eventy

Homília Pavol Jurčo

https://youtu.be/LKBJpHw67Uk

Improvizácia Rony Šebesta

S výnimkou tých, ktorých duša
patrí bezvýhradne Kristovi,
všetci väčšmi alebo menej
pohŕdajú nešťastnými,
hoci takmer nikto
si to neuvedomuje.

Simona Weil

Hovorme radšej o tom čo je možné... Viete to rovnako ako my: ľudský duch je utvorený tak, že spravodlivosť sa skúma iba vtedy, ak je to rovnako potrebné pre obe strany. Ak je však jeden silný a druhý slabý, prvý niečo presadí a druhý to musí prijať.

Tukydides
Pokračujeme v druhom cykle homílií z obývačky!
https://youtu.be/DUviFHd68Y8

Homília z cyklu Kohelet 3.
Daniel Pastirčák

Povinnosti a záväzky máme iba voči tomu, kto nám je cudzí: dôvernému priateľovi sme naklonení, plní lásky. Tomu, kto predstupuje pred Tvár, sa až v plnosti božej prítomnosti, svet stáva celkom prítomným. Je ožiarený večnosťou - taký človek teda môže povedať "ty" Tomu, v kom majú všetky bytosti svoje bytie, a zahrnúť ich tak všetky jedným razom. Potom tu už nie je žiadne napätie medzi svetom a Bohom, je tu len jediná skutočnosť.
Martin Buber

Človeku bola udelená nová zodpovednosť. Už sa nemôže vyhovárať na svoju malosť a ničotnosť, pretože temný Boh mu vložil do rúk atómovú bombu a chemické zbrane a dal mu moc vyliať na svojich spolu-tvorov apokalyptické ampule hnevu. A keďže mu bola zverená takmer božská moc, nemôže zostávať naďalej slepý a nevedomý. Musí sa dozvedieť niečo o Božej prirodzenosti a o metafyzických procesoch, ak má porozumieť sám sebe a tak dosiahnuť poznanie Boha.
C. G. Jung

Môj argument proti Bohu bol, že vesmír sa mi javil ako krutý a nespravodlivý. Odkiaľ som však vzal tú ideu: „spravodlivý“, „nespravodlivý“? Človek nenazve čiaru krivou, ak nemá predstavu priamky. S čím som porovnával svet, a nazýval som ho nespravodlivým? Ak je celý tento obraz zlý, od A až po Z, prečo, a ako som sa mohol, ako súčasť toho obrazu, cítiť s ním v tak hlbokom rozpore?
C. S. Lewis

Duch nie je v ja, je medzi ja a „ty“. Nie je ako krv, ktorá v tebe prúdi, je ako vzduch, v ktorom dýchaš. Človek žije v duchu, iba ak je schopný odpovedať svojmu Ty. A schopný odpovedať je len pokiaľ vstupuje do vzťahu celou bytosťou. Len vďaka sile, ktorá mu umožňuje vstupovať do vzťahu, je človek schopný žiť v duchu.
Martin Buber
Bohoslužby s eucharistiou
Podľa počasia - vonku alebo vnútri, uvidíme a rozhodneme sa na mieste. Rúška sú povinné.

Slovo Daniel Pastirčák

Podobne ako by sme o mudrcovi mohli povedať, že je tým, ktorému chýba múdrosť (hlupákovi nič nechýba), mystik je ten ktorému chýba bytie. Nie je to vari najvlastnejšia charakteristika človeka: súcno, ktorému chýba Bytie?

Jean- Yves Leloup

Bolo to na jednom koncerte, hrali nádhernú starú hudbu, a vtom sa mi v piáne, medzi dvoma taktami, hranými na drevených dychových nástrojoch, náhle znovu otvorila brána k onomu svetu, letel som nebom a uzrel Boha pri diele, trpel som blaženou bolesťou a už som sa nebránil ničomu vo svete, ničoho vo svete som sa už nebál, so všetkým som bol zmierený, všetkému som odovzdával svoje srdce. Netrvalo to dlho, možno štvrťhodinu, ale vrátilo sa to v snoch onej noci a od tej doby po všetky tie pusté dni občas ukradomky zažiarilo, videl som to tu i tam prechádzať mojím životom ako zlatú božskú stopu, temer vždy hrubo zanesenú bahnom a prachom, hneď nato znova osvetľujúcu cestu zlatými iskrami akoby sa už nikdy nemala stratiť, no predsa čoskoro znova stratenú v hlbinách.

(Herman Hesse Stepný vlk)

Nezáleží na nás, či budeme veriť v Boha, je však našou úlohou, aby sme svoju lásku nevenovali falošným bohom. Neveriť, že budúcnosť je miestom dobra, ktoré nám prinesie naplnenie. Budúcnosť je z tej istej látky ako prítomnosť. Dobre vieme, že všetok majetok, bohatstvo, moc, úcta, všetky naše znalosti, láska či úspech, nás nedokážu uspokojiť. A predsa si myslíme, že jedného dňa keď toho všetkého budeme mať o trochu viac, budeme spokojný.
Nikto nie je dlho spokojný iba preto že žije. Vždy chceme niečo viac. Chceme žiť pre niečo. Ak si neklameme, vieme, že na tomto svete nie je nič, kvôli čomu možno žiť. Predstavme si všetky naše túžby uspokojené. Po istom čase by sme boli neuspokojení, chceli by sme niečo iné a boli by sme nešťastní, že nevieme, čo máme chcieť. Záleží od každého človeka, aby svoju pozornosť upriamil na túto pravdu

Simona Weil
Bohoslužba Kaplnky Slovo Daniel Pastirčák

To že človek je produktom príčin, ktoré nevedia nič o dôsledkoch svojho pôsobenia; že jeho pôvod, jeho rast, jeho nádeje i obavy, jeho lásky a presvedčenia nie sú ničím iným než dôsledkom náhodného hmýrenia atómov; že žiaden oheň, žiadne hrdinstvo, žiadny vzlet myšlienok ani citov nemôže individuálny život zachovať až za hrob; že všetka námaha vekov, všetka zbožnosť.... všetka poludňajšia žiarivosť ľudského génia je predurčená k zániku... všetko toto, ak aj nie úplne bez diskusie, je natoľko isté, že každá filozofia ktorá to odmieta neobstojí. Iba obklopený lešením týchto právd, len na pevných základoch neústupného zúfalstva, môže byť príbytok duše bezpečne budovaný
Bertrand Russell

Ó temno, temno, temno. Všetci kráčajú do temnoty,
do prázdnych medzihviezdnych priestorov, prázdni do prázdna,
kapitáni, obchodní bankári, významní literáti,
štedrí patróni umenia, štátnici, vladári,
význační štátni úradníci, predsedovia mnohých výborov,
baróni priemyslu i malí podnikatelia, kráčajú do temnoty,
stemneli Slnko a Mesiac a Ghotajský almanach
a Burzový spravodaj i Zoznam významných,
vychladol rozum, stratil sa zmysel činnosti.
My všetci kráčame s nimi na tichom pohrebe,
Pohrebe nikoho, lebo niet koho pochovávať.
I riekol som duši svojej, buď pokojná a daj temnu prísť k sebe,
bude to temno Boha. Ako v divadle,
počuť duté dunenie krídel, keď sa trie tma o tmu
a vieme, že hory a stromy, ďaleká panoráma,
a malá pyšná fasáda – všetko sa odsúva.
T. S. Eliot

Padla na mňa strašná únava. A zdalo sa mi jednoduchšie priznať si, že som ako Bohom opustený. Lebo som sa cítil bez svorníka a nič sa už vo mne neozývalo. Zmĺkol hlas hovoriaci v tichu. A keď som vyšiel na najvyššiu vežu, zamyslel som sa: „Načo tie hviezdy?“ A pohľadom premeriavajúc svoje panstvá, pýtal som sa: „Načo tie panstvá?“ A ako stúpal žalospev z usínajúceho mesta, dával som si otázku: „Načo ten nárek?“ Bol som stratený ako cudzinec v nesúrodom dave, nepoznajúci jeho reč. Bol som ako oblek, z ktorého sa ktosi vyzliekol. Strhaný a sám. Podobal som sa neobývanému domu.
Tak aj tá najprudšie vyprýštená bazilika – ak niet nikoho, kto by ju pozoroval v jej celku, kto by v nej vychutnal ticho a prisúdil jej význam v rozjímaní svojho srdca – je už iba súhrnom skál
Spoznal som nudu, ktorá prichádza predovšetkým, keď stratíme Boha.
Antoine de Saint Exupéry
Bohoslužby Kaplnky - Vonku pod borovicami pri gymnáziu C. S. Lewisa

Slovo: Robert Bezák

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.
Evanjelium podľa Matúša 11: 28 - 30

Jediná múdrosť v ktorú môžme dúfať časom je múdrosť pokory a tá je nekonečné
T. S. Eliot
Bohoslužby Kaplnky k začiatku školy

Slovo: Daniel Pastirčák

Niet Božieho odpustenia, ktoré ťa ušetrí od povinnosti uskutočniť sa. Chcel by si byť, ale budeš iba v Bohu. On ťa privedie do svojej stodoly, keď sa pomaly uskutočníš a naplníš sa vlastnými činmi, lebo človek, vidíš, rodí sa dlho.
Saint-Exupéry

Štatistický obraz, potlačuje to, čo je individuálne v prospech anonymných jednotiek, ktoré sa hromadia v masových zoskupeniach. Namiesto konkrétneho jednotlivca tak nastupujú názvy organizácií a na najvyššie miesto abstraktný pojem štátu, ako princíp politickej reality. Morálna zodpovednosť jednotlivca je tak nutne nahradzovaná autoritou štátnou. Namiesto morálneho a duchovného rozvoja individuality nastupuje verejné blaho a zvyšovanie životnej úrovne.
C. G. Jung

Zakotvenie, závisí výlučne od vzťahu jednotlivca k inštancii, ktorá nie je svetská. Kritériom tu nie je ústne vyznanie viery, ale psychologický fakt, že život jednotlivca nie je určovaný iba jeho ja, ale i istou transcendentnou autoritou. Je to skúsenosť najosobnejšieho vzájomného vzťahu.
C. G Jung

Lebo ak človek ktorý vládne, nevládne predovšetkým svojmu vlastnému telu, je smiešny uzurpátor.
Tak je to i s láskou. Lebo je ilúziou, že ju stretneme, keď robí prvé kroky. A mýli sa ten, kto blúdi v živote, aby sa nechal pripútať, zakúsiac v krátkych poblúzneniach zmätok svojho srdca, dúfajúc, že stretne vášnivú lásku, ktorá ho rozpáli na celý život... Lebo nemá význam, čo nie je výstupom alebo cestou. Ak sa zastavíš, nájdeš iba nudu, keďže krajina ťa už nemôže nič naučiť. A odvrhneš ženu, hoci najskôr treba odvrhnúť teba samého.

Antoine de Saint – Exupéry
Bohoslužby s eucharistiou
Slovo Daniel Pastirčák

Dôležitý oznam: V prípade priaznivého počasia budeme vonku. V prípade nepriaznivého počasia pôjdeme LEN online (opatrenia školy Bilgym kvôli COVID-u).

O polnoci človek čo chcel byť askétom vyhlásil:
„Je čas, aby som opustil svoj dom
a išiel hľa dať Boha.
Ach kto ma to tak dlho držal v klame?“
Boh zašepkal: „Ja,“ ale človek mal uši zapchané
Jeho žena ležala so spiacim dieťaťom pri prsiach a pokojne driemala na okraji postele.
Muž sa spýtal: „Aký ľudia ma to tak dlho balamutili?“
Hlas opäť riekol: „Aj oni sú Boh,“ ale muž nepočul.
Dieťa zaplakalo zo sna túliac sa k matke.
Boh rozkázal: „Stoj blázon, neopúšťaj svoj dom.“
Ale on stále nepočul.
Boh si vzdychol a ťažkal si: Prečo sa služobník môj vydáva hľadať ma, a pri tom ma opúšťa.
Thákur
Bohoslužby Kaplnky

Homília: Zuzana Mojžišová

Nejlepším řešením výčitek je vzájemné odpuštění.
Vše na tomto světě se dá napravit jen láskou, jinak je to nemožné.
Co chceš, aby ti jiní činili, čiň ty jim. To je souhrn zákona Božského.
Jan Amos Komenský
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Pavol Jurčo

Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boh je vo svete bezmocný a slabý. Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti – svojím utrpením. Náboženstvá odkazujú človeka v jeho núdzi k božskej moci vo svete, evanjeliá ukazujú bezmocnosť a utrpenie Boha – Len trpiaci Boh nám môže naozaj pomáhať
Dietrich Bonhoeffer

Aby si došiel ta, kde si, odtiaľ kde nie si,
musíš ísť cestou, na ktorej niet extázy.
Ak sa máš dostať k tomu čo nepoznáš,
musíš ísť cestou, ktorá je cestou nepoznania.
Ak máš mať to, čo nemáš,
musíš isť cestou pozbavenia.
Ak sa máš dostať k tomu čo nie si.
Musíš ísť cestou, na ktorej nie si.
A to, čo nevieš, je jediné čo vieš,
a to, čo máš, je jediné, čo nemáš,
a to kde si, je tam, kde nie si.
T. S. Eliot East Coker
Duchovné cvičenia v tichu už o pár dní

Pozývame vás na spoločný pobyt v dňoch

29.8. - 5.9. v Levoči

vedený Danielom Pastirčákom venovaný duchovnej obnove v tichu, modlitbám a meditácii. Tieto týždňové duchovné cvičenia odporúčame hlavne ľuďom, čo s pobytom v tichu už majú skúsenosť. Ubytovaní budeme v Exercičnom dome na Levočskej hore každý sám, aby sme mohli zachovávať ticho a sústredenie. Je potrebné zúčastniť sa celého pobytu.
Sú ešte 3 voľné miesta.

Info a prihlášky adresujte, prosím, Darine Gogolovej na mail darina.gogolova@gmail.com.
Bohoslužby Kaplnky
Slovo Alica Rosová

Myslíš to úprimne so svojim blížnym? Miluješ všetkých ľudí bez výnimky ako seba samého? „Keby že miluješ iba tých, čo teba milujú, môžeš za to očakávať Božie uznanie?“ Miluješ svojich nepriateľov? Je tvoja duša voči nim plná dobrej vôle a nežnej lásky? Miluješ aj Božích nepriateľov, nevďačných a nesvätých? Je ti ich ľúto? Dokázal by si si priať, aby si „sám bol (v tomto pozemskom čase) prekliaty“ za nich? Dokazuješ to tak, že „žehnáš tým, kdo ťa preklínajú a modlíš se za tých, kdo ťa prenasledujú“?
Prejavuješ svoju lásku svojimi skutkami? Pokiaľ máš čas a príležitosť, „činíš dobre všetkým“, susedom i cudzincom, priateľom i nepriateľom, dobrým i zlým? Konáš im toľko dobra, koľko len môžeš? Snažíš sa až do vyčerpánia síl, aby si naplnil všetky ich potreby a pomáhal im na duchu i na tele? Ak máš takéto zmýšľanie, ak máš úprimnú túžbu po ňom a ak sa usiluješ o to, aby si ho mal, potom každý kresťan môže povedať, že to „myslíš so mnou úprimně ako ja s tebou“.
Ak je to tak, „podaj mi ruku“. Tým nemyslím: „Zdieľaj moje názory.“ To nemusíš, neočakávám to a nežiadam to. Ale rovnako tak nemyslím, že budem zdieľať tvoje názory. To nemôžem. To nezávisí na mojej voľbe. Nemôžem zmýšľať ako chcem, rovnako ako nemôžem vidieť alebo počuť ako chcem.
Zostaň pri svojom názore a ja zostanem pri svojom, a to neochvejne ako vždy. Nemusíš se snažiť prejsť na moju stranu alebo ma pretiahnuť na svoju. Nechcem ťa donútiť k diskusi o týchto otázkach, nechcem o nich počuť alebo hovoriť jediné slovo. Nechajme všetky názory na jednej i druhej strane, len „podaj mi ruku“.

John Wesley, kázeň „Catholic spirit“ z roku 1749
Bohoslužby Kaplnky

Slovo Daniel Pastirčák

Sú dve hory, kde je svetlo a jasno,
hora zvierat a hora bohov.
Medzi nimi však leží súmračné údolie ľudí.
Ten kto občas vzhliadne hore,
akoby začínal čosi tušiť:
Náhle pocíti neuhasiteľnú túžbu po nich;
Tých ktorí nevedia, že nevedia,
a po tých, ktorí vedia, že vedia

Paul Klee

Historik ako ja, hoci si ani nehovorí kresťan, uznáva, že už viac než 1900 rokov celá táto rozsiahla mozaika histórie sa neodolateľne usporadúva okolo života a postavy tohto najvýznamnejšieho muža...
H. G. Wels o Kristovi

„Ja“ je sebauvedomelá syntéza nekonečného s konečným vo vzájomnom vzťahu. V plnosti sa preto môže prejaviť iba vo vzťahu s Bohom.

Soren Kierkegaard
Bohoslužby s eucharistiou

Františkove vedomie veľkej vďačnosti a závislosti, nebolo frázou, ani prázdnou sentimentalitou, ale základom všetkej reality. Nie fantázia, ale fakt. Skôr by sme mohli povedať, že popri tomto fakte sú všetky ostatné fakty čírou fantáziou. To, že my všetci sme v každom ohľade, v každom detaile závislí od Boha, ako by povedal kresťan, alebo, ako by povedal agnostik, od existencie, nie je ilúziou našej predstavivosti; naopak je to základný fakt, ktorý býva zastieraný ilúziami každodenného života. Ten kto uzrel celý svet visieť na vlásku Božej milosti, videl pravdu. Ten kto mal víziu mesta visiaceho dolu hlavou ho videl správne.

G. K Chesterton

Oko, ktorým vidím Boha, je to isté oko, ktorým Boh vidí mňa. Moje oko a Božie oko - to je jedno oko a jedno videnie a jedno poznanie a jedna láska.

Majster Eckhart

Stačí ti moja milosť. Lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.

Apoštol Pavel

Bohoslužby Kaplnky

Slovo Jana Camara

„Predstavte si Bytie, ktoré je vševediace, všadeprítomné a všemocné. Čo takému Bytiu chýba?
Odpoveď : Obmedzenie.
Ak máte všetko, všade, vždy, nemáte sa kam posunúť a nemáte kam rásť. Všetko, čo by mohlo byť, už je, a všetko, čo by sa mohlo stať, sa už stalo. A práve preto, pokračuje príbeh, stvoril Boh človeka. Bez obmedzenia nie je príbeh. Bez príbehu nie je Bytie."

