eventy

Bohoslužby Kaplnky

Homília Róbert Bezák

Boha som sa nedotkol,
lebo Boh, ktorý dovolí, aby sa ho dotkli,
už nie je Bohom.
Ani vtedy nie, ak vyslyší modlitbu.
A prvý raz som vytušil, že hĺbka modlitby je predovšetkým v tom,
čo v nej zostane nevyslyšané,
a že do tej výmeny sa nevotrie ohavnosť kšeftu.
I to, že ponoriť sa do modlitby znamená ponoriť sa do ticha.
A ešte to, že láska sa začína len tam,
kde už niet daru, na ktorý by sme čakali. Láska je predovšetkým
ponorom do modlitby
a modlitba ponorom do ticha.

Saint de Exupéry

Zostupom a výstupom popisuje Jánove evanjelium tajomstvo vykúpenia v Kristovi: „Nikto nevystúpil do neba okrem toho, ktorý zostúpil z neba, totiž Syn človeka.“ Ak chceme s Kristom vystúpiť k Otcovi, musíme s ním najprv zostúpiť na zem, ku všetkému zemitému, ku svojej vlastnej ľudskosti.

Anselm Grún

Keď hovoríme o poznaní Boha, iniciatíva vždy leží na Božej strane. Ak on neodhalí sám seba, niet veci ktorú by si mohol urobiť, aby si ho našiel. A naozaj, niektorým ľuďom dá poznať zo seba ďaleko viac než iným. Nie pre to, že by boli jeho obľúbencami, ale pre to, že je nemožné, aby zjavil sám seba človeku, ktorého myseľ a charakter sú v zlom stave.
Nástroj, cez ktorý vidíte Boha je celá vaša bytosť. Ak ľudská bytosť nie je udržiavaná v čistote a priezračnosti, jej vnímanie Boha bude nejasné – ako mesiac pozorovaný cez špinavý ďalekohľad.

C. S. Lewis

Bohoslužby Kaplnky z cyklu
PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽIEN

Homília Miro Kocúr

Mária, s čiernymi očami Palestíny, s úsmevom ktorý nepatrí žiadnej rase, s krvou ktorá je krvou všetkých farieb...
Na chrbte oslíka spolu s tebou, môžeme smerovať k maštali, kam kráčajú všetky bytosti, k maštali v ktorej sa v zábleskoch časopriestoru rodí večné dieťa.

Niet skutočného, celistvého človeka bez otvorenosti Transcendencii, niet živého Boha bez vtelenia, ktoré ho dosvedčuje.

Vtelenie sa nestalo „vtedy“ vtelenie pokračuje... Čosi dobré, nevinné, nepoškvrnené v nás naďalej hovorí áno tejto nepochopiteľnej Láske.

Jean Yves Leloup

Neznamená nevinnosť, obdarovanie, jednoduchosť, kontemplácia, jedným slovom milosť, práve ono zabudnuté dievča. Ženu vytesnenú z našich racionálnych vedomí, ktoré sú bez ohľadu na pohlavie celkom zaujaté výnosom, produktívnosťou, mocou, konzumom.
Čo by sa stalo, ak by sme počúvali túto Ženu, tancujúcu so slnkom? Iste by to bolkoniec nášho sveta! Koniec hlúposti a veĺkého násilia, bol by to možno i koniec smútku a nezmyselnosti: "To, čomu niektorí hovoria smrť larvy, znamená pre iných zrod motýľa..." Ak nás tento život unavuje, alebo hľadáme nový začiatok, musíme sa pristaviť pri tej Žene

Jean Yves Leloup
z cyklu: SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 9.

Bohoslužby Veľkonočnej nedele

vizuálna meditácia Jozef Kurinec

Slovo Daniel Pastirčák

Zostupom a výstupom popisuje Jánove evanjelium tajomstvo vykúpenia v Kristovi: „Nikto nevystúpil do neba okrem toho, ktorý zostúpil z neba, totiž Syn človeka.“ Ak chceme s Kristom vystúpiť k Otcovi, musíme s ním najprv zostúpiť na zem, ku všetkému zemitému, ku svojej vlastnej ľudskosti.

