eventy

Slovo: Pavol Jurčo
Biblický text: Evanjelium Lukáša 5,17-32

“Svet nikdy nezahynie na nedostatok divov, ale na nedostatok údivu.”
G.K.Chesterton

„Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ Hneď sa pred nimi postavil, vzal svoje lôžko, velebil Boha a odišiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas. Oslavovali Boha a naplnení bázňou si hovorili: „Dnes sme videli naozaj nezvyčajné veci.“
Evanjelium podľa Lukáša
Vianočná meditácia nad Evanjeliom podľa Jána, Portrétom Doriana Graya, a životom Oscara Wildea
Slovo: Daniel Pastirčák
Čítanie Evanjelia: Debora Pastirčáková
Hudobná meditácia: Dalibor Kocián - Stroon

Tím Kaplnky sa rozhodol vyhlásiť od 25.12. mimoriadnu finančnú zbierku na zaistenie pokračovania práce Bohuslavy Havrilovej po zmene modelu, podľa ktorého budú rozdeľované finančné prostriedky zo štátu na naše zbory od roku 2021. Bohuslava je misijným pracovníkom zboru Cirkvi bratskej v Spišskej Novej Vsi a pracuje s komunitou Rómov v osade vo Vítkovciach. Viac o jej práci sa môžete dozvedieť v nasledovnom videu:

https://youtu.be/kRZhw5NAy6A

V prípade, že by ste sa rozhodli podporiť ju finančne, zašlite prosím fin. dar na náš účet IBAN SK0911000000002925894471, VS 777.
Ďakujeme!
Homília k poslednej adventnej nedeli
Slovo: Daniel Pastirčák
https://youtu.be/lUJUIagkcYQ

Čítanie z Veľpiesne: Debora Pastirčáková
Hudobná meditácia: Veni Emanuel
Hudobná úprava : Peter Zagar
Spev: Juraj Adamuščin
Cello: Gregor Regeš

To najvzácnejšie netreba hľadať,
ale čakať naň.
Kvalita našej pozornosti
sa rodí z kvality nášho čakania
alebo z kvality našej túžby.
Pozornosť je teda
iné pomenovanie Lásky,
ktorej nestačia
emócie či dobré úmysly,
ale je každodenným
stretávaním toho, čo je,
toho čím sme.
Ako je to teda so spirituálnou Pozornosťou? Je vari Boh predmetom, na ktorý sa môžu sústrediť naše zmysly, reflexia, či afekty?
Pre modloslužobníkov, ktorí z Bytia urobia Predmet s veľkým začiatočným písmenom a všelijako ho nábožensky, symbolicky či konceptuálne vyzdobia, je to nepochybne tak.
Tí čo to nechcú urobiť, budú musieť nájsť iné slová: Budú teda hovoriť o Božskom (Eckhart) alebo o Otvorenosti (Rilke), teda o tom, čo je par excelence Ne-predmetom a Ne- spredmeteľným... Ich pozornosť síce nebude neuspokojená, ale bude nenasýtená. Otvorené ústa a tichý bozk na ono veľké a večne unikajúce...
Jean-Yves Leloup
Drahí moji priatelia Kaplnky!

Minulú nedeľu to bolo také krásne: Kaplnka bola opäť spolu ako podvečerné bohoslužby na Cukrovej. Viacerí mi hovorili, že to bol pre nich priam mystický zážitok. Iní si však všimli, že to bolo i nebezpečné stretnutie. Bolo nás zhruba 80. Všetci natešení, že sa vidíme. Objatia nechýbali. Viacerí si rúška nasadili iba ako podnosníky, aby mohli voľne dýchať tú mystickú atmosféru. Pandemická situácia sa však výrazne zhoršuje, a naša vláda nemá odvahu prijať potrebné (tvrdé) opatrenia. Imunológovia a analytici sa zhodujú v tom, že bez výrazného obmedzovania zhromažďovania a mobility spejeme od zlého k horšiemu. Hoci ťažko a neradi, rozhodli sme sa v spoločných bohoslužbách nepokračovať. Do Vianoc prechádzame do on line módu. Každú nedeľu o 10:00 vás čaká homília z obývačky a každý štvrtok o 8:00 malá meditácia k rannej káve - obe nájdete na našom Youtube kanáli.

