eventy

Bohoslužby Kaplnky

Slovo: Alica Rosová

Medzi pohlaviami je v skrytosti, či okázalo položený meč, dokiaľ sa nezmieria v dokonalom manželstve. Je to mužská domýšľavosť, ak odvahu, či statočnosť, nazývame „mužnosťou“, aj keď ich vidíme u ženy. Akými úbohými a pokrivenými úlomkami pravej ľudskosti musí byť väčšina čírych mužov a čírych žien. Liekom na to je manželstvo. Keď sa tí dvaja spoja, stávajú sa bytosťami plnej ľudskosti: „Na obraz Boží ich stvoril.“

C. S. Lewis Svedectvo o zármutku

Keď sa v živote snažíme o povznesenie alebo únik na úkor
vhĺbenia sa a zainteresovanosti, náš postoj nás vedie do duchovnej pasce – pasce „transcendencie“. Povznesenie sa a únik tu môžeme chápať ako snahu oslobodiť sa od tela, odpútať sa od života, zatiaľ čo v hĺbenie sa a zainteresovanosť označuje zostúpenie do našej telesnosti a emócií. Pasca je to vtedy, keď nás stavy tranzu opanujú natoľko, že v nich chceme zostať, lebo sa už viac nechceme zaoberať reálnymi problémami a skutočným svetom. Prekračovanie hraníc nášho bytia sa však nemusí stať prostriedkom, ktorým popierame svoju ľudskosť. V skutočnosti je to práve kontakt s ľudským utrpením a nedokonalosťou, vďaka ktorému si môžeme osvojiť užitočnú pokoru. V stavoch tranzu môžeme získať pocit, že sme sa oslobodili od vlastnej poklesnutej prirodzenosti. Nikdy sa od nej neoslobodíme. Utrpenie je jednoducho súčasťou života.

Jasmin Lee Cori
Prvý sviatok Vianočný
Štyri pohľady na Vianoce, očami Evanjelistov: Marka, Matúša. Lukáša a Jána

Bohoslužby s eucharistiou

Slovo Maroš Kľačko - farár Českobratskej evanjelickej cirkvi z Prahy
Vizuálna meditácia - fotogramy - Rudo Prekopa

Smelosť

23december
Bohoslužby - 4 Advent

Homlia - Ján André

Cnosť odvahy nespočíva v rigidnej kontrole strachu, ani v odmietnutí emócie. Našou úlohou je porozumieť situácii, prijať emóciu ako súčasť ľudskej prirodzenosti, použiť zdokonalené návyky pri konfrontácii so strachom a dovoliť rozumu viesť naše správanie v ústrety zmysluplnému cieľu.
[D. Putman, University of Wisconsin]

Nádej má dve nádherné dcéry, ich mená sú Hnev a Odvaha. Hnev na veci za to, aké sú a Odvaha vidieť že veci neostanú také aké sú.
[sv. Augustín]

Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasný úžitok z hriechu, a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Vo viere opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, akoby videl Neviditeľného.
[List Hebrejom, 11. kap.]
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE
Adventná bohoslužba - 3. svieca - Trpezlivosť

Hudobná meditácia POLAJKA

Šabat, odpovedal rabi, znamená návrat domov.
V ten deň sa všetky sféry vracajú na svoje skutočné miesto. Počas týždňa, sféry nepoznajú pokoj,
pretože spadli zo svojho miesta.
Pokoj nachádzajú počas šabatu,
lebo vtedy sa smú vrátiť

Martin Búber – Chasidské príbehy

Môj domov je cesta
Zároveň ma ustavične ktosi píska, ako chce. A spieva si ma.
Som akýmsi dlhým, nikdy neprerušovaným tónom, notou
tvoriacou sa z tvoriacich sa chromozómov. A zároveň akoby
do mňa ktosi zhlboka vdychoval dušu, takže zvučím všetkými
píšťalami z mojich vyschýnajúcich kostí; krehučké,
pergamenové gajdy v rukách toho-ktorý-je.
Môj domov je pieseň
A zároveň ma ktosi odovzdane vzniká a premieňa a rastie.
A zároveň ma tichučko vykračuje a našľapuje. A zároveň ma
kráča.
Môj domov je spiaca ruža, práve sa rozvíjajúca.

