eventy

Z cyklu Sprievodca labyrintom Biblie
Bohoslužby Kaplnky

Slovo Daniel Pastirčák

Ten štatistický obraz, potlačuje to, čo je individuálne v prospech anonymných jednotiek, ktoré sa hromadia v masových zoskupeniach. Namiesto konkrétneho jednotlivca tak nastupujú názvy organizácií a na najvyššie miesto abstraktný pojem štátu, ako princíp politickej reality. Morálna zodpovednosť jednotlivca je tak nutne nahradzovaná autoritou štátnou. Namiesto morálneho a duchovného rozvoja individuality nastupuje verejné blaho a zvyšovanie životnej úrovne.

C. G. Jung

Toto zakotvenie človeka, závisí výlučne od vzťahu jednotlivca k inštancii, ktorá nie je svetská. Kritériom tu nie je ústne vyznanie viery, ale psychologický fakt, že život jednotlivca nie je určovaný iba jeho ja, ale i istou transcendentnou autoritou. Je to skúsenosť najosobnejšieho vzájomného vzťahu.

C. G Jung

Predstavte si: bol som mladý muž, vychovaný v marxistickom ateizme, a ako väčšina kamarátov som neveril v Boha. V jedno ráno( ...) som sa dostal k malej kaplnke rovno oproti École normale supérieure na ulici d Ulm. Nevdojak som do nej vošiel. Ticho, polotieň, samota. Vôňa kadidla a starých sviečok. V slnečných lúčoch sa chveli zrnká prachu. A potom prišiel šok. Môj životný šok. Pozrel som vľavo a úplne na konci som zbadal neuveriteľne silné, intenzívne svetlo. V okamihu ma zaplavilo, vylialo na mňa všetky farby, zvuky, všetky vône. (...) Od prvého okamihu som s akousi nadpozemskou istotou vedel, že to je Najvyššia bytosť. Bolo to duchovné, Inteligentné svetlo, oplývajúce nekonečnou láskou a nežnosťou. Intímne poznalo moje najmenšie kvality aj nedostatky. Z tej nepredstaviteľnej sily som nadobudol dojem, že viem o sebe všetko od najvzdialenejšej minulosti až po budúcnosť, ktorú som nepoznal. Tak som sa vlastne zúčastnil na vlastnom obrátení. Videl som sa taký, aký som bol: zmes ničoty a hriechu. Bol som nič. No svetlo sa o toto nič zaujímalo

André Frossard

Skúsenosť klinickej smrti bola obratom v mojom živote.
Na elektroencefalograme videli rovnú čiaru a vyhlásili ma za „klinicky mŕtveho“. Práve táto skúsenosť smrti, ak to tak môžem povedať, sa pre mňa stala novým začiatkom života.
V tomto „dobrodružstve“ sa mi sprístupnila realita, o ktorej som nikdy nepočul, a ktorú vo mne nijaké slovo nemôže vyvolať: skúsenosť Ja som, ktoré nie je skúsenosťou niečoho, čo možno vlastniť - skúsenosť svetla, ktoré nie je niečím, čo by sa dalo vidieť.
„Čo to je?“
Stalo sa to v Istambule. Opýtal som sa na to patriarchu Atenagora. Dal mojej skúsenosti ústa a tvár: alfa a omega, tvár Krista – Ja som... Bol to začiatok dlhej cesty.

Jean Yves Leloup
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE

Bohoslužby s Euchristiou

Slovo: Daniel Pastirčák

Duch nie je v ja, je medzi ja a „ty“. Nie je ako krv, ktorá v tebe prúdi, je ako vzduch, v ktorom dýchaš. Človek žije v duchu, iba ak je schopný odpovedať svojmu Ty. A schopný odpovedať je len pokiaľ vstupuje do vzťahu celou bytosťou. Len vďaka sile, ktorá mu umožňuje vstupovať do vzťahu, je človek schopný žiť v duchu.