Anselm Grún

Pre väčšinu z nás jestvuje iba nepostihnuteľný
okamih, okamih v čase i mimo času,
okamih vytrženia, stratený v lúči slnečného svetla,
nevidená divá materina dúška či zimná blýskavica,
alebo vodopád či hudba, ktorú počúvame tak hlboko,
že ju nepočujeme, ale stávame sa tou hudbou,
pokiaľ hudba trvá. To sú náznaky a dohady,
náznaky sledované dohadmi, a zvyšok
je iba modlitba, oddanosť, disciplína, myšlienka a čin.
Náznak napoly uhádnutý, dar napoly uchopený je Vtelenie
Tu sa uskutočňuje neuskutočniteľná jednota
sfér jestvovania,
tu sú prekonané a uzmierené
minulosť a budúcnosť.

T. S. Eliot

Viera má určite pravdu, keď pred ľudským zrakom i mysľou prezentuje nesmiernosť a nedostižnosť Boha; no viera učí aj o božej blízkosti, ba bezprostrednosti, a práve blízkosť musí byť empirická, ak nemá byť celkom bezvýznamná. Skutočne poznávam iba to, čo na mňa pôsobí. Čo na mňa nepôsobí, nemusí ani existovať.
Náboženská potreba si žiada celistvosť, a preto sa zmocňuje obrazov celistvosti ponúkaných nevedomím; tieto obrazy – nezávislé od vedomia – vystupujú z hĺbok duševnej prirodzenosti.

C. G. Jung
Bohoslužba Veľkého Piatku na Cukrovej 4 o 17:00

Hudobná meditácia: Skladby Vlada Godára, Johna Tavenera a Arvo Pärta. Cello Jozef Lupták, Klavír Ivan Šiller

Výtvarná inštalácia: Jaroslav Beliš a Jozef Kurinec

Slovo: Daniel Pastirčák

Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty: v tom je rovnosť – ktorá nemôže byť v žiadnom cite -, rovnosť všetkých, ktorí milujú – od toho najmenšieho, až k tomu najväčšiemu, a od toho, ktorého život, blažene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta a kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierneho: milovať všetkých ľudí

Martin Buber

Pre toho kto je šťastný, láska znamená chcieť zdieľať utrpenie s milovaným, ktorý je nešťastný.
Pre toho, kto je nešťastný, láska znamená plné uspokojenie z vedomia, že milovaný má radosť, bez toho aby som mal účasť na tej radosti, alebo čo i len túžil mať na nej podiel.

Simone Weil
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE

Slovo: Daniel Pastirčák

Interpretácia rozprávky O Strome - Tibor Hujdič

Milá moja, srdce mi vo dne v noci túži
po stretnutí s tebou – po stretnutí,
čo je ako všetko ničiaca smrť.
Zmeť ma ako búrka:
vezmi si všetko, čo mám;
Otvor môj spánok a vyplieň i sny.
Olúp ma o môj svet.
V tom spustošení,
v tej úplnej nahote ducha
buďme zajedno v kráse.

Beda, je to márna túžba!
Kde možno dúfať v také splynutie
okrem teba, Bože môj?

Thagore

Všetko to čo je ohrozované časom, vylučuje zo seba jed lži a ilúzie,
lebo sa bojí smrti.
Preto niet lásky k pravde
bez výhradného pritakania smrti. Kristov kríž
je jedinou bránou poznania.

Simone Weilová

Vy nepoznáte ten pohyb kvetu vo vetre, keď striasa všetky semená, ktoré sa mu už nevrátia?
Vy nepoznáte ten pohyb stromu, ktorý odovzdáva svoje plody, ktoré sa mu už nevrátia?
Vy nepoznáte muža, ktorý jasá od radosti, keď odovzdáva svoje dielo, ktoré sa mu už nevráti?