V mene tímu Kaplnky Daniel Pastirčák
Tretí Advent - trpezlivosť

Homília Daniel Pastirčák
Čítanie z Knihy Genezis Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia Robko Kollár, Mišo Tolgyessy

Pod zorným uhlom Boha minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú len jediný okamih. A pod zorným uhlom Boha by sme sa mali snažiť žiť.
Predo mnou leží moja minulosť. Musím dosiahnuť, aby som sa na ňu díval inými očami ja sám, aby sa na ňu díval inými očami Boh. Ak sa k nej nepriznám, ak ju budem vychvaľovať alebo ju popierať, nič nedosiahnem.
Hriešnik sa musí kajať! Prečo? Inak by si nebol schopný uvedomiť čo urobil. Moment ľútosti, je momentom iniciácie.
Kajanie je prostriedkom, ktorým možno premeniť našu minulosť. Gréci boli presvedčení, že ani bohovia nemôžu zmeniť minulosť. Kristus dokazuje, že i najobyčajnejší hriešnik je toho schopný; je to vlastne jediná vec, ktorej je schopný.
Oscar Wilde v liste priateľovi Douglasovi písanom z väzenia
MIESTO: CUKROVÁ 4
ČAS 17:00

2. Adventná Bohoslužba Kaplnky s eucharistiou
Slovo Daniel Pastirčák

Mária, s čiernymi očami Palestíny, s úsmevom ktorý nepatrí žiadnej rase, s krvou ktorá je krvou všetkých farieb...
Na chrbte oslíka spolu s tebou, môžeme smerovať k maštali, kam kráčajú všetky bytosti, k maštali v ktorej sa v zábleskoch časopriestoru rodí večné dieťa.
Niet skutočného, celistvého človeka bez otvorenosti Transcendencii, niet živého Boha bez vtelenia, ktoré ho dosvedčuje.
Vtelenie sa nestalo „vtedy“ vtelenie pokračuje... Čosi dobré, nevinné, nepoškvrnené v nás naďalej hovorí áno tejto nepochopiteľnej Láske.
Jean Yves Leloup

Niet Božieho odpustenia, ktoré ťa ušetrí od povinnosti uskutočniť sa. Chcel by si byť, ale budeš iba v Bohu. On ťa privedie do svojej stodoly, keď sa pomaly uskutočníš a naplníš sa vlastnými činmi, lebo človek, vidíš, rodí sa dlho.
Saint-Exupéry

Neviem zavrieť oči a s dôverou sa vrhnúť do nemožného. Nedokážem to, ale ani sa tým nechválim. Som presvedčený, že Boh je láska; tá myšlienka má pre mňa pôvodnú lyrickú platnosť. Keď ju mám pri sebe, som nevýslovne šťastný, keď mi je vzdialená, túžim po nej vrúcejšie ako milujúci za milovanou. Napriek tomu však vieru nemám, tá odvaha mi chýba. Božia láska je mi v priamom i prenesenom zmysle so všetkou skutočnosťou nezlučiteľná.
Soren Kierkegaard

Vieru, ktorú mám na mysli, nie je ľahké vyjadriť slovami.
Dala by sa vyjadriť asi takto: Verím, že život ktorému očividne chýba zmysel, predsa len zmysel má, prijímam, že nie je v mojich silách pochopiť tento hlbší zmysel rozumom, som však ochotný slúžiť mu, aj keby som sa preň mal obetovať.
Vynasnažím sa uskutočniť, čo život v týchto okamihoch odo mňa žiada, aj keby to protirečilo bežným zvyklostiam a zákonom.
Herman Hesse
Prvá adventná homília
Slovo: Daniel Pastirčák
Zo záznamu António Srholec
Čítanie evanjelia: Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia: Stroon