J. B. Peterson - z komentárov k Tóre

Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu.

Som ten, kto sa musí vyzliecť zo seba samého, aby mohol vojsť k Bohu.

Saint Exupéry

Búchanie do stien je môj
vnútorný hlas
Búchanie do stien je moja
životná pravda
Viem: za každou stenou je
ďalšia stena
A predsa, búchanie do stien je môj
Vnútorný hlas, moja životná pravda,
ak tomu dobre rozumieš.
Nerozumiem, povedal.
Nerozumiem, hovorí a klope na dvere.

Erik Groch
Bohoslužba Kaplnky
Homília Miro Kocúr


Sabat, odpovedal rabi, znamená návrat domov.
V ten deň sa všetky sféry vracajú na svoje skutočné miesto. Počas týždňa, sféry nepoznajú pokoj,
pretože spadli zo svojho miesta.
Pokoj nachádzajú počas Sabatu,
lebo vtedy sa smú vrátiť

Martin Búber – Chasidské príbehy

Aby človek na všetkých miestach a vo všetkom čo robí nachádzal v dôvere len radosť a pokoj, to sa naučí, a nájde to jedine v zvnútornení, v obrátení mysle do základu; a k tomu je potrebné miesto a čas, vyprázdnenosť a nečinnosť.
Tu, v základe samotného vnútra, vyrastá ten strom so všetkými svojími vetvami a plodmi; lebo vnutorná sústredenosť a vyprázdnenosť odhaľuje a dáva človeku poznať kadiaľ a ako k Bohu dôjde, a pri tom ukazuje i cesty a spôsoby, ktorými ide k človeku Boh.

Ján Tauler

Môj domov je cesta
Zároveň ma ustavične ktosi píska, ako chce. A spieva si ma.
Som akýmsi dlhým, nikdy neprerušovaným tónom, notou
tvoriacou sa z tvoriacich sa chromozómov. A zároveň akoby
do mňa ktosi zhlboka vdychoval dušu, takže zvučím všetkými
píšťalami z mojich vyschýnajúcich kostí; krehučké,
pergamenové gajdy v rukách toho-ktorý-je.
Môj domov je pieseň
A zároveň ma ktosi odovzdane vzniká a premieňa a rastie.
A zároveň ma tichučko vykračuje a našľapuje. A zároveň ma
kráča.
Môj domov je spiaca ruža, práve sa rozvíjajúca.

Erik Groch
Bohoslužby pod borovicou

Slovo Daniel Pastirčák

Ach, krásna si, priateľka moja, aká si krásna, tvoje oči sú holubice skryté pod závojom, tvoje vlasy sú ako stádo kôz, ktoré sa ženie z gileádskych vrchov, tvoje zuby sú ako stádo strihaných oviec, ktoré vychádzajú z kúpeľa. Pery máš ako šarlátovú niť a tvoja reč je príjemná. Tvoje sluchy za závojom sú ako krížalky granátového jablka. Tvoj krk je ako dávidova veža, vystavaná po vrstvách z kameňov, tisíc štítov na nej visí, všetko štíty hrdinov. Tvoje ňadrá sú ako dve mláďatá, gazelie dvojičky, čo sa pasú medzi ľaliami.

Pieseň piesní

Príklad svätého Františka ukazuje, aké miesto môže mať krása sveta v kresťanskom myslení. Nie len jeho básnenie bolo dokonalou poéziou, ale celý jeho život bol dokonalou činnou poéziou. Putovanie a chudoba boli uňho poéziou; celkom sa obnažil, aby mohol vstúpiť do bezprostredného kontaktu s krásou sveta.

Simona Weil


Stvoril všetko krásne vo svoj čas, aj večnosť im dal do srdca, ale dielo ktoré koná Boh, človek od počiatku až do konca nevystihne.

Kohelet 3: 11

Bolo to na jednom koncerte, hrali nádhernú starú hudbu, a vtom sa mi v piane, medzi dvoma taktami, hranými na drevených dychových nástrojoch, náhle znovu otvorila brána k onomu svetu, letel som nebom a uzrel Boha pri diele, trpel som blaženou bolesťou a už som sa nebránil ničomu vo svete, ničoho vo svete som sa už nebál, so všetkým som bol zmierený, všetkému som odovzdával svoje srdce. Netrvalo to dlho, možno štvrťhodinu, ale vrátilo sa to v snoch onej noci a od tej doby po všetky tie pusté dni občas ukradomky zažiarilo, videl som to tu i tam prechádzať mojím životom ako zlatú božskú stopu, temer vždy hrubo zanesenú bahnom a prachom, hneď nato znova osvetľujúcu cestu zlatými iskrami akoby sa už nikdy nemala stratiť, no predsa čoskoro znova stratenú v hlbinách.

Herman Hesse

Bohoslužby s eucharistiou
na Haanovej ulici vonku

Slovo Daniel Pastirčák

Zrnko piesku, balvan v sebe mám
pred sebou ho niekam kotúľam, kotúľam
Koľko ešte cesty musím prejsť
Kým sa kvapky potu dotknú hviezd, dotknú hviezd

Stále vstáva z mŕtvych Sizyfos v nás
Z prachu prehier vstáva v nás
Svoj život v tom zrnku mám
pred sebou ho sám kotúľam

Azyl srdca tam ho ukrývam
a tlačím ten balvan, neviem kam.
Čím som slabší tým vrch vyšší je
Čo ak ma ten balvan zabije ?

Už to cítim, kráti sa mi dych
Už sa stávam jedným z posledných
Bratom všetkých slabých Sizyfov
ktorí tlačia balvan silou snov.

Kamil Peteraj
Hosť Robert Bezák
Bohoslužby budú ak počasie dovolí vonku, ak nie vo vnútri

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou, To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci.

Evanjelium podľa Matúša 22: 37 - 40

Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho naplnil zákon. Veď prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš - a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska.

List Rimanom 13: 8 - 10
Ak bude vhodné počasie, znova budú bohoslužby vonku

Slovo Daniel Pastirčák

Piesne k meditácii Eva ŠuškováV láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí nie je dokonalý v láske. My milujeme lebo Boh nás miloval prvý.

Milovaní milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten kto nemiluje nepozná Boha, pretože Boh je láska.

Apoštol Ján

Sú dve základné sily, ktoré nás motivujú: strach a láska. Keď sa bojíme, uzatvárame sa pred životom. Keď milujeme otvárame sa všetkému čo nám môže život ponúknuť s vášňou, vzrušením a súhlasom. Evolúcia a všetky nádeje na lepší svet spočívajú v nebojácnej vízii ľudí s otvoreným srdcom, ktorí objímajú život.

John Lenon

Z ľudských bytostí plne uznávame existenciu iba tých ktorých milujeme.

Simona Weilová.

Milujem, teda chcem aby si bol.

Augustín
Bohoslužby s meditáciou o zodpovednosti za našu reč
Podľa počasia buď vonku alebo vnútri
Pre tých čo potrebujú sedieť bude i vonku zabezpečené sedenie

Slovo Daniel Pastirčák
Hudobná meditácia Harry a spol

Ak sa niekto neprehrešuje jazykom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo. Keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým celé ich telo. Alebo, predstavte si lode: Hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, usmerňuje ich celkom malé kormidlo, kamkoľvek chce kormidelník. Tak aj jazyk je síce malou časťou tela, ale dokáže veľké veci.
Jazyk je oheň, svet neprávosti. Medzi naším údmi je ako ten, čo poškvrňuje celé telo a ničí celý náš život, sám podpaľovaný peklom. Všetky druhy divej zveri dokáže človek skrotiť, ale jazyk, to nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí skrotiť nevládze.

Apoštol Jakub

Ľudský genóm pozostáva z celej našej DNA, dedičného kódu života. Tento práve objavený text má dĺžku 3 biliónov písmen, je napísaný v čudnom cryptografickom kódovaní štvorpísmenného kódu. Taká ohromujúco komplexná je informácia, ktorú v sebe uchováva každá bunka ľudského tela. Dnes sa učíme jazyk, v ktorom Boh vytvoril život.

Francis Colins

Ľudstvo pochádza od jedného autora a predstavuje jediný zväzok. Ak zomrel človek, kapitola jeho života nebola vytrhnutá z knihy, bola preložená do lepšieho jazyka. Božia ruka je vo všetkých prekladoch. Jeho ruka napokon zozbiera a spojí všetky roztratené listy, pre tú jedinú knižnicu, kde každá kniha bude ležať otvorená jedna pred druhou.

John Done
Bohoslužby k tajomstvu Trojice s eucharistiou
Slovo Daniel Pastirčák
Vizuálne symboly - Jaroslav Beliš
Hudobná improvizácia - Mišo, Juraj, Roman, Robko,

Na jednej strane ku mne doliehalo posolstvo hlbín Ázie, Indie, budhizmu: „To jediné čo má zmysel, je priepasť bez tváre. Je to oceán blaženosti, v ktorom sa všetko rozpúšťa. Podobáme sa soľným bábikám a našim osudom je rozpustiť sa v ňom.“ Na druhej strane sa ozýval hlas Európy: „Každý človek je jedinečný, ale vo svojej jedinečnosti, tvorí len ostrovček v inom oceáne; oceáne samoty.“ Bolo potrebné vybrať si medzi jednotou splynutia a nespojiteľnou oddelenosťou. Buď neexistujem ani ja ani iní, alebo sme raz a navždy rozdelení. Práve vtedy ma oslovil Ježiš slovami evanjelia podľa Jána: „Ja a Otec sme Jedno.“ A o ľuďoch: „Aby boli jedno, ako sme my jedno.“ Absolútna jednota a absolútna rozdielnosť zároveň, prepája hinduistický zmysel pre jednotu a európsky zmysel pre odlišnosť. Toto sa nazýva Trojica, plnosť a prameň lásky.

Oliver Clément

Pre toho, kto verí v trojjediného Boha, najvyššia jednota nie je jednota strnulej uniformity. Modelom jednoty, o ktorú sa treba usilovať, nie je nedeliteľnosť atómu, najmenšej jednotky, ktorú už nie je možné ďalej deliť, ale rozhodujúcou najvyššou formou jednoty je tá jednota, ktorú vytvára láska. Jednota v mnohosti, ktorá vyrastá z lásky, je radikálnejšou, skutočnejšou jednotou ako jednota „atómu“.

Joseph Ratzinger


Boh zjavený Kristom nejestvuje v samote len sám pre seba. On nie je ani oceán, čo všetko pohlcuje, nie je ani osamotený vládca v nebi, ale je tajomstvom spoločenstva lásky; je realitou najúplnejšieho zjednotenia a najväčšej rozdielnosti zároveň. Ľudská bytosť je povolaná žiť v takomto spoločenstve; v tomto zjednotení, i rozdielnostiach, lebo ľudia zjednotení v Kristovi, tvoria jedno telo, súčasne však Kristus pristupuje ku každému jedinečným spôsobom.

Oliver Clément
Spoločná bohoslužba vonku sa vzhľadom na počasie presúva z 31. 5. na ďalšiu nedeľu 7. 6. !

Pokračujeme v online homíliách z obývačky

Hudobná meditácia Ronal Šebesta - Klarinet

Prichádza mi na um obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na prameň. Nestačí o prameni a o vode iba rozprávať, treba hĺbiť vlastnú studňu, dostať sa k živej vode, ktorá je celkom naspodku, no zároveň stúpa nahor, k nám. Hĺbením voda nevzniká, ale práve hĺbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou.

Jean Yves Leloup
Hudobná meditácia Arvo Pärt - Klavír Ivan Šiller

Tomu, kto predstupuje pred Tvár, sa až v plnosti Božej prítomnosti, svet stáva celkom prítomným. Je ožiarený večnosťou - taký človek teda môže povedať "ty" Tomu, v kom majú všetky bytosti svoje bytie, a zahrnúť ich tak všetky jedným razom. Potom tu už nie je žiadne napätie medzi svetom a Bohom, je tu len jediná skutočnosť.

Martin Buber.

Otázka o ja a otázka o Bohu sú v skutočnosti jednou a tou istou otázkou: ak je tu jedno, je tu i druhé, ak tu nie je jedno, nie je ani druhé. Boh je všade, nie je iba v ja, ktoré ho hľadá. Práve toto ja ho kladie inam a bráni mu, aby bol všetkým. Tí, čo žijú v hlbokom vnútornom tichu, kam nezasahujú úsudky, porovnávanie a hodnotenie, môžu nepochybne uvidieť, pocítiť, načúvať a dotknúť sa „Toho“ ktorý je

J. Y. Leloupe
Slovo Daniel Pastirčák
Hudobná meditácia - klarinet Ronal Šebesta

Mnohotvárnost kultury v národě není pouze ochranou proti vlastní rostoucí agresívnosti, je také podmínkou, aby kultura této země zůstala živoucí, aby zůstala tvořivou. Jako jednotlivci můžeme přemýšlet o vývoji své osobnosti podle lidí, jež jsme poznali ve svém živote. Když jsme potkali pouze lidi zcela kongeniální a setkali se s myšlenkami, s nimiž můžeme souhlasit, jak mnoho jsme propásli! Vděčíme patrně antipatiím osobnosti stejně jako sympatiím. Šťastný člověk, který v pravý čas potkal pravého přítele, šťastný člověk, který potkal v pravý čas pravého nepřítele

T. S. Eliot

Z ľudských bytostí plne uznávame existenciu iba tých ktorých milujeme

Hriech, ktorý v sebe nosíme,
z nás vychádza
a šíri sa naokolo ako nákaza.
Preto keď sme nahnevaní,
hnevá sa aj naše okolie.
Alebo od vyššieho k nižšiemu:
zlosť vyvoláva strach.
V kontakte s úplne čistou bytosťou
však dochádza k premene
a hriech sa stáva utrpením.

Simone Weilová
Slovo Daniel Pastirčák
Pozdrav brata Jeana Daniela z Taize
Pieseň Veni Sancte SpirituS - Taize
Modlitba Brata Rogera - zakladateľa komunity Taize

https://youtu.be/BLaLHOkloZY

Hriešnik sa samozrejme musí kajať. Ale prečo? Jednoducho preto, lebo inak by nebol schopný uvedomiť si čoho sa dopustil. Okamih, keď sa dostaví pokánie, je okamihom zasvätenia. A ešte viac: je to prostriedok, ktorým človek mení svoju minulosť. Gréci to pokladali za nemožné: „Zmeniť minulosť (vraj) nedokážu ani bohovia.“ Kristus ukázal, že to dokáže i praobyčajný hriešnik, a že to je tiež jediná vec, ktorú dokáže.

Oscar Wilde

Vášeň je vedomie, ktoré zväzuje samo seba, je to vôľa, ktorá sa vrhá do zajatia rozličných prípadov imaginárneho zla. Vôľa, ktorej určením je ovládať telo, môže byť otrokom iba sama sebe. Vášeň, ktorá sa živí márnosťou a zmocňuje sa jej závrat osudovosti, je vo svojej podstate duchovná. Je však v úzkom styku s emóciou a tá je často jej telesným nutkaním. Rozruch tela, ktorý zosilňuje intenzitu vášne, v danom okamihu poskytuje vášni alibi, ktoré hľadá.

Paul Ricoeur

Ak by neexistovala Kristova milosť pre človeka, ako som ja, by tu nebola žiadna nádej

Dušan Mitana

Ak poznáme Boha bez toho, že sme poznali svoju biedu, dôjdeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu, bez toho, že sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Ježiša Krista, zostávame v strede, lebo v ňom nachádzame aj Boha aj svoju biedu.

Blaise Pascal
Slovo Daniel Pastirčák

Pán nás všetkých vykúpil Kristovou krvou. Všetkých, nie len katolíkov? Všetkých, Otče, aj ateistov? Spýtate sa. Áno, aj ateistov. Všetkých. Kristova krv nás vykúpila, každý máme teda povinnosť konať dobro. Keby všetci druhým robili dobro, nakoniec sa naše cesty stretnú. Ja, ale, otče, neverím, som ateista. Konáš dobro a tak sa stretneme.

Pápež František

Mám sen, že jedného dňa si na červených kopcoch Georgie, synovia minulých otrokov a synovia minulých otrokárov zasadnú za spoločný stôl bratstva. Mám sen, že moje štyri malé deti budú jedného dňa žiť v zemi, kde ich nebudú posudzovať podľa farby kože, ale podľa toho aký majú charakter.

Martin Luther King

Keby existoval Boh, ako by som sa zmieril s tým, že ja nie som Boh

Friedrich Nietzsche
Slovo Daniel Pastirčák
hudba - klarinet - Ronald Šebesta

To že človek je produktom príčin, ktoré nevedia nič o dôsledkoch svojho pôsobenia; že jeho pôvod, jeho rast, jeho nádeje i obavy, jeho lásky a presvedčenia nie sú ničím iným než dôsledkom náhodného hmýrenia atómov; že žiaden oheň, žiadne hrdinstvo, žiadny vzlet myšlienok ani citov nemôže individuálny život zachovať až za hrob; že všetka námaha vekov, všetka zbožnosť.... všetka poludňajšia žiarivosť ľudského génia je predurčená k zániku... všetko toto, ak aj nie úplne bez diskusie, je natoľko isté, že každá filozofia ktorá to odmieta neobstojí. Iba obklopený lešením týchto právd, len na pevných základoch neústupného zúfalstva, môže byť príbytok duše bezpečne budovaný

Bertrand Russell

Zdá sa mi isté, že nikdy nebude možné vysvetliť myseľ, na báze neurónových pohybov vo vnútri mozgu. Je omnoho prijateľnejšie vidieť v mysli oddelenú a odlišnú podstatu.(...)
Ako mnoho iných vedcov som sa snažil dokázať, že mozog je to isté, čo myseľ. Aké je to vzrušujúce, keď napokon objavíte, že i vedci môžu úplne legitímne veriť v existenciu ducha.

W. Penfield, Mystery of Mind

Predpoklad, že naše myšlienky sa naozaj vzťahujú k realite, si vyžaduje vieru.

K. G. Chesterton
Z cyklu homílií v čase karantény
slovo Daniel Pastirčák
Hymnus Hildegardy von Bingen spieva Eva Šušková

Nikto nemôže skutočne vniknúť do vnútorných zákutí iného, každé stretnutie, akokoľvek sa zdá byť krásne, v podstate iba utlmuje bolesť nevyliečiteľnej osamotenosti.

Joseph Ratzinger

Odpustenie je skutočné iba pre toho, kto objavil slabosti svojich priateľov a hriech svojich nepriateľov vo svojom vlastnom srdci.

