hriešnik sa musí kajať! Prečo? Inak by si nebol schopný uvedomiť čo urobil. Moment ľútosti, je momentom iniciácie.
Kajanie je prostriedkom, ktorým možno premeniť našu minulosť. Gréci boli presvedčení, že ani bohovia nemôžu zmeniť minulosť. Kristus dokazuje, že i najobyčajnejší hriešnik je toho schopný; je to vlastne jediná vec, ktorej je schopný.
Oscar Wilde v liste priateľovi Douglasovi písanom z väzenia
MIESTO: CUKROVÁ 4
ČAS 17:00

2. Adventná Bohoslužba Kaplnky s eucharistiou
Slovo Daniel Pastirčák

Mária, s čiernymi očami Palestíny, s úsmevom ktorý nepatrí žiadnej rase, s krvou ktorá je krvou všetkých farieb...
Na chrbte oslíka spolu s tebou, môžeme smerovať k maštali, kam kráčajú všetky bytosti, k maštali v ktorej sa v zábleskoch časopriestoru rodí večné dieťa.
Niet skutočného, celistvého človeka bez otvorenosti Transcendencii, niet živého Boha bez vtelenia, ktoré ho dosvedčuje.
Vtelenie sa nestalo „vtedy“ vtelenie pokračuje... Čosi dobré, nevinné, nepoškvrnené v nás naďalej hovorí áno tejto nepochopiteľnej Láske.
Jean Yves Leloup

Niet Božieho odpustenia, ktoré ťa ušetrí od povinnosti uskutočniť sa. Chcel by si byť, ale budeš iba v Bohu. On ťa privedie do svojej stodoly, keď sa pomaly uskutočníš a naplníš sa vlastnými činmi, lebo človek, vidíš, rodí sa dlho.
Saint-Exupéry

Neviem zavrieť oči a s dôverou sa vrhnúť do nemožného. Nedokážem to, ale ani sa tým nechválim. Som presvedčený, že Boh je láska; tá myšlienka má pre mňa pôvodnú lyrickú platnosť. Keď ju mám pri sebe, som nevýslovne šťastný, keď mi je vzdialená, túžim po nej vrúcejšie ako milujúci za milovanou. Napriek tomu však vieru nemám, tá odvaha mi chýba. Božia láska je mi v priamom i prenesenom zmysle so všetkou skutočnosťou nezlučiteľná.
Soren Kierkegaard

Vieru, ktorú mám na mysli, nie je ľahké vyjadriť slovami.
Dala by sa vyjadriť asi takto: Verím, že život ktorému očividne chýba zmysel, predsa len zmysel má, prijímam, že nie je v mojich silách pochopiť tento hlbší zmysel rozumom, som však ochotný slúžiť mu, aj keby som sa preň mal obetovať.
Vynasnažím sa uskutočniť, čo život v týchto okamihoch odo mňa žiada, aj keby to protirečilo bežným zvyklostiam a zákonom.
Herman Hesse