eventy

Bohoslužby Kaplnky
Slovo Pavol Jurčo

Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boh je vo svete bezmocný a slabý. Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti – svojím utrpením. Náboženstvá odkazujú človeka v jeho núdzi k božskej moci vo svete, evanjeliá ukazujú bezmocnosť a utrpenie Boha – Len trpiaci Boh nám môže naozaj pomáhať
Dietrich Bonhoeffer

Aby si došiel ta, kde si, odtiaľ kde nie si,
musíš ísť cestou, na ktorej niet extázy.
Ak sa máš dostať k tomu čo nepoznáš,
musíš ísť cestou, ktorá je cestou nepoznania.
Ak máš mať to, čo nemáš,
musíš isť cestou pozbavenia.
Ak sa máš dostať k tomu čo nie si.
Musíš ísť cestou, na ktorej nie si.
A to, čo nevieš, je jediné čo vieš,
a to, čo máš, je jediné, čo nemáš,
a to kde si, je tam, kde nie si.
T. S. Eliot East Coker
Duchovné cvičenia v tichu už o pár dní

Pozývame vás na spoločný pobyt v dňoch

29.8. - 5.9. v Levoči

vedený Danielom Pastirčákom venovaný duchovnej obnove v tichu, modlitbám a meditácii. Tieto týždňové duchovné cvičenia odporúčame hlavne ľuďom, čo s pobytom v tichu už majú skúsenosť. Ubytovaní budeme v Exercičnom dome na Levočskej hore každý sám, aby sme mohli zachovávať ticho a sústredenie. Je potrebné zúčastniť sa celého pobytu.
Sú ešte 3 voľné miesta.

Info a prihlášky adresujte, prosím, Darine Gogolovej na mail darina.gogolova@gmail.com.
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Alica Rosová

Myslíš to úprimne so svojim blížnym? Miluješ všetkých ľudí bez výnimky ako seba samého? „Keby že miluješ iba tých, čo teba milujú, môžeš za to očakávať Božie uznanie?“ Miluješ svojich nepriateľov? Je tvoja duša voči nim plná dobrej vôle a nežnej lásky? Miluješ aj Božích nepriateľov, nevďačných a nesvätých? Je ti ich ľúto? Dokázal by si si priať, aby si „sám bol (v tomto pozemskom čase) prekliaty“ za nich? Dokazuješ to tak, že „žehnáš tým, kdo ťa preklínajú a modlíš se za tých, kdo ťa prenasledujú“?
Prejavuješ svoju lásku svojimi skutkami? Pokiaľ máš čas a príležitosť, „činíš dobre všetkým“, susedom i cudzincom, priateľom i nepriateľom, dobrým i zlým? Konáš im toľko dobra, koľko len môžeš? Snažíš sa až do vyčerpánia síl, aby si naplnil všetky ich potreby a pomáhal im na duchu i na tele? Ak máš takéto zmýšľanie, ak máš úprimnú túžbu po ňom a ak sa usiluješ o to, aby si ho mal, potom každý kresťan môže povedať, že to „myslíš so mnou úprimně ako ja s tebou“.
Ak je to tak, „podaj mi ruku“. Tým nemyslím: „Zdieľaj moje názory.“ To nemusíš, neočakávám to a nežiadam to. Ale rovnako tak nemyslím, že budem zdieľať tvoje názory. To nemôžem. To nezávisí na mojej voľbe. Nemôžem zmýšľať ako chcem, rovnako ako nemôžem vidieť alebo počuť ako chcem.
Zostaň pri svojom názore a ja zostanem pri svojom, a to neochvejne ako vždy. Nemusíš se snažiť prejsť na moju stranu alebo ma pretiahnuť na svoju. Nechcem ťa donútiť k diskusi o týchto otázkach, nechcem o nich počuť alebo hovoriť jediné slovo. Nechajme všetky názory na jednej i druhej strane, len „podaj mi ruku“.