Henri Nouwen

Čím hlbšie vstupujeme do našej samoty, tým viac objavujeme jednotu s druhými a tým viac môžeme zvnútra vplývať na samotný život univerza. Ak nám druhý nerozumie, je to jeho právo má na to svoje dôvody, my to môžeme len rešpektovať. Každý z nás má však na výber: buď ostať na okraji, dať sa vo vzťahoch hádzať sem a tam, alebo podľa obrazu púštnych otcov a svetelného kruhu s lúčmi, vstúpiť do stredu kruhu, na začiatok svojho lúča. Čím väčšmi sa priblížime k stredu, tým väčšmi sa priblížime k ostatným lúčom

J. Y. Leloup
Homília k Veľkonočnej nedeli
---
Slovo - Daniel Pastirčák
Video - Jozef Kurinec
Strih - Michal Petrovský a Debora Pastirčáková
Hudba - Jonatán Pastirčák
Slávnosť Veľkého Piatku
Slovo Daniel Pastirčák
Vizuálna meditácia Ján Šicko
Hudba András Cséfalvay
Kamera, strih Debora Pastirčáková

To, že Boh miluje človeka, svedčí o tom, že v božskom usporiadaní ideálnych vecí je napísané: Láska sa má venovať tomu čo je naveky nehodné. Ak sa taký výrok zdá príliš krutý, povedzme to inak: Hodný lásky je každý človek, s výnimkou toho, kto sa nazdáva že je hodný lásky. Láska je sviatosť, mali by sme ju prijímať na kolenách, na perách a v srdciach tých, čo ju prijímajú by malo byť vyznanie: „Domine no sum dignus“ – Pane nie som hodný

Oscar Wilde

A tak náš dobrý Pán odpovedal na všetky moje otázky a pochybnosti, tak ako som mu ich predkladala, svojím upokojujúcim: Možno spôsobím, že všetky veci skončia dobre. Môžem spôsobiť, že všetky veci skončia dobre. Spôsobím, že všetky veci skončia dobre. A ty sama uvidíš, že každá vec skončí dobre. Bola som poučená, že Láska je zmyslom nášho Pána. A tak som v tom i vo všetkom inom veľmi jasne videla, že Boh skôr ako nás stvoril, miloval nás a tú lásku nikdy neopustil a neopustí. V tej láske je náš život večný. V našom stvorení máme síce svoj počiatok, ale láska, v ktorej nás stvoril bola v ňom bez počiatku. V tej láske mám svoj počiatok a na všetko toto budem hľadieť v Bohu bez konca.

Juliana z Norwich
Pôstna video homília
Daniel Pastirčák

tu so mnou nekráča
už nikto
záhrada je prázdna
posledné svetlo
opustilo listy
láska dohorela
poznanie vyhaslo
som tma
v srdci záhrady
tvoj hrob kriste
ležíš vo mene
nehybný biely studený
nahý čakáš vzkriesenie


Chudobní duchom sú tí, čo Bohu ponechali všetko, tak ako to mal, kým sme ešte neboli.

Majster Eckhart

Pokiaľ ide o mňa, moje meno, je táto obloha, tieto tyčky plotu, tieto cédri. Toto je môj život – zostať nezaťažený. Vietor vlastní pole, po ktorom sa prechádzam, no ja nevlastním nič a nie som majetkom nikoho a nikdy nebudem ani zabudnutý, pretože ma nikdy nikto neobjaví. To je pre mňa prameňom nezmernej dôvery.

Thomas Merton

Deň za dňom sa môj vonkajší človek rozpadá, a ten vnútorný, človek neba, sa rodí a rastie. Cítime na sebe jeho pohľad, a naše duše v okamihu ožívajú pod dotykom jeho prstu. Ten záblesk ohňa je naša samota; viaže nás však k naším bratom. To je oheň, ktorý od Letníc oživuje mystické Telo: Každý kresťan je zároveň pustovníkom i celou cirkvou... Zostáva nám poznať tajomstvo, že vaše srdce je mojou pustovňou, a že jediný spôsob ako môžem odísť na púšť, je niesť vaše bremeno a vám ponechať to svoje.

Thomas Merton
Video - homília Kaplnky
Slovo Daniel Pastirčák

https://www.youtube.com/watch?v=FS8UiyTDv88

Všetka pravda domyslená do konca myslí Boha a všetka krása domilovaná do konca nazerá Boha a každý pozdrav správne pochopený, zdraví Boha.

Viktor Frankl

Ako sa Boh náhli ku každej duši, aby mohol cez ňu milovať a slúžiť nešťastným, hneď ako sa duša otvorí.

Simona Weil

Stvorenie odráža Boha svojou krásou a harmóniou,
no prostredníctvom zla a smrti, ktoré v ňom prebývajú a prostredníctvom neúprosnej nevyhnutnosti, ktorá mu vládne, stvorenie takisto odhaľuje neprítomnosť Boha.

Simone Weilová
Video homília o situácii neistoty, dôvere a otvorenom priestore k rastu.
https://www.youtube.com/watch?v=vfePBomUHZM

Slovo Daniel Pastirčák

Odkiaľ sa však berie táto viera? Nemá pôvod v rámci skúsenosti sveta, ale v slobode človeka. Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získavá zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľný. Prečo?
Som si istý: vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať, a nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť.
Boh je istý, nie ako obsah nášho vedomia, ale ako prítomnosť pre existenciu.
Karl Jaspers
Milí priatelia, vzhľadom na udalosti z posledných dní sa najbližšie dve nedele (15 a 22. marec) nebudú konať Bohoslužby na Haanovej. O 10:00 na našom youtube kanáli zavesíme prvú virtuálnu homíliu: Trpezlivosť v čase úzkosti - Daniel Pastirčák. Homílie budeme pridávať každú nedeľu, kým kríza nepominie a nevrátime sa do Kaplnky na spoločné Bohoslužby. Tím Kaplnky
Bohoslužby Kaplnky
Homília Ján Bán

Naděje zamezuje tomu, abychom lpěli na tom, co máme, a osvobozuje nás k tomu, abychom opustili bezpečné místo a vstoupili na neznáme a strach vzbuzujíci území.

Henri Nouwen

Akýkoľvek pokus zariadiť alebo plánovať vlastné osvietenie je odsúdený na neúspech, pretože ho bude riadiť vaše ego. Zbadať dokážete len to, čo ste sa už rozhodli hľadať. Nemôžete vidieť niečo, čo ešte nie ste pripravení hľadať. Zlyhanie a poníženie vás preto donútia pozrieť sa tam, kam by ste sa inak nikdy nepozreli.
Preto je, žiaľ, potrebné povedať, že sa musíme potknúť a spadnúť. O páde však nestačí čítať – tak ako to robíte teraz. Na istý čas naozaj musíme stratiť kontrolu nad vlastným životom, inak sa nikdy nenaučíme, ako jeho riadenie prenechať tomu kto utvára zmysel nášho života.

Richard Rohr
Bohoslužby s eucharistiou
Z Cyklu Sprievodca labyrintom Biblie

Homília Daniel Pastirčák

Neviem kto ma poslal na svet, neviem, čo je svet, neviem čo som. žijem v strašnej nevedomosti všetkých vecí. Neviem, čo je moje telo, moje zmysly, moja duša, ba ani tá časť mojej bytosti, ktorá myslí to, čo hovorím, ktorá premýšľa o všetkom, aj o sebe, nepozná viac ako ostatné.
Vidím úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú a som prikovaný v jednom kúte tejto nesmiernej rozlohy, no neviem, prečo som postavený na toto a nie na iné miesto; neviem ani to, prečo táto krátka chvíľa, ktorá mi je daná pre život, je mi určená práve na tomto a nie na inom bode celej večnosti, ktorá ma predchádzala, a celej večnosti, ktorá príde po mne Vidím len nekonečnosti na oboch stranách, ktoré ma uzavierajú, ako atóm, ako tieň, ktorý trvá len chvíľu bez návratu. Viem iba toľko, že musím umrieť; ale čo najmenej poznám je smrť, ktorej neuniknem.

Blaise Pascal

Láska, ktorej základom je vernosť dokazuje, ako večnosť môže existovať počas samotného života. Jedným slovom šťastie! Áno, šťastie v láske je dôkazom, že večnosť môže existovať v čase.

Alain Badiou

Kamkoľvek, len nech je to mimo tento svet!
Baudelaire

Zastavte svet, chcem vystúpiť !
Chlebnikov

Narodená pre iné miesto...
Haugová


Miluje ma ten, ktorý nie je v tomto svete. Vo svojej cele vidím toho, ktorý je mimo tento svet. Sedím na svojej posteli a odpočívam mimo tento svet. No jeho, ktorý je večný, a predsa zrodený, vidím, hovorím s ním, odvažujem sa povedať: Milujem, pretože ma miluje on. Živím sa tým pohľadom, odievam sa doň; zjednotený s ním prekračujem nebesia. A viem, že je to pravdivé a isté.
Vidím toho, kto je vo svojej prirodzenosti neviditeľný. Viem, že ten, kto je úplne vzdialený všetkým tvorom, ma prijíma do seba, ukrýva ma vo svojom náručí, cítim sa celkom mimo tento svet. Ja smrteľný, a vo svete celkom nepatrný, vidím v sebe celého stvoriteľa sveta. A pokiaľ som nažive, objímam v sebe celý kvitnúci život a viem, že nezomriem: Je v mojom srdci a prebýva v nebi. Tu i tam ho vidím v rovnakom svetle.

Symeon Nový teológ

Zmena

23február
Homília: Zuzana Mojžišová

Skúsenosť z dejín nás učí, že sa ľudia a vlády z dejín nikdy nepoučili.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Pre ziskuchtivosť zhrešili mnohí; kto túži zbohatnúť, na nič neberie ohľad. Ako sa klin vráža do škáry medzi kameňmi, tak sa hriech votrie do predaja a kúpy. Ak sa niekto nebude držať pevne bázne pred Pánom, jeho dom bude rýchlo zborený. Ako pri osievaní zostanú na riečici smeti, tak sa ukáže špina človeka pri jeho premýšľaní. Ako pec preverí hrnčiarove nádoby, tak človeka preverí jeho uvažovanie. Ako ovocie stromu hovorí o tom, kto ho pestuje, tak premýšľanie prezrádza úvahy srdca človeka. Nechváľ muža, skôr ako premýšľa, lebo to je skúška pre ľudí. Ak sa budeš usilovať o spravodlivosť, dosiahneš ju a oblečieš si ju ako slávnostné rúcho. Vtáky si sadajú k seberovným a pravda sa vráti k tým, čo v nej žijú. Ako lev striehne na korisť, tak hriech striehne na tých, čo páchajú neprávosť. Keď rozpráva zbožný, vždy je v tom múdrosť, ale blázon sa mení ako fázy mesiaca. Neplytvaj časom medzi nerozumnými, medzi rozumnými však zostaň čo najdlhšie. Reč hlupákov je odporná a smejú sa v hriešnej roztopašnosti. Pri reči tých, čo často prisahajú, vstávajú dupkom vlasy, pri ich hádkach si musíš zapchať uši. Škriepka pyšných vyústi do krviprelievania a je utrpením počúvať ich vzájomné urážky.

Kniha Sirachovcova, 27: 1 – 15

Dobré je dať sa získavať dobrom; a to vždy, nielen vtedy, keď som medzi vami. Deti moje, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami. (...) Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

List Galaťanom, 4:19, 20 , 5:1
Bohoslužby Kaplnky
Homília Róbert Bezák

Dušu nikto niekdy nevidel, ale predpokladáme, že jestvuje. Všetci prinajmenšom o nej hovoria, akoby ten pojem označoval čosi azda neviditeľné, ale konkrétne a nesporné.
Dušu nemožno vidieť, lebo je skrytá dnu v tele. Zvláštne je, že človek nevidí ani svoju vlastnú dušu, len vie, že tam kdesi je. A ešte zvláštnejšie je, že sa celá zmestí do tela, no pritom cítime, že je oveľa väčšia ako ono. Že ho na všetkých stranách presahuje.

Zaujímavé, že keď sa loď potápa, ľudia sa domáhajú spasenia duší, hoci im celkom zjavne ide o to, aby si zachránili telá. Myslia si asi, že nad dušami sa Boh skôr zľutuje, a telá sa už zvezú popri nich. Lenže duša sa nezachraňuje, tú možno iba spasiť. Lenže hrať na spasiteľa si ja netrúfam. K spasiteľovi sa môžem nanajvýš modliť.

Pavol Vilikovský

Chcieť stále viac, nezmyselne, bezdôvodne viac, je čosi celkom neprirodzené. Výrobcovia konzumných tovarov vynakladajú ročne miliardy na reklamu, ktorej jediným účelom je vytvoriť nespokojnosť; presvedčiť ľudí, že ich životné naplnenie závisí na stále viac. To je neprirodzené: prirodzené je dosť.

Erazim Kohák

Čo je natoľko tvoje ako ty sám, a čo je tak málo tvoje ako ty sám? To najvlastnejšie – čo jediné nám naozaj patrí: vlastné Ja – je súčasne najmenej naším vlastníctvom, lebo práve svoje Ja nemáme od seba ani pre seba. Vo svojom vlastnom bytí si nepatrí, prichádza k sebe samému, iba keď sa vzďaľuje od seba a keď vo vzťahu nachádza seba samého vo svojom skutočnom pôvode.

Joseph Ratzinger

Prichádza mi na um obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na prameň. Nestačí o prameni a o vode iba rozprávať, treba hĺbiť vlastnú studňu, dostať sa k živej vode, ktorá je celkom naspodku, no zároveň stúpa nahor, k nám. Hĺbením voda nevzniká, ale práve hĺbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou.

Jean Yves Leloup
Z cyklu Sprievodca labyrintom Biblie
Bohoslužby Kaplnky

Slovo Daniel Pastirčák

Ten štatistický obraz, potlačuje to, čo je individuálne v prospech anonymných jednotiek, ktoré sa hromadia v masových zoskupeniach. Namiesto konkrétneho jednotlivca tak nastupujú názvy organizácií a na najvyššie miesto abstraktný pojem štátu, ako princíp politickej reality. Morálna zodpovednosť jednotlivca je tak nutne nahradzovaná autoritou štátnou. Namiesto morálneho a duchovného rozvoja individuality nastupuje verejné blaho a zvyšovanie životnej úrovne.

C. G. Jung

Toto zakotvenie človeka, závisí výlučne od vzťahu jednotlivca k inštancii, ktorá nie je svetská. Kritériom tu nie je ústne vyznanie viery, ale psychologický fakt, že život jednotlivca nie je určovaný iba jeho ja, ale i istou transcendentnou autoritou. Je to skúsenosť najosobnejšieho vzájomného vzťahu.

C. G Jung

Predstavte si: bol som mladý muž, vychovaný v marxistickom ateizme, a ako väčšina kamarátov som neveril v Boha. V jedno ráno( ...) som sa dostal k malej kaplnke rovno oproti École normale supérieure na ulici d Ulm. Nevdojak som do nej vošiel. Ticho, polotieň, samota. Vôňa kadidla a starých sviečok. V slnečných lúčoch sa chveli zrnká prachu. A potom prišiel šok. Môj životný šok. Pozrel som vľavo a úplne na konci som zbadal neuveriteľne silné, intenzívne svetlo. V okamihu ma zaplavilo, vylialo na mňa všetky farby, zvuky, všetky vône. (...) Od prvého okamihu som s akousi nadpozemskou istotou vedel, že to je Najvyššia bytosť. Bolo to duchovné, Inteligentné svetlo, oplývajúce nekonečnou láskou a nežnosťou. Intímne poznalo moje najmenšie kvality aj nedostatky. Z tej nepredstaviteľnej sily som nadobudol dojem, že viem o sebe všetko od najvzdialenejšej minulosti až po budúcnosť, ktorú som nepoznal. Tak som sa vlastne zúčastnil na vlastnom obrátení. Videl som sa taký, aký som bol: zmes ničoty a hriechu. Bol som nič. No svetlo sa o toto nič zaujímalo

André Frossard

Skúsenosť klinickej smrti bola obratom v mojom živote.
Na elektroencefalograme videli rovnú čiaru a vyhlásili ma za „klinicky mŕtveho“. Práve táto skúsenosť smrti, ak to tak môžem povedať, sa pre mňa stala novým začiatkom života.
V tomto „dobrodružstve“ sa mi sprístupnila realita, o ktorej som nikdy nepočul, a ktorú vo mne nijaké slovo nemôže vyvolať: skúsenosť Ja som, ktoré nie je skúsenosťou niečoho, čo možno vlastniť - skúsenosť svetla, ktoré nie je niečím, čo by sa dalo vidieť.
„Čo to je?“
Stalo sa to v Istambule. Opýtal som sa na to patriarchu Atenagora. Dal mojej skúsenosti ústa a tvár: alfa a omega, tvár Krista – Ja som... Bol to začiatok dlhej cesty.

Jean Yves Leloup
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE

Bohoslužby s Euchristiou

Slovo: Daniel Pastirčák

Duch nie je v ja, je medzi ja a „ty“. Nie je ako krv, ktorá v tebe prúdi, je ako vzduch, v ktorom dýchaš. Človek žije v duchu, iba ak je schopný odpovedať svojmu Ty. A schopný odpovedať je len pokiaľ vstupuje do vzťahu celou bytosťou. Len vďaka sile, ktorá mu umožňuje vstupovať do vzťahu, je človek schopný žiť v duchu.

Martin Buber

Urobil si ma nekonečným, v tom si našiel
potešenie. Túto krehkú nádobu neustále vyprázdňuješ a napĺňaš ju vždy novým životom.
Nosil si túto trstinovú flautu cez hory a doly
a vydychoval si ňou večne nové melódie.
Pod nesmrteľným dotykom tvojich rúk
zažíva moje malé srdce radosť bez medzí
a rodí sa v ňom nevýslovná reč.
Tvoje nesmierne dary môžem preberať iba do týchto malých dlaní. Veky odchádzajú a ty stále
nalievaš a stále je kam liať.

Rabindranáth THÁRUR

A čo som ja?
Ja sám som slovom, ktoré hovorí Boh.
Mohol by Boh hovoriť slovo, ktoré by nemalo zmysel?

Som volaný, aby som tvoril zvnútra, s ním, s jeho milosťou, zmysel, ktorý zrkadlí jeho pravdu a robí zo mňa jeho „slovo“ vyslovované slobodne v mojej osobnej situácii.