Exupéry

Hriech, ktorý v sebe nosíme,
z nás vychádza
a šíri sa naokolo ako nákaza.
Preto keď sme nahnevaní,
hnevá sa aj naše okolie.
Alebo od vyššieho k nižšiemu:
zlosť vyvoláva strach.
V kontakte s úplne čistou bytosťou
však dochádza k premene
a hriech sa stáva utrpením.

Simone Weilová
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 7.

Bohoslužby Kaplnky s eucharistiou

homília Daniel Pastirčák

Štát trestá a má monopol na fyzické donucovanie.
Jednotlivcom odňal právo, aby si sami zjednávali spravodlivosť.
Vzal na seba všetko rozptýlené násilie,odkaz prapôvodného boja
človeka proti človeku. Proti každému násiliu sa môže jednotlivec odvolať k štátu, štát je však poslednou inštanciou,
inštanciou, proti ktorej niet odvolania.

Paul Ricoeur

Som demokrat, lebo verím, že žiadny jednotlivec, či skupina ľudí, nie sú dostatočne dobrí na to, aby im bola zverená nekontrolovateľná moc nad inými. O čo väčší nárok si na takú moc uplatňujú, o to je to nebezpečnejšie pre vládcu,
ako i pre tých, ktorým vládne. Z toho pohľadu je teokracia najhoršia
zo všetkých možných typov vládnutia. Ak už máme mať za vládcu tyrana, zbojnícky barón bude omnoho lepší než inkvizítor. Jeho krutosť môže časom ustať, jeho chamtivosť sa môže napokon nasýtiť, a keďže nejasne tuší, že koná zlo, napokon môže snáď dospieť i k pokániu. Inkvizítor, ktorý si svoju krutosť, hlad po moci a svoj strach, mýli s Hlasom neba, nás bude mučiť nekonečne, pretože nás mučí so súhlasom svojho svedomia a svoje lepšie impulzy považuje za pokušenie. Inkvizítor nemôže pripustiť ani zrnko pravdy na strane oponenta, ruší v sebe prirodzené etické impulzy, a nepripúšťa žiadnu pochybnosť.

C. S. Lewis

Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu.
Som ten, kto sa musí vyzliecť zo seba samého, aby mohol vojsť k Bohu.

Saint Exupéry

Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boh je vo svete bezmocný a slabý. Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti – svojím utrpením. Náboženstvá odkazujú človeka v jeho núdzi k božskej moci vo svete, evanjeliá ukazujú bezmocnosť a utrpenie Boha – Len trpiaci Boh nám môže naozaj pomáhať

Dietrich Bonhoeffer
Z Cyklu: PORTRÉTY BIBLCKÝCH ŽiEN - ESTER

Homília Ján Bán

Bůh se ještě skrývá v ambilaneci světa, za paravánem dvoznačného slůvka snad, které může znamenat jak pochybnost (o víře či ateismu), tak naději. Víra ještě nemůže líně spočinout a ztučnět v lůžku jistot, nemůže být zbavena rizik, musí zůstat odvahou „vskočit do paradoxu“, vydržet tíhu nejistot a osvědčit vytrvalost v čekání před branou Tajemství, čekání, které má v sobě jak trýzeň nenaplněné touhy, tak hřejivý pokoj nekonečné důvěry.

Tomáš Halík

Bůh, o němž hovoří Bible a který se vymyká a někdy výslovně brání lidským pokusům ho pojmenovat, čas od času dopouští, aby jeho chrámy byly zničeny, a zahaluje se do mlčení, vystavuje svět zkušenosti své vzdálenosti, která – jak dobře věděli mystikové – není méně hluboká a opravdová než zkušenost jeho oblažující blízkosti. Je přítomen ve světle i v temnotě noci, ve slově i v mlčení, je přítomen jak v životě těch, kteří ho dychtivě hledají, tak těch, kteří s ním vášnivě zápasí, obemyká životy těch, kdo jej vyznávají, i těch, kdo ho neznají. Je zde a bude zde „vocatus atque non vocatus“ – volán i nevolán, vzýván i nevzýván, pojmenován i nepojmenován. Těm, kteří se domívají, že ho majú na dosah ruky, i těm, kdo jako Eliáš na cestě k hoře Oreb klesají vyčerpáni a blízcí zoufalství a rezignaci, vzkazuje: Vstaň, máš ještě dalekou cestu před sebou!

