eventy

Bohoslužby Kaplnky
Slovo Zuzana Mojžišová

I šel bych do vinárny a řekl:
„Pane vrchní, já bych rád víno – jak bych vám to řekl? – víno spíš vážné, žádného mladého fanfarona a lehkomyslníka, ale víno zralé a zkušené, a přes to, víte, plné víry, optimismu a kuráže, víno, které se vyzná v umění, je sčetlé a zná kus světa, musí mít takovou jakousi tragičnost jako Beethovenovo adagio, ale taky trochu shovívavosti a drobet úsměvu.“
„Prosím, pane, hned tu bude.“
Karel Čapek

Smúti Júda, tí, čo sú v jeho bránach, sú unavení a sedia v smútku na zemi. Ozýva sa bolestný výkrik Jeruzalema. Ich vznešení ľudia poslali sluhov po vodu, tí šli k cisternám, vodu nenašli a vrátili sa s prázdnymi nádobami. Sú zahanbení a potupení, zahaľujú si hlavy, pretože pôda je dopraskaná, lebo nebolo dažďa v krajine; roľníci sú zahanbení, zahaľujú si hlavy. Aj jelenica na poli rodí, no opúšťa mláďa, lebo niet zelene. Divé osly stoja na holiach, lapajú vzduch ako šakaly. Oči im hasnú, lebo niet zelenej potravy.
(Jeremiáš, 14:2 – 6).

„Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria“
(Jánovo evanjelium 15:1 – 6).
Bohoslužba Kaplnky
Slovo Jana Camara

Škandálom zla je, že naň zabúdame, a tak sa stávame jeho komplicom.
Abbé P.

Morálka je postoj voči ľuďom, ktorých nemáme radi.
Oscar-Wilde

„Pre mnohých ľudí sa morálka rovná ich vlastným záujmom.“
Claude Houghton
Bohoslužba s eucharistiou
Z Cyklu výkladov knihy Kohelet
Slovo: Daniel Pastirčák

Pocit krásna, akokoľvek znetvorený, deformovaný a pošpinený, je naďalej prítomný v srdci človeka ako hnacia sila. Je prítomný vo všetkých veciach svetského života. Ak by sa stal autentickým a čistým, preniesol by jediným pohybom celý svetský život k Božím nohám, umožnil by úplné vtelenie viery.
Simone Weil

Ľudský intelekt je nevyliečiteľne abstraktný. Realita, ktorú zažívame je však konkrétna; tá bolesť, ten pôžitok, ten pes, ten človek. Zatiaľ čo znášame bolesť, tešíme sa z pôžitku, nie sme schopní intelektuálne chápať, ani pôžitok ani bolesť. V tom spočíva naša dilema: Buď zakúšať a nevedieť, alebo vedieť a nezakúšať. Nemôžete študovať slasť v momente milostného objatia, ani analyzovať povahu humoru, zatiaľ čo burácate smiechom. Kde inde však môžete poznať tie veci? Mýtus je čiastočným riešením tejto dilemy. Nie je abstraktný ako pravda, nie je ani zviazaný s jednotlivosťou ako naša priama skúsenosť.
C. S. Lewis
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Miro Kocúr
Po skončení bohoslužby

Klub Y so Soňou Gyareášovou
Moderujú: Peter Grznár a Ján André

Pápež František v liste Fratelli Tutti:
„Desaťročia sa zdalo, že svet sa poučil z toľkých vojen i pádov a pomaly smeruje k lepším formám integrácie. Tak sa napríklad rozvinul sen o zjednotenej Európe, schopnej uznať spoločné korene a tešiť sa z diverzity, ktorá v nej prebýva. Pripomeňme si „pevné presvedčenie otcov zakladateľov Európskej únie, ktorí túžili po budúcnosti opierajúcej sa o schopnosť spoločne pracovať na prekonávaní rozdielov a napomáhaní mieru i spoločenstva medzi všetkými národmi na kontinente“.7 Rovnako zosilnela túžba latinsko-americkej integrácie a v tomto smere sa začali podnikať niektoré kroky. V iných krajinách a oblastiach sa zaznamenali pokusy o zmierenie a zblíženie, ktoré priniesli ovocie, a aj ďalšie sa javia ako sľubné. No dejiny poukazujú na určitú regresiu. Roznecujú sa staré konflikty, ktoré sa pokladali za prekonané, nanovo povstáva vyostrený, zúrivý a agresívny nacionalizmus. Myšlienka jednoty ľudu i národa presiaknutá rozličnými ideológiami vytvára v rôznych krajinách nové formy egoizmu a straty sociálneho zmyslu, maskované údajnou obranou národných záujmov. A to nám pripomína, že „každá generácia si musí osvojiť zápasy i víťazstvá predchádzajúcich generácií a doviesť ich k ešte vyšším métam. To je cesta. Dobro tak ako láska, spravodlivosť a solidarita sa nedosahuje raz a navždy; musia sa získavať každý deň. Nemožno sa uspokojiť s tým, čo sa dosiahlo v minulosti, zastaviť sa a užívať si, akoby sme si nevšimli, že mnohí naši bratia ešte trpia pre nespravodlivosť, ktorá je výzvou pre nás všetkých“.