Erik Groch

Ako je to teda so spirituálnou Pozornosťou? Je vari Boh predmetom, na ktorý sa môžu sústrediť naše zmysly, reflexia, či afekty?
Pre modloslužobníkov, ktorí z Bytia urobia Predmet s veľkým začiatočným písmenom a všelijako ho nábožensky, symbolicky či konceptuálne vyzdobia, je to nepochybne tak.
Tí čo to nechcú urobiť, budú musieť nájsť iné slová: Budú teda hovoriť o Božskom (Eckhart) alebo o Otvorenosti (Rilke), teda o tom, čo je par excelence Ne-predmetom a Ne- spredmeteľným... Ich pozornosť síce nebude neuspokojená, ale bude nenasýtená. Otvorené ústa a tichý bozk na ono veľké a večne unikajúce...

Jean-Yves Leloup

Pre väčšinu z nás jestvuje iba nepostihnuteľný
okamih, okamih v čase i mimo času,
okamih vytrženia, stratený v lúči slnečného svetla.
Hudba, ktorú počúvame tak hlboko,
Že ju nepočujeme ale stávame sa tou hudbou,
Pokiaľ hudba trvá.

T. S. Eliot

Dokonalé bytie je Boh. Všetko ostatné jestvuje len napoly, čiastočne, je v stave zrodu, zmiešané, skladá sa z možností. Boh však nie je zmiešaný, je jeden, nenesie v sebe možnosti, je úplnou skutočnosťou. Zato my sme pominuteľní, nachádzame sa v stave zrodu, predstavujeme možnosti, nejestvuje pre nás dokonalosť, teda úplne bytie. Ale ak kráčame od schopnosti k činu, od možnosti k uskutočneniu, podieľame sa na skutočnom bytí, dostávame sa o stupienok bližšie k dokonalému a božskému.

Herman Hesse

Bdelosť

09december
Adventné bohoslužby - druhá adventná nedeľa

Hosť z Prahy - David Novák - Kazateľ a predseda Cirkvi Bratskej
V Prahe zakladal podobný cirkevný zbor ako je Kaplnka

Po bohoslužbách bude diskusný Klub s Davidom Novákom

To najvzácnejšie netreba hľadať,
ale čakať naň.
Kvalita našej pozornosti
sa rodí z kvality nášho čakania
alebo z kvality našej túžby.
Pozornosť je teda
iné pomenovanie Lásky,
ktorej nestačia
emócie či dobré úmysly,
ale je každodenným
stretávaním toho, čo je,
toho čím sme.

Jean -Yves Leloup


Deň za dňom, ó, pane môjho života, budem stáť pred tebou tvárov v tvár. So zopätými rukami, ó pane všetkých svetov, budem stáť pred tebou, tvárou v tvár.
Pod tvojou veľkou oblohou v samote a tichu, s pokorným srdcom budem stáť pre tebou, tvárou v tvár.
V tom tvojom lopotiacom sa svete, ktorý buráca prácov a bojom, medzi náhliacími sa davmi, budem stáť pred tebou, tvárou v tvár.
A keď skončím svoje dielo na tomto svete, ó, Kráľ kráľov, sám a bez slova, budem stáť pred tebou, tvárou v tvár.

Rabundranáth Thákur

Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba – prozeuché a pozornosť – prozoché.
Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným než pozornosťou srdca voči Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním Toho, ktorý Je prítomný vo všetkom, čo je...

