eventy

Homília z obývačky z cyklu Kohelet

Slovo Daniel Pastirčák

Čítanie Táňa Pauho)fová
Hudobná meditácia Ronald Šebesta

Čo sa týka bohov máme vieru, a čo sa týka ľudí istotu, že na základe prirodzenej nevyhnutnosti každý z nich uplatňuje svoju moc, všade, kde môže. Nevymysleli sme tento zákon, a nie sme prvý, kto ho uplatňuje, zistili sme, že platí a budeme ho uchovávať, akoby mal trvať navždy; preto ho uplatníme aj teraz. Vieme, že aj vy, podobne ako všetci ostatní, by ste konali rovnako, keby ste mali takú moc ako my.
Hovorme radšej o tom čo je možné... Viete to rovnako ako my: ľudský duch je utvorený tak, že spravodlivosť sa skúma iba vtedy, ak je to rovnako potrebné pre obe strany. Ak je však jeden silný a druhý slabý, prvý niečo presadí a druhý to musí prijať.

Tukydides

Ľudstvo pochádza od jedného Autora a predstavuje jediný zväzok.
Ak zomrel človek, kapitola jeho života nebola vytrhnutá z knihy,
bola preložená do lepšieho jazyka.
Každá kapitola musí byť preložená.
Boh používa rôznych prekladateľov.
Niektoré texty sú preložené starobou, niektoré chorobou,
iné vojnou, či tragickou nehodou.
Božia ruka je však vo všetkých prekladoch.
Jeho ruka napokon zozbiera a spojí všetky roztratené listy,
pre tú jedinú knižnicu, kde každá kniha bude ležať
otvorená jedna pred druhou.
Žiadny človek nie je ostrov, uzavretý do seba,
každý je súčasťou kontinentu, patrí k pevnine.
Keď more odplaví hrudu, pevnina sa zmenší.
Smrť každého človeka ma umenšuje, lebo som súčasťou ľudstva.
Nepýtaj sa teda komu zvonia do hrobu, tebe zvonia.

John Donne 17. Meditácia
Z cyklu KOHELET 4.
Daniel Pastirčák

Čítanie Táňa Pauhfová

Kalvír - Ivan Šiller - Arvo Pärt

Ako sa však umenšuje a stráca budúce, ktoré ešte nejestvuje?
Alebo, ako rastie minulé, ktoré už nejestvuje?
Ako ináč, ak nie v duchu, ktorý to prevádza,
ak nie je v tom duchu troje vecí, totiž: očakávanie, pozorovanie a spomínanie?
Duch očakáva, pozoruje a spomína si tak, aby očakávanie prešlo pozorovaním na spomínanie.
Kto teda poprie, že budúce ešte nejestvuje?
A v duchu je jednako očakávanie budúceho!
Kto poprie, že minulé už nie je? V duchu je jednako spomienka na minulé!
Kto poprie že prítomný čas nemá trvania, lebo sa míňa v okamihu? Jednako trvá pozorovanie, ktorým budúce prechádza do minulosti
Augustín

Domov je tam odkiaľ človek vyšiel. Ako starneme,
svet je čoraz čudnejší, tvar sa komplikuje
mŕtvymi i živými. Nie sústredený okamih,
izolovaný, bez toho, čo bolo pred a po,
ale čas života planúci v každom okamihu.
A nie iba čas života jedného človeka,
ale čas starých kameňov, ktoré vzdorujú rozlúšteniu.
Je čas pre večer pri svite hviezd
i čas pre večer pri svite lampy
(večer s albumom fotografií)
Láska je najbližšia sama sebe,
keď na tu a teraz prestáva záležať.
Starí ľudia by mali byť objaviteľmi.
Na tu a teraz nezáleží.
A musíme byť stále a stále v pohybe,
k novému sústredeniu
na ďalšie spojenie, hlbšiu jednotu
cez temný chlad a prázdnu bezútešnosť,
hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody
čajky a delfína. V mojom konci je môj počiatok
T. S. Eliot: East Coker
Homília Pavol Jurčo

https://youtu.be/LKBJpHw67Uk

Improvizácia Rony Šebesta

S výnimkou tých, ktorých duša
patrí bezvýhradne Kristovi,
všetci väčšmi alebo menej
pohŕdajú nešťastnými,
hoci takmer nikto
si to neuvedomuje.