John Wesley, kázeň „Catholic spirit“ z roku 1749
Bohoslužby Kaplnky

Slovo Daniel Pastirčák

Sú dve hory, kde je svetlo a jasno,
hora zvierat a hora bohov.
Medzi nimi však leží súmračné údolie ľudí.
Ten kto občas vzhliadne hore,
akoby začínal čosi tušiť:
Náhle pocíti neuhasiteľnú túžbu po nich;
Tých ktorí nevedia, že nevedia,
a po tých, ktorí vedia, že vedia

Paul Klee

Historik ako ja, hoci si ani nehovorí kresťan, uznáva, že už viac než 1900 rokov celá táto rozsiahla mozaika histórie sa neodolateľne usporadúva okolo života a postavy tohto najvýznamnejšieho muža...
H. G. Wels o Kristovi

„Ja“ je sebauvedomelá syntéza nekonečného s konečným vo vzájomnom vzťahu. V plnosti sa preto môže prejaviť iba vo vzťahu s Bohom.

Soren Kierkegaard
Bohoslužby s eucharistiou

Františkove vedomie veľkej vďačnosti a závislosti, nebolo frázou, ani prázdnou sentimentalitou, ale základom všetkej reality. Nie fantázia, ale fakt. Skôr by sme mohli povedať, že popri tomto fakte sú všetky ostatné fakty čírou fantáziou. To, že my všetci sme v každom ohľade, v každom detaile závislí od Boha, ako by povedal kresťan, alebo, ako by povedal agnostik, od existencie, nie je ilúziou našej predstavivosti; naopak je to základný fakt, ktorý býva zastieraný ilúziami každodenného života. Ten kto uzrel celý svet visieť na vlásku Božej milosti, videl pravdu. Ten kto mal víziu mesta visiaceho dolu hlavou ho videl správne.

G. K Chesterton

Oko, ktorým vidím Boha, je to isté oko, ktorým Boh vidí mňa. Moje oko a Božie oko - to je jedno oko a jedno videnie a jedno poznanie a jedna láska.

Majster Eckhart

Stačí ti moja milosť. Lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.

Apoštol Pavel

Bohoslužby Kaplnky

Slovo Jana Camara

„Predstavte si Bytie, ktoré je vševediace, všadeprítomné a všemocné. Čo takému Bytiu chýba?
Odpoveď : Obmedzenie.
Ak máte všetko, všade, vždy, nemáte sa kam posunúť a nemáte kam rásť. Všetko, čo by mohlo byť, už je, a všetko, čo by sa mohlo stať, sa už stalo. A práve preto, pokračuje príbeh, stvoril Boh človeka. Bez obmedzenia nie je príbeh. Bez príbehu nie je Bytie."

J. B. Peterson - z komentárov k Tóre

Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu.

Som ten, kto sa musí vyzliecť zo seba samého, aby mohol vojsť k Bohu.

Saint Exupéry

Búchanie do stien je môj
vnútorný hlas
Búchanie do stien je moja
životná pravda
Viem: za každou stenou je
ďalšia stena
A predsa, búchanie do stien je môj
Vnútorný hlas, moja životná pravda,
ak tomu dobre rozumieš.
Nerozumiem, povedal.
Nerozumiem, hovorí a klope na dvere.

Erik Groch
Bohoslužba Kaplnky
Homília Miro Kocúr


Sabat, odpovedal rabi, znamená návrat domov.
V ten deň sa všetky sféry vracajú na svoje skutočné miesto. Počas týždňa, sféry nepoznajú pokoj,
pretože spadli zo svojho miesta.
Pokoj nachádzajú počas Sabatu,
lebo vtedy sa smú vrátiť

Martin Búber – Chasidské príbehy

Aby človek na všetkých miestach a vo všetkom čo robí nachádzal v dôvere len radosť a pokoj, to sa naučí, a nájde to jedine v zvnútornení, v obrátení mysle do základu; a k tomu je potrebné miesto a čas, vyprázdnenosť a nečinnosť.
Tu, v základe samotného vnútra, vyrastá ten strom so všetkými svojími vetvami a plodmi; lebo vnutorná sústredenosť a vyprázdnenosť odhaľuje a dáva človeku poznať kadiaľ a ako k Bohu dôjde, a pri tom ukazuje i cesty a spôsoby, ktorými ide k človeku Boh.

