eventy

Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 4.
Bodoslužby Kaplnky

Vizuálna meditácia Ján Šicko
Slovo Daniel Pastirčák

Tma bude svetlom a miesto nehybnosti bude tanec.
Šepot prúdiacich bystrín a zimná blískavica.
Nevidená materina dúška a divá malina,
Smech v záhrade, ozvena extázy
Nie stratenej lež vyžadujúcej, cieliacej k agónii
Smrti a narodenia.
Vravíš, že opakujem.
čo som už predtým vravel. Poviem to znovu.
Mám to zopakovať? Aby si došiel ta,
Aby si došiel ta, kde si, odtiaľ kde nie si,
ísť cestou, na ktorej niet extázy.
Ak sa máš dostať k tomu čo nepoznáš,
musíš ísť cestou, ktorá je cestou nepoznania.
Ak máš mať to, čo nemáš,
musíš isť cestou pozbavenia.
Ak sa máš dostať k tomu čo nie si.
musíš ísť cestou, na ktorej nie si.
A to, čo nevieš, je jediné čo vieš,
A to, čo máš, je jediné, čo nemáš,
A to kde si, je tam, kde nie si.

T. S. Eliot East Coker

Čím viac skúmam univerzum a študujem detaily
jeho architektúry,
tým viac dôkazov ma presviedča,
že univerzum v istom zmysle
muselo vedieť, že prichádzame.

F Dyson - fyzik

Človeku bola udelená nová zodpovednosť. Už sa nemôže vyhovárať na svoju malosť a ničotnosť, pretože temný Boh mu vložil do rúk atómovú bombu a chemické zbrane a dal mu moc vyliať na svojich spolu-tvorov apokalyptické ampule hnevu. A keďže mu bola zverená takmer božská moc, nemôže zostávať naďalej slepý a nevedomý. Musí sa dozvedieť niečo o Božej prirodzenosti a o metafyzických procesoch, ak má porozumieť sám sebe a tak dosiahnuť poznanie Boha.

C. G. Jung

Píšeš báseň a potom ju opravuješ?! Čo je to písať, ak nie opravovať, čo je to robiť sochy, ak nie opravovať!? Či si videl ako miesia hlinu? Od opravy k oprave sa utvára tvar. A už prvý úder palcom bol opravou na kuse hliny. Keď zakladám mesto, opravujem hlinu. Potom opravujem mesto. A od opravy k oprave kráčam k Bohu.

Saint Exupéry
Hosť - Saša Flek - Autor ParaBible

Na Klube po bohoslužbách bude diskusia so Sašom o ParaBibli a iných paranormálnych javoch.

Církev je společnost lidí, kteří se učí už teď žít tak, jak jednou budeme žít všichni.

Brian McLaren

Sítě

Jednou se šel projít podél přehrady a v Těrlicku potkal dva kamarády z dětství, jak štelují antény, aby svou obec připojili k síti. Bili to ajťáci. Šíma (později známý pod přezdívkou Rocky) a jeho bratr Ondra.

„Měl bych pro vás nabídku,“ řekl jim. „Pojďte se mnou radši propojovat lidi.“

Hned se pro ten Ježíšův startup nadchli. Opustili své slušně rozjeté kariéry a šli s ním zakládat síť lidí.

Hned vedle v Albrechticích pak potkal další dva bývalé spolužáky Kubu a Janka Sirkovi. Už léta dělali správce sítě v rodinné firmě u táty.

Dal jim stejnou nabídku a hned si plácli. Opustili podnik starého Sikory a šli stavět network, jaký tu ještě nebyl.

ParaBible


v kavárně incognito
se nikdy nezavírá
ten podnik odnikud
není daleko

nad vchodem cedule
přijďte a ochutnejte
dnes všechno zadarmo
na účet podniku

noviny tu mají jen samý dobrý
a personál jsou prostě andělé
v menu se nabízejí jenom dvě věci
z repráků tichounce hraje jazz

za barem beránek
zas všechny hostí
zas dává incognito
tělo a krev

Saša Flek
Novoročné bohoslužby s Eucharistiou

Slovo: Daniel Pastirčák

Historik ako ja, hoci si ani nehovorí kresťan, uznáva, že už viac než 1900 rokov celá táto rozsiahla mozaika histórie sa neodolateľne usporadúva okolo života a postavy tohto najvýznamnejšieho muža...

