eventy

Bohoslužby Kaplnky k začiatku školy

Slovo: Daniel Pastirčák

Niet Božieho odpustenia, ktoré ťa ušetrí od povinnosti uskutočniť sa. Chcel by si byť, ale budeš iba v Bohu. On ťa privedie do svojej stodoly, keď sa pomaly uskutočníš a naplníš sa vlastnými činmi, lebo človek, vidíš, rodí sa dlho.
Saint-Exupéry

Štatistický obraz, potlačuje to, čo je individuálne v prospech anonymných jednotiek, ktoré sa hromadia v masových zoskupeniach. Namiesto konkrétneho jednotlivca tak nastupujú názvy organizácií a na najvyššie miesto abstraktný pojem štátu, ako princíp politickej reality. Morálna zodpovednosť jednotlivca je tak nutne nahradzovaná autoritou štátnou. Namiesto morálneho a duchovného rozvoja individuality nastupuje verejné blaho a zvyšovanie životnej úrovne.
C. G. Jung

Zakotvenie, závisí výlučne od vzťahu jednotlivca k inštancii, ktorá nie je svetská. Kritériom tu nie je ústne vyznanie viery, ale psychologický fakt, že život jednotlivca nie je určovaný iba jeho ja, ale i istou transcendentnou autoritou. Je to skúsenosť najosobnejšieho vzájomného vzťahu.
C. G Jung

Lebo ak človek ktorý vládne, nevládne predovšetkým svojmu vlastnému telu, je smiešny uzurpátor.
Tak je to i s láskou. Lebo je ilúziou, že ju stretneme, keď robí prvé kroky. A mýli sa ten, kto blúdi v živote, aby sa nechal pripútať, zakúsiac v krátkych poblúzneniach zmätok svojho srdca, dúfajúc, že stretne vášnivú lásku, ktorá ho rozpáli na celý život... Lebo nemá význam, čo nie je výstupom alebo cestou. Ak sa zastavíš, nájdeš iba nudu, keďže krajina ťa už nemôže nič naučiť. A odvrhneš ženu, hoci najskôr treba odvrhnúť teba samého.

Antoine de Saint – Exupéry
Bohoslužby s eucharistiou
Slovo Daniel Pastirčák

Dôležitý oznam: V prípade priaznivého počasia budeme vonku. V prípade nepriaznivého počasia pôjdeme LEN online (opatrenia školy Bilgym kvôli COVID-u).

O polnoci človek čo chcel byť askétom vyhlásil:
„Je čas, aby som opustil svoj dom
a išiel hľa dať Boha.
Ach kto ma to tak dlho držal v klame?“
Boh zašepkal: „Ja,“ ale človek mal uši zapchané
Jeho žena ležala so spiacim dieťaťom pri prsiach a pokojne driemala na okraji postele.
Muž sa spýtal: „Aký ľudia ma to tak dlho balamutili?“
Hlas opäť riekol: „Aj oni sú Boh,“ ale muž nepočul.
Dieťa zaplakalo zo sna túliac sa k matke.
Boh rozkázal: „Stoj blázon, neopúšťaj svoj dom.“
Ale on stále nepočul.
Boh si vzdychol a ťažkal si: Prečo sa služobník môj vydáva hľadať ma, a pri tom ma opúšťa.
Thákur
Bohoslužby Kaplnky

Homília: Zuzana Mojžišová

Nejlepším řešením výčitek je vzájemné odpuštění.
Vše na tomto světě se dá napravit jen láskou, jinak je to nemožné.
Co chceš, aby ti jiní činili, čiň ty jim. To je souhrn zákona Božského.
Jan Amos Komenský
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Pavol Jurčo

Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boh je vo svete bezmocný a slabý. Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti – svojím utrpením. Náboženstvá odkazujú človeka v jeho núdzi k božskej moci vo svete, evanjeliá ukazujú bezmocnosť a utrpenie Boha – Len trpiaci Boh nám môže naozaj pomáhať
Dietrich Bonhoeffer