Ján Tauler

Môj domov je cesta
Zároveň ma ustavične ktosi píska, ako chce. A spieva si ma.
Som akýmsi dlhým, nikdy neprerušovaným tónom, notou
tvoriacou sa z tvoriacich sa chromozómov. A zároveň akoby
do mňa ktosi zhlboka vdychoval dušu, takže zvučím všetkými
píšťalami z mojich vyschýnajúcich kostí; krehučké,
pergamenové gajdy v rukách toho-ktorý-je.
Môj domov je pieseň
A zároveň ma ktosi odovzdane vzniká a premieňa a rastie.
A zároveň ma tichučko vykračuje a našľapuje. A zároveň ma
kráča.
Môj domov je spiaca ruža, práve sa rozvíjajúca.

Erik Groch
Bohoslužby pod borovicou

Slovo Daniel Pastirčák

Ach, krásna si, priateľka moja, aká si krásna, tvoje oči sú holubice skryté pod závojom, tvoje vlasy sú ako stádo kôz, ktoré sa ženie z gileádskych vrchov, tvoje zuby sú ako stádo strihaných oviec, ktoré vychádzajú z kúpeľa. Pery máš ako šarlátovú niť a tvoja reč je príjemná. Tvoje sluchy za závojom sú ako krížalky granátového jablka. Tvoj krk je ako dávidova veža, vystavaná po vrstvách z kameňov, tisíc štítov na nej visí, všetko štíty hrdinov. Tvoje ňadrá sú ako dve mláďatá, gazelie dvojičky, čo sa pasú medzi ľaliami.

Pieseň piesní

Príklad svätého Františka ukazuje, aké miesto môže mať krása sveta v kresťanskom myslení. Nie len jeho básnenie bolo dokonalou poéziou, ale celý jeho život bol dokonalou činnou poéziou. Putovanie a chudoba boli uňho poéziou; celkom sa obnažil, aby mohol vstúpiť do bezprostredného kontaktu s krásou sveta.

Simona Weil


Stvoril všetko krásne vo svoj čas, aj večnosť im dal do srdca, ale dielo ktoré koná Boh, človek od počiatku až do konca nevystihne.

Kohelet 3: 11

Bolo to na jednom koncerte, hrali nádhernú starú hudbu, a vtom sa mi v piane, medzi dvoma taktami, hranými na drevených dychových nástrojoch, náhle znovu otvorila brána k onomu svetu, letel som nebom a uzrel Boha pri diele, trpel som blaženou bolesťou a už som sa nebránil ničomu vo svete, ničoho vo svete som sa už nebál, so všetkým som bol zmierený, všetkému som odovzdával svoje srdce. Netrvalo to dlho, možno štvrťhodinu, ale vrátilo sa to v snoch onej noci a od tej doby po všetky tie pusté dni občas ukradomky zažiarilo, videl som to tu i tam prechádzať mojím životom ako zlatú božskú stopu, temer vždy hrubo zanesenú bahnom a prachom, hneď nato znova osvetľujúcu cestu zlatými iskrami akoby sa už nikdy nemala stratiť, no predsa čoskoro znova stratenú v hlbinách.

Herman Hesse

Bohoslužby s eucharistiou
na Haanovej ulici vonku

Slovo Daniel Pastirčák

Zrnko piesku, balvan v sebe mám
pred sebou ho niekam kotúľam, kotúľam
Koľko ešte cesty musím prejsť
Kým sa kvapky potu dotknú hviezd, dotknú hviezd

Stále vstáva z mŕtvych Sizyfos v nás
Z prachu prehier vstáva v nás
Svoj život v tom zrnku mám
pred sebou ho sám kotúľam

Azyl srdca tam ho ukrývam
a tlačím ten balvan, neviem kam.
Čím som slabší tým vrch vyšší je
Čo ak ma ten balvan zabije ?

Už to cítim, kráti sa mi dych
Už sa stávam jedným z posledných
Bratom všetkých slabých Sizyfov
ktorí tlačia balvan silou snov.

Kamil Peteraj
Hosť Robert Bezák
Bohoslužby budú ak počasie dovolí vonku, ak nie vo vnútri

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou, To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci.

Evanjelium podľa Matúša 22: 37 - 40

Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho naplnil zákon. Veď prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš - a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska.

List Rimanom 13: 8 - 10