Martin Buber

Urobil si ma nekonečným, v tom si našiel
potešenie. Túto krehkú nádobu neustále vyprázdňuješ a napĺňaš ju vždy novým životom.
Nosil si túto trstinovú flautu cez hory a doly
a vydychoval si ňou večne nové melódie.
Pod nesmrteľným dotykom tvojich rúk
zažíva moje malé srdce radosť bez medzí
a rodí sa v ňom nevýslovná reč.
Tvoje nesmierne dary môžem preberať iba do týchto malých dlaní. Veky odchádzajú a ty stále
nalievaš a stále je kam liať.

Rabindranáth THÁRUR

A čo som ja?
Ja sám som slovom, ktoré hovorí Boh.
Mohol by Boh hovoriť slovo, ktoré by nemalo zmysel?

Som volaný, aby som tvoril zvnútra, s ním, s jeho milosťou, zmysel, ktorý zrkadlí jeho pravdu a robí zo mňa jeho „slovo“ vyslovované slobodne v mojej osobnej situácii.

T. Merton

vôľa čo utvára
súdržnosť kameňa
z nesúrodých častí
formuje krajinu
spája
steblo s hviezdou
hviezdu z rybou
na dne jazera

tá vôľa cezo mňa
súcno rozprestiera


cezo mňa je s tebou
z ničoho
utvára v nás nebo

DP

O svedomí

26január
Bohoslužby Kaplnky

Slovo Zuzana Mojžišová

Dve veci naplňujú myseľ stále novým narastajúcim obdivom, čím častejšie sa nimi myseľ zaoberá: Hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. (...) Ani jednu ani druhú nemusím hľadať, ako čosi zahalené v temnotách, v nadzmyselnosti, mimo môj obzor, ako čosi čo môžem iba tušiť; vidím ich pred sebou a spájam ich bezprostredne s vedomím svojej existencie. (...)
Práve toto morálne určenie, nekonečne zvyšuje moju hodnotu.

Immanuel Kant

Priemerný človek – ohromná väčšina polo – veriacich, či polo - neveriacich civilizovaných ľudí, ktorí sa bez výnimky sťažujú na svoj život, na spoločenský poriadok – tento priemerný človek na otázku: „Prečo sám žije životom, ktorý odsudzuje a nerobí nič pre to aby ho zlepšil?“ – sa vždy vyhne priamej odpovedi. Namiesto o sebe začne hovoriť o niečom všeobecnom: o súdnictve, o obchode, o štáte o civilizácii.

L. N. Tolstoj

Človek môže byť zvieraťom a nikto mu to vytýkať nebude. No človek nemôže uvažovať o tom, že chce byť zvieraťom. Ako náhle totiž uvažuje, uvedomuje si, že je rozumný, no ak si uvedomuje, že je rozumný, nemôže neuznávať čo je rozumné a čo nerozumné. Rozum nič neprikazuje, iba osvetľuje.
L. N. Tolstoj


II Časť cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE
Bohoslužba s Eucharistiou

Slovo Daniel Pastirčák

Pre väčšinu z nás jestvuje iba nepostihnuteľný
okamih, okamih v čase i mimo času,
okamih vytrženia, stratený v lúči slnečného svetla,
nevidená divá materina dúška či zimná blýskavica,
alebo vodopád či hudba, ktorú počúvame tak hlboko,
že ju nepočujeme, ale stávame sa tou hudbou,
pokiaľ hudba trvá. To sú náznaky a dohady,
náznaky sledované dohadmi, a zvyšok
je iba modlitba, oddanosť, disciplína, myšlienka a čin.
Náznak napoly uhádnutý, dar napoly uchopený je Vtelenie
Tu sa uskutočňuje neuskutočniteľná jednota
sfér jestvovania,
tu sú prekonané a uzmierené
minulosť a budúcnosť.

T. S. Eliot Dry Salvages

To najvzácnejšie netreba hľadať,
ale čakať naň.
Kvalita našej pozornosti
sa rodí z kvality nášho čakania
alebo z kvality našej túžby.
Pozornosť je teda
iné pomenovanie Lásky,
ktorej nestačia
emócie či dobré úmysly,
ale je každodenným
stretávaním toho, čo je,
toho čím sme.

