eventy

Ak bude vhodné počasie, znova budú bohoslužby vonku

Slovo Daniel Pastirčák

Piesne k meditácii Eva ŠuškováV láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí nie je dokonalý v láske. My milujeme lebo Boh nás miloval prvý.

Milovaní milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten kto nemiluje nepozná Boha, pretože Boh je láska.

Apoštol Ján

Sú dve základné sily, ktoré nás motivujú: strach a láska. Keď sa bojíme, uzatvárame sa pred životom. Keď milujeme otvárame sa všetkému čo nám môže život ponúknuť s vášňou, vzrušením a súhlasom. Evolúcia a všetky nádeje na lepší svet spočívajú v nebojácnej vízii ľudí s otvoreným srdcom, ktorí objímajú život.

John Lenon

Z ľudských bytostí plne uznávame existenciu iba tých ktorých milujeme.

Simona Weilová.

Milujem, teda chcem aby si bol.

Augustín
Bohoslužby s meditáciou o zodpovednosti za našu reč
Podľa počasia buď vonku alebo vnútri
Pre tých čo potrebujú sedieť bude i vonku zabezpečené sedenie

Slovo Daniel Pastirčák
Hudobná meditácia Harry a spol

Ak sa niekto neprehrešuje jazykom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo. Keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým celé ich telo. Alebo, predstavte si lode: Hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, usmerňuje ich celkom malé kormidlo, kamkoľvek chce kormidelník. Tak aj jazyk je síce malou časťou tela, ale dokáže veľké veci.
Jazyk je oheň, svet neprávosti. Medzi naším údmi je ako ten, čo poškvrňuje celé telo a ničí celý náš život, sám podpaľovaný peklom. Všetky druhy divej zveri dokáže človek skrotiť, ale jazyk, to nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí skrotiť nevládze.

Apoštol Jakub

Ľudský genóm pozostáva z celej našej DNA, dedičného kódu života. Tento práve objavený text má dĺžku 3 biliónov písmen, je napísaný v čudnom cryptografickom kódovaní štvorpísmenného kódu. Taká ohromujúco komplexná je informácia, ktorú v sebe uchováva každá bunka ľudského tela. Dnes sa učíme jazyk, v ktorom Boh vytvoril život.

Francis Colins

Ľudstvo pochádza od jedného autora a predstavuje jediný zväzok. Ak zomrel človek, kapitola jeho života nebola vytrhnutá z knihy, bola preložená do lepšieho jazyka. Božia ruka je vo všetkých prekladoch. Jeho ruka napokon zozbiera a spojí všetky roztratené listy, pre tú jedinú knižnicu, kde každá kniha bude ležať otvorená jedna pred druhou.

John Done
Bohoslužby k tajomstvu Trojice s eucharistiou
Slovo Daniel Pastirčák
Vizuálne symboly - Jaroslav Beliš
Hudobná improvizácia - Mišo, Juraj, Roman, Robko,

Na jednej strane ku mne doliehalo posolstvo hlbín Ázie, Indie, budhizmu: „To jediné čo má zmysel, je priepasť bez tváre. Je to oceán blaženosti, v ktorom sa všetko rozpúšťa. Podobáme sa soľným bábikám a našim osudom je rozpustiť sa v ňom.“ Na druhej strane sa ozýval hlas Európy: „Každý človek je jedinečný, ale vo svojej jedinečnosti, tvorí len ostrovček v inom oceáne; oceáne samoty.“ Bolo potrebné vybrať si medzi jednotou splynutia a nespojiteľnou oddelenosťou. Buď neexistujem ani ja ani iní, alebo sme raz a navždy rozdelení. Práve vtedy ma oslovil Ježiš slovami evanjelia podľa Jána: „Ja a Otec sme Jedno.“ A o ľuďoch: „Aby boli jedno, ako sme my jedno.“ Absolútna jednota a absolútna rozdielnosť zároveň, prepája hinduistický zmysel pre jednotu a európsky zmysel pre odlišnosť. Toto sa nazýva Trojica, plnosť a prameň lásky.

Oliver Clément

Pre toho, kto verí v trojjediného Boha, najvyššia jednota nie je jednota strnulej uniformity. Modelom jednoty, o ktorú sa treba usilovať, nie je nedeliteľnosť atómu, najmenšej jednotky, ktorú už nie je možné ďalej deliť, ale rozhodujúcou najvyššou formou jednoty je tá jednota, ktorú vytvára láska. Jednota v mnohosti, ktorá vyrastá z lásky, je radikálnejšou, skutočnejšou jednotou ako jednota „atómu“.