T. Merton

vôľa čo utvára
súdržnosť kameňa
z nesúrodých častí
formuje krajinu
spája
steblo s hviezdou
hviezdu z rybou
na dne jazera

tá vôľa cezo mňa
súcno rozprestiera


cezo mňa je s tebou
z ničoho
utvára v nás nebo

DP

O svedomí

26január
Bohoslužby Kaplnky

Slovo Zuzana Mojžišová

Dve veci naplňujú myseľ stále novým narastajúcim obdivom, čím častejšie sa nimi myseľ zaoberá: Hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. (...) Ani jednu ani druhú nemusím hľadať, ako čosi zahalené v temnotách, v nadzmyselnosti, mimo môj obzor, ako čosi čo môžem iba tušiť; vidím ich pred sebou a spájam ich bezprostredne s vedomím svojej existencie. (...)
Práve toto morálne určenie, nekonečne zvyšuje moju hodnotu.

Immanuel Kant

Priemerný človek – ohromná väčšina polo – veriacich, či polo - neveriacich civilizovaných ľudí, ktorí sa bez výnimky sťažujú na svoj život, na spoločenský poriadok – tento priemerný človek na otázku: „Prečo sám žije životom, ktorý odsudzuje a nerobí nič pre to aby ho zlepšil?“ – sa vždy vyhne priamej odpovedi. Namiesto o sebe začne hovoriť o niečom všeobecnom: o súdnictve, o obchode, o štáte o civilizácii.

L. N. Tolstoj

Človek môže byť zvieraťom a nikto mu to vytýkať nebude. No človek nemôže uvažovať o tom, že chce byť zvieraťom. Ako náhle totiž uvažuje, uvedomuje si, že je rozumný, no ak si uvedomuje, že je rozumný, nemôže neuznávať čo je rozumné a čo nerozumné. Rozum nič neprikazuje, iba osvetľuje.
L. N. Tolstoj


II Časť cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE
Bohoslužba s Eucharistiou

Slovo Daniel Pastirčák

Pre väčšinu z nás jestvuje iba nepostihnuteľný
okamih, okamih v čase i mimo času,
okamih vytrženia, stratený v lúči slnečného svetla,
nevidená divá materina dúška či zimná blýskavica,
alebo vodopád či hudba, ktorú počúvame tak hlboko,
že ju nepočujeme, ale stávame sa tou hudbou,
pokiaľ hudba trvá. To sú náznaky a dohady,
náznaky sledované dohadmi, a zvyšok
je iba modlitba, oddanosť, disciplína, myšlienka a čin.
Náznak napoly uhádnutý, dar napoly uchopený je Vtelenie
Tu sa uskutočňuje neuskutočniteľná jednota
sfér jestvovania,
tu sú prekonané a uzmierené
minulosť a budúcnosť.

T. S. Eliot Dry Salvages

To najvzácnejšie netreba hľadať,
ale čakať naň.
Kvalita našej pozornosti
sa rodí z kvality nášho čakania
alebo z kvality našej túžby.
Pozornosť je teda
iné pomenovanie Lásky,
ktorej nestačia
emócie či dobré úmysly,
ale je každodenným
stretávaním toho, čo je,
toho čím sme.

Jean -Yves Leloup

Boha som sa nedotkol,
lebo Boh, ktorý dovolí, aby sa ho dotkli,
už nie je Bohom.
Ani vtedy nie, ak vyslyší modlitbu.
A prvý raz som vytušil, že hĺbka modlitby je predovšetkým v tom,
čo v nej zostane nevyslyšané,
a že do tej výmeny sa nevotrie ohavnosť kšeftu.
I to, že ponoriť sa do modlitby znamená ponoriť sa do ticha.
A ešte to, že láska sa začína len tam,
kde už niet daru, na ktorý by sme čakali. Láska je predovšetkým
ponorom do modlitby
a modlitba ponorom do ticha.

Saint de Exupéry

Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba – prozeuché a pozornosť – prozoché.
Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným než pozornosťou srdca voči Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním Toho, ktorý Je prítomný vo všetkom, čo je...

Jean-Yves Leloup
bohoslužby Kaplnky

Slovo Jana Camara

Ryby, potkany a levy majú to privilégium, že môžu žiť podľa zákonu dopytu a ponuky. Zákonom ľudského života však je spravodlivosť.

RUSKIN John

Spravodlivosť sa neuskutočňuje snahou po spravodlivosti, ale láskou.

TOLSTOJ Lev Nikolajevič

Spravodlivosť spravodlivých ľudí spočíva predovšetkým v tom, že trúchlia pre všetky nespravodlivosti, ktorých sa dopustia.

BERNASCONI Ugo

Sú dva druhy ľudí: jedni sú spravodliví, ale pokladajú sa za hriešnych, druhí sú hriešni, ale pokladajú sa za spravodlivých.

PASCAL Blaise

Veľký človek má na mysli spravodlivosť - malý človek úspešnosť.

KONFUCIUS

Zákony prírody nemajú nič spoločné s morálkou: gravitácia nie je ani čestná, ani spravodlivá.

SCHOPENHAUER Arthur

Kresťanstvo vo svojej podstate (a to je jeho paradoxná veľkosť) je učenie nespravodlivosti. Je založené na obetovaní nevinného a na prijatí tejto obete. Naopak, spravodlivosť nie je možná bez vzbury.

CAMUS Albert


Tam kde človek, vyjde zo svojho ja a zbaví sa všetkého svojho, tam v tom okamihu vstúpi Boh. Tak je to vo všetkých veciach; kde nechcem nič pre seba, chce Boh pre mňa.
V pravej poslušnosti sa nevyskytuje žiadne: „Ja chcem tak, alebo tak, to či ono“, ale iba dokonale odovzdanie všetkého čo máš.

Majster Eckhart
Bohoslužby Kaplnky

Slovo. Daniel Pastirčák

Čas je rieka, čo ma unáša, ja som však tou riekou, je to tiger čo ma požiera, ja som však tým tigrom, je to oheň čo ma pohlcuje, ja som však tým ohňom.

JORGE LUIS BORGES

Musíme byť stále a stále v pohybe,
K plnšiemu sústredeniu
K budúcemu spojeniu, k hlbšej jednote
Cez prázdnotu a chladnú bezútešnosť,
Hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody
Čajky a delfína. V mojom konci je môj počiatok


T. S. Eliot: East Coker

Slovo podstatne „pochádza od niekoho iného“ a je „zamerané na niekoho iného“ , je existenciou, ktorá je úplne cestou a úplne otvorenosťou. Bytie Ježiša ako Krista je úplne otvoreným bytím, bytím „od“ a „ku“, ktoré nikde nezdôrazňuje seba samého, a nikde nestojí iba na seba, toto bytie je čistým vzťahom...

Joseph Ratzinger

Povinnosti a záväzky máme iba voči tomu, kto nám je cudzí: dôvernému priateľovi sme naklonení, plní lásky. Tomu, kto predstupuje pred Tvár, sa až v plnosti božej prítomnosti, svet stáva celkom prítomným. Je ožiarený večnosťou - taký človek teda môže povedať "ty" Tomu, v kom majú všetky bytosti svoje bytie, a zahrnúť ich tak všetky jedným razom. Potom tu už nie je žiadne napätie medzi svetom a Bohom, je tu len jediná skutočnosť.

Martin Búber
Na štedrý deň 24. 12. o 13:00 budeme mať návštevu. Budeme hostiť predajcov Nota Bene - ľudí bez domova. Vianoce sú dňami radosti pre tých, čo sa stretnú v teple domova. Sú však dňami samoty a smútku, pre tých, ktorí domov nemajú. Najťažšie to na nich dolieha práve počas Vianoc. Do ulíc vtrhne mráz. Okná mesta sú vysvietené radosťou ale o to viac tiesnivá je samota tých, ktorí nemajú nikoho. Túto nedeľu sme zapálili v poradí tretiu sviecu adventného svietnika, sviecu trpezlivosti nádeje. Na oltárny obrus sme prišili stopy našich bolestí. Pridajme k nim utrpenie tých, ktorým sa svet vzťahov rozpadol a zanechal ich na ulici. Predajcovia sa pozvaniu veľmi potešili. Nechceme iba usporiadať charitatívnu akciu, chceme ich prijať ako vzácnu návštevu. Zapáliť láskou na ich svieci aspoň malý plameň nádeje. Všetci máme spoločný domov v Bohu – v Božom Dieťati, ktoré bolo na svete bezdomovcom. Prosím vás aby ste ich uvítali, venovali sa im. Vypočujete si ich príbehy. Otvorte srdce ich ťažkému osudu. Verím, že toto stretnutie môže byť začiatkom trvalej podpory, ktorú im ako spoločenstvo Kaplnky môžeme poskytnúť .

Daniel Pastirčák

Variť bude Lukáš Uhlík dve polievky - kapustnicu a rybaciu polievku.

Doprava pre predajcov bude zabezpecena z Beskydskej ulice (HQ notabene).

Odvaha pokory

22december
Bohoslužba 4. Advent

Slovo Daniel Pastirčák

Na oltárny obrus budeme prišívať symboly našej odvahy

Daj, aby zo mňa zostala len tá čiastočka,
vďaka ktorej ťa môžem nazývať svojim všetkým.
Daj, aby z mojej vôle zostala len tá čiastočka
vďaka ktorej ťa môžem cítiť na všetkých stranách
a stretnúť sa s tebou vo všetkom a ponúknuť ti svoju lásku v ktorejkoľvek chvíli.
Daj, aby zo mňa zostala len tá čiastočka,
vďaka ktorej ťa nemôžem nikdy zaprieť.
Daj, aby z mojich pút zostala len tá čiastočka
vďaka ktorej som zviazaný s tvojou vôľou
a tvoj zámer sa uskutočňuje v mojom žití
- tou čiastočkou je puto tvojej lásky

Thákur

Privolenie sa podobá úsiliu, no je zároveň jeho opakom. Je to vôľa bez moci - bezmocné úsilie, svoju bezmocnosť však obracia v novú veľkosť. Keď privolením všetku svoju nevyhnutnosť premením na slobodu, potom sa to čo ma obmedzuje a ničí, stáva princípom úplne novej účinnosti – účinnosti úplne bezbrannej a holej.

Paul Ricoeur

Aby človek na všetkých miestach a vo všetkom čo robí nachádzal v dôvere len radosť a pokoj, to sa naučí, a nájde to jedine v zvnútornení, v obrátení mysle do základu; a k tomu je potrebné miesto a čas, vyprázdnenosť a nečinnosť.
Tu, v základe samotného vnútra, vyrastá ten strom so všetkými svojími vetvami a plodmi; lebo vnutorná sústredenosť a vyprázdnenosť odhaľuje a dáva človeku poznať kadiaľ a ako k Bohu dôjde, a pri tom ukazuje i cesty a spôsoby, ktorými ide k človeku Boh.

Ján Tauler

Ať si mají Thomase Mertona. Je mrtev. Otec Ludvík – je také napůl mrtev. Pokud mne se týče, je mé jméno tahle obloha, tyhle tyčky plotu a tyhle cedry. Už nebudu ani přemýšlet o tom, kdo jsem, a nebudu říkat, že do mé totožnosti nikomu nic není, protože to vyznívá sveřepě a to nemám v úmyslu. Nemá to žádny význam.
Teď je můj život toto – zůstat nezatížený. Vítr vlastní pole, na kterých se procházím, a já nevlastním nic a nejsem majetkem ničeho a nikdy nebudu ani zapomenut, protože mě nikdy nikdo neobjeví. To je mi pramenem nezměrné důvěry.

Thomas Merton
3. Advent, Bohoslužby Kaplnky
Prineste si symboly svojho utrpenia. Budeme ich prišívať na oltárny obrus

Slovo: Daniel Pastirčák

Trpezlivosť s druhými je láska,
trpezlivosť so sebou samým je nádej,
trpezlivosť s Bohom je viera.

Adel Bestavros

Pri mystickej kontemplácii opusť zmysly i činnosť rozumu; všetko, čo možno zmyslami vnímať a rozumom poznávať. A keď si svoje chápanie takto uložil k odpočinku, povznes sa, ak to je len možné k zjednoteniu s Tým, ktorého neobsiahne ani bytie ani poznanie. Takto - slobodným aktom seba opustenia - odpútaný od všetkých vecí, od všetkého oslobodený, budeš smerovať hore k Lúču Božskej Temnoty, ktorý prevyšuje všetko jestvujúce.

Dionýsios Areopagita

I riekol som svojej duši, buď pokojná a čakaj bez nádeje
Lebo nádej by bola nádejou v nesprávnu vec; čakaj bez lásky
lebo láska by bola láskou k nesprávnej veci; je ešte viera,
lež viera a láska a nádej sú v čakaní.

Ak sa máš dostať k tomu, čo nemáš
musíš ísť cestou pozbavenia.
Ak sa máš dostať k tomu čo nie si,
musíš ísť cestou, na ktorej nie si

T. S. Eliot

Pokiaľ ide o onen povraz na strome o ktorom ťa pokušiteľ nechal rojčiť, a o smrť úbohého Judáša, poviem ti len jedno: nie je len hriech a bláznovstvo chystať si takú smrť, hoci nášmu Spasiteľovi je maličkosťou odpustiť aj taký hriech. No okrem toho je to veľká škoda, keď človek zomrie v zúfalstve. Zúfalstvo nám Boh nezosiela, aby nás usmrtil, zosiela ho na nás preto, aby nás prebudil k novému životu.

Herman Hesse – Hra so sklenými perlami


2. Adventná Bohoskužba s eucharistiou

Hosť - teológ David Beňa z Litomyšle

Rituál: Prišívanie symbolov príbehu vašej lásky. Prineste si so sebou malý symbol príbehu vašej lásky

Mé srdce se nevzdá tvé lásky!
Můj vlčku, dělej vše, co si přeješ
ve svém opojení.

Nezřeknu se milého.
Ať mne bijí,
ať mne vyhánějí klacky a holemi
až ke stráži u kanálu Sehór,
pruty až do syrské země,
biči až do pouště,
obušky až k pobřeží.

Nikdy nedám na vaše rady,
nikdy se nezřeknu své lásky.

Zo staroegyptskej poézie

V temné noci zastřené,
s plameny lásky, zprahlá v úzkostech,
ó štěstí nad štěstí!
vyšla jsem, nespatřili mne,
když ve spánku můj dům spočíval ztišeně.
(…)
Ó noci, střežila jsi!
Ó noci dražší nad jitřní ráno!
Ó noci, spojila jsi
Milovaného s milovanou,
milou v Milovaného přetvořenou!

Jan od Kříže: Temná noc (1578)

…v tom vidím pozemskost, že totiž žije všemi úkoly, problémy, úspěchy a neúspěchy, zkušenostmi a bezradnostmi -, tehdy se zcela vrhne Bohu do náruče, tehdy už nebere vážně vlastní utrpení, nýbrž utrpení Boží ve světě, tehdy bdí s Kristem v Getsemanech; a já myslím, že v tom je víra, v tom je ‚metanoia‘; tak se stává člověkem, křesťanem!

Dietrich Bonhoeffer (dopis z vězení z 21. 7. 1944)


1. Adventná bohoslužba

RTTUÁL vytváranie adventného oltárneho obrusa
:
PRINES SI prosím na bohoslužbu MALÚ VEC, ČO SYMBOLIZUJE CESTU TVOJEJ VIERY (povedzme zápalka, odznak, známka, list, drobný predmet či kúsok látky fotografie, čokoľvek čo možno ľahko pár stehmi prišiť na látku)

Homília Jana Camara

Spravedlivě tedy Abraham, opustiv pozemskou rodinu svou, nasledoval Slovo Boží a jako poutník kráčel se Slovem, aby u Slova mohl mít příbytek. Spravedlivě též apoštolové, již vzešli z rodu Abrahamova, opustili člun a otce svého a nasledovali Slovo. Spravedlivě rovněž my, majíce stejnou víru jako Abraham..., následujeme Jeho. Neboť v Abrahamovi se člověk napřed naučil a uvykl následovat Slovo Boží

sv. Irenej, druhé storočie

Smysl života ve víře nemužeme posoudit v momentě, kdy ho prožíváme. Jelikož lidská existence je odpovědí na výzvu od Boha, je nutně v pohybu, takže jde vždy „jinou nohou“ kousek prěd sebou. Proto se musíme smířit s faktem, že přítomnosti plně porozumíme až později, možná až o hodně později. Chtít mít všechny odpovědi – a hned – znamená opouštět svět důvěry pro svět lidské kalkulace. ...Kolik z lidí, kteří jako by bezcílně bloudili, jednoho dne zjistí, že ve vém bloudění ve skutečnosti naslouchali skrytému volání, s nímž se k nim v jejich srdci obracel Poutník Bůh, výzvě tak nitěrné, že ji do té doby neuměl rozpoznat dokonca ani ten, jehož se týkala?

John z Taizé
Bohoslužby Kaplnky

Slovo: Robert Bezák

Zdá sa nám, že poznanie pochádzajúce zo skúsenosti
má prinajlepšom iba obmedzenú cenu.
Poznanie nanucuje schému a klame,
lebo schéma je nová v každom okamihu
a každý okamih je nové a ohromujúce
hodnotenie všetkého, čím sme boli.

Nech už viac nepočujem
o múdrosti starých ľudí, to radšej o ich šialenstve,
o strachu zo strachu a treštenia, o strachu z vlastnenia,
o strachu patriť inému či iným, patriť Bohu.
Jediná múdrosť v ktorú môžeme dúfať časom,
je múdrosť pokory: a tá je nekonečná.

T.S. Eliot

Dokonalé bytie je Boh. Všetko ostatné jestvuje len napoly, čiastočne, je v stave zrodu, zmiešané, skladá sa z možností. Boh však nie je zmiešaný, je jeden, nenesie v sebe možnosti, je úplnou skutočnosťou. Zato my sme pominuteľní, nachádzame sa v stave zrodu, predstavujeme možnosti, nejestvuje pre nás dokonalosť, teda úplne bytie. Ale ak kráčame od schopnosti k činu, od možnosti k uskutočneniu, podieľame sa na skutočnom bytí, dostávame sa o stupienok bližšie k dokonalému a božskému.