Aby si došiel ta, kde si, odtiaľ kde nie si,
musíš ísť cestou, na ktorej niet extázy.
Ak sa máš dostať k tomu čo nepoznáš,
musíš ísť cestou, ktorá je cestou nepoznania.
Ak máš mať to, čo nemáš,
musíš isť cestou pozbavenia.
Ak sa máš dostať k tomu čo nie si.
Musíš ísť cestou, na ktorej nie si.
A to, čo nevieš, je jediné čo vieš,
a to, čo máš, je jediné, čo nemáš,
a to kde si, je tam, kde nie si.
T. S. Eliot East Coker
Duchovné cvičenia v tichu už o pár dní

Pozývame vás na spoločný pobyt v dňoch

29.8. - 5.9. v Levoči

vedený Danielom Pastirčákom venovaný duchovnej obnove v tichu, modlitbám a meditácii. Tieto týždňové duchovné cvičenia odporúčame hlavne ľuďom, čo s pobytom v tichu už majú skúsenosť. Ubytovaní budeme v Exercičnom dome na Levočskej hore každý sám, aby sme mohli zachovávať ticho a sústredenie. Je potrebné zúčastniť sa celého pobytu.
Sú ešte 3 voľné miesta.

Info a prihlášky adresujte, prosím, Darine Gogolovej na mail darina.gogolova@gmail.com.
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Alica Rosová

Myslíš to úprimne so svojim blížnym? Miluješ všetkých ľudí bez výnimky ako seba samého? „Keby že miluješ iba tých, čo teba milujú, môžeš za to očakávať Božie uznanie?“ Miluješ svojich nepriateľov? Je tvoja duša voči nim plná dobrej vôle a nežnej lásky? Miluješ aj Božích nepriateľov, nevďačných a nesvätých? Je ti ich ľúto? Dokázal by si si priať, aby si „sám bol (v tomto pozemskom čase) prekliaty“ za nich? Dokazuješ to tak, že „žehnáš tým, kdo ťa preklínajú a modlíš se za tých, kdo ťa prenasledujú“?
Prejavuješ svoju lásku svojimi skutkami? Pokiaľ máš čas a príležitosť, „činíš dobre všetkým“, susedom i cudzincom, priateľom i nepriateľom, dobrým i zlým? Konáš im toľko dobra, koľko len môžeš? Snažíš sa až do vyčerpánia síl, aby si naplnil všetky ich potreby a pomáhal im na duchu i na tele? Ak máš takéto zmýšľanie, ak máš úprimnú túžbu po ňom a ak sa usiluješ o to, aby si ho mal, potom každý kresťan môže povedať, že to „myslíš so mnou úprimně ako ja s tebou“.
Ak je to tak, „podaj mi ruku“. Tým nemyslím: „Zdieľaj moje názory.“ To nemusíš, neočakávám to a nežiadam to. Ale rovnako tak nemyslím, že budem zdieľať tvoje názory. To nemôžem. To nezávisí na mojej voľbe. Nemôžem zmýšľať ako chcem, rovnako ako nemôžem vidieť alebo počuť ako chcem.
Zostaň pri svojom názore a ja zostanem pri svojom, a to neochvejne ako vždy. Nemusíš se snažiť prejsť na moju stranu alebo ma pretiahnuť na svoju. Nechcem ťa donútiť k diskusi o týchto otázkach, nechcem o nich počuť alebo hovoriť jediné slovo. Nechajme všetky názory na jednej i druhej strane, len „podaj mi ruku“.

John Wesley, kázeň „Catholic spirit“ z roku 1749
Bohoslužby Kaplnky

Slovo Daniel Pastirčák

Sú dve hory, kde je svetlo a jasno,
hora zvierat a hora bohov.
Medzi nimi však leží súmračné údolie ľudí.
Ten kto občas vzhliadne hore,
akoby začínal čosi tušiť:
Náhle pocíti neuhasiteľnú túžbu po nich;
Tých ktorí nevedia, že nevedia,
a po tých, ktorí vedia, že vedia

Paul Klee

Historik ako ja, hoci si ani nehovorí kresťan, uznáva, že už viac než 1900 rokov celá táto rozsiahla mozaika histórie sa neodolateľne usporadúva okolo života a postavy tohto najvýznamnejšieho muža...
H. G. Wels o Kristovi

„Ja“ je sebauvedomelá syntéza nekonečného s konečným vo vzájomnom vzťahu. V plnosti sa preto môže prejaviť iba vo vzťahu s Bohom.