Joseph Ratzinger


Boh zjavený Kristom nejestvuje v samote len sám pre seba. On nie je ani oceán, čo všetko pohlcuje, nie je ani osamotený vládca v nebi, ale je tajomstvom spoločenstva lásky; je realitou najúplnejšieho zjednotenia a najväčšej rozdielnosti zároveň. Ľudská bytosť je povolaná žiť v takomto spoločenstve; v tomto zjednotení, i rozdielnostiach, lebo ľudia zjednotení v Kristovi, tvoria jedno telo, súčasne však Kristus pristupuje ku každému jedinečným spôsobom.

Oliver Clément
Spoločná bohoslužba vonku sa vzhľadom na počasie presúva z 31. 5. na ďalšiu nedeľu 7. 6. !

Pokračujeme v online homíliách z obývačky

Hudobná meditácia Ronal Šebesta - Klarinet

Prichádza mi na um obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na prameň. Nestačí o prameni a o vode iba rozprávať, treba hĺbiť vlastnú studňu, dostať sa k živej vode, ktorá je celkom naspodku, no zároveň stúpa nahor, k nám. Hĺbením voda nevzniká, ale práve hĺbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou.

Jean Yves Leloup
Hudobná meditácia Arvo Pärt - Klavír Ivan Šiller

Tomu, kto predstupuje pred Tvár, sa až v plnosti Božej prítomnosti, svet stáva celkom prítomným. Je ožiarený večnosťou - taký človek teda môže povedať "ty" Tomu, v kom majú všetky bytosti svoje bytie, a zahrnúť ich tak všetky jedným razom. Potom tu už nie je žiadne napätie medzi svetom a Bohom, je tu len jediná skutočnosť.

Martin Buber.

Otázka o ja a otázka o Bohu sú v skutočnosti jednou a tou istou otázkou: ak je tu jedno, je tu i druhé, ak tu nie je jedno, nie je ani druhé. Boh je všade, nie je iba v ja, ktoré ho hľadá. Práve toto ja ho kladie inam a bráni mu, aby bol všetkým. Tí, čo žijú v hlbokom vnútornom tichu, kam nezasahujú úsudky, porovnávanie a hodnotenie, môžu nepochybne uvidieť, pocítiť, načúvať a dotknúť sa „Toho“ ktorý je

J. Y. Leloupe
Slovo Daniel Pastirčák
Hudobná meditácia - klarinet Ronal Šebesta

Mnohotvárnost kultury v národě není pouze ochranou proti vlastní rostoucí agresívnosti, je také podmínkou, aby kultura této země zůstala živoucí, aby zůstala tvořivou. Jako jednotlivci můžeme přemýšlet o vývoji své osobnosti podle lidí, jež jsme poznali ve svém živote. Když jsme potkali pouze lidi zcela kongeniální a setkali se s myšlenkami, s nimiž můžeme souhlasit, jak mnoho jsme propásli! Vděčíme patrně antipatiím osobnosti stejně jako sympatiím. Šťastný člověk, který v pravý čas potkal pravého přítele, šťastný člověk, který potkal v pravý čas pravého nepřítele

T. S. Eliot

Z ľudských bytostí plne uznávame existenciu iba tých ktorých milujeme

Hriech, ktorý v sebe nosíme,
z nás vychádza
a šíri sa naokolo ako nákaza.
Preto keď sme nahnevaní,
hnevá sa aj naše okolie.
Alebo od vyššieho k nižšiemu:
zlosť vyvoláva strach.
V kontakte s úplne čistou bytosťou
však dochádza k premene
a hriech sa stáva utrpením.

Simone Weilová
Slovo Daniel Pastirčák
Pozdrav brata Jeana Daniela z Taize
Pieseň Veni Sancte SpirituS - Taize
Modlitba Brata Rogera - zakladateľa komunity Taize

https://youtu.be/BLaLHOkloZY

Hriešnik sa samozrejme musí kajať. Ale prečo? Jednoducho preto, lebo inak by nebol schopný uvedomiť si čoho sa dopustil. Okamih, keď sa dostaví pokánie, je okamihom zasvätenia. A ešte viac: je to prostriedok, ktorým človek mení svoju minulosť. Gréci to pokladali za nemožné: „Zmeniť minulosť (vraj) nedokážu ani bohovia.“ Kristus ukázal, že to dokáže i praobyčajný hriešnik, a že to je tiež jediná vec, ktorú dokáže.