Jean -Yves Leloup

Boha som sa nedotkol,
lebo Boh, ktorý dovolí, aby sa ho dotkli,
už nie je Bohom.
Ani vtedy nie, ak vyslyší modlitbu.
A prvý raz som vytušil, že hĺbka modlitby je predovšetkým v tom,
čo v nej zostane nevyslyšané,
a že do tej výmeny sa nevotrie ohavnosť kšeftu.
I to, že ponoriť sa do modlitby znamená ponoriť sa do ticha.
A ešte to, že láska sa začína len tam,
kde už niet daru, na ktorý by sme čakali. Láska je predovšetkým
ponorom do modlitby
a modlitba ponorom do ticha.

Saint de Exupéry

Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba – prozeuché a pozornosť – prozoché.
Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným než pozornosťou srdca voči Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním Toho, ktorý Je prítomný vo všetkom, čo je...

Jean-Yves Leloup
bohoslužby Kaplnky

Slovo Jana Camara

Ryby, potkany a levy majú to privilégium, že môžu žiť podľa zákonu dopytu a ponuky. Zákonom ľudského života však je spravodlivosť.

RUSKIN John

Spravodlivosť sa neuskutočňuje snahou po spravodlivosti, ale láskou.

TOLSTOJ Lev Nikolajevič

Spravodlivosť spravodlivých ľudí spočíva predovšetkým v tom, že trúchlia pre všetky nespravodlivosti, ktorých sa dopustia.

BERNASCONI Ugo

Sú dva druhy ľudí: jedni sú spravodliví, ale pokladajú sa za hriešnych, druhí sú hriešni, ale pokladajú sa za spravodlivých.

PASCAL Blaise

Veľký človek má na mysli spravodlivosť - malý človek úspešnosť.

KONFUCIUS

Zákony prírody nemajú nič spoločné s morálkou: gravitácia nie je ani čestná, ani spravodlivá.

SCHOPENHAUER Arthur

Kresťanstvo vo svojej podstate (a to je jeho paradoxná veľkosť) je učenie nespravodlivosti. Je založené na obetovaní nevinného a na prijatí tejto obete. Naopak, spravodlivosť nie je možná bez vzbury.

CAMUS Albert


Tam kde človek, vyjde zo svojho ja a zbaví sa všetkého svojho, tam v tom okamihu vstúpi Boh. Tak je to vo všetkých veciach; kde nechcem nič pre seba, chce Boh pre mňa.
V pravej poslušnosti sa nevyskytuje žiadne: „Ja chcem tak, alebo tak, to či ono“, ale iba dokonale odovzdanie všetkého čo máš.

Majster Eckhart
Bohoslužby Kaplnky

Slovo. Daniel Pastirčák

Čas je rieka, čo ma unáša, ja som však tou riekou, je to tiger čo ma požiera, ja som však tým tigrom, je to oheň čo ma pohlcuje, ja som však tým ohňom.

JORGE LUIS BORGES

Musíme byť stále a stále v pohybe,
K plnšiemu sústredeniu
K budúcemu spojeniu, k hlbšej jednote
Cez prázdnotu a chladnú bezútešnosť,
Hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody
Čajky a delfína. V mojom konci je môj počiatok


T. S. Eliot: East Coker

Slovo podstatne „pochádza od niekoho iného“ a je „zamerané na niekoho iného“ , je existenciou, ktorá je úplne cestou a úplne otvorenosťou. Bytie Ježiša ako Krista je úplne otvoreným bytím, bytím „od“ a „ku“, ktoré nikde nezdôrazňuje seba samého, a nikde nestojí iba na seba, toto bytie je čistým vzťahom...

Joseph Ratzinger

Povinnosti a záväzky máme iba voči tomu, kto nám je cudzí: dôvernému priateľovi sme naklonení, plní lásky. Tomu, kto predstupuje pred Tvár, sa až v plnosti božej prítomnosti, svet stáva celkom prítomným. Je ožiarený večnosťou - taký človek teda môže povedať "ty" Tomu, v kom majú všetky bytosti svoje bytie, a zahrnúť ich tak všetky jedným razom. Potom tu už nie je žiadne napätie medzi svetom a Bohom, je tu len jediná skutočnosť.