H. G: Wels

Niet ušľachtilého a povzneseného života
bez vedomia existencie diablov a démonov a bez trvalého boja proti nim

Herman Hesse


Sú dve hory, kde je svetlo a jasno,
hora zvierat a hora bohov.
Medzi nimi však leží súmračné údolie ľudí.
Ten kto občas vzhliadne hore,
akoby začínal čosi tušiť:
Náhle pocíti neuhasiteľnú túžbu po nich;
Tých ktorí nevedia, že nevedia,
a po tých, ktorí vedia, že vedia


Paul Klee
Bohoslužby Kaplnky

Slovo: Alica Rosová

Medzi pohlaviami je v skrytosti, či okázalo položený meč, dokiaľ sa nezmieria v dokonalom manželstve. Je to mužská domýšľavosť, ak odvahu, či statočnosť, nazývame „mužnosťou“, aj keď ich vidíme u ženy. Akými úbohými a pokrivenými úlomkami pravej ľudskosti musí byť väčšina čírych mužov a čírych žien. Liekom na to je manželstvo. Keď sa tí dvaja spoja, stávajú sa bytosťami plnej ľudskosti: „Na obraz Boží ich stvoril.“

C. S. Lewis Svedectvo o zármutku

Keď sa v živote snažíme o povznesenie alebo únik na úkor
vhĺbenia sa a zainteresovanosti, náš postoj nás vedie do duchovnej pasce – pasce „transcendencie“. Povznesenie sa a únik tu môžeme chápať ako snahu oslobodiť sa od tela, odpútať sa od života, zatiaľ čo v hĺbenie sa a zainteresovanosť označuje zostúpenie do našej telesnosti a emócií. Pasca je to vtedy, keď nás stavy tranzu opanujú natoľko, že v nich chceme zostať, lebo sa už viac nechceme zaoberať reálnymi problémami a skutočným svetom. Prekračovanie hraníc nášho bytia sa však nemusí stať prostriedkom, ktorým popierame svoju ľudskosť. V skutočnosti je to práve kontakt s ľudským utrpením a nedokonalosťou, vďaka ktorému si môžeme osvojiť užitočnú pokoru. V stavoch tranzu môžeme získať pocit, že sme sa oslobodili od vlastnej poklesnutej prirodzenosti. Nikdy sa od nej neoslobodíme. Utrpenie je jednoducho súčasťou života.

Jasmin Lee Cori
Prvý sviatok Vianočný
Štyri pohľady na Vianoce, očami Evanjelistov: Marka, Matúša. Lukáša a Jána

Bohoslužby s eucharistiou

Slovo Maroš Kľačko - farár Českobratskej evanjelickej cirkvi z Prahy
Vizuálna meditácia - fotogramy - Rudo Prekopa

Smelosť

23december
Bohoslužby - 4 Advent

Homlia - Ján André

Cnosť odvahy nespočíva v rigidnej kontrole strachu, ani v odmietnutí emócie. Našou úlohou je porozumieť situácii, prijať emóciu ako súčasť ľudskej prirodzenosti, použiť zdokonalené návyky pri konfrontácii so strachom a dovoliť rozumu viesť naše správanie v ústrety zmysluplnému cieľu.
[D. Putman, University of Wisconsin]

Nádej má dve nádherné dcéry, ich mená sú Hnev a Odvaha. Hnev na veci za to, aké sú a Odvaha vidieť že veci neostanú také aké sú.
[sv. Augustín]

Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasný úžitok z hriechu, a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Vo viere opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, akoby videl Neviditeľného.
[List Hebrejom, 11. kap.]
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE
Adventná bohoslužba - 3. svieca - Trpezlivosť

Hudobná meditácia POLAJKA

Šabat, odpovedal rabi, znamená návrat domov.
V ten deň sa všetky sféry vracajú na svoje skutočné miesto. Počas týždňa, sféry nepoznajú pokoj,
pretože spadli zo svojho miesta.
Pokoj nachádzajú počas šabatu,
lebo vtedy sa smú vrátiť

Martin Búber – Chasidské príbehy

Môj domov je cesta
Zároveň ma ustavične ktosi píska, ako chce. A spieva si ma.
Som akýmsi dlhým, nikdy neprerušovaným tónom, notou
tvoriacou sa z tvoriacich sa chromozómov. A zároveň akoby
do mňa ktosi zhlboka vdychoval dušu, takže zvučím všetkými
píšťalami z mojich vyschýnajúcich kostí; krehučké,
pergamenové gajdy v rukách toho-ktorý-je.
Môj domov je pieseň
A zároveň ma ktosi odovzdane vzniká a premieňa a rastie.
A zároveň ma tichučko vykračuje a našľapuje. A zároveň ma
kráča.
Môj domov je spiaca ruža, práve sa rozvíjajúca.

Erik Groch

Ako je to teda so spirituálnou Pozornosťou? Je vari Boh predmetom, na ktorý sa môžu sústrediť naše zmysly, reflexia, či afekty?
Pre modloslužobníkov, ktorí z Bytia urobia Predmet s veľkým začiatočným písmenom a všelijako ho nábožensky, symbolicky či konceptuálne vyzdobia, je to nepochybne tak.
Tí čo to nechcú urobiť, budú musieť nájsť iné slová: Budú teda hovoriť o Božskom (Eckhart) alebo o Otvorenosti (Rilke), teda o tom, čo je par excelence Ne-predmetom a Ne- spredmeteľným... Ich pozornosť síce nebude neuspokojená, ale bude nenasýtená. Otvorené ústa a tichý bozk na ono veľké a večne unikajúce...

