eventy

Z cyklu homílií Sašu Fleka na tému Cirkev

Homília. Saša Flek

Klub so spisovateľkou Janou Šrámkovou. Jana je úspešná česká spisovateľka. Za svoju prvotinu "Hruškadótyr" jej bola udelená cena Jiřího Ortena. Jana je dcérou Pavla Černého, bývalého predsedu Ekumenickej rady cirkvi i ex-predsedu Cirkvi bratskej v Českej republike

Hudba je posvätná, každý koncert je ako omša. Akí sme bývali kedysi všetci šťastní, zabudli sme na všedné starosti, v očakávaní prvého pohybu taktovky sme boli ako jedno telo – jediný dych – len my a nástroje spojené v jedinú vitálnu silu. Nikdy sme sa na dirigenta nedívali, nebolo to potrebné, bol v našom vnútri. Koľko lásky bolo medzi nami a dirigentom. Lásky, po ktorej dnes, ako vidíte, niet ani stopy. Medzi mnou a mojimi hráčmi je len nedôvera, stojíme jeden proti druhému. Pochybnosť, ktorá ničí vieru a potom prichádza nedostatok úcty – závisť, pohŕdanie a hnev, kvôli niečomu, čo je už dávno stratené a čo sa už nikdy neobjaví. Hráme spolu, no spája nás len nenávisť - ako v rozbitej rodine.

Frederico Fellini - Skúška orchestra

Najskôr treba postaviť loď, vystrojiť karavánu a vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka. A od tej chvíle sa ľudia začnú radostne vymieňať za to, čo je vzácnejšie ako oni sami. A tak sa zrodia maliari, sochári, kovotepci a cizeléri. Ale nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj vlastný život, a nie pre svoju večnosť.
Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu.

Saint Exupéry

Ľudstvo pochádza od jedného Autora a predstavuje jediný zväzok. Ak zomrel človek, kapitola jeho života nebola vytrhnutá z knihy,
bola preložená do lepšieho jazyka.
Každá kapitola musí byť preložená. Boh používa rôznych prekladateľov.
Niektoré texty sú preložené starobou,
niektoré chorobou, iné vojnou, či tragickou nehodou. Božia ruka je však vo všetkých prekladoch. Jeho ruka napokon zozbiera a spojí všetky roztratené listy, pre tú jedinú knižnicu, kde každá kniha bude ležať otvorená jedna pred druhou.
Žiadny človek nie je ostrov, sám pre seba, každý je kúskom kontinentu, tvorí súčasť pevniny. Keď more odplaví jednu hrudu, ochudobní to celú Európu, akoby pohltilo poloostrov, alebo zámok, ktorý patrí tvojím priateľom, alebo tebe samému.
Som chudobnejší o smrť každého, lebo som votkaný do sveta ľudí.
Preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu,
Lebo tebe zvonia.

John Donne 17. Meditácia
Bohoslužby Kaplnky s eucharistiou
Z cyklu - SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE

Homília Daniel Pastirčák

Rabiho Šneura Zalmana, rava z Rojzenu, udal jeden z vodcov nitnagdim vláde. Uväznili ho v Petrohrade a čakal na výsluch. Do jeho cely vošiel policajný veliteľ. Podľa výraznej a tichej tváre rava, ponoreného do seba muž pochopil, že má pred sebou mimoriadneho človeka. Začal mu klásť otázky, ktoré ho pri čítaní Písma napadali. Nakoniec sa spýtal: Ako možno rozumieť tomu, že sa vševediaci Boh pýta Adama: „Kde si?“
Rabín mu povedal: „Veríte, že Písmo je večné a je v ňom zhrnutá každá doba, každé pokolenie a každý človek? „Verím.“ Odpovedal. Rabbi pokračoval: „ V každej dobe volá Boh na každého z nás: „Kde si vo svojom svete? Uplynulo už toľko rokov a dní z tých, čo ti boli pridelené – ako ďaleko si sa dostal vo svojom svete? Tak nejako hovorí Boh: Žiješ už štyridsať šesť rokov, a kde si teraz?“
Keď veliteľ počul, že rabi udal jeho presný vek, ožil, položil mu ruku na rameno a zvolal: „Bravo!“ Srdce sa mu však chvelo.

Martin Buber

Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba – prozeuché a pozornosť – prozoché.
Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným než pozornosťou srdca voči Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním Toho, ktorý Je prítomný vo všetkom, čo je...