Simona Weil

Hovorme radšej o tom čo je možné... Viete to rovnako ako my: ľudský duch je utvorený tak, že spravodlivosť sa skúma iba vtedy, ak je to rovnako potrebné pre obe strany. Ak je však jeden silný a druhý slabý, prvý niečo presadí a druhý to musí prijať.

Tukydides
Pokračujeme v druhom cykle homílií z obývačky!
https://youtu.be/DUviFHd68Y8

Homília z cyklu Kohelet 3.
Daniel Pastirčák

Povinnosti a záväzky máme iba voči tomu, kto nám je cudzí: dôvernému priateľovi sme naklonení, plní lásky. Tomu, kto predstupuje pred Tvár, sa až v plnosti božej prítomnosti, svet stáva celkom prítomným. Je ožiarený večnosťou - taký človek teda môže povedať "ty" Tomu, v kom majú všetky bytosti svoje bytie, a zahrnúť ich tak všetky jedným razom. Potom tu už nie je žiadne napätie medzi svetom a Bohom, je tu len jediná skutočnosť.
Martin Buber

Človeku bola udelená nová zodpovednosť. Už sa nemôže vyhovárať na svoju malosť a ničotnosť, pretože temný Boh mu vložil do rúk atómovú bombu a chemické zbrane a dal mu moc vyliať na svojich spolu-tvorov apokalyptické ampule hnevu. A keďže mu bola zverená takmer božská moc, nemôže zostávať naďalej slepý a nevedomý. Musí sa dozvedieť niečo o Božej prirodzenosti a o metafyzických procesoch, ak má porozumieť sám sebe a tak dosiahnuť poznanie Boha.
C. G. Jung

Môj argument proti Bohu bol, že vesmír sa mi javil ako krutý a nespravodlivý. Odkiaľ som však vzal tú ideu: „spravodlivý“, „nespravodlivý“? Človek nenazve čiaru krivou, ak nemá predstavu priamky. S čím som porovnával svet, a nazýval som ho nespravodlivým? Ak je celý tento obraz zlý, od A až po Z, prečo, a ako som sa mohol, ako súčasť toho obrazu, cítiť s ním v tak hlbokom rozpore?
C. S. Lewis

Duch nie je v ja, je medzi ja a „ty“. Nie je ako krv, ktorá v tebe prúdi, je ako vzduch, v ktorom dýchaš. Človek žije v duchu, iba ak je schopný odpovedať svojmu Ty. A schopný odpovedať je len pokiaľ vstupuje do vzťahu celou bytosťou. Len vďaka sile, ktorá mu umožňuje vstupovať do vzťahu, je človek schopný žiť v duchu.
Martin Buber
Bohoslužby s eucharistiou
Podľa počasia - vonku alebo vnútri, uvidíme a rozhodneme sa na mieste. Rúška sú povinné.

Slovo Daniel Pastirčák

Podobne ako by sme o mudrcovi mohli povedať, že je tým, ktorému chýba múdrosť (hlupákovi nič nechýba), mystik je ten ktorému chýba bytie. Nie je to vari najvlastnejšia charakteristika človeka: súcno, ktorému chýba Bytie?

Jean- Yves Leloup

Bolo to na jednom koncerte, hrali nádhernú starú hudbu, a vtom sa mi v piáne, medzi dvoma taktami, hranými na drevených dychových nástrojoch, náhle znovu otvorila brána k onomu svetu, letel som nebom a uzrel Boha pri diele, trpel som blaženou bolesťou a už som sa nebránil ničomu vo svete, ničoho vo svete som sa už nebál, so všetkým som bol zmierený, všetkému som odovzdával svoje srdce. Netrvalo to dlho, možno štvrťhodinu, ale vrátilo sa to v snoch onej noci a od tej doby po všetky tie pusté dni občas ukradomky zažiarilo, videl som to tu i tam prechádzať mojím životom ako zlatú božskú stopu, temer vždy hrubo zanesenú bahnom a prachom, hneď nato znova osvetľujúcu cestu zlatými iskrami akoby sa už nikdy nemala stratiť, no predsa čoskoro znova stratenú v hlbinách.