Soren Kierkegaard
Bohoslužby s eucharistiou

Františkove vedomie veľkej vďačnosti a závislosti, nebolo frázou, ani prázdnou sentimentalitou, ale základom všetkej reality. Nie fantázia, ale fakt. Skôr by sme mohli povedať, že popri tomto fakte sú všetky ostatné fakty čírou fantáziou. To, že my všetci sme v každom ohľade, v každom detaile závislí od Boha, ako by povedal kresťan, alebo, ako by povedal agnostik, od existencie, nie je ilúziou našej predstavivosti; naopak je to základný fakt, ktorý býva zastieraný ilúziami každodenného života. Ten kto uzrel celý svet visieť na vlásku Božej milosti, videl pravdu. Ten kto mal víziu mesta visiaceho dolu hlavou ho videl správne.

G. K Chesterton

Oko, ktorým vidím Boha, je to isté oko, ktorým Boh vidí mňa. Moje oko a Božie oko - to je jedno oko a jedno videnie a jedno poznanie a jedna láska.

Majster Eckhart

Stačí ti moja milosť. Lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.

Apoštol Pavel

Bohoslužby Kaplnky

Slovo Jana Camara

„Predstavte si Bytie, ktoré je vševediace, všadeprítomné a všemocné. Čo takému Bytiu chýba?
Odpoveď : Obmedzenie.
Ak máte všetko, všade, vždy, nemáte sa kam posunúť a nemáte kam rásť. Všetko, čo by mohlo byť, už je, a všetko, čo by sa mohlo stať, sa už stalo. A práve preto, pokračuje príbeh, stvoril Boh človeka. Bez obmedzenia nie je príbeh. Bez príbehu nie je Bytie."

J. B. Peterson - z komentárov k Tóre

Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu.

Som ten, kto sa musí vyzliecť zo seba samého, aby mohol vojsť k Bohu.

Saint Exupéry

Búchanie do stien je môj
vnútorný hlas
Búchanie do stien je moja
životná pravda
Viem: za každou stenou je
ďalšia stena
A predsa, búchanie do stien je môj
Vnútorný hlas, moja životná pravda,
ak tomu dobre rozumieš.
Nerozumiem, povedal.
Nerozumiem, hovorí a klope na dvere.

Erik Groch
Bohoslužba Kaplnky
Homília Miro Kocúr


Sabat, odpovedal rabi, znamená návrat domov.
V ten deň sa všetky sféry vracajú na svoje skutočné miesto. Počas týždňa, sféry nepoznajú pokoj,
pretože spadli zo svojho miesta.
Pokoj nachádzajú počas Sabatu,
lebo vtedy sa smú vrátiť

Martin Búber – Chasidské príbehy

Aby človek na všetkých miestach a vo všetkom čo robí nachádzal v dôvere len radosť a pokoj, to sa naučí, a nájde to jedine v zvnútornení, v obrátení mysle do základu; a k tomu je potrebné miesto a čas, vyprázdnenosť a nečinnosť.
Tu, v základe samotného vnútra, vyrastá ten strom so všetkými svojími vetvami a plodmi; lebo vnutorná sústredenosť a vyprázdnenosť odhaľuje a dáva človeku poznať kadiaľ a ako k Bohu dôjde, a pri tom ukazuje i cesty a spôsoby, ktorými ide k človeku Boh.

Ján Tauler

Môj domov je cesta
Zároveň ma ustavične ktosi píska, ako chce. A spieva si ma.
Som akýmsi dlhým, nikdy neprerušovaným tónom, notou
tvoriacou sa z tvoriacich sa chromozómov. A zároveň akoby
do mňa ktosi zhlboka vdychoval dušu, takže zvučím všetkými
píšťalami z mojich vyschýnajúcich kostí; krehučké,
pergamenové gajdy v rukách toho-ktorý-je.
Môj domov je pieseň
A zároveň ma ktosi odovzdane vzniká a premieňa a rastie.
A zároveň ma tichučko vykračuje a našľapuje. A zároveň ma
kráča.
Môj domov je spiaca ruža, práve sa rozvíjajúca.

Erik Groch