Jean-Yves Leloup

Najzákladnejšou pravdou o človeku, je, že je to veľmi čudná bytosť, akoby ani celkom nepatril na túto zem.
Jeho vonkajší vzhľad pripomína skôr niekoho kto si priniesol akési cudzie zvyklosti, z inej zeme, než toho kto vyrástol na tejto. Má nespravodlivé výhody i nespravodlivé nevýhody. Nemôže spávať vo svojej vlastnej koži, nemôže dôverovať svojim inštinktom. Je zázračným tvorcom i kriplom zároveň.

Chesterton
Bohoslužby Kaplnky

Homília: Zuzana Mojžišová

Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov.
Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali.
(Evanjelium podľa Jána, 15:13 a 17)


Těším se na šelmy pro mne přichystané a přál bych si, aby vůči mně neváhaly. Sám jim domluvím, aby mne rychle sežraly a neotálely jako s některými, kterých se ani nedotkly. A kdyby se jim nechtělo, přinutím je. Mějte ke mně ohled, sám vím, co mi prospívá. Právě začínám být učedníkem. Nic viditelného ani neviditelného mne nesmí zaujmout, abych dosáhl Ježíše Krista. Oheň a kříž, smečky šelem, sekání, řezaní, rozházení kostí, roztrhání údů, rozdrcení celého těla a zlé mučení Ďáblovo na mne přijdou, jen abych dosáhl Ježíše Krista.

Ignác z Antiochije, 1. storočie
Homília: Jana Camara
Cyklus: Biblické ženy
Téma: Z vody strachu vyťahujúca.

O tom, čo znamená báť sa Hospodina

Biblické texty:
Žalm110,11 Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Počiatkom múdrosti je báť sa Boha.
Žalm 40,9 Vo svojom vnútri mám Tvoj zákon
Pokračovanie cyklu o Cirkvi od Sašu Fleka

Slovo Saša Flek (autor ParaBible)

„Nebeské království je jako kvas, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, až nakonec všechno zkvasilo.“
(Matouš 13:33)

tak dlouho jsme šli
tímtéž špatným směrem
cestou z města naší naděje
které ještě leží pochované
pak jsme někoho potkali
dělil se s námi o chleba
ukázal nám novou vodu
zde v městě naší naděje
já jsem vodou
ty jsi vodou
on je vodou
ona je vodou
já jsem vodou života
ty jsi vodou života
my jsme vodou života
vy jste vodou života
nalezneme vodu
staneme se vodou

(Dorothee Sölle: Píseň o cestě do Emauz)

I ty i já i já i ty i my i vy se můžem mořem stát,
i ty i já i já i ty i my i vy i my můžem lásku dát.

Roman Dragoun

Zlo v raji

03február
Bohoslužby s Eucharistiou

Hudobná meditácia VENI ansámble - Gavin Bryars Jesus blood nevere failed me yet

Homília Daniel Pastirčák

Človek, ktorý klesol veľmi nízko, cíti potrebu hľadať medzi svojimi predkami niekoho, kto by bol za to zodpovedný. Natoľko cítime, že možnosť klesnúť presahuje sily biedneho jednotlivca a na to, aby sa človek dal strhnúť potrebuje rýchlosť nadobúdanú a vzrastajúcu z generácie na generáciu. Koľko mŕtvych sa ukojí v nás a skrze nás! Koľko vášní predkov sa uvoľní! Koľkí z nich by nám potisli ruku na pohyb, ktorý váhame urobiť?
Istotne mi hneď poviete: Koľkí z nich by nás zadržali, pomáhali bojovať proti temnotám? Nuž, v tomto ohľade nemáme rovnaké skúsenosti.

Francois Mauriac – Čierní anjeli

Človeku bola udelená nová zodpovednosť. Už sa nemôže vyhovárať na svoju malosť a ničotnosť, pretože temný Boh mu vložil do rúk atómovú bombu a chemické zbrane a dal mu moc vyliať na svojich spolu-tvorov apokalyptické ampule hnevu. A keďže mu bola zverená takmer božská moc, nemôže zostávať naďalej slepý a nevedomý. Musí sa dozvedieť niečo o Božej prirodzenosti a o metafyzických procesoch, ak má porozumieť sám sebe a tak dosiahnuť poznanie Boha.

