eventy

Homília k Veľkonočnej nedeli
---
Slovo - Daniel Pastirčák
Video - Jozef Kurinec
Strih - Michal Petrovský a Debora Pastirčáková
Hudba - Jonatán Pastirčák
Slávnosť Veľkého Piatku
Slovo Daniel Pastirčák
Vizuálna meditácia Ján Šicko
Hudba András Cséfalvay
Kamera, strih Debora Pastirčáková

To, že Boh miluje človeka, svedčí o tom, že v božskom usporiadaní ideálnych vecí je napísané: Láska sa má venovať tomu čo je naveky nehodné. Ak sa taký výrok zdá príliš krutý, povedzme to inak: Hodný lásky je každý človek, s výnimkou toho, kto sa nazdáva že je hodný lásky. Láska je sviatosť, mali by sme ju prijímať na kolenách, na perách a v srdciach tých, čo ju prijímajú by malo byť vyznanie: „Domine no sum dignus“ – Pane nie som hodný

Oscar Wilde

A tak náš dobrý Pán odpovedal na všetky moje otázky a pochybnosti, tak ako som mu ich predkladala, svojím upokojujúcim: Možno spôsobím, že všetky veci skončia dobre. Môžem spôsobiť, že všetky veci skončia dobre. Spôsobím, že všetky veci skončia dobre. A ty sama uvidíš, že každá vec skončí dobre. Bola som poučená, že Láska je zmyslom nášho Pána. A tak som v tom i vo všetkom inom veľmi jasne videla, že Boh skôr ako nás stvoril, miloval nás a tú lásku nikdy neopustil a neopustí. V tej láske je náš život večný. V našom stvorení máme síce svoj počiatok, ale láska, v ktorej nás stvoril bola v ňom bez počiatku. V tej láske mám svoj počiatok a na všetko toto budem hľadieť v Bohu bez konca.

Juliana z Norwich
Pôstna video homília
Daniel Pastirčák

tu so mnou nekráča
už nikto
záhrada je prázdna
posledné svetlo
opustilo listy
láska dohorela
poznanie vyhaslo
som tma
v srdci záhrady
tvoj hrob kriste
ležíš vo mene
nehybný biely studený
nahý čakáš vzkriesenie


Chudobní duchom sú tí, čo Bohu ponechali všetko, tak ako to mal, kým sme ešte neboli.

Majster Eckhart

Pokiaľ ide o mňa, moje meno, je táto obloha, tieto tyčky plotu, tieto cédri. Toto je môj život – zostať nezaťažený. Vietor vlastní pole, po ktorom sa prechádzam, no ja nevlastním nič a nie som majetkom nikoho a nikdy nebudem ani zabudnutý, pretože ma nikdy nikto neobjaví. To je pre mňa prameňom nezmernej dôvery.

Thomas Merton

Deň za dňom sa môj vonkajší človek rozpadá, a ten vnútorný, človek neba, sa rodí a rastie. Cítime na sebe jeho pohľad, a naše duše v okamihu ožívajú pod dotykom jeho prstu. Ten záblesk ohňa je naša samota; viaže nás však k naším bratom. To je oheň, ktorý od Letníc oživuje mystické Telo: Každý kresťan je zároveň pustovníkom i celou cirkvou... Zostáva nám poznať tajomstvo, že vaše srdce je mojou pustovňou, a že jediný spôsob ako môžem odísť na púšť, je niesť vaše bremeno a vám ponechať to svoje.

Thomas Merton
Video - homília Kaplnky
Slovo Daniel Pastirčák

https://www.youtube.com/watch?v=FS8UiyTDv88

Všetka pravda domyslená do konca myslí Boha a všetka krása domilovaná do konca nazerá Boha a každý pozdrav správne pochopený, zdraví Boha.

Viktor Frankl

Ako sa Boh náhli ku každej duši, aby mohol cez ňu milovať a slúžiť nešťastným, hneď ako sa duša otvorí.

Simona Weil

Stvorenie odráža Boha svojou krásou a harmóniou,
no prostredníctvom zla a smrti, ktoré v ňom prebývajú a prostredníctvom neúprosnej nevyhnutnosti, ktorá mu vládne, stvorenie takisto odhaľuje neprítomnosť Boha.