Herman Hesse
Slávnostné Bohoslužby k 30 výročiu Nežnej revolúcie

Piesne - Daniel Raus a priatelia

Slovo - Daniel Pastirčák

Sme generácia, ktorej márne vysvetľujete, čo bol komunizmus. Márne tvrdíte, že bolo zle. Márne predávate myšlienky o slobode prejavu, márne heroizujete Havla.
Toto je sloboda, ktorú ste nám zobchodovali na burzách v novembri 1989, aj keď s úrokmi. Toto je tá sloboda prejavu, kvôli ktorej vieme všetko, len to podstatné (napríklad kam idú naše peniaze) nie. Toto je čas, keď si zaplatím ďalší semester v škole, telefón a internát, a prečítam gorilu.
Odkedy sa snažím žiť uvedomelým občianskym životom, je furt len zle. Furt niekde privatizácia, furt niekde krádež, prepad, vražda. Tu máme zodpovednosť všetci alebo nikto. A podľa gorily sa zdá, že doteraz ju necítil nikto. Zobrali nám princeznú! Len nám neberte ideály...

Ján Kuciak ( z blogov)

Hovoríte: Dirigent orchestru – ale to slovo už nemá žiadny zmysel, lebo skutočný dirigent je ako kňaz. Aj on musí mať svoj chrám s veriacimi. Keď sa chrám zrúti, z veriacich sa stanú ateisti.
Keď môj učiteľ Komplenský prichádzal na pódium, všade zavládlo ticho. Preletel nás jediným pohľadom, mal neprítomný výraz, no poznal naspamäť každý riadok partitúry. Bol stelesnená hudba. A my sme ho celí šťastní nasledovali – celí rozochvení, aby sme uskutočnili obrad zázračnej premeny. Áno, aby sme premenili víno v krv a chlieb v telo. Pripadá vám to smiešne? Dúfam, že nie. Hudba je totiž posvätná, každý koncert je ako omša. Aký sme boli všetci šťastní, zabudli sme na všedné starosti, v očakávaní prvého pohybu taktovky sme boli ako jedno telo – jediný dych – len my a nástroje spojené v jedinú vitálnu silu.

Federico Fellini – Skúška orchestru

Všetko to čo je ohrozované časom, vylučuje zo seba jed lži a ilúzie,
lebo sa bojí smrti.
Preto niet lásky k pravde
bez výhradného pritakania smrti. Kristov kríž
je jedinou bránou poznania.

Simone Weilová

Nikdy sme sa na dirigenta nedívali, nebolo to potrebné, bol tam, a my sme to dobre vedeli – proste sme ho cítili – on bol v našom vnútri. Koľko lásky bolo medzi nami a dirigentom. Lásky, po ktorej dnes, ako vidíte, niet ani stopy. Medzi mnou a mojimi hráčmi je len nedôvera, stojíme jeden proti druhému. Pochybnosť, ktorá ničí vieru a potom prichádza nedostatok úcty – závisť, pohŕdanie a hnev, kvôli niečomu, čo je už dávno stratené a čo sa už nikdy neobjaví. Hráme spolu, no spája nás len nenávisť - ako v rozbitej rodine.

Federico Fellini – Skúška orchestru

Lebo človek musí vyjsť zo všetkých obrazov i sám zo seba, musí sa od toho úplne vzdialiť, pokiaľ chce a má prijať Syna a stať sa Synom v Otcovom lone a srdci.

Majster Ekhardt
Bohoslužby Kaplnky

Homília Miro Kocúr

Dnešní teologie nemůže být ani paní vševědoucí o Bohu, ani pedantkou, nesnášenlivou a stárnoucí učitelkou, nýbrž sestrou lidí v hledání pravdy, spojenkyní svobody, služkou životu. Nesmí se zabydlit v abstraktním světě, ale musí sestoupit z nebeských koturnů do tohoto světa. Otevřít se jeho otázkám i kritikám. Mít účast na nesmírném úsilí lidského ducha i nést starost o srdce člověka. (Josef Zvěřina)

Víc než kdy jindy si musí teologie uvědomovat, že není „vědou o Bohu“: Byla by jen napodobeninou přírodních a technických věd, ktoré jsou právě v myšlení o podstatném a nejpotřebnějším nejchudší. Má co do činění s tajemstvím člověka v Bohu a Boha v člověku. Nesmí přijmout metodu „rozložení na známé činitele“, nesmí podávat „důkazy“, ale bude vždy uctivě přistupovat k jedinečnosti Božích tajemství a hledat cesty, aby člověk došel k větší plnosti života z víry. Musí se stát dřív řečí s Bohem než mluvením o Bohu. (Josef Zvěřina)

V absurdním i krásném, nelítostném i nešťastném světě vyžaduje život víry víc než poznání; potřebuje moudrost. Ba víc než to: víra, a proto i nová teologie bude muset radikálněji vyslovovat a vyznávat primát lásky jako své východisko, průvodce i cíl. Také pro teologii platí, že je to přikázaní staré a přece nové (1Jan 2,7). (Josef Zvěřina)
Z Cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE

Bohoslužby s eucharistiou

Slovo Daniel Pastirčák

Goreckého pieseň z 3. synfónie Piesne Žalosti
zaspieva Eva Šušková

Predpoklad, že naše myšlienky sa naozaj vzťahujú k realite, si vyžaduje vieru.

K. G. Chesterton


Chybí mi víra, a proto se nikdy nemohu stát šťastným člověkem, vždyť šťastný člověk se nemusí obávat, že jeho život je nesmyslné bloudění k jisté smrti. Nezdědil jsem ani boha, ani pevný bod na zemi, odkud bych na sebe mohl upoutat boží pozornost. Nezdědil jsem pečlivě skrytou zuřivost skeptiků, vyprahlou mysl racionalistů ani horoucí nevinnost ateistů. Proto se neodvažuji hodit kámen po žene, která věří věcem, o nichž já pochybuji, či po muži, který pochybnost uctívá, jako kdyby i ji neobklopovala temnota. Ten kámen by zasáhl mě samého, neboť o jedné věci jsem pevně přesvědčen: že lidská potřeba útěchy je neukojitelná.

Stig Dageman

To že človek je produktom príčin, ktoré nevedia nič o dôsledkoch svojho pôsobenia; že jeho pôvod, jeho rast, jeho nádeje i obavy, jeho lásky a presvedčenia nie sú ničím iným než dôsledkom náhodného hmýrenia atómov; že žiaden oheň, žiadne hrdinstvo, žiadny vzlet myšlienok ani citov nemôže individuálny život zachovať až za hrob; že všetka námaha vekov, všetka zbožnosť.... všetka poludňajšia žiarivosť ľudského génia je predurčená k zániku... všetko toto, ak aj nie úplne bez diskusie, je natoľko isté, že každá filozofia ktorá to odmieta neobstojí. Iba obklopený lešením týchto právd, len na pevných základoch neústupného zúfalstva, môže byť príbytok duše bezpečne budovaný

Bertrand Russell

Odkiaľ sa však berie táto viera? Nemá pôvod v rámci skúsenosti sveta, ale v slobode človeka. Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získavá zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľný. Prečo?
Som si istý: vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať, a nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť.
Boh je istý, nie ako obsah nášho vedomia, ale ako prítomnosť pre existenciu.

Karl Jaspers

Viera je totiž paradoxná v tom, že jednotlivec pre ňu znamená viac ako to, čo je všeobecné. Toto sa však môže stať iba opakovaním pohybu, totiž tak, že jednotlivec, ktorý je súčasťou všeobecného, sa izoluje nad to, čo je všeobecné. Ak toto nie je viera, potom je Abrahám stratený a viera na svete nikdy nebola, lebo tu bola vždy.

Soren Kierkegaard
Bohoslužby Kaplnky

Homília Zuzana Mojžišová

Jsme povinni pilně zkoumat, které ze cností se nám hlavně nedostávají a které jsou nejobtížnější pro nás k osvojení. Měli bychom se snažit zjistit, které hříchy nás nejvíc pronásledují, také čas a okolnosti, kdy jim nejčastěji podléháme. V době boje měli bychom mít útočiště v Bohu s dokonalou jistotou, že vytrvale přebýváme v přítomnosti jeho Božského majestátu. V pokorné adoraci měli bychom Mu sdělit naše zármutky a naše chyby a v lásce Jej poprosit o přispění milosti. V naší slabosti nalézáme v Něm sílu.

(Brat Vavrinec Nicholas Herman, Praxe Boží přítomnosti, 17. st.)


Lebo ak človek ktorý vládne, nevládne predovšetkým svojmu vlastnému telu, je smiešny uzurpátor.
Tak je to i s láskou. Lebo je ilúziou, že ju stretneme, keď robí prvé kroky. A mýli sa ten, kto blúdi v živote, aby sa nechal pripútať, zakúsiac v krátkych poblúzneniach zmätok svojho srdca, dúfajúc, že stretne vášnivú lásku, ktorá ho rozpáli na celý život... Lebo nemá význam, čo nie je výstupom alebo cestou. Ak sa zastavíš, nájdeš iba nudu, keďže krajina ťa už nemôže nič naučiť. A odvrhneš ženu, hoci najskôr treba odvrhnúť teba samého.

Antoine de Saint – Exupéry

V láske sa ľudia odvažujú bezo zvyšku navzájom uviesť v pochybnosť, aby prenikli k svojmu počiatku tým, že sa v neúprosnom presvetľovaní stávajú pravdivými.

Karl Jaspers
Bohoslužby Kaplnky na Gymnáziu C. S Lewisa

Návšteva priateľa Pavla Jurču absolventa teológie

Slovo Pavol Jurčo

Nech si ktokoľvek, vstúp, vstúp
Tulák, zbožný, či ten čo si život užíva
Čokoľvek sa s tebou deje
Vstúp i keď si porušil posvätný sľub
Pochoval nádej zaživa
My neputujeme do beznádeje
Vstúp, nič ešte ukončené nie je, vstúp

Rumi

Kristov kríž je protipólom Adamovho jednania v raji: zatiaľ čo Adam svoju nedôverou a nevernosťou ruší pôvodnú rajskú intimitu medzi človekom a Bohom, Ježiš osvedčí svoju dôveru a zachová vernosť a poslušnosť aj v temnote opustenosti, ktorá je plodom a obrazom priepasti odcudzenia, pre ktorú Písmo volí slovo “hriech”.

Tomáš Halík

Písmo nám ponúka niečo omnoho lepšie ako je racionálna istota a to úplne odlišný spôsob poznania: intímny vzťah, cestu tmou, cestu na ktorej si sami pre seba musíme objaviť, že milosť, láska, milosrdenstvo a odpustenie sú absolútne nevyhnutné pre prežitie - vo svete vždy navždy neistom.

Richard Rohr
Bohoslužby z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE II.

Druhá nedeľa na Gymnáziu C. S. Lewisa

Slovo Daniel Pastirčák

K duchaprázdným, neživotním, mechanickým systémům, které s lidmi nakládají, tak jako kdyby šlo o věci, a proto s jedním nakládají jako s druhým, neznal Kristus shovívavosti; pro něho nebylo zákonů; byli pouze výjimky, jakoby kterýkoliv člověk nebo kterákoliv věc byly na světě jedinečné!

Oscar Wilde

Istý teológovia diskutujú o dedičnom hriechu, čo je však v skutočnosti jediná časť Kresťanskej teológie ktorú možno priamo dokázať. Popierajú ľudský hriech, ktorý môžu vidieť priamo na ulici. Najväčší svätci i najväčší skeptici, berú predpoklad zla za základné východisko všetkých svojich argumentov.

G. K. Chesterton

Dve veci naplňujú myseľ stále novým narastajúcim obdivom, čím častejšie sa nimi myseľ zaoberá: Hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. (...) Ani jednu ani druhú nemusím hľadať, ako čosi zahalené v temnotách, v nadzmyselnosti, mimo môj obzor, ako čosi čo môžem iba tušiť; vidím ich pred sebou a spájam ich bezprostredne s vedomím svojej existencie. (...)
Práve toto morálne určenie, nekonečne zvyšuje moju hodnotu.

Immanuel Kant

Oko, ktorým vidím Boha, je to isté oko, ktorým Boh vidí mňa. Moje oko a Božie oko - to je jedno oko a jedno videnie a jedno poznanie a jedna láska.

Majster Eckhart

Keď hovoríme o poznaní Boha, iniciatíva vždy leží na Božej strane. Ak on neodhalí sám seba, niet veci ktorú by si mohol urobiť, aby si ho našiel. A naozaj, niektorým ľuďom dá poznať zo seba ďaleko viac než iným. Nie pre to, že by boli jeho obľúbencami, ale pre to, že je nemožné, aby zjavil sám seba človeku, ktorého myseľ a charakter sú v zlom stave. Podobne slnečný jas, hoci nemá obľúbencov, nemôže svoje svetlo odraziť v zaprášenom zrkadle tak jasne ako v zrkadle čistom.
Nástrojom, cez ktorý vidíte Boha je celá vaša bytosť. Ak ľudská bytosť nie je udržiavaná v čistote a priezračnosti, jej vnímanie Boha bude nejasné – ako mesiac pozorovaný cez špinavý ďalekohľad.

C. S. Lewis
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE II.
O akom kráľovstve hovoril Ježiš?

Bohoslužby s eucharistiou

Homília Daniel Pastirčák
slovo privítania riditeľ Bilgymu Peter Fígel

PRVÝ KRÁT JE KAPLNKA NA GYMNÁZIU C: S. LEWISA
Haanová 28. Dúfam, že tam trafíte :)

S obrazom tej Lásky
a hlasom toho Volania

neustaneme v hľadaní
a cieľom všetkého nášho hľadania
je dosiahnuť bod, odkiaľ sme vyšli,
a poznať to miesto po prvý raz.
Cez nepoznanú no zapamätanú bránu,
kde zvyšok zeme, ktorý zostáva odhaliť,
je to čo bolo na počiatku;
pri prameni najdlhšej rieky
hlas ukrytého vodopádu
a deti v korune jablone
nepoznané, lebo ich nikto nehľadal,
ale začuté, napoly začuté v tichu
medzi dvoma vlnami mora.

T. S. Eliot

Čo je natoľko tvoje ako ty sám, a čo je tak málo tvoje ako ty sám? To najvlastnejšie – čo jediné nám naozaj patrí: vlastné Ja – je súčasne najmenej naším vlastníctvom, lebo práve svoje Ja nemáme od seba ani pre seba. Vo svojom vlastnom bytí si nepatrí, prichádza k sebe samému, iba keď sa vzďaľuje od seba a keď vo vzťahu nachádza seba samého vo svojom skutočnom pôvode.

Joseph Ratzinger

Hriech, ktorý v sebe nosíme,
z nás vychádza
a šíri sa naokolo ako nákaza.
Preto keď sme nahnevaní,
hnevá sa aj naše okolie.
Alebo od vyššieho k nižšiemu:
zlosť vyvoláva strach.
V kontakte s úplne čistou bytosťou
však dochádza k premene
a hriech sa stáva utrpením.

Simone Weilová

Ak porozumieme Božej láske k nám, radi budeme k nemu prichádzať ako bezmocní chudáci. Nikdy sa za svoju biedu hanbiť nebudeme. No bieda je pre nás užitočná len vtedy ak u Boha nehľadáme nič iné iba milosrdenstvo. Ak veríme, že dokonalosť jeho moci sa prejaví v našej slabosti, môžme sa radovať i zo svojej budúcnosti. Najistejšie znamenie, že sme v srdci pochopili Božiu lásku, je ocenenie našej vlastnej chudoby, vo svetle jeho nekonečného milosrdenstva

Thomas Merton

V ľudskom živote sú dva okamihy dokonalej nahoty a čistoty: narodenie a smrť. Zbožňovať Boha v ľudskej podobe a nepoškvrniť pri tom jeho božskosť, môžeme len ako rodiaci sa alebo umierajúci.

Smrť: Okamžitý stav bez minulosti i budúcnosti. Nevyhnutný pre prístup k večnosti

Filozofovať znamená učiť sa umierať. Modliť sa je ako umieranie.

Simona Weilová
SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE II. časť 3.
O Trojjedinosti Boha

Kaplnka naposledy v A4.

Homília: Daniel Pastirčák

Tak nemlč, vykroč už zo seba
Škrupina okolo teba praská
Poznám tvoje meno
A moje meno je láska

Ivan Štrpka


Kristov život je práve taký, aký musí byť, ak ide o život Boha a zároveň človeka. Je to symbol, spojenie heterogénnych pováh – asi také, ako keby sa spojili Jób a Jahve v jednej osobnosti. Jahveho zámer stať sa človekom, zámer čo vyplynul zo zrážky s Jóbom, sa napĺňa v Kristovom živote a utrpení.

C. G. Jung

Všeobecná viera teda je tá, aby sme ctili jedného Boha v Trojici, a Trojicu v jednote bez miešania osôb a bez oddeľovania podstaty. Iná je totiž osoba Otca, iná Syna, iná Ducha svätého, ale Otcovo Synovo i Ducha svätého je jedno Božstvo, rovnocenná sláva, spoločná velebnosť. Aký je Otec, taký je i Syn, taký i Duch svätý. Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvorený i Duch svätý. Nezmerný Otec, nezmerný Syn, nezmerný i Duch svätý, a predsa nie traja veční, ale jeden večný, a nie traja nestvorení, ani traja nezmerný, ale jeden nestvorený a jeden nezmerný.

Atanáziové krédo

Paradox učenia o Trojici – „Jedna podstata – tri osoby“ súvisí s problémom absolútneho a relatívneho a vyzdvihuje absolútnosť relatívneho, teda toho, čo má vzťah.

Joseph Ratzinger
Bohoslužby Kaplnky

homília Miro Kocúr

Po bohoslužbe klub - rozhovor o knihe Mira Kocúra - Keď naivita vyhráva.

Vieru nie je potrebné dokazovať. Naopak viera niečo dokazuje. Viera v Boha a v Ježiša Krista dokazuje, že bieda a skazenosť sveta nie je primeranou výpoveďou o tom aký je svet a život. Povedať pravdu o svete a o živote znamená hovoriť o tom všetkom s vierou. V tom všetkom okolo nás je stále možné veriť v Božiu spásu.


Život je taký aký je. Zmyslom viery nie je hovoriť o živote pekne. Viera má zmysel keď povieme: To nie je všetko, to nie je to posledné. V Ježišovi Kristovi Boh ukázal, aké to je a čo to znamená. Utrpenie a kríž je niečo hrozné. Žiť podľa svedomia nás môže stáť život. Ale posledné slovo nad tým všetkým je vyhradené Bohu. A to slovo je spása a nekonečná sláva.

O Bohu sa nedá hovoriť s hocikým len tak, ako hocikto dnes tu a tam nejako hovorí hore dolu o Bohu a o svete. Nedá sa o tom hovoriť s tými, ktorí vedia všetko o tom, ako sa dnes má správne uvažovať a hovoriť o Bohu a o svete. Potrebujeme na to miesto, kde sa poznanie toho, ako sa o Bohu a o svete hovorí správne. Kde sa to dá vždy znovu zažiť a počuť. Kde sa podľa toho žije a kde sa toto poznanie odovzdáva vždy znovu ďalej.