Jean-Yves Leloup

Pre väčšinu z nás jestvuje iba nepostihnuteľný
okamih, okamih v čase i mimo času,
okamih vytrženia, stratený v lúči slnečného svetla.
Hudba, ktorú počúvame tak hlboko,
Že ju nepočujeme ale stávame sa tou hudbou,
Pokiaľ hudba trvá.

T. S. Eliot

Dokonalé bytie je Boh. Všetko ostatné jestvuje len napoly, čiastočne, je v stave zrodu, zmiešané, skladá sa z možností. Boh však nie je zmiešaný, je jeden, nenesie v sebe možnosti, je úplnou skutočnosťou. Zato my sme pominuteľní, nachádzame sa v stave zrodu, predstavujeme možnosti, nejestvuje pre nás dokonalosť, teda úplne bytie. Ale ak kráčame od schopnosti k činu, od možnosti k uskutočneniu, podieľame sa na skutočnom bytí, dostávame sa o stupienok bližšie k dokonalému a božskému.

Herman Hesse

Bdelosť

09december
Adventné bohoslužby - druhá adventná nedeľa

Hosť z Prahy - David Novák - Kazateľ a predseda Cirkvi Bratskej
V Prahe zakladal podobný cirkevný zbor ako je Kaplnka

Po bohoslužbách bude diskusný Klub s Davidom Novákom

To najvzácnejšie netreba hľadať,
ale čakať naň.
Kvalita našej pozornosti
sa rodí z kvality nášho čakania
alebo z kvality našej túžby.
Pozornosť je teda
iné pomenovanie Lásky,
ktorej nestačia
emócie či dobré úmysly,
ale je každodenným
stretávaním toho, čo je,
toho čím sme.

Jean -Yves Leloup


Deň za dňom, ó, pane môjho života, budem stáť pred tebou tvárov v tvár. So zopätými rukami, ó pane všetkých svetov, budem stáť pred tebou, tvárou v tvár.
Pod tvojou veľkou oblohou v samote a tichu, s pokorným srdcom budem stáť pre tebou, tvárou v tvár.
V tom tvojom lopotiacom sa svete, ktorý buráca prácov a bojom, medzi náhliacími sa davmi, budem stáť pred tebou, tvárou v tvár.
A keď skončím svoje dielo na tomto svete, ó, Kráľ kráľov, sám a bez slova, budem stáť pred tebou, tvárou v tvár.

Rabundranáth Thákur

Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba – prozeuché a pozornosť – prozoché.
Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným než pozornosťou srdca voči Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním Toho, ktorý Je prítomný vo všetkom, čo je...

Jean-Yves Leloup
Rásť z hĺbky - stredy večer na Cukrovej 4
Z Cyklu komentárov k Blahoslavenstvám

Vlado Šimo
Z Cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 2.
Bohoslužby s Eucharistiou

Zvukovo vizuálna meditácia - Ján Šicko + Jonatán Pastirčák

S obrazom tej Lásky
a hlasom toho Volania

neustaneme v hľadaní
a cieľom všetkého nášho hľadania
je dosiahnuť bod, odkiaľ sme vyšli,
a poznať to miesto po prvý raz.
Cez nepoznanú no zapamätanú bránu,
kde zvyšok zeme, ktorý zostáva odhaliť,
je to čo bolo na počiatku;
pri prameni najdlhšej rieky
hlas ukrytého vodopádu
a deti v korune jablone
nepoznané, lebo ich nikto nehľadal,
ale začuté, napoly začuté v tichu
medzi dvoma vlnami mora.

T. S. Eliot

Niet krajšej emócie ako je zážitok tajomného. To je základný cit, kolíska každého pravého umenia i vedy. Ten komu je ten cit cudzí; kto už nie je schopný byť uchvátený úžasom, je ako mŕtvy – svieca ktorá vyhasla

Albert Enstein

Sú dve hory, kde je svetlo a jasno,
hora zvierat a hora bohov.
Medzi nimi však leží súmračné údolie ľudí.
Ten kto občas vzhliadne hore,
akoby začínal čosi tušiť:
Náhle pocíti neuhasiteľnú túžbu po nich;
Tých ktorí nevedia, že nevedia,
a po tých, ktorí vedia, že vedia


Paul Klee

Stvorenie odráža Boha svojou krásou a harmóniou,
no prostredníctvom zla a smrti, ktoré v ňom prebývajú a prostredníctvom neúprosnej nevyhnutnosti, ktorá mu vládne, stvorenie takisto odhaľuje neprítomnosť Boha.

Simone Weilová