Tomáš Halík
ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE KAPLNKY

Pravidelné stretnutie členov a priateľov zboru Cirkvi bratskej - Kaplnka sa uskutoční po bohoslužbe už túto nedeľu 31.3.2019. Prosíme, ak môžete, prídte. Tím Kaplnky zhodnotí rok 2018 a predstaví, aké je smerovanie zboru. Samozrejme môžete ako členovia toto smerovanie ovplyvniť.

Bohoslužby Kaplnky

Homília Róbert Bezák

Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci,
lebo oni budú potešení
Blahoslavení tichí,
lebo oni budú dedičmi zeme.
blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti,
lebo on budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní,
lebo im sa dostane milosrdenstva.
blahoslavení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha.
blahoslavení tvorcovia pokoja,
lebo oni sa budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Evanjelium podľa Matúša 5: 3 - 10
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE
Bohoslužby Kaplnky budú nahrávané do rozhlasu

Slovo Daniel Pastirčák

Hudobná meditácia - David Lang Death speaks
hrajú Ferko Király - klavír Michal Matejka - gitara,
Zuzana Cenkerová - husle, Juraj Adamučšin - spev

Stále jsou naši mrtví s námi
a nikdy vlastně nejsme sami

A přicházejí jako stíny
ve vlasech popel kusy hlíny

tváře jakoby vymazané
a přece se jen poznáváme

Po chrpách které kvetly v loni
Slabounce jejich ruce voní

Tiše mne zdraví jako svého
Hrbáčka času přítomného

Ján Skácel

Neviem kto ma poslal na svet, neviem, čo je svet, neviem čo som. žijem v strašnej nevedomosti všetkých vecí. Neviem, čo je moje telo, moje zmysly, moja duša, ba ani tá časť mojej bytosti, ktorá myslí to, čo hovorím, ktorá premýšľa o všetkom, aj o sebe, nepozná viac ako ostatné.
Vidím úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú a som prikovaný v jednom kúte tejto nesmiernej rozlohy, no neviem, prečo som postavený na toto a nie na iné miesto; neviem ani to, prečo táto krátka chvíľa, ktorá mi je daná pre život, je mi určená práve na tomto a nie na inom bode celej večnosti, ktorá ma predchádzala, a celej večnosti, ktorá príde po mne Vidím len nekonečnosti na oboch stranách, ktoré ma uzavierajú, ako atóm, ako tieň, ktorý trvá len chvíľu bez návratu. Viem iba toľko, že musím umrieť; ale čo najmenej poznám je smrť, ktorej neuniknem.

Blaise Pascal

Kde život je, čo stratili sme v žití?
Kde múdrosť je, čo stratili sme v poznaní?
Kde poznanie je, čo stratili sme v informáciách?
Kolobeh Neba v dvadsiatom storočí
Vzdialil nás od Boha a priblížil nás prachu

T. S. Eliot

Skúsenosť klinickej smrti bola obratom v mojom živote.
Na elektroencefalograme videli rovnú čiaru a vyhlásili ma za „klinicky mŕtveho“. Práve táto skúsenosť smrti, ak to tak môžem povedať, sa pre mňa stala novým začiatkom života.
V tomto „dobrodružstve“ sa mi sprístupnila realita, o ktorej som nikdy nepočul, a ktorú vo mne nijaké slovo nemôže vyvolať: skúsenosť Ja som, ktoré nie je skúsenosťou niečoho, čo možno vlastniť - skúsenosť svetla, ktoré nie je niečím, čo by sa dalo vidieť.
„Čo to je?“
Stalo sa to v Istambule. Opýtal som sa na to patriarchu Atenagora. Dal mojej skúsenosti ústa a tvár: alfa a omega, tvár Krista – Ja som... Bol to začiatok dlhej cesty.

Jean Yves Leloup