Tým miestom kde sa to deje je cirkev. Je to spoločenstvo tých, ktorí veria v Boha a v Ježiša Krista. Uprostred neho sa potichu a diskrétne musí hovoriť o posolstve evanjelia k nám všetkým ako k cirkvi. V tomto tichu máme načúvať, čo máme robiť. Máme o tom ďalej hovoriť správne. Nemáme rozširovať bezradnosť sveta a nemáme sa ani utešovať nádejou na život v nebi. A nemáme podporovať ani rýchle a lacné riešenia. Máme sa obmedziť na to najvnútornejšie. Hovoriť o Bohu správne, znamená vo všetkom tom, čo je okolo nás vidieť, ohlasovať a predstavovať iným Božiu spásu v Ježišovi Kristovi. Ako znovuzrodení o tom môžeme a máme hovoriť vždy znovu.

Willi Hubinger


Močiar hanby

15september
Bohoslužby Kaplnky

homília Jana Camara

Poněvadž nemám kanady a neznám písně s FAM
hó hó hó a neznám písně s FAM
vyloučili mě z osady že prý jsem houby tramp
hó hó hó že prý jsem houby tramp
Napsali si do cancáku jen ať to každý ví
hó hó hó jen ať to každý ví
vyloučený z řad čundráků ten frajer libový
hó hó hó ten frajer libový
A já jsem ostuda traperů já mám rád operu, já mám rád folk, rock
chodím po světě bez nože, to prý se nemóže, to prý jsem cvok
já jsem nikdy neplul na šífu a všem šerifům jsem říkal pane, pane
já jsem ostuda trempů, já když chlempu tak v autokempu

Jarek Nohavica

„Veľmi spokojné srdce má, kto sa nestará ani o chvály ani o hany. Nebudeš svätejším, keď ťa chvália, ani horším, keď ťa hania.“

Tomáš Kempenský

Schola a láska

08september
Boholužby k začiatku školského roku

homília Daniel Pastirčák


Zdá sa nám, že poznanie pochádzajúce zo skúsenosti
má prinajlepšom iba obmedzenú cenu.
Poznanie nanucuje schému a klame,
lebo schéma je nová v každom okamihu
a každý okamih je nové a ohromujúce
hodnotenie všetkého, čím sme boli.

Nech už viac nepočujem
o múdrosti starých ľudí, to radšej o ich šialenstve,
o strachu zo strachu a treštenia, o strachu z vlastnenia,
o strachu patriť inému či iným, patriť Bohu.
Jediná múdrosť v ktorú môžeme dúfať časom,
je múdrosť pokory: a tá je nekonečná.

T.S. Eliot


Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty: v tom je rovnosť – ktorá nemôže byť v žiadnom cite -, rovnosť všetkých, ktorí milujú – od toho najmenšieho, až k tomu najväčšiemu, a od toho, ktorého život, blažene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta a kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierneho: milovať všetkých ľudí

Martin Buber


Sme trpaslíci, ktorí sedia na ramenách obrov. Vidíme viac ež oni, nie pre to, že by sme mali lepší zrak, ani preto, že by sme boli vyšší než oni, ale preto, že nás vyzdvihli a dodali naším postavičkám ohromnú výšku.

Bernard z Chartres

Zdá sa, že jadrom kresťanského učenia o Trojici je toto: Iba vzťah vzájomnosti medzi otcom – rodičom a synom – dieťaťom rodí Ducha: Iba jednota rodiča a dieťaťa môže oduševniť svet.

Mathew Fox

dieťa pozrie na starca

v očiach mu vidí
dieťa na ktoré starec zabudol

starec pozrie na dieťa

v očiach mu vidí
starca o ktorom dieťa nič nevie

boh cez nich
pozrie do seba

a starec vidí dieťa
na ktoré si spomenul

a dieťa vidí starca
o ktorom vie všetko

DP
Bohoslužba s eucharistiou

Slovo: Daniel Pastirčák

Orol sa vznáša na vrchole neba
Poľovník so svojou svorkou sledujú svoj obvod
Ó neustály obrat v konfigurácii hviezd,
Ó neustály návrat predurčených období
Ó svet jary a jesene, rodenia a umierania!
Nekonečný kruh myšlienky a činu,
Nekonečná nápaditosť, nekonečný pokus,
Prináša poznanie pohybu, nie však poznanie stálosti;
Poznanie reči, nie však poznanie ticha;
Poznanie slov, no nevedomosť Slova.
Všetko naše poznanie nás približuje nevedomosti,
Všetka naša nevedomosť nás približuje smrti,
No bližšie smrti, nie sme bližšie Bohu.
Kde život je čo stratili sme v žití?
Kde múdrosť je čo stratili sme v poznaní?
Kde poznanie je čo stratili sme v informáciách?
Kolobeh Neba v dvadsiatom storočí
Vzdialil nás od Boha a priblížil nás prachu

T. S. Eliot

Kristus umožňuje Antikrista.
Kristus predstavuje poznanie v láske
Antikrist predstavuje poznanie bez lásky

Astrofyzik - Carl Friedrich von Weizsäcker

Nedajbože aby to Nemec prehral. Všetci Židia a podobné elementy by prišli naspäť. (...) Dnešný zápas - ako to povedal A. Hitler - celá táto vojna je vojnou sociálnou, proti svetovému židovskému kapitálu. (...) Plní sa na nich kliatba, ktorú sami vyslovili, keď žiadali na Pilátovi smrť Kristovu. (...) Očistili sme Slovensko od Čechov a spreneverili by sme sa duchu Hlinkovmu, keby sme slovenský majetok nechali v rukách Židov. (...)Národu nedám zahynúť pre židovskú pospolitosť. Ja si po kresťansky poviem: Najprv seba, potom teba. (...) To čo židovské zákony idú robiť nie je nijako nekresťanské ani neľudské.

Jozef Tiso

Hlboko nás zarmútili krutosti, ktorých sa dopustili pri deportácii židov orgány takzvanej Hlinkovej gardy, poverené vykonávaním nariadenia o deportácii nešťastného židovského ľudu. Barbarstvá páchané na tomto biednom ľude prevyšujú každú nehumánnosť a pripomínajú nám činy komunisticko-boľševické v Rusku, Španielsku a v Mexiku. V susedných štátoch, kde rovnako ako u nás narastá vplyv národného socializmu, sa takýchto barbarstiev nedopúšťali, dopúšťajú sa ich jedine na Slovensku, kde je na čele vlády katolícky kňaz, a popredné miesta má v rukách klerikálna strana.

Biskup Pavol Peter Gojdič
Bohoslužby Kaplnky

Homília: Alica Rosová

Po uvážení a vypočutí všetkého nechcem ďalej šíriť spor. Ničomu to neosoží, je to len na skazu poslucháčov. Na povzbudenie je dobrý zákon, keď ho niekto správne používa, lebo jeho cieľom je láska, vychádzajúca z čistého srdca, z dobrého svedomia a nepretváranej viery. Učiteľ náš vie, ktoré dve prikázania obsahujú celý zákon a prorokov. Čo mi škodí, Bože môj, Svetlo mojich očú, čo mi škodí, keď vrúcne vyznávam pravdu, že tieto slová pripúšťajú rozličný výklad, ktorý je správny? Čo mi škodí, hovorím, keď tomu, kto písal, budem rozumieť ináč, ako rozumie azda iný človek? Keď čítame nejakú knihu, usilujeme sa vyskúmať a pochopiť autora a keď veríme v jeho pravdovravnosť, vystríhame sa pripísať mu niečo, čo nie je pravda. Keď sa teda pri vyložení Písma svätého niekto usiluje nájsť ten zmysel, ktorý vložil doň spisovateľ, čo je na tom zlého, že tam nachádza zmysel, ktorý mu Ty, Svetlo všetkých pravdu milujúcich duší, ukazuješ ako správny, hoci sa nezrovnáva so zmyslom spisovateľa, ktorý tiež chcel povedať pravdu, i keď azda trocha ináč.

Augustín: Vyznania
Bohoslužby Kaplnky

Homília Zuzana Mojžišová

„Gandalf, Gandalf! Propánakrále! Snad ne ten potulný čaroděj, který dal starému Bralovi ty kouzelné knoflíčky do náprsenky, co se samy zapínali a nikdy se nerozepnuly, dokud se jim neporučilo? Snad ne ten chlapík, který vždycky ve společnosti vyprávěl takové báječné historky o dracích a skřetech a obrech a zachráněných princeznách a nečekaném štěstí synů chudých vdov? Snad ne ten muž, co dělával tak vynikající ohňostroje?“

J. R. R. Tolkien: Hobit aneb cesta tam a zase zpátky


Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasné potešenie z hriechu, a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Vo viere opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, akoby videl Neviditeľného.

(List Hebrejom, 11:24 – 27)
Bohoslužby Kaplnky

Homília Zuzana Mojžišová

Bilbo si pak až do konce svých dní nedokázal nikdy vzpomenout, jak se tenkrát octl venku, bez klobouku, bez vycházkové hole a bez peněz, a vůbec bez všeho, co si obvykle bral s sebou, když odcházel z domu; jak nechal přesnídávku nedojedenou a nádobí neumyté; jak strčil klíče od domu do ruky Gandalfovi a jak uháněl, pokud mu srstnaté nožičky stačili, podél velkého Mlýna, přes Vodu, a pak ještě celou míli nebo i víc.

J. R. R. Tolkien: Hobit aneb cesta tam a zase zpátky
Bohoslužba s eucharistiou

Homília: Daniel Pastirčák

Prichádza mi na um obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na prameň. Nestačí o prameni a o vode iba rozprávať, treba hĺbiť vlastnú studňu, dostať sa k živej vode, ktorá je celkom naspodku, no zároveň stúpa nahor, k nám. Hĺbením voda nevzniká, ale práve hĺbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou.

Jean Yves Leloup

Zdá sa nám, že poznanie pochádzajúce zo skúsenosti
má prinajlepšom iba obmedzenú cenu.
Poznanie nanucuje schému a klame,
lebo schéma je nová v každom okamihu
a každý okamih je nové a ohromujúce
hodnotenie všetkého, čím sme boli.

Nech už viac nepočujem
o múdrosti starých ľudí, to radšej o ich šialenstve,
o strachu zo strachu a treštenia, o strachu z vlastnenia,
o strachu patriť inému či iným, patriť Bohu.
Jediná múdrosť v ktorú môžeme dúfať časom,
je múdrosť pokory: a tá je nekonečná.

T.S. Eliot

Ak má odlúčené srdce stáť na tom najvyššom, musí stáť na ničom, lebo práve v tom spočíva najvyššia schopnosť prijímať.
Keď chcem písať musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané. A nikdy sa mi tabuľa nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade, keď na nej nebude napísané vôbec nič.
Podobne, ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie, musí všetko, nech je to čokoľvek, zo srdca odísť.

Keď odlúčenosť dospeje k tomu najvyššiemu, duša v poznaní stráca svoje poznanie, v láske stráca svoju lásku, vo svetle stráca svoje svetlo.
Chudobní duchom sú tí ktorí Bohu ponechali všetky veci tak ako ich mal, keď sme ešte neboli

Majster Ekhardt
Bohoslužby Kaplnky
Homília Jana Camara

S pokorou je jeden problém: Nedá sa s ňou pochváliť.
Gene Brown

„Pokora je schopnosť vnímať s úctou aj najmenšie veci života.“
Albert Schweitzer

„Pokora srdca nežiada, aby si sa pokoroval, ale aby si sa otvoril. Práve ona je kľúčom k zmene. Až potom môžeš dávať a prijímať.
„Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom, ale voči Bohu.“
Antoine de Saint-Exupéry

„Pokora, ak je skutočná, je prinajmenšom práve tak znakom vnútornej sily ako odvaha.“
Viktor Frankl
Bohoslužby Kaplnky

Homília Jana Camara

„Děkuji za nezdar, ten naučí mne píli, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji za žízeň, jež slabost probudila, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla.

Karel Kryl

„Nezľakni sa samoty a opustenosti svojho najvnútornejšieho väzenia, ktoré je zdanlivo naplnené bezmocnosťou, únavou a prázdnotou. Tvoje väzenie sa len zatvára pred ničotnou konečnosťou. Božie mlčanie, jeho nesmierna tichosť ťa napĺňa slovom bez slov, napĺňa ťa ním, ktorý je všetko nad všetkým.“

Karl Rahner

Únava nás vybízi, abychom se začali věnovat tajemství světa a člověka a abychom je proste vnímali, aniž bychom je chtěli měnit. Únava nás vede k pokorě, ve které uznáme vlastní hranice. Únava nás otvíra tomu, co není v našem živote povrchní a prvoplánové.

Anselm Grun
Bohoslužby Kaplnky

Slovo: Juraj Adamuščin.

"Kdekoli je duše prostřednictvím nějakého numinózniho zážitku uvedena do silného rozkmitu, vzniká nebezpečí, že se přetrhne nit, na které je člověk zavěšen."

A. Jaffé, Spomínky, sny, myšlenky C.G.Junga


„Účinek, který zamýšlím, je ustavení dušeního stavu, v němž můj pacient začne experimentovat se svou podstatou, stavu, v němž už nic není provždy dáno a beznadějně zkaměnělé, stavu plynutí, změny a vznikání."

C.G.Jung

„Kristus se zcela podobá uměleckému dílu. Neučí nás vlastně ničemu, ale octneme-li se v jeho přítomnosti, stává se z nás něco. A každý je předurčen, aby se před ním octl. Alespoň jednou za svůj život kráčí každý člověk s Kristem do Emauz.”

Oscar Wilde


“Ten, kto znesie okamih prázdna, buď dostane nadprirodzený chlieb, alebo padne. Toto riziko je strašné, treba sa však naňho odhodlať; a rovnako sa treba odhodlať na chvíľu, keď niet nádeje. Netreba sa však do toho vrhať.”

Simone Weil

„Celý blok sa zaplnil ľuďmi, čo sa do Bratislavy prisťahovali len nedávno. Odlepili sa od všetkých tých generácií nevzdelaných mravcov z malých dediniek, kde sa muži a ženy zásadne brali medzi svojimi a svorne nenávideli tých z ostatných chotárov, kde prežúvali zem a trávu a občas aj kus mäsa. Kde sa navzájom sledovali a obmedzovali a potichu si závideli a pili spolu. A pili a ešte raz pili. A všetko, čo sa nejako odlišovalo, okamžite rozdupali. A nevideli si ďalej od nosa, lebo ani nechceli. Najviac zo všetkého sa báli cudzieho. A nemali radi zmeny a novoty a kadejaké modernosti, ktoré občas privialo z mesta... A ešte raz pili.
Vždy ma takíto ľudia zaujímali.
Môj sused Igor ma raz (pri pití) prekvapil svojou teóriou. Tvrdil, že sa vždy nájde ktosi, kto v sebe sústredí všetky odchýlky, úchylky a rozpory predošlých generácií, čo kdesi bublú pod povrchom. Temný prúd. Aj v Biblii židia raz do roka rituálne vyháňali capa do púšte, predstavoval ich hriechy, ktorých sa zbavovali.
Takýto človek jedného dňa zistí, že je iný. Odíde do veľkého mesta, vyštuduje, stane sa inžinierom, umelcom, psychológom – preruší rodinné putá, reťaze ľudí skláňajúcich sa k zemi. Predzvesťou príchodu rodinného Spasiteľa, rodinnej Čiernej ovce, rodinného Capa zvyčajne býva niekoľko samovrahov či ťažkých alkoholikov v predošlej generácii – to sú nedokonalé, nedokončené modely, čo ešte nemajú vychytané muchy. Aj Igorov strýko sa obesil v štyridsiatke na dvere v kuchyni, ktorú sa predtým pokúsil podpáliť. Očisťovanie rodiny posúva svet dopredu. Homosexuálni spasitelia. Abstraktní maliari, ktorých dedovia nevedeli písať. Oslobodení nevoľníci, čo z dávnych storočí vhupli rovno do toho v poradí dvadsiateho. Smradľavého a brutálneho.
Toto je to veľké mesto, prosím pekne. To sú tie nástrahy a tá skazenosť. Chvalabohu!“

Peter Krištúfek, Dom hluchého
Bohoslužby s eucharistiou

Slovo Daniel Pastirčák

O polnoci človek čo chcel byť askétom vyhlásil:
„Je čas, aby som opustil svoj dom
a išiel hľa dať Boha.
Ach kto ma to tak dlho držal v klame?“

Boh zašepkal: „Ja,“ ale človek mal uši zapchané
Jeho žena ležala so spiacim dieťaťom pri prsiach a pokojne driemala na okraji postele.

Muž sa spýtal: „Aký ľudia ma to tak dlho balamutili?“
Hlas opäť riekol: „Aj oni sú Boh,“ ale muž nepočul.

Dieťa zaplakalo zo sna túliac sa k matke.
Boh rozkázal: „Stoj blázon, neopúšťaj svoj dom.“
Ale on stále nepočul.

Boh si vzdychol a ťažkal si : Prečo sa služobník môj vydáva hľadať ma, a pri tom ma opúšťa.

Thákur

Deň za dňom sa môj vonkajší človek rozpadá, a ten vnútorný, človek neba, sa rodí a rastie...
Cítime na sebe jeho pohľad, a naše duše v okamihu ožívajú pod dotykom jeho prstu. Ten záblesk ohňa je naša samota; viaže nás však k naším bratom. To je oheň, ktorý od Letníc oživuje mystické Telo: Každý kresťan je zároveň pustovníkom i celou cirkvou...
Zostáva nám poznať tajomstvo, že vaše srdce je mojou pustovňou, a že jediný spôsob ako môžem odísť na púšť, je niesť vaše bremeno a vám ponechať to svoje.

Thomas Merton

ikona tkáča

byť zdrapom handry
byť chumáčom vetchých nití
byť neprehľadným tkanivom
zväzkom farieb pachov tvarov
byť vpísaný v osnovnej mriežke
priestoru a času nahou tvárou
byť zárodkom hlasu čakať kým
sa po písmenku celý vyslovím

byť človekom nie je málo

čakám ťa tichí člnok tkáča
zdrap handry pevnou cvernou
spoj s inými farbami a tvarmi
čo odišlo spoj s tým čo príde
doľahni na mňa ťarcha krosien
vtlač do vesmírnych krídiel
drobnú kresbu na svoj vzor
nech som slovo a ty veta
ty priamka ja v nej bod

nitka v gobelíne sveta
Bohoslužba Kaplnky

Homília Ján André

A teraz ťa, Pani, prosím — nie akoby som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od začiatku — milujme sa navzájom. A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. To prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, je, aby ste žili v láske. Veď do sveta vyšlo mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten zvodca a antikrist.