Simone Weilová
Video homília o situácii neistoty, dôvere a otvorenom priestore k rastu.
https://www.youtube.com/watch?v=vfePBomUHZM

Slovo Daniel Pastirčák

Odkiaľ sa však berie táto viera? Nemá pôvod v rámci skúsenosti sveta, ale v slobode človeka. Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získavá zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľný. Prečo?
Som si istý: vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať, a nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť.
Boh je istý, nie ako obsah nášho vedomia, ale ako prítomnosť pre existenciu.
Karl Jaspers
Milí priatelia, vzhľadom na udalosti z posledných dní sa najbližšie dve nedele (15 a 22. marec) nebudú konať Bohoslužby na Haanovej. O 10:00 na našom youtube kanáli zavesíme prvú virtuálnu homíliu: Trpezlivosť v čase úzkosti - Daniel Pastirčák. Homílie budeme pridávať každú nedeľu, kým kríza nepominie a nevrátime sa do Kaplnky na spoločné Bohoslužby. Tím Kaplnky
Bohoslužby Kaplnky
Homília Ján Bán

Naděje zamezuje tomu, abychom lpěli na tom, co máme, a osvobozuje nás k tomu, abychom opustili bezpečné místo a vstoupili na neznáme a strach vzbuzujíci území.

Henri Nouwen

Akýkoľvek pokus zariadiť alebo plánovať vlastné osvietenie je odsúdený na neúspech, pretože ho bude riadiť vaše ego. Zbadať dokážete len to, čo ste sa už rozhodli hľadať. Nemôžete vidieť niečo, čo ešte nie ste pripravení hľadať. Zlyhanie a poníženie vás preto donútia pozrieť sa tam, kam by ste sa inak nikdy nepozreli.
Preto je, žiaľ, potrebné povedať, že sa musíme potknúť a spadnúť. O páde však nestačí čítať – tak ako to robíte teraz. Na istý čas naozaj musíme stratiť kontrolu nad vlastným životom, inak sa nikdy nenaučíme, ako jeho riadenie prenechať tomu kto utvára zmysel nášho života.

Richard Rohr
Bohoslužby s eucharistiou
Z Cyklu Sprievodca labyrintom Biblie

Homília Daniel Pastirčák

Neviem kto ma poslal na svet, neviem, čo je svet, neviem čo som. žijem v strašnej nevedomosti všetkých vecí. Neviem, čo je moje telo, moje zmysly, moja duša, ba ani tá časť mojej bytosti, ktorá myslí to, čo hovorím, ktorá premýšľa o všetkom, aj o sebe, nepozná viac ako ostatné.
Vidím úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú a som prikovaný v jednom kúte tejto nesmiernej rozlohy, no neviem, prečo som postavený na toto a nie na iné miesto; neviem ani to, prečo táto krátka chvíľa, ktorá mi je daná pre život, je mi určená práve na tomto a nie na inom bode celej večnosti, ktorá ma predchádzala, a celej večnosti, ktorá príde po mne Vidím len nekonečnosti na oboch stranách, ktoré ma uzavierajú, ako atóm, ako tieň, ktorý trvá len chvíľu bez návratu. Viem iba toľko, že musím umrieť; ale čo najmenej poznám je smrť, ktorej neuniknem.

Blaise Pascal

Láska, ktorej základom je vernosť dokazuje, ako večnosť môže existovať počas samotného života. Jedným slovom šťastie! Áno, šťastie v láske je dôkazom, že večnosť môže existovať v čase.

Alain Badiou

Kamkoľvek, len nech je to mimo tento svet!
Baudelaire

Zastavte svet, chcem vystúpiť !
Chlebnikov

Narodená pre iné miesto...
Haugová


Miluje ma ten, ktorý nie je v tomto svete. Vo svojej cele vidím toho, ktorý je mimo tento svet. Sedím na svojej posteli a odpočívam mimo tento svet. No jeho, ktorý je večný, a predsa zrodený, vidím, hovorím s ním, odvažujem sa povedať: Milujem, pretože ma miluje on. Živím sa tým pohľadom, odievam sa doň; zjednotený s ním prekračujem nebesia. A viem, že je to pravdivé a isté.
Vidím toho, kto je vo svojej prirodzenosti neviditeľný. Viem, že ten, kto je úplne vzdialený všetkým tvorom, ma prijíma do seba, ukrýva ma vo svojom náručí, cítim sa celkom mimo tento svet. Ja smrteľný, a vo svete celkom nepatrný, vidím v sebe celého stvoriteľa sveta. A pokiaľ som nažive, objímam v sebe celý kvitnúci život a viem, že nezomriem: Je v mojom srdci a prebýva v nebi. Tu i tam ho vidím v rovnakom svetle.