C. G. Jung

Kristus umožňuje Antikrista.
Kristus predstavuje poznanie v láske
Antikrist predstavuje poznanie bez lásky

Astrofyzik - Carl Friedrich von Weizsäcker


Z Cyklu - PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽIEN

Homília Zuzana Mojžišová

Protože jediné nebezpečí, které skutečně existuje, je člověk sám. Člověk představuje velké nebezpečí a my si toho zoufale nejsme vědomi.
C. G. Jung
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 4.
Bodoslužby Kaplnky

Vizuálna meditácia Ján Šicko
Slovo Daniel Pastirčák

Tma bude svetlom a miesto nehybnosti bude tanec.
Šepot prúdiacich bystrín a zimná blískavica.
Nevidená materina dúška a divá malina,
Smech v záhrade, ozvena extázy
Nie stratenej lež vyžadujúcej, cieliacej k agónii
Smrti a narodenia.
Vravíš, že opakujem.
čo som už predtým vravel. Poviem to znovu.
Mám to zopakovať? Aby si došiel ta,
Aby si došiel ta, kde si, odtiaľ kde nie si,
ísť cestou, na ktorej niet extázy.
Ak sa máš dostať k tomu čo nepoznáš,
musíš ísť cestou, ktorá je cestou nepoznania.
Ak máš mať to, čo nemáš,
musíš isť cestou pozbavenia.
Ak sa máš dostať k tomu čo nie si.
musíš ísť cestou, na ktorej nie si.
A to, čo nevieš, je jediné čo vieš,
A to, čo máš, je jediné, čo nemáš,
A to kde si, je tam, kde nie si.

T. S. Eliot East Coker

Čím viac skúmam univerzum a študujem detaily
jeho architektúry,
tým viac dôkazov ma presviedča,
že univerzum v istom zmysle
muselo vedieť, že prichádzame.

F Dyson - fyzik

Človeku bola udelená nová zodpovednosť. Už sa nemôže vyhovárať na svoju malosť a ničotnosť, pretože temný Boh mu vložil do rúk atómovú bombu a chemické zbrane a dal mu moc vyliať na svojich spolu-tvorov apokalyptické ampule hnevu. A keďže mu bola zverená takmer božská moc, nemôže zostávať naďalej slepý a nevedomý. Musí sa dozvedieť niečo o Božej prirodzenosti a o metafyzických procesoch, ak má porozumieť sám sebe a tak dosiahnuť poznanie Boha.

C. G. Jung

Píšeš báseň a potom ju opravuješ?! Čo je to písať, ak nie opravovať, čo je to robiť sochy, ak nie opravovať!? Či si videl ako miesia hlinu? Od opravy k oprave sa utvára tvar. A už prvý úder palcom bol opravou na kuse hliny. Keď zakladám mesto, opravujem hlinu. Potom opravujem mesto. A od opravy k oprave kráčam k Bohu.

Saint Exupéry
Hosť - Saša Flek - Autor ParaBible

Na Klube po bohoslužbách bude diskusia so Sašom o ParaBibli a iných paranormálnych javoch.

Církev je společnost lidí, kteří se učí už teď žít tak, jak jednou budeme žít všichni.

Brian McLaren

Sítě

Jednou se šel projít podél přehrady a v Těrlicku potkal dva kamarády z dětství, jak štelují antény, aby svou obec připojili k síti. Bili to ajťáci. Šíma (později známý pod přezdívkou Rocky) a jeho bratr Ondra.

„Měl bych pro vás nabídku,“ řekl jim. „Pojďte se mnou radši propojovat lidi.“

Hned se pro ten Ježíšův startup nadchli. Opustili své slušně rozjeté kariéry a šli s ním zakládat síť lidí.

Hned vedle v Albrechticích pak potkal další dva bývalé spolužáky Kubu a Janka Sirkovi. Už léta dělali správce sítě v rodinné firmě u táty.

Dal jim stejnou nabídku a hned si plácli. Opustili podnik starého Sikory a šli stavět network, jaký tu ještě nebyl.

ParaBible


v kavárně incognito
se nikdy nezavírá
ten podnik odnikud
není daleko

nad vchodem cedule
přijďte a ochutnejte
dnes všechno zadarmo
na účet podniku

noviny tu mají jen samý dobrý
a personál jsou prostě andělé
v menu se nabízejí jenom dvě věci
z repráků tichounce hraje jazz

za barem beránek
zas všechny hostí
zas dává incognito
tělo a krev

Saša Flek
Novoročné bohoslužby s Eucharistiou

Slovo: Daniel Pastirčák

Historik ako ja, hoci si ani nehovorí kresťan, uznáva, že už viac než 1900 rokov celá táto rozsiahla mozaika histórie sa neodolateľne usporadúva okolo života a postavy tohto najvýznamnejšieho muža...

H. G: Wels

Niet ušľachtilého a povzneseného života
bez vedomia existencie diablov a démonov a bez trvalého boja proti nim

Herman Hesse


Sú dve hory, kde je svetlo a jasno,
hora zvierat a hora bohov.
Medzi nimi však leží súmračné údolie ľudí.
Ten kto občas vzhliadne hore,
akoby začínal čosi tušiť:
Náhle pocíti neuhasiteľnú túžbu po nich;
Tých ktorí nevedia, že nevedia,
a po tých, ktorí vedia, že vedia


Paul Klee