(Herman Hesse Stepný vlk)

Nezáleží na nás, či budeme veriť v Boha, je však našou úlohou, aby sme svoju lásku nevenovali falošným bohom. Neveriť, že budúcnosť je miestom dobra, ktoré nám prinesie naplnenie. Budúcnosť je z tej istej látky ako prítomnosť. Dobre vieme, že všetok majetok, bohatstvo, moc, úcta, všetky naše znalosti, láska či úspech, nás nedokážu uspokojiť. A predsa si myslíme, že jedného dňa keď toho všetkého budeme mať o trochu viac, budeme spokojný.
Nikto nie je dlho spokojný iba preto že žije. Vždy chceme niečo viac. Chceme žiť pre niečo. Ak si neklameme, vieme, že na tomto svete nie je nič, kvôli čomu možno žiť. Predstavme si všetky naše túžby uspokojené. Po istom čase by sme boli neuspokojení, chceli by sme niečo iné a boli by sme nešťastní, že nevieme, čo máme chcieť. Záleží od každého človeka, aby svoju pozornosť upriamil na túto pravdu

Simona Weil
Bohoslužba Kaplnky Slovo Daniel Pastirčák

To že človek je produktom príčin, ktoré nevedia nič o dôsledkoch svojho pôsobenia; že jeho pôvod, jeho rast, jeho nádeje i obavy, jeho lásky a presvedčenia nie sú ničím iným než dôsledkom náhodného hmýrenia atómov; že žiaden oheň, žiadne hrdinstvo, žiadny vzlet myšlienok ani citov nemôže individuálny život zachovať až za hrob; že všetka námaha vekov, všetka zbožnosť.... všetka poludňajšia žiarivosť ľudského génia je predurčená k zániku... všetko toto, ak aj nie úplne bez diskusie, je natoľko isté, že každá filozofia ktorá to odmieta neobstojí. Iba obklopený lešením týchto právd, len na pevných základoch neústupného zúfalstva, môže byť príbytok duše bezpečne budovaný
Bertrand Russell

Ó temno, temno, temno. Všetci kráčajú do temnoty,
do prázdnych medzihviezdnych priestorov, prázdni do prázdna,
kapitáni, obchodní bankári, významní literáti,
štedrí patróni umenia, štátnici, vladári,
význační štátni úradníci, predsedovia mnohých výborov,
baróni priemyslu i malí podnikatelia, kráčajú do temnoty,
stemneli Slnko a Mesiac a Ghotajský almanach
a Burzový spravodaj i Zoznam významných,
vychladol rozum, stratil sa zmysel činnosti.
My všetci kráčame s nimi na tichom pohrebe,
Pohrebe nikoho, lebo niet koho pochovávať.
I riekol som duši svojej, buď pokojná a daj temnu prísť k sebe,
bude to temno Boha. Ako v divadle,
počuť duté dunenie krídel, keď sa trie tma o tmu
a vieme, že hory a stromy, ďaleká panoráma,
a malá pyšná fasáda – všetko sa odsúva.
T. S. Eliot

Padla na mňa strašná únava. A zdalo sa mi jednoduchšie priznať si, že som ako Bohom opustený. Lebo som sa cítil bez svorníka a nič sa už vo mne neozývalo. Zmĺkol hlas hovoriaci v tichu. A keď som vyšiel na najvyššiu vežu, zamyslel som sa: „Načo tie hviezdy?“ A pohľadom premeriavajúc svoje panstvá, pýtal som sa: „Načo tie panstvá?“ A ako stúpal žalospev z usínajúceho mesta, dával som si otázku: „Načo ten nárek?“ Bol som stratený ako cudzinec v nesúrodom dave, nepoznajúci jeho reč. Bol som ako oblek, z ktorého sa ktosi vyzliekol. Strhaný a sám. Podobal som sa neobývanému domu.
Tak aj tá najprudšie vyprýštená bazilika – ak niet nikoho, kto by ju pozoroval v jej celku, kto by v nej vychutnal ticho a prisúdil jej význam v rozjímaní svojho srdca – je už iba súhrnom skál
Spoznal som nudu, ktorá prichádza predovšetkým, keď stratíme Boha.
Antoine de Saint Exupéry
Bohoslužby Kaplnky - Vonku pod borovicami pri gymnáziu C. S. Lewisa