Symeon Nový teológ

Zmena

23február
Homília: Zuzana Mojžišová

Skúsenosť z dejín nás učí, že sa ľudia a vlády z dejín nikdy nepoučili.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Pre ziskuchtivosť zhrešili mnohí; kto túži zbohatnúť, na nič neberie ohľad. Ako sa klin vráža do škáry medzi kameňmi, tak sa hriech votrie do predaja a kúpy. Ak sa niekto nebude držať pevne bázne pred Pánom, jeho dom bude rýchlo zborený. Ako pri osievaní zostanú na riečici smeti, tak sa ukáže špina človeka pri jeho premýšľaní. Ako pec preverí hrnčiarove nádoby, tak človeka preverí jeho uvažovanie. Ako ovocie stromu hovorí o tom, kto ho pestuje, tak premýšľanie prezrádza úvahy srdca človeka. Nechváľ muža, skôr ako premýšľa, lebo to je skúška pre ľudí. Ak sa budeš usilovať o spravodlivosť, dosiahneš ju a oblečieš si ju ako slávnostné rúcho. Vtáky si sadajú k seberovným a pravda sa vráti k tým, čo v nej žijú. Ako lev striehne na korisť, tak hriech striehne na tých, čo páchajú neprávosť. Keď rozpráva zbožný, vždy je v tom múdrosť, ale blázon sa mení ako fázy mesiaca. Neplytvaj časom medzi nerozumnými, medzi rozumnými však zostaň čo najdlhšie. Reč hlupákov je odporná a smejú sa v hriešnej roztopašnosti. Pri reči tých, čo často prisahajú, vstávajú dupkom vlasy, pri ich hádkach si musíš zapchať uši. Škriepka pyšných vyústi do krviprelievania a je utrpením počúvať ich vzájomné urážky.

Kniha Sirachovcova, 27: 1 – 15

Dobré je dať sa získavať dobrom; a to vždy, nielen vtedy, keď som medzi vami. Deti moje, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami. (...) Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

List Galaťanom, 4:19, 20 , 5:1
Bohoslužby Kaplnky
Homília Róbert Bezák

Dušu nikto niekdy nevidel, ale predpokladáme, že jestvuje. Všetci prinajmenšom o nej hovoria, akoby ten pojem označoval čosi azda neviditeľné, ale konkrétne a nesporné.
Dušu nemožno vidieť, lebo je skrytá dnu v tele. Zvláštne je, že človek nevidí ani svoju vlastnú dušu, len vie, že tam kdesi je. A ešte zvláštnejšie je, že sa celá zmestí do tela, no pritom cítime, že je oveľa väčšia ako ono. Že ho na všetkých stranách presahuje.

Zaujímavé, že keď sa loď potápa, ľudia sa domáhajú spasenia duší, hoci im celkom zjavne ide o to, aby si zachránili telá. Myslia si asi, že nad dušami sa Boh skôr zľutuje, a telá sa už zvezú popri nich. Lenže duša sa nezachraňuje, tú možno iba spasiť. Lenže hrať na spasiteľa si ja netrúfam. K spasiteľovi sa môžem nanajvýš modliť.

Pavol Vilikovský

Chcieť stále viac, nezmyselne, bezdôvodne viac, je čosi celkom neprirodzené. Výrobcovia konzumných tovarov vynakladajú ročne miliardy na reklamu, ktorej jediným účelom je vytvoriť nespokojnosť; presvedčiť ľudí, že ich životné naplnenie závisí na stále viac. To je neprirodzené: prirodzené je dosť.

Erazim Kohák

Čo je natoľko tvoje ako ty sám, a čo je tak málo tvoje ako ty sám? To najvlastnejšie – čo jediné nám naozaj patrí: vlastné Ja – je súčasne najmenej naším vlastníctvom, lebo práve svoje Ja nemáme od seba ani pre seba. Vo svojom vlastnom bytí si nepatrí, prichádza k sebe samému, iba keď sa vzďaľuje od seba a keď vo vzťahu nachádza seba samého vo svojom skutočnom pôvode.

Joseph Ratzinger

Prichádza mi na um obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na prameň. Nestačí o prameni a o vode iba rozprávať, treba hĺbiť vlastnú studňu, dostať sa k živej vode, ktorá je celkom naspodku, no zároveň stúpa nahor, k nám. Hĺbením voda nevzniká, ale práve hĺbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou.

Jean Yves Leloup
10