Zdá sa nám, že poznanie pochádzajúce zo skúsenosti
má prinajlepšom iba obmedzenú cenu.
Poznanie nanucuje schému a klame,
lebo schéma je nová v každom okamihu
a každý okamih je nové a ohromujúce
hodnotenie všetkého, čím sme boli.
Nech už viac nepočujem
o múdrosti starých ľudí, to radšej o ich šialenstve,
o strachu zo strachu a treštenia, o strachu z vlastnenia,
o strachu patriť inému či iným, patriť Bohu.
Jediná múdrosť v ktorú môžeme dúfať časom,
je múdrosť pokory: a tá je nekonečná.
Domov je tam odkiaľ človek vyšiel. Ako starneme,
svet je čoraz čudnejší, tvar sa komplikuje
mŕtvymi i živými. Nie sústredený okamih,
izolovaný, bez toho, čo bolo pred a po,
ale čas života planúci v každom okamihu.
A nie iba čas života jedného človeka,
ale čas starých kameňov, ktoré vzdorujú rozlúšteniu.
Je čas pre večer pri svite hviezd
i čas pre večer pri svite lampy
(večer s albumom fotografií)
Láska je najbližšia sama sebe,
keď na tu a teraz prestáva záležať.
Starí ľudia by mali byť objaviteľmi.
Na tu a teraz nezáleží.
A musíme byť stále a stále v pohybe,
k novému sústredeniu
na ďalšie spojenie, hlbšiu jednotu
cez temný chlad a prázdnu bezútešnosť,
hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody
čajky a delfína. V mojom konci je môj počiatok
T. S. Eliot: East Coker
Kristus nás uvádza do nepredstaviteľného konfliktu – zjednotenia pritikladov. Sám k sebe sa postavil s príkladnou dôslednosťou; žil svoj život až k trpkému koncu, bez ohľadu na ľudské konvencie, v opozícii voči tradícii, v očiach náboženských autorít svojej doby, bol najhorší z heretikov, v očiach svojej rodiny, blázon.
A my? Chceme imitovať Krista, a dúfame, že nás pred našim vlastným údelom uchráni.(...) Namiesto toho, by sme na seba vzali sami seba, teda svoj vlastný kríž, nakladáme na Krista naše nevyriešené konflikty.
C. G. Jung


A cieľom všetkého nášho hľadania
Je dosiahnuť bod, odkiaľ sme vyšli,
A poznať to miesto po prvý raz.
T.S. Eliot
Homília z cyklu Kohelet 7

Slovo Daniel Pastirčák
Čítanie z Koheleta Táňa Pauhofová
Hudobná meditácia Mišo Tolgyessy a Robko Kolár

Nádej skrátka nie je optimizmus, nie je to presvedčenie, že niečo dobre dopadne, ale istota, že niečo má zmysel, bez ohľadu na to ako to dopadne.
Václav Havel

Nádej je založená na skúsenosti. Na skúsenosti bezhranična v samotnom jadre našich ohraničení. Na skúsenosti bezčasovosti v samotnom strede času. Na skúsenosti toho, čo sa v minulých storočiach nazývalo Večný Život, ktorý je v samotnom jadre toho, čo dnes voláme smrteľným životom.
Jean – Yves Leloup
Homilia z Kaplnky

Slovo Pavol Jurčo

Hudba Jozef Lupták

Každé neriešiteľné protirečenie, každý nenapraviteľný rozpor ťa núti rásť pre to, aby si ho obsiahol. Hrčami svojich koreňov naberáš beztvarú zem, jej kremene i humus, a staviaš tak céder na slávu Božiu. Iba te chrámový stĺp došiel slávy, čo sa za dvadsať pokolení zrodil z opotrebovania – navzdory ľuďom. Aj ty sám ak chceš rásť, opotrebuj sa v rozporoch: Vedú k Bohu najkratšou cestou. Je to jediná cesta. Z toho vyplíva, že bolesťou rastieš, keď ju prijmeš.

Saint-Exupéry
Homília z cyklu Kohelet
Slovo Daniel Pastirčák

Čítanie z knihy Kohelet Táňa Pauhofová

Hudobná improvizácia Stroon

Charakter civilizácie moje ríše nespočíva v sýtosti pokrmu, ale v požiadavkách a horlivej práci. Nezrodil sa z vlastníctva vecí, ale z daru. Remeselník, o ktorého mi ide, je predovšetkým civilizovaný človek a neprestajne sa utvára v plodoch svojej práce. Za to sa stáva večným a nebojí sa smrti. Ale ten kto sám nič nevytvoril, môže svoj zrak živiť samou dokonalosťou a obklopovať sa prepychom kúpeným u obchodníkov, nezíska nič. Poznám tie zdegenerované pokolenia, ktoré nepíšu už vlastné básne, len ich čítajú, pokolenia ktoré už neobrábajú vlastné polia, ale spoliehajú sa v tom na otrokov.

Saint Exupéry

Boh zjavený Kristom nejestvuje v samote len sám pre seba. On nie je ani oceán, čo všetko pohlcuje, nie je ani osamotený vládca v nebi, ale je tajomstvom spoločenstva lásky; je realitou najúplnejšieho zjednotenia a najväčšej rozdielnosti zároveň. Ľudská bytosť je povolaná žiť v takomto spoločenstve; v tomto zjednotení, i rozdielnostiach, lebo ľudia zjednotení v Kristovi, tvoria jedno telo, súčasne však Kristus pristupuje ku každému jedinečným spôsobom.

Oliver Clément