2 Epištola Jána


Ak toto urobil náš Pán v zdaní, potom aj ja som len zdanlivo väzňom. Prečo som sa potom vydal na smrť, ohňu, meču, divokým zvieratám? Však blízko meču, blízko k Bohu; v spoločnosti divokých zvierat, v spoločnosti s Bohom. Len nech to je v mene Ježiša Krista, aby sme mohli trpieť spolu s Ním. Vydržím všetko, vidiac že On mi to umožňuje, On, ktorý bol dokonalým človekom.
Sv Ignác Antiochijský


Dokážeme sa ešte vcítiť do významu Petrovho výroku? Je to pre nás ťažké, pretože slovo "Kristus" sa stalo druhým Ježišovým menom. Ale keď Peter nazval Ježiša Kristom, slovo "Kristus" bolo stále len názvom pre povolanie. Predurčovalo ho to priniesť oslobodenie Izraela, premenu ľudských sŕdc a zavedenie Mesiášskej vlády mieru a spravodlivosti. Cez Krista sa mala naplniť história. Boh sa mal stať opäť Pánom ľudí; a svet sa mal zmeniť na miesto blaženosti. Všetko toto bolo ukryté v Petrových slovách "Ty si Kristus".

Paul Tillich
Bohoslužby Kaplnky

Homília Evanjelická farárka Anna Polcková

Slovo podstatne „pochádza od niekoho iného“ a je „zamerané na niekoho iného“ , je existenciou, ktorá je úplne cestou a úplne otvorenosťou. Bytie Ježiša ako Krista je úplne otvoreným bytím, bytím „od“ a „ku“, ktoré nikde nezdôrazňuje seba samého, a nikde nestojí iba na seba, toto bytie je čistým vzťahom...

Joseph Ratzinger

Jediný čin milosrdenstva je viac ako celý vesmír s jeho hviezdami. Lebo zatiaľ čo prvé patrí do rádu prirodzeného druhé patrí do rádu nadprirodzeného

Blaise Pascal


Sú chvíle keď musíme dať svoj hlas modlitbám, ktoré trpiaci človek nemôže vysloviť. V momentoch extrémnej bolesti, Božia láska zväčša nemôže byť vnímaná inak, ako prostredníctvom tela obyčajných ľudí ako som ja a ty. V tom zmysle sa naozaj môžme prejavovať ako Telo Kristovo.

Philip Yancey

Ak poznáme Boha bez toho, že sme poznali svoju biedu, dôjdeme k pýche.
Ak poznáme svoju biedu bez toho, že sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu
Ak poznáme Ježiša Krista, zostávame v strede,
lebo v ňom nachádzame aj Boha aj svoju biedu

Blaise Pascal
Z Cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE II
Slovo Daniel Pastirčák
Klub po bohoslužbe - diskusia o novom mieste pre Kaplnku

Jeden a ten istý Syn, náš Pán Ježiš Kristus, je dokonalý pokiaľ ide o jeho božskosť a rovnako dokonalý pokiaľ ide o jeho ľudskosť, pravý Boh a pravý človek, s duchovnou dušou a telom, tej iste podstaty s Otcom v božskosti, tej istej podstaty s nami podľa ľudskosti, vo všetkom nám rovný okrem hriechu.
Učíme uznávať jedného a toho istého Krista, v dvoch prirodzenostiach, nezmiešane, bez premeny a nerozdelene.

Chalcedonský koncil 451

Dataisti tvrdia, že človek, ktorý ešte stále uctieva smrteľníkov z mäsa a krvi, má príliš sentimentálny postoj k zastaranej technike. Homo sapiensje prekonaný algoritmus. Napokon, v čom je človek lepší ako sliepka? Náskok má iba v zložitosti informačných tokov. Človek je schopný vstrebať viac dát a spracovať ich lepšími algoritmami než sliepka. Povedané inak: Človek má hlbšie emócie a väčšie rozumové schopnosti, teda podľa súčasnej biologickej dogmy, má zložitejšie algoritmy a inteligenciu. Ak by sme dokázali vytvoriť systém na spracovanie dát, ktorý by bol výkonnejší než človek, nebol by taký systém nadradený človeku, podobne ako je človek nadradený sliepke?

Y. N. Harari – Homo Deus

Z náboženského hľadiska môžeme rozdeliť ľudstvo na dve obrovské hemisféry. Prvá časť vychádza z archaických náboženstiev, najmä Indie, kde všetko je jedno, všetko nakoniec splynie do jednoty v posvätnom kozme, všetko pohltí akási obrovská maternica kozmu ako „soľné bábiky v mori“, vyjadrené ich zaužívaným obrazom. Potom je tu hemisféra viac semitská, zastúpená židovským náboženstvom a islamom, kde Boh je v nebi, človek na zemi, a nemôžu úplne vstúpiť do vzájomného spoločenstva, ale Boh predkladá svoj zákon, človek ho musí zachovávať a zotrvávať v počúvaní Božieho Slova. Vzhľadom na to je kresťanstvo úplne jedinečné, lebo hlása, že človek je s Bohom zjednotený „bez rozdelenia“ a „bez splynutia“ (Ekumenický koncil v 4.storočí) Zjednotenie „bez rozdelenia“ zdôrazňuje duchovná hemisféra vychádzajúca z Indie, a zjednotenie „bez splynutia“ je to, za čím stojí hemisféra, ktorú som nazval semitská.
V tom spočíva obdivuhodná syntéza. Boh zjavený Kristom nejestvuje v samote len sám pre seba. Nie je oceánom, čo všetko pohlcuje, nie je osamotený v nebi, ale je tajomstvom spoločenstva lásky; je realitou najúplnejšieho zjednotenia a najväčšej rozdielnosti zároveň.

Oliver Clément
Slávnosť zoslania Ducha - Letnice
Bohoslužby Kaplnky

Krst a vstup do Kaplnky

Svet je rozbité zrkadlo,
vidíme iba úlomky, tvár sa nám stráca.
Sme odcudzení sami sebe – bojíme sa stretnúť so svojim ja. Unikáme do aktivity.
Sme odcudzení jeden druhému - človek sa človeku stáva predmetom na použitie.
Sme odcudzení civilizácii – je tu priepasť medzi rozumom a nádejou, ekonomikou a etikou.
Sme odcudzení vesmíru – podmanili sme si prírodu, v tom podmanení sme ju však stratili.

O Kaplnke

Duch nie je v „ja“, je medzi „ja“ a „ty“. Nie je ako krv, ktorá v tebe prúdi, je ako vzduch, v ktorom dýchaš. Človek žije v duchu, iba ak je schopný odpovedať prítomnému „Ty“. A schopný odpovedať je len pokiaľ vstupuje do vzťahu celou bytosťou. Len vďaka sile, ktorá mu umožňuje vstupovať do vzťahu, je človek schopný žiť v duchu.

Martin Buber

Tvár je zrkadlom mysle, a oči bez slov vyznávajú tajomstvá srdca.

Sv. Hieroným

To čo vieme o iných ľuďoch, sú iba naše spomienky na momenty, v ktorých sme ich poznali. Oni sa však odvtedy zmenili. Predstierať, že oni i my sme stále rovnakí, je užitočná spoločenská konvencia, ktorú je nutné z času na čas porušiť. Musíme pamätať na to, že každé skutočné stretnutie je stretnutím s cudzincom.

T. S. Eliot
Z Cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE.

ZAČÍNAME druhú časť SLB - Sprievodca svetom Novej zmluvy

Bohoslužby s Eucharistiou

Homília Daniel Pastirčák

Hlavnú úlohu v kresťanstve má učenie o mýtickom bohočloveku Ježišovi Kristovi, synovi božom, ktorý vraj zostúpil z neba na zem, podstúpil útrapy, smrť a potom vstal z mŕtvych, aby vykúpil ľudí od dedičného hriechu.

Filozofický slovník, MOSKVA 1972

Lebo čo za úžitok mali Aténčania z toho, že zabili Sokrata - dostali za to odplatu v hlade a morovej nákaze ? Alebo Samosania, čo dostali za upálenie Pythagora, keďže ich celá krajina bola v okamihu pokrytá pieskom ? Alebo Židia, že popravili svojho kráľa, keďže ich ríša bola im od onoho času odňatá ? Lebo Boh sa spravodlivo pomstil za oných troch múdrych :
Aténčania zomierali hladom,
Samosanov pohltilo more,
Židia boli zničení a zo svojej ríše vyhnaní, všetci žijú v roztratení.
Sokrates nie je mŕtvy pre Platona,
ani Pythagoras pre sochu Héry,
ani múdry kráľ pre nové zákony, ktoré dal".

(List stoického filozofa MARU, asi r. 75)

V tomto čase, v dobe povstania proti Pilátovi, žil Ježiš, múdry muž, ak ho vôbec možno pomenovať človekom. Robil celkom neuveriteľné činy a učil ľudí, ktorí s radosťou boli ochotní prijímať pravdu. Tak pritiahol k sebe mnohých Židov i Grékov. On bol Mesiášom a hoci ho Pilát, navedený predákmi nášho národa, odsúdil na smrť, predsa tí, ktorí ho od počiatku milovali, nestali sa mu nevernými. Lebo na tretí deň sa im opäť ukázal živý, ako Bohom poslaní proroci toto a tisíce iných podivuhodných vecí o ňom predpovedali. Až do dnešného dňa existuje kmeň kresťanov, ako sa podľa neho menujú.

Ananiáš zhromaždil vysokú radu, priviedol do nej Jakuba, brata Ježiša menovaného Kristom a niekoľkých iných, ktorých obvinili z potupovania zákona a dali ich ukameňovať.

(JOZEf FlÁVIUS. Židovské starožitnosti koniec 1.stor)

Tomu, kto hreší a ľudí privádza do hriechu, nedovoľuje sa konať pokánie. Baraita hovorí: Ježiš vykonával kúzelníctvo, zvádzal Izrael a privádzal ho k odpadnutiu.

(Talmud – Baraita Sanhedrin 107b)

Historik ako ja, hoci si ani nehovorí kresťan, uznáva, že už viac než 1900 rokov celá táto rozsiahla mozaika histórie sa neodolateľne usporadúva okolo života a postavy tohto najvýznamnejšieho muža...

H. G: Wels

Iba Kresťanstvo má Boha, ktorý sa na chvíľu stal ateistom

C. G. Chesterton

Medzi židmi náhle povstal muž, ktorý sa správal a hovoril tak, akoby bol Boh. Prehlasoval, že odpúšťa hriechy. Povedal, že stále existuje, nemá počiatok. Tvrdil, že na konci vekov bude súdiť svet.
Povedzme si to jasne: Medzi panteistami, ako sú napríklad Indovia, môže ktokoľvek povedať, že je časťou Boha alebo jedno s Bohom, tam by to nebolo nič čudné. Tento muž, však, keďže bol žid, nemohol mať na mysli Boha v tomto zmysle. Boh v jazyku židov znamenal bytosť mimo sveta. Znamenal toho kto všetko stvoril a je nekonečne odlišný od všetkého ostatného. Keď toto vezmete do úvahy, pochopíte, že to čo tento muž prehlasoval, je jednoducho najšokujúcejšie zo všetkého, čo kedy vyšlo z ľudských úst

C. S. Lewis
Bohoslužby Kaplnky z cyklu PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽIEN

Homília Mária Kulísková

Z najhlbšej jamy som vzýval tvoje meno,Hospodin.
Počul si môj hlas:
Nezakrývaj si uši pred mojím vzdychom,
pred mojou prosbou o pomoc!"

Náreky 3,55-56

Buď pozdravena tato vnitřně tak smělá a údatná žena, nad níž se Bůh smiloval, ale která o Boží smilování zápasila celou svou duší a celým svým krvácejícím srdcem.

Milan Balabán

Každé neriešiteľné protirečenie, každý nenapraviteľný rozpor ťa núti rásť pre to, aby si ho obsiahol. Hrčami svojich koreňov naberáš beztvarú zem, jej kremene i humus, a staviaš tak céder na slávu Božiu. Iba te chrámový stĺp došiel slávy, čo sa za dvadsať pokolení zrodil z opotrebovania – navzdory ľuďom. Aj ty sám ak chceš rásť, opotrebuj sa v rozporoch: Vedú k Bohu najkratšou cestou. Je to jediná cesta. Z toho vyplíva, že bolesťou rastieš, keď ju prijmeš.

Saint-Exupéry
Bohoslužby Kaplnky

Homília Karol Moravčík - Rímskokatolícky kňaz

„Nepotrebujeme prefabrikované riešenia, ale počúvať volanie dnešných ľudí a pochopiť, čo žiadajú. Potrebujeme Ducha Svätého, ktorý kopne do stola, prevráti ho a všetko začne znova od začiatku...“

Pápež František, dňa 9. 5. 2019
Bohoslužba Kaplnky s Eucharistiou
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE
Slovo: Daniel Pastirčák

Štát trestá a má monopol na fyzické donucovanie. Jednotlivcom odňal právo, aby si sami zjednávali spravodlivosť.Vzal na seba všetko rozptýlené násilie, odkaz prapôvodného boja človeka proti človeku. Proti každému násiliu sa môže jednotlivec odvolať k štátu,
štát je však poslednou inštanciou, inštanciou, proti ktorej niet odvolania.

Paul Ricoeur

Ak povieme, že padajúci kameň vždy poslúchne zákon gravitácie, mohli by sme dodať, že ten zákon iba popisuje, „čo sa kameňom vždy stane.“
Ak však hovoríme o zákone ľudskej prirodzenosti, morálnom zákone, zákone správneho konania, majú sa veci inak. Tým zákonom nevyjadrujeme, čo ľudia skutočne konajú, veď mnohí nenapĺňajú ten zákon vôbec, a nikto ho nenaplní dokonale. Zákon príťažlivosti nám hovorí, čo sa s kameňom vždy stane, keď ho pustíte. Morálny zákon nám však hovorí, čo by ľudia mali robiť, no nerobia. Inými slovami, pokiaľ sa jedná o ľudské bytosti, pristupuje tu niečo iného, nad a za jednotlivými prvkami skutočnosti. Máte na jednej strane skutočnosť – ako ľudia jednajú, a na druhej strane máte inú vec – ako by mali jednať.

C. S. Lewis

Tam kde človek, vyjde zo svojho ja a zbaví sa všetkého svojho, tam v tom okamihu vstúpi Boh. Tak je to vo všetkých veciach; kde nechcem nič pre seba, chce Boh pre mňa.
V pravej poslušnosti sa nevyskytuje žiadne: „Ja chcem tak, alebo tak, to či ono“, ale iba dokonale odovzdanie všetkého čo máš.

Majter Ekhardt
Bohoslužby Kaplnky

Homília Róbert Bezák

Boha som sa nedotkol,
lebo Boh, ktorý dovolí, aby sa ho dotkli,
už nie je Bohom.
Ani vtedy nie, ak vyslyší modlitbu.
A prvý raz som vytušil, že hĺbka modlitby je predovšetkým v tom,
čo v nej zostane nevyslyšané,
a že do tej výmeny sa nevotrie ohavnosť kšeftu.
I to, že ponoriť sa do modlitby znamená ponoriť sa do ticha.
A ešte to, že láska sa začína len tam,
kde už niet daru, na ktorý by sme čakali. Láska je predovšetkým
ponorom do modlitby
a modlitba ponorom do ticha.

Saint de Exupéry

Zostupom a výstupom popisuje Jánove evanjelium tajomstvo vykúpenia v Kristovi: „Nikto nevystúpil do neba okrem toho, ktorý zostúpil z neba, totiž Syn človeka.“ Ak chceme s Kristom vystúpiť k Otcovi, musíme s ním najprv zostúpiť na zem, ku všetkému zemitému, ku svojej vlastnej ľudskosti.

Anselm Grún

Keď hovoríme o poznaní Boha, iniciatíva vždy leží na Božej strane. Ak on neodhalí sám seba, niet veci ktorú by si mohol urobiť, aby si ho našiel. A naozaj, niektorým ľuďom dá poznať zo seba ďaleko viac než iným. Nie pre to, že by boli jeho obľúbencami, ale pre to, že je nemožné, aby zjavil sám seba človeku, ktorého myseľ a charakter sú v zlom stave.
Nástroj, cez ktorý vidíte Boha je celá vaša bytosť. Ak ľudská bytosť nie je udržiavaná v čistote a priezračnosti, jej vnímanie Boha bude nejasné – ako mesiac pozorovaný cez špinavý ďalekohľad.

C. S. Lewis

Bohoslužby Kaplnky z cyklu
PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽIEN

Homília Miro Kocúr

Mária, s čiernymi očami Palestíny, s úsmevom ktorý nepatrí žiadnej rase, s krvou ktorá je krvou všetkých farieb...
Na chrbte oslíka spolu s tebou, môžeme smerovať k maštali, kam kráčajú všetky bytosti, k maštali v ktorej sa v zábleskoch časopriestoru rodí večné dieťa.

Niet skutočného, celistvého človeka bez otvorenosti Transcendencii, niet živého Boha bez vtelenia, ktoré ho dosvedčuje.

Vtelenie sa nestalo „vtedy“ vtelenie pokračuje... Čosi dobré, nevinné, nepoškvrnené v nás naďalej hovorí áno tejto nepochopiteľnej Láske.

Jean Yves Leloup

Neznamená nevinnosť, obdarovanie, jednoduchosť, kontemplácia, jedným slovom milosť, práve ono zabudnuté dievča. Ženu vytesnenú z našich racionálnych vedomí, ktoré sú bez ohľadu na pohlavie celkom zaujaté výnosom, produktívnosťou, mocou, konzumom.
Čo by sa stalo, ak by sme počúvali túto Ženu, tancujúcu so slnkom? Iste by to bolkoniec nášho sveta! Koniec hlúposti a veĺkého násilia, bol by to možno i koniec smútku a nezmyselnosti: "To, čomu niektorí hovoria smrť larvy, znamená pre iných zrod motýľa..." Ak nás tento život unavuje, alebo hľadáme nový začiatok, musíme sa pristaviť pri tej Žene

Jean Yves Leloup
z cyklu: SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 9.

Bohoslužby Veľkonočnej nedele

vizuálna meditácia Jozef Kurinec

Slovo Daniel Pastirčák

Zostupom a výstupom popisuje Jánove evanjelium tajomstvo vykúpenia v Kristovi: „Nikto nevystúpil do neba okrem toho, ktorý zostúpil z neba, totiž Syn človeka.“ Ak chceme s Kristom vystúpiť k Otcovi, musíme s ním najprv zostúpiť na zem, ku všetkému zemitému, ku svojej vlastnej ľudskosti.