Oscar Wilde

Vášeň je vedomie, ktoré zväzuje samo seba, je to vôľa, ktorá sa vrhá do zajatia rozličných prípadov imaginárneho zla. Vôľa, ktorej určením je ovládať telo, môže byť otrokom iba sama sebe. Vášeň, ktorá sa živí márnosťou a zmocňuje sa jej závrat osudovosti, je vo svojej podstate duchovná. Je však v úzkom styku s emóciou a tá je často jej telesným nutkaním. Rozruch tela, ktorý zosilňuje intenzitu vášne, v danom okamihu poskytuje vášni alibi, ktoré hľadá.

Paul Ricoeur

Ak by neexistovala Kristova milosť pre človeka, ako som ja, by tu nebola žiadna nádej

Dušan Mitana

Ak poznáme Boha bez toho, že sme poznali svoju biedu, dôjdeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu, bez toho, že sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Ježiša Krista, zostávame v strede, lebo v ňom nachádzame aj Boha aj svoju biedu.

Blaise Pascal
Slovo Daniel Pastirčák

Pán nás všetkých vykúpil Kristovou krvou. Všetkých, nie len katolíkov? Všetkých, Otče, aj ateistov? Spýtate sa. Áno, aj ateistov. Všetkých. Kristova krv nás vykúpila, každý máme teda povinnosť konať dobro. Keby všetci druhým robili dobro, nakoniec sa naše cesty stretnú. Ja, ale, otče, neverím, som ateista. Konáš dobro a tak sa stretneme.

Pápež František

Mám sen, že jedného dňa si na červených kopcoch Georgie, synovia minulých otrokov a synovia minulých otrokárov zasadnú za spoločný stôl bratstva. Mám sen, že moje štyri malé deti budú jedného dňa žiť v zemi, kde ich nebudú posudzovať podľa farby kože, ale podľa toho aký majú charakter.

Martin Luther King

Keby existoval Boh, ako by som sa zmieril s tým, že ja nie som Boh

Friedrich Nietzsche
Slovo Daniel Pastirčák
hudba - klarinet - Ronald Šebesta

To že človek je produktom príčin, ktoré nevedia nič o dôsledkoch svojho pôsobenia; že jeho pôvod, jeho rast, jeho nádeje i obavy, jeho lásky a presvedčenia nie sú ničím iným než dôsledkom náhodného hmýrenia atómov; že žiaden oheň, žiadne hrdinstvo, žiadny vzlet myšlienok ani citov nemôže individuálny život zachovať až za hrob; že všetka námaha vekov, všetka zbožnosť.... všetka poludňajšia žiarivosť ľudského génia je predurčená k zániku... všetko toto, ak aj nie úplne bez diskusie, je natoľko isté, že každá filozofia ktorá to odmieta neobstojí. Iba obklopený lešením týchto právd, len na pevných základoch neústupného zúfalstva, môže byť príbytok duše bezpečne budovaný

Bertrand Russell

Zdá sa mi isté, že nikdy nebude možné vysvetliť myseľ, na báze neurónových pohybov vo vnútri mozgu. Je omnoho prijateľnejšie vidieť v mysli oddelenú a odlišnú podstatu.(...)
Ako mnoho iných vedcov som sa snažil dokázať, že mozog je to isté, čo myseľ. Aké je to vzrušujúce, keď napokon objavíte, že i vedci môžu úplne legitímne veriť v existenciu ducha.

W. Penfield, Mystery of Mind

Predpoklad, že naše myšlienky sa naozaj vzťahujú k realite, si vyžaduje vieru.

K. G. Chesterton
Z cyklu homílií v čase karantény
slovo Daniel Pastirčák
Hymnus Hildegardy von Bingen spieva Eva Šušková

Nikto nemôže skutočne vniknúť do vnútorných zákutí iného, každé stretnutie, akokoľvek sa zdá byť krásne, v podstate iba utlmuje bolesť nevyliečiteľnej osamotenosti.

Joseph Ratzinger

Odpustenie je skutočné iba pre toho, kto objavil slabosti svojich priateľov a hriech svojich nepriateľov vo svojom vlastnom srdci.

Henri Nouwen

Čím hlbšie vstupujeme do našej samoty, tým viac objavujeme jednotu s druhými a tým viac môžeme zvnútra vplývať na samotný život univerza. Ak nám druhý nerozumie, je to jeho právo má na to svoje dôvody, my to môžeme len rešpektovať. Každý z nás má však na výber: buď ostať na okraji, dať sa vo vzťahoch hádzať sem a tam, alebo podľa obrazu púštnych otcov a svetelného kruhu s lúčmi, vstúpiť do stredu kruhu, na začiatok svojho lúča. Čím väčšmi sa priblížime k stredu, tým väčšmi sa priblížime k ostatným lúčom

J. Y. Leloup