Slovo: Robert Bezák

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.
Evanjelium podľa Matúša 11: 28 - 30

Jediná múdrosť v ktorú môžme dúfať časom je múdrosť pokory a tá je nekonečné
T. S. Eliot
Bohoslužby Kaplnky k začiatku školy

Slovo: Daniel Pastirčák

Niet Božieho odpustenia, ktoré ťa ušetrí od povinnosti uskutočniť sa. Chcel by si byť, ale budeš iba v Bohu. On ťa privedie do svojej stodoly, keď sa pomaly uskutočníš a naplníš sa vlastnými činmi, lebo človek, vidíš, rodí sa dlho.
Saint-Exupéry

Štatistický obraz, potlačuje to, čo je individuálne v prospech anonymných jednotiek, ktoré sa hromadia v masových zoskupeniach. Namiesto konkrétneho jednotlivca tak nastupujú názvy organizácií a na najvyššie miesto abstraktný pojem štátu, ako princíp politickej reality. Morálna zodpovednosť jednotlivca je tak nutne nahradzovaná autoritou štátnou. Namiesto morálneho a duchovného rozvoja individuality nastupuje verejné blaho a zvyšovanie životnej úrovne.
C. G. Jung

Zakotvenie, závisí výlučne od vzťahu jednotlivca k inštancii, ktorá nie je svetská. Kritériom tu nie je ústne vyznanie viery, ale psychologický fakt, že život jednotlivca nie je určovaný iba jeho ja, ale i istou transcendentnou autoritou. Je to skúsenosť najosobnejšieho vzájomného vzťahu.
C. G Jung

Lebo ak človek ktorý vládne, nevládne predovšetkým svojmu vlastnému telu, je smiešny uzurpátor.
Tak je to i s láskou. Lebo je ilúziou, že ju stretneme, keď robí prvé kroky. A mýli sa ten, kto blúdi v živote, aby sa nechal pripútať, zakúsiac v krátkych poblúzneniach zmätok svojho srdca, dúfajúc, že stretne vášnivú lásku, ktorá ho rozpáli na celý život... Lebo nemá význam, čo nie je výstupom alebo cestou. Ak sa zastavíš, nájdeš iba nudu, keďže krajina ťa už nemôže nič naučiť. A odvrhneš ženu, hoci najskôr treba odvrhnúť teba samého.

Antoine de Saint – Exupéry
Bohoslužby s eucharistiou
Slovo Daniel Pastirčák

Dôležitý oznam: V prípade priaznivého počasia budeme vonku. V prípade nepriaznivého počasia pôjdeme LEN online (opatrenia školy Bilgym kvôli COVID-u).

O polnoci človek čo chcel byť askétom vyhlásil:
„Je čas, aby som opustil svoj dom
a išiel hľa dať Boha.
Ach kto ma to tak dlho držal v klame?“
Boh zašepkal: „Ja,“ ale človek mal uši zapchané
Jeho žena ležala so spiacim dieťaťom pri prsiach a pokojne driemala na okraji postele.
Muž sa spýtal: „Aký ľudia ma to tak dlho balamutili?“
Hlas opäť riekol: „Aj oni sú Boh,“ ale muž nepočul.
Dieťa zaplakalo zo sna túliac sa k matke.
Boh rozkázal: „Stoj blázon, neopúšťaj svoj dom.“
Ale on stále nepočul.
Boh si vzdychol a ťažkal si: Prečo sa služobník môj vydáva hľadať ma, a pri tom ma opúšťa.
Thákur
Bohoslužby Kaplnky

Homília: Zuzana Mojžišová

Nejlepším řešením výčitek je vzájemné odpuštění.
Vše na tomto světě se dá napravit jen láskou, jinak je to nemožné.
Co chceš, aby ti jiní činili, čiň ty jim. To je souhrn zákona Božského.
Jan Amos Komenský