Jean-Yves Leloup
Rásť z hĺbky - stredy večer na Cukrovej 4
Z Cyklu komentárov k Blahoslavenstvám

Vlado Šimo
Z Cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 2.
Bohoslužby s Eucharistiou

Zvukovo vizuálna meditácia - Ján Šicko + Jonatán Pastirčák

S obrazom tej Lásky
a hlasom toho Volania

neustaneme v hľadaní
a cieľom všetkého nášho hľadania
je dosiahnuť bod, odkiaľ sme vyšli,
a poznať to miesto po prvý raz.
Cez nepoznanú no zapamätanú bránu,
kde zvyšok zeme, ktorý zostáva odhaliť,
je to čo bolo na počiatku;
pri prameni najdlhšej rieky
hlas ukrytého vodopádu
a deti v korune jablone
nepoznané, lebo ich nikto nehľadal,
ale začuté, napoly začuté v tichu
medzi dvoma vlnami mora.

T. S. Eliot

Niet krajšej emócie ako je zážitok tajomného. To je základný cit, kolíska každého pravého umenia i vedy. Ten komu je ten cit cudzí; kto už nie je schopný byť uchvátený úžasom, je ako mŕtvy – svieca ktorá vyhasla

Albert Enstein

Sú dve hory, kde je svetlo a jasno,
hora zvierat a hora bohov.
Medzi nimi však leží súmračné údolie ľudí.
Ten kto občas vzhliadne hore,
akoby začínal čosi tušiť:
Náhle pocíti neuhasiteľnú túžbu po nich;
Tých ktorí nevedia, že nevedia,
a po tých, ktorí vedia, že vedia


Paul Klee

Stvorenie odráža Boha svojou krásou a harmóniou,
no prostredníctvom zla a smrti, ktoré v ňom prebývajú a prostredníctvom neúprosnej nevyhnutnosti, ktorá mu vládne, stvorenie takisto odhaľuje neprítomnosť Boha.

Simone Weilová
Rásť z hĺbky - stredy večer na Cukrovej 4
Z Cyklu komentárov k Blahoslavenstvám

Daniel Pastirčák

Aby človek na všetkých miestach a vo všetkom čo robí nachádzal v dôvere len radosť a pokoj, to sa naučí, a nájde to jedine v zvnútornení, v obrátení mysle do základu; a k tomu je potrebné miesto a čas, vyprázdnenosť a nečinnosť.
Tu, v základe samotného vnútra, vyrastá ten strom so všetkými svojími vetvami a plodmi; lebo vnutorná sústredenosť a vyprázdnenosť odhaľuje a dáva človeku poznať kadiaľ a ako k Bohu dôjde, a pri tom ukazuje i cesty a spôsoby, ktorými ide k človeku Boh.

Ján Tauler
Z cyklu PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽIEN

homília: Alica Rosová

Mal som ju posudzovať podľa skutkov, a nie podľa slov. Ale bol som primladý, aby som ju vedel mať rád.“ – Malý princ o svojej ruži

Exupéry

V láske sa ľudia odvažujú bezo zvyšku navzájom uviesť v pochybnosť, aby prenikli k svojmu počiatku tým, že sa v neúprosnom presvetľovaní stávajú pravdivými.

Karl Jaspers

Kristova mravnost celá, není než soucitení; a taková má mravnost také býti. Kdyby byl neřekl nic jiného než „Odpouštěniť jsou jí hřichové mnozí, neboť milovala mnoho“ – kdo řekl tohle, ten již mohl zemřít. Jeho celá spravedlnost je spravedlnost básnícká. A taková má spravedlnost také býti.

Oscar Wilde
Rásť z hĺbky - stredy večer na Cukrovej

Výklad druhého blahoslavenstva: Vlado Šimo

Každé neriešiteľné protirečenie, každý nenapraviteľný rozpor ťa núti rásť pre to, aby si ho obsiahol. Hrčami svojich koreňov naberáš beztvarú zem, jej kremene i humus, a staviaš tak céder na slávu Božiu. Iba te chrámový stĺp došiel slávy, čo sa za dvadsať pokolení zrodil z opotrebovania – navzdory ľuďom. Aj ty sám ak chceš rásť, opotrebuj sa v rozporoch: Vedú k Bohu najkratšou cestou. Je to jediná cesta. Z toho vyplíva, že bolesťou rastieš, keď ju prijmeš.

Saint-Exupéry