„Svet neúprosne napredoval k ekonomike, ktorá sa využívajúc technologické pokroky usilovala zredukovať „ľudské náklady“, a niektorí nás chceli presvedčiť, aby sme uverili, že nato, aby sme všetko zabezpečili, stačí sloboda trhu. No tvrdý a neočakávaný úder nekontrolovateľnej pandémie nás nasilu prinútil myslieť na ľudí, na všetkých, a nielen na prospech niektorých. Dnes si môžeme uvedomiť, že „sme sa živili snami o prepychu a veľkosti, a napokon sme sa najedli znepokojenia, uzavretosti a samoty; presýtili sme sa spojením, a stratili sme chuť bratstva. Hľadali sme rýchly a istý výsledok, a teraz sme stiesnení netrpezlivosťou a úzkosťou. Ako väzni virtuálneho sveta sme stratili vôňu a chuť reality“. Bolesť, neistota, strach a vedomie vlastných limitov, ktoré prebudila pandémia, dávajú nanovo zaznieť výzve prehodnotiť náš životný štýl, naše vzťahy, organizáciu spoločnosti a predovšetkým zmysel našej existencie.“
Bohoslužby Kaplnky
Téma - Kniha Kohelet
Slovo Daniel Pastirčák

Pamätaj na svojho Stvoriteľa
v dňoch, kým si ešte mladý,
skôr než prídu zlé dni
a priblížia sa roky, keď povieš:
„Nenachádzam v nich potešenie.“
Skôr než svetlo pohasne;
slnko, mesiac a hviezdy potemnejú,
mračná sa vrátia, hoci dážď dávno ustal.
Strážcovia domu, sa roztrasú,
a silní muži sa zhrbia.
Ženy prestanú mlieť, lebo ich bude málo.
Pohľad tých, čo vyzerajú z okien sa rozostrí.
Zavrú sa dvere do ulice.
Stíchne hlas mlyna.
Človek sa prebudí na hlas vtáka,
hoci hlas veselého spevu
k nemu už nedoľahne.
Každá vyvýšenina mu bude hrozbou,
a bude sa báť nástrah na ceste.
Dobiela rozkvitne mandľovník.
Kobylka oťažie, ledva sa povlečie.
Kaparka už nepodnieti vášeň.
Človek odchádza do svojho večného domu,
a na tej ceste ho sprevádza smútiaci zástup.
Pamätaj na to:
Skôr než sa roztrhne strieborná retiazka
a rozbije sa zlatá čaša,
krčah sa roztriešti nad prameňom,
koleso na studni sa poláme.
Prach sa vráti do zeme, kde bol,
a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.
Kniha Kohelet

S obrazom tej Lásky
a hlasom toho Volania
neustaneme v hľadaní
a cieľom všetkého nášho hľadania
je dosiahnuť bod, odkiaľ sme vyšli,
a poznať to miesto po prvý raz.
Cez nepoznanú no zapamätanú bránu,
kde zvyšok zeme, ktorý zostáva odhaliť,
je to čo bolo na počiatku;
pri prameni najdlhšej rieky
hlas ukrytého vodopádu
a deti v korune jablone
nepoznané, lebo ich nikto nehľadal,
ale začuté, napoly začuté v tichu
medzi dvoma vlnami mora.