Martin Búber
Na štedrý deň 24. 12. o 13:00 budeme mať návštevu. Budeme hostiť predajcov Nota Bene - ľudí bez domova. Vianoce sú dňami radosti pre tých, čo sa stretnú v teple domova. Sú však dňami samoty a smútku, pre tých, ktorí domov nemajú. Najťažšie to na nich dolieha práve počas Vianoc. Do ulíc vtrhne mráz. Okná mesta sú vysvietené radosťou ale o to viac tiesnivá je samota tých, ktorí nemajú nikoho. Túto nedeľu sme zapálili v poradí tretiu sviecu adventného svietnika, sviecu trpezlivosti nádeje. Na oltárny obrus sme prišili stopy našich bolestí. Pridajme k nim utrpenie tých, ktorým sa svet vzťahov rozpadol a zanechal ich na ulici. Predajcovia sa pozvaniu veľmi potešili. Nechceme iba usporiadať charitatívnu akciu, chceme ich prijať ako vzácnu návštevu. Zapáliť láskou na ich svieci aspoň malý plameň nádeje. Všetci máme spoločný domov v Bohu – v Božom Dieťati, ktoré bolo na svete bezdomovcom. Prosím vás aby ste ich uvítali, venovali sa im. Vypočujete si ich príbehy. Otvorte srdce ich ťažkému osudu. Verím, že toto stretnutie môže byť začiatkom trvalej podpory, ktorú im ako spoločenstvo Kaplnky môžeme poskytnúť .

Daniel Pastirčák

Variť bude Lukáš Uhlík dve polievky - kapustnicu a rybaciu polievku.

Doprava pre predajcov bude zabezpecena z Beskydskej ulice (HQ notabene).

Odvaha pokory

22december
Bohoslužba 4. Advent

Slovo Daniel Pastirčák

Na oltárny obrus budeme prišívať symboly našej odvahy

Daj, aby zo mňa zostala len tá čiastočka,
vďaka ktorej ťa môžem nazývať svojim všetkým.
Daj, aby z mojej vôle zostala len tá čiastočka
vďaka ktorej ťa môžem cítiť na všetkých stranách
a stretnúť sa s tebou vo všetkom a ponúknuť ti svoju lásku v ktorejkoľvek chvíli.
Daj, aby zo mňa zostala len tá čiastočka,
vďaka ktorej ťa nemôžem nikdy zaprieť.
Daj, aby z mojich pút zostala len tá čiastočka
vďaka ktorej som zviazaný s tvojou vôľou
a tvoj zámer sa uskutočňuje v mojom žití
- tou čiastočkou je puto tvojej lásky

Thákur

Privolenie sa podobá úsiliu, no je zároveň jeho opakom. Je to vôľa bez moci - bezmocné úsilie, svoju bezmocnosť však obracia v novú veľkosť. Keď privolením všetku svoju nevyhnutnosť premením na slobodu, potom sa to čo ma obmedzuje a ničí, stáva princípom úplne novej účinnosti – účinnosti úplne bezbrannej a holej.

Paul Ricoeur

Aby človek na všetkých miestach a vo všetkom čo robí nachádzal v dôvere len radosť a pokoj, to sa naučí, a nájde to jedine v zvnútornení, v obrátení mysle do základu; a k tomu je potrebné miesto a čas, vyprázdnenosť a nečinnosť.
Tu, v základe samotného vnútra, vyrastá ten strom so všetkými svojími vetvami a plodmi; lebo vnutorná sústredenosť a vyprázdnenosť odhaľuje a dáva človeku poznať kadiaľ a ako k Bohu dôjde, a pri tom ukazuje i cesty a spôsoby, ktorými ide k človeku Boh.

Ján Tauler

Ať si mají Thomase Mertona. Je mrtev. Otec Ludvík – je také napůl mrtev. Pokud mne se týče, je mé jméno tahle obloha, tyhle tyčky plotu a tyhle cedry. Už nebudu ani přemýšlet o tom, kdo jsem, a nebudu říkat, že do mé totožnosti nikomu nic není, protože to vyznívá sveřepě a to nemám v úmyslu. Nemá to žádny význam.
Teď je můj život toto – zůstat nezatížený. Vítr vlastní pole, na kterých se procházím, a já nevlastním nic a nejsem majetkem ničeho a nikdy nebudu ani zapomenut, protože mě nikdy nikdo neobjeví. To je mi pramenem nezměrné důvěry.

Thomas Merton
3. Advent, Bohoslužby Kaplnky
Prineste si symboly svojho utrpenia. Budeme ich prišívať na oltárny obrus

Slovo: Daniel Pastirčák

Trpezlivosť s druhými je láska,
trpezlivosť so sebou samým je nádej,
trpezlivosť s Bohom je viera.

Adel Bestavros

Pri mystickej kontemplácii opusť zmysly i činnosť rozumu; všetko, čo možno zmyslami vnímať a rozumom poznávať. A keď si svoje chápanie takto uložil k odpočinku, povznes sa, ak to je len možné k zjednoteniu s Tým, ktorého neobsiahne ani bytie ani poznanie. Takto - slobodným aktom seba opustenia - odpútaný od všetkých vecí, od všetkého oslobodený, budeš smerovať hore k Lúču Božskej Temnoty, ktorý prevyšuje všetko jestvujúce.

Dionýsios Areopagita

I riekol som svojej duši, buď pokojná a čakaj bez nádeje
Lebo nádej by bola nádejou v nesprávnu vec; čakaj bez lásky
lebo láska by bola láskou k nesprávnej veci; je ešte viera,
lež viera a láska a nádej sú v čakaní.

Ak sa máš dostať k tomu, čo nemáš
musíš ísť cestou pozbavenia.
Ak sa máš dostať k tomu čo nie si,
musíš ísť cestou, na ktorej nie si

T. S. Eliot

Pokiaľ ide o onen povraz na strome o ktorom ťa pokušiteľ nechal rojčiť, a o smrť úbohého Judáša, poviem ti len jedno: nie je len hriech a bláznovstvo chystať si takú smrť, hoci nášmu Spasiteľovi je maličkosťou odpustiť aj taký hriech. No okrem toho je to veľká škoda, keď človek zomrie v zúfalstve. Zúfalstvo nám Boh nezosiela, aby nás usmrtil, zosiela ho na nás preto, aby nás prebudil k novému životu.

Herman Hesse – Hra so sklenými perlami


2. Adventná Bohoskužba s eucharistiou

Hosť - teológ David Beňa z Litomyšle

Rituál: Prišívanie symbolov príbehu vašej lásky. Prineste si so sebou malý symbol príbehu vašej lásky

Mé srdce se nevzdá tvé lásky!
Můj vlčku, dělej vše, co si přeješ
ve svém opojení.

Nezřeknu se milého.
Ať mne bijí,
ať mne vyhánějí klacky a holemi
až ke stráži u kanálu Sehór,
pruty až do syrské země,
biči až do pouště,
obušky až k pobřeží.

Nikdy nedám na vaše rady,
nikdy se nezřeknu své lásky.

Zo staroegyptskej poézie

V temné noci zastřené,
s plameny lásky, zprahlá v úzkostech,
ó štěstí nad štěstí!
vyšla jsem, nespatřili mne,
když ve spánku můj dům spočíval ztišeně.
(…)
Ó noci, střežila jsi!
Ó noci dražší nad jitřní ráno!
Ó noci, spojila jsi
Milovaného s milovanou,
milou v Milovaného přetvořenou!

Jan od Kříže: Temná noc (1578)

…v tom vidím pozemskost, že totiž žije všemi úkoly, problémy, úspěchy a neúspěchy, zkušenostmi a bezradnostmi -, tehdy se zcela vrhne Bohu do náruče, tehdy už nebere vážně vlastní utrpení, nýbrž utrpení Boží ve světě, tehdy bdí s Kristem v Getsemanech; a já myslím, že v tom je víra, v tom je ‚metanoia‘; tak se stává člověkem, křesťanem!

Dietrich Bonhoeffer (dopis z vězení z 21. 7. 1944)