T. S. Eliot
Kaplnka pod borovicou
Bohoslužby s eucharistiou
Slovo Daniel Pastirčák

Chválil som teda radosť, veď nič lepšieho niet pre človeka pod slnkom, ako jesť, piť a tešiť sa z toho. Radosť ho bude sprevádzať v jeho práci po všetky dni života, ktoré mu pod slnkom udelil Boh.
Choď svojou cestou. Jedz v radosti svoj chlieb, pi svoje víno s dobrou mysľou, veď Boh si obľúbil tvoje dielo. Tvoje šaty nech sú biele v každom čase, nech olej na tvojej hlave nechýba. Užívaj si život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni tvojho márneho života, ktorá ti Boh dal pod slnkom – po všetky tie tvoje pominuteľné dni.
Svetlo je sladké, vidieť slnko je pre oči potešením. Ak by človek žil i mnoho rokov, počas všetkých tých dní nech sa raduje; nech však pri tom pamätá na dni temnoty, lebo tých nebude málo. Všetko čo príde sa pominie. Raduj sa mladý človek, pokiaľ si mladý. Choď po cestách svojho srdca, kam ťa vedie túžba očí, nezabudni však, že to všetko Boh privedie na súd. Vykáž zo srdca mrzutosť, a zlo si drž od tela, lebo mladosť sa pominie tak ako čerň tvojich vlasov.
Kohelet
Živé bohoslužby Kaplnky pod borovicou pri Gymnáziu C. S. Lewisa
Z cyklu meditácií nad knihou Kohelet
Slovo Daniel Pastirčák

Ľudia by nemali toľko premýšľať nad tým, čo majú robiť, mali by radšej premýšľať nad tým, kým majú byť.
Majster Eckhart.

Tak sme si zvykli zabúdať na Boha a používať tovar. V skutočnosti, to čo dávaš ťa vôbec nezmenšuje, naopak: Zväčšuje ťa o bohatstvo, ktoré rozdáš. Veď ak ti môžu vziať, to čo dostávaš, ktože má tú moc, aby ťa obral o to čo si rozdal?
Exupéry

Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získava zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľný. Prečo? Som si istý: vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať, a nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť. Boh je istý, nie ako obsah nášho vedomia, ale ako prítomnosť pre existenciu.
Karl Jaspers

Hypotéza ducha, nie je o nič viac fantazijná, než hypotéza hmoty. V skutočnosti nemáme potuchy o tom, ako môže psychické vznikať z fyzického, napriek tomu to existuje. Rovnako dobre môžeme predpokladať opak, že totiž psychické vzniká z duchovného princípu.
C. G. Jung.

Jediný čin milosrdenstva, je viac ako celý vesmír s jeho hviezdami. Lebo zatiaľ čo prvé patrí do rádu prirodzeného, druhé patrí do rádu nadprirodzeného.
Blaise Pascal
Homília k sviatku Zoslania Ducha

Homília Pavol Jurčo

Hudobná meditácia Ivan Šiller - klavír
hrá Chicka Coreu

Video natočil a zostrihal Pavol Jurčo

Deň za dňom sa môj vonkajší človek rozpadá, a ten vnútorný, človek neba, sa rodí a rastie...
Cítime na sebe jeho pohľad, a naše duše v okamihu ožívajú pod dotykom jeho prstu. Ten záblesk ohňa je naša samota; viaže nás však k naším bratom. To je oheň, ktorý od Letníc oživuje mystické Telo: Každý kresťan je zároveň pustovníkom i celou cirkvou...
Zostáva nám poznať tajomstvo, že vaše srdce je mojou pustovňou, a že jediný spôsob ako môžem odísť na púšť, je niesť vaše bremeno a vám ponechať to svoje.


V každej skutočnej modlitbe je to Duch Svätý, kto sa v nás modlí. Práve vďaka nemu si v modlitbe srdca uvedomujeme, že je to on, kto sa v nás modlí s láskou príliš hlbokou a príliš tajomnou, aby sme ju mohli pochopiť. Jasáme nad spojením nášho hlasu s jeho hlasom a naša duša, v okamihu keď sa spojila v jediný plameň s plameňom jeho Ducha, tryská hore k Otcovi skrze Syna.
Pokračovanie v meditáciách nad knihou Kohelet
Slovo Daniel Pastirčák
Hudobná meditácia Jonatan Pastirčák
Kamera a strih Pavol Jurčo

Predpoklad, že naše myšlienky sa naozaj vzťahujú k realite, si vyžaduje vieru.
Bláznom nie je ten kto stratil rozum, bláznom je ten kto stratil všetko ostatné okrem rozumu.
K. G. Chesterton

Najskôr treba postaviť loď, vystrojiť karavánu a vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka. A od tej chvíle sa ľudia začnú radostne vymieňať za to, čo je vzácnejšie ako oni sami. A tak sa zrodia maliari, sochári, kovotepci a cizeléri. Ale nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj vlastný život, a nie pre svoju večnosť.
Saint Exupéry

Aj keby bol Boh z hľadiska existencie ilúziou, z hľadiska dobra je jedinou skutočnosťou. Som si tým celkom istá, lebo ide o definíciu. „Boh je dobro“ je rovnako isté ako „ja som“. Som v pravde, ak svoju túžbu oddeľujem od všetkých vecí a smerujem ju výlučne k dobru, aj keď neviem či existuje alebo nie.
Simona Weil