Anselm Grún

Pre väčšinu z nás jestvuje iba nepostihnuteľný
okamih, okamih v čase i mimo času,
okamih vytrženia, stratený v lúči slnečného svetla,
nevidená divá materina dúška či zimná blýskavica,
alebo vodopád či hudba, ktorú počúvame tak hlboko,
že ju nepočujeme, ale stávame sa tou hudbou,
pokiaľ hudba trvá. To sú náznaky a dohady,
náznaky sledované dohadmi, a zvyšok
je iba modlitba, oddanosť, disciplína, myšlienka a čin.
Náznak napoly uhádnutý, dar napoly uchopený je Vtelenie
Tu sa uskutočňuje neuskutočniteľná jednota
sfér jestvovania,
tu sú prekonané a uzmierené
minulosť a budúcnosť.

T. S. Eliot

Viera má určite pravdu, keď pred ľudským zrakom i mysľou prezentuje nesmiernosť a nedostižnosť Boha; no viera učí aj o božej blízkosti, ba bezprostrednosti, a práve blízkosť musí byť empirická, ak nemá byť celkom bezvýznamná. Skutočne poznávam iba to, čo na mňa pôsobí. Čo na mňa nepôsobí, nemusí ani existovať.
Náboženská potreba si žiada celistvosť, a preto sa zmocňuje obrazov celistvosti ponúkaných nevedomím; tieto obrazy – nezávislé od vedomia – vystupujú z hĺbok duševnej prirodzenosti.

C. G. Jung
Bohoslužba Veľkého Piatku na Cukrovej 4 o 17:00

Hudobná meditácia: Skladby Vlada Godára, Johna Tavenera a Arvo Pärta. Cello Jozef Lupták, Klavír Ivan Šiller

Výtvarná inštalácia: Jaroslav Beliš a Jozef Kurinec

Slovo: Daniel Pastirčák

Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty: v tom je rovnosť – ktorá nemôže byť v žiadnom cite -, rovnosť všetkých, ktorí milujú – od toho najmenšieho, až k tomu najväčšiemu, a od toho, ktorého život, blažene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta a kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierneho: milovať všetkých ľudí

Martin Buber

Pre toho kto je šťastný, láska znamená chcieť zdieľať utrpenie s milovaným, ktorý je nešťastný.
Pre toho, kto je nešťastný, láska znamená plné uspokojenie z vedomia, že milovaný má radosť, bez toho aby som mal účasť na tej radosti, alebo čo i len túžil mať na nej podiel.

Simone Weil
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE

Slovo: Daniel Pastirčák

Interpretácia rozprávky O Strome - Tibor Hujdič

Milá moja, srdce mi vo dne v noci túži
po stretnutí s tebou – po stretnutí,
čo je ako všetko ničiaca smrť.
Zmeť ma ako búrka:
vezmi si všetko, čo mám;
Otvor môj spánok a vyplieň i sny.
Olúp ma o môj svet.
V tom spustošení,
v tej úplnej nahote ducha
buďme zajedno v kráse.

Beda, je to márna túžba!
Kde možno dúfať v také splynutie
okrem teba, Bože môj?

Thagore

Všetko to čo je ohrozované časom, vylučuje zo seba jed lži a ilúzie,
lebo sa bojí smrti.
Preto niet lásky k pravde
bez výhradného pritakania smrti. Kristov kríž
je jedinou bránou poznania.

Simone Weilová

Vy nepoznáte ten pohyb kvetu vo vetre, keď striasa všetky semená, ktoré sa mu už nevrátia?
Vy nepoznáte ten pohyb stromu, ktorý odovzdáva svoje plody, ktoré sa mu už nevrátia?
Vy nepoznáte muža, ktorý jasá od radosti, keď odovzdáva svoje dielo, ktoré sa mu už nevráti?

Exupéry

Hriech, ktorý v sebe nosíme,
z nás vychádza
a šíri sa naokolo ako nákaza.
Preto keď sme nahnevaní,
hnevá sa aj naše okolie.
Alebo od vyššieho k nižšiemu:
zlosť vyvoláva strach.
V kontakte s úplne čistou bytosťou
však dochádza k premene
a hriech sa stáva utrpením.

Simone Weilová
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 7.

Bohoslužby Kaplnky s eucharistiou

homília Daniel Pastirčák

Štát trestá a má monopol na fyzické donucovanie.
Jednotlivcom odňal právo, aby si sami zjednávali spravodlivosť.
Vzal na seba všetko rozptýlené násilie,odkaz prapôvodného boja
človeka proti človeku. Proti každému násiliu sa môže jednotlivec odvolať k štátu, štát je však poslednou inštanciou,
inštanciou, proti ktorej niet odvolania.

Paul Ricoeur

Som demokrat, lebo verím, že žiadny jednotlivec, či skupina ľudí, nie sú dostatočne dobrí na to, aby im bola zverená nekontrolovateľná moc nad inými. O čo väčší nárok si na takú moc uplatňujú, o to je to nebezpečnejšie pre vládcu,
ako i pre tých, ktorým vládne. Z toho pohľadu je teokracia najhoršia
zo všetkých možných typov vládnutia. Ak už máme mať za vládcu tyrana, zbojnícky barón bude omnoho lepší než inkvizítor. Jeho krutosť môže časom ustať, jeho chamtivosť sa môže napokon nasýtiť, a keďže nejasne tuší, že koná zlo, napokon môže snáď dospieť i k pokániu. Inkvizítor, ktorý si svoju krutosť, hlad po moci a svoj strach, mýli s Hlasom neba, nás bude mučiť nekonečne, pretože nás mučí so súhlasom svojho svedomia a svoje lepšie impulzy považuje za pokušenie. Inkvizítor nemôže pripustiť ani zrnko pravdy na strane oponenta, ruší v sebe prirodzené etické impulzy, a nepripúšťa žiadnu pochybnosť.

C. S. Lewis

Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu.
Som ten, kto sa musí vyzliecť zo seba samého, aby mohol vojsť k Bohu.

Saint Exupéry

Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boh je vo svete bezmocný a slabý. Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti – svojím utrpením. Náboženstvá odkazujú človeka v jeho núdzi k božskej moci vo svete, evanjeliá ukazujú bezmocnosť a utrpenie Boha – Len trpiaci Boh nám môže naozaj pomáhať

Dietrich Bonhoeffer
Z Cyklu: PORTRÉTY BIBLCKÝCH ŽiEN - ESTER

Homília Ján Bán

Bůh se ještě skrývá v ambilaneci světa, za paravánem dvoznačného slůvka snad, které může znamenat jak pochybnost (o víře či ateismu), tak naději. Víra ještě nemůže líně spočinout a ztučnět v lůžku jistot, nemůže být zbavena rizik, musí zůstat odvahou „vskočit do paradoxu“, vydržet tíhu nejistot a osvědčit vytrvalost v čekání před branou Tajemství, čekání, které má v sobě jak trýzeň nenaplněné touhy, tak hřejivý pokoj nekonečné důvěry.

Tomáš Halík

Bůh, o němž hovoří Bible a který se vymyká a někdy výslovně brání lidským pokusům ho pojmenovat, čas od času dopouští, aby jeho chrámy byly zničeny, a zahaluje se do mlčení, vystavuje svět zkušenosti své vzdálenosti, která – jak dobře věděli mystikové – není méně hluboká a opravdová než zkušenost jeho oblažující blízkosti. Je přítomen ve světle i v temnotě noci, ve slově i v mlčení, je přítomen jak v životě těch, kteří ho dychtivě hledají, tak těch, kteří s ním vášnivě zápasí, obemyká životy těch, kdo jej vyznávají, i těch, kdo ho neznají. Je zde a bude zde „vocatus atque non vocatus“ – volán i nevolán, vzýván i nevzýván, pojmenován i nepojmenován. Těm, kteří se domívají, že ho majú na dosah ruky, i těm, kdo jako Eliáš na cestě k hoře Oreb klesají vyčerpáni a blízcí zoufalství a rezignaci, vzkazuje: Vstaň, máš ještě dalekou cestu před sebou!

Tomáš Halík
ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE KAPLNKY

Pravidelné stretnutie členov a priateľov zboru Cirkvi bratskej - Kaplnka sa uskutoční po bohoslužbe už túto nedeľu 31.3.2019. Prosíme, ak môžete, prídte. Tím Kaplnky zhodnotí rok 2018 a predstaví, aké je smerovanie zboru. Samozrejme môžete ako členovia toto smerovanie ovplyvniť.

Bohoslužby Kaplnky

Homília Róbert Bezák

Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci,
lebo oni budú potešení
Blahoslavení tichí,
lebo oni budú dedičmi zeme.
blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti,
lebo on budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní,
lebo im sa dostane milosrdenstva.
blahoslavení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha.
blahoslavení tvorcovia pokoja,
lebo oni sa budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Evanjelium podľa Matúša 5: 3 - 10
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE
Bohoslužby Kaplnky budú nahrávané do rozhlasu

Slovo Daniel Pastirčák

Hudobná meditácia - David Lang Death speaks
hrajú Ferko Király - klavír Michal Matejka - gitara,
Zuzana Cenkerová - husle, Juraj Adamučšin - spev

Stále jsou naši mrtví s námi
a nikdy vlastně nejsme sami

A přicházejí jako stíny
ve vlasech popel kusy hlíny

tváře jakoby vymazané
a přece se jen poznáváme

Po chrpách které kvetly v loni
Slabounce jejich ruce voní

Tiše mne zdraví jako svého
Hrbáčka času přítomného

Ján Skácel

Neviem kto ma poslal na svet, neviem, čo je svet, neviem čo som. žijem v strašnej nevedomosti všetkých vecí. Neviem, čo je moje telo, moje zmysly, moja duša, ba ani tá časť mojej bytosti, ktorá myslí to, čo hovorím, ktorá premýšľa o všetkom, aj o sebe, nepozná viac ako ostatné.
Vidím úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú a som prikovaný v jednom kúte tejto nesmiernej rozlohy, no neviem, prečo som postavený na toto a nie na iné miesto; neviem ani to, prečo táto krátka chvíľa, ktorá mi je daná pre život, je mi určená práve na tomto a nie na inom bode celej večnosti, ktorá ma predchádzala, a celej večnosti, ktorá príde po mne Vidím len nekonečnosti na oboch stranách, ktoré ma uzavierajú, ako atóm, ako tieň, ktorý trvá len chvíľu bez návratu. Viem iba toľko, že musím umrieť; ale čo najmenej poznám je smrť, ktorej neuniknem.

Blaise Pascal

Kde život je, čo stratili sme v žití?
Kde múdrosť je, čo stratili sme v poznaní?
Kde poznanie je, čo stratili sme v informáciách?
Kolobeh Neba v dvadsiatom storočí
Vzdialil nás od Boha a priblížil nás prachu

T. S. Eliot

Skúsenosť klinickej smrti bola obratom v mojom živote.
Na elektroencefalograme videli rovnú čiaru a vyhlásili ma za „klinicky mŕtveho“. Práve táto skúsenosť smrti, ak to tak môžem povedať, sa pre mňa stala novým začiatkom života.
V tomto „dobrodružstve“ sa mi sprístupnila realita, o ktorej som nikdy nepočul, a ktorú vo mne nijaké slovo nemôže vyvolať: skúsenosť Ja som, ktoré nie je skúsenosťou niečoho, čo možno vlastniť - skúsenosť svetla, ktoré nie je niečím, čo by sa dalo vidieť.
„Čo to je?“
Stalo sa to v Istambule. Opýtal som sa na to patriarchu Atenagora. Dal mojej skúsenosti ústa a tvár: alfa a omega, tvár Krista – Ja som... Bol to začiatok dlhej cesty.

Jean Yves Leloup

Z cyklu homílií Sašu Fleka na tému Cirkev

Homília. Saša Flek

Klub so spisovateľkou Janou Šrámkovou. Jana je úspešná česká spisovateľka. Za svoju prvotinu "Hruškadótyr" jej bola udelená cena Jiřího Ortena. Jana je dcérou Pavla Černého, bývalého predsedu Ekumenickej rady cirkvi i ex-predsedu Cirkvi bratskej v Českej republike

Hudba je posvätná, každý koncert je ako omša. Akí sme bývali kedysi všetci šťastní, zabudli sme na všedné starosti, v očakávaní prvého pohybu taktovky sme boli ako jedno telo – jediný dych – len my a nástroje spojené v jedinú vitálnu silu. Nikdy sme sa na dirigenta nedívali, nebolo to potrebné, bol v našom vnútri. Koľko lásky bolo medzi nami a dirigentom. Lásky, po ktorej dnes, ako vidíte, niet ani stopy. Medzi mnou a mojimi hráčmi je len nedôvera, stojíme jeden proti druhému. Pochybnosť, ktorá ničí vieru a potom prichádza nedostatok úcty – závisť, pohŕdanie a hnev, kvôli niečomu, čo je už dávno stratené a čo sa už nikdy neobjaví. Hráme spolu, no spája nás len nenávisť - ako v rozbitej rodine.

Frederico Fellini - Skúška orchestra

Najskôr treba postaviť loď, vystrojiť karavánu a vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka. A od tej chvíle sa ľudia začnú radostne vymieňať za to, čo je vzácnejšie ako oni sami. A tak sa zrodia maliari, sochári, kovotepci a cizeléri. Ale nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj vlastný život, a nie pre svoju večnosť.
Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu.

Saint Exupéry

Ľudstvo pochádza od jedného Autora a predstavuje jediný zväzok. Ak zomrel človek, kapitola jeho života nebola vytrhnutá z knihy,
bola preložená do lepšieho jazyka.
Každá kapitola musí byť preložená. Boh používa rôznych prekladateľov.
Niektoré texty sú preložené starobou,
niektoré chorobou, iné vojnou, či tragickou nehodou. Božia ruka je však vo všetkých prekladoch. Jeho ruka napokon zozbiera a spojí všetky roztratené listy, pre tú jedinú knižnicu, kde každá kniha bude ležať otvorená jedna pred druhou.
Žiadny človek nie je ostrov, sám pre seba, každý je kúskom kontinentu, tvorí súčasť pevniny. Keď more odplaví jednu hrudu, ochudobní to celú Európu, akoby pohltilo poloostrov, alebo zámok, ktorý patrí tvojím priateľom, alebo tebe samému.
Som chudobnejší o smrť každého, lebo som votkaný do sveta ľudí.
Preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu,
Lebo tebe zvonia.

John Donne 17. Meditácia
Bohoslužby Kaplnky s eucharistiou
Z cyklu - SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE

Homília Daniel Pastirčák

Rabiho Šneura Zalmana, rava z Rojzenu, udal jeden z vodcov nitnagdim vláde. Uväznili ho v Petrohrade a čakal na výsluch. Do jeho cely vošiel policajný veliteľ. Podľa výraznej a tichej tváre rava, ponoreného do seba muž pochopil, že má pred sebou mimoriadneho človeka. Začal mu klásť otázky, ktoré ho pri čítaní Písma napadali. Nakoniec sa spýtal: Ako možno rozumieť tomu, že sa vševediaci Boh pýta Adama: „Kde si?“
Rabín mu povedal: „Veríte, že Písmo je večné a je v ňom zhrnutá každá doba, každé pokolenie a každý človek? „Verím.“ Odpovedal. Rabbi pokračoval: „ V každej dobe volá Boh na každého z nás: „Kde si vo svojom svete? Uplynulo už toľko rokov a dní z tých, čo ti boli pridelené – ako ďaleko si sa dostal vo svojom svete? Tak nejako hovorí Boh: Žiješ už štyridsať šesť rokov, a kde si teraz?“
Keď veliteľ počul, že rabi udal jeho presný vek, ožil, položil mu ruku na rameno a zvolal: „Bravo!“ Srdce sa mu však chvelo.

Martin Buber

Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba – prozeuché a pozornosť – prozoché.
Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným než pozornosťou srdca voči Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním Toho, ktorý Je prítomný vo všetkom, čo je...

Jean-Yves Leloup

Najzákladnejšou pravdou o človeku, je, že je to veľmi čudná bytosť, akoby ani celkom nepatril na túto zem.
Jeho vonkajší vzhľad pripomína skôr niekoho kto si priniesol akési cudzie zvyklosti, z inej zeme, než toho kto vyrástol na tejto. Má nespravodlivé výhody i nespravodlivé nevýhody. Nemôže spávať vo svojej vlastnej koži, nemôže dôverovať svojim inštinktom. Je zázračným tvorcom i kriplom zároveň.

Chesterton
Bohoslužby Kaplnky

Homília: Zuzana Mojžišová

Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov.
Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali.
(Evanjelium podľa Jána, 15:13 a 17)


Těším se na šelmy pro mne přichystané a přál bych si, aby vůči mně neváhaly. Sám jim domluvím, aby mne rychle sežraly a neotálely jako s některými, kterých se ani nedotkly. A kdyby se jim nechtělo, přinutím je. Mějte ke mně ohled, sám vím, co mi prospívá. Právě začínám být učedníkem. Nic viditelného ani neviditelného mne nesmí zaujmout, abych dosáhl Ježíše Krista. Oheň a kříž, smečky šelem, sekání, řezaní, rozházení kostí, roztrhání údů, rozdrcení celého těla a zlé mučení Ďáblovo na mne přijdou, jen abych dosáhl Ježíše Krista.

Ignác z Antiochije, 1. storočie
Homília: Jana Camara
Cyklus: Biblické ženy
Téma: Z vody strachu vyťahujúca.

O tom, čo znamená báť sa Hospodina

Biblické texty:
Žalm110,11 Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Počiatkom múdrosti je báť sa Boha.
Žalm 40,9 Vo svojom vnútri mám Tvoj zákon
Pokračovanie cyklu o Cirkvi od Sašu Fleka

Slovo Saša Flek (autor ParaBible)

„Nebeské království je jako kvas, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, až nakonec všechno zkvasilo.“
(Matouš 13:33)

tak dlouho jsme šli
tímtéž špatným směrem
cestou z města naší naděje
které ještě leží pochované
pak jsme někoho potkali
dělil se s námi o chleba
ukázal nám novou vodu
zde v městě naší naděje
já jsem vodou
ty jsi vodou
on je vodou
ona je vodou
já jsem vodou života
ty jsi vodou života
my jsme vodou života
vy jste vodou života
nalezneme vodu
staneme se vodou

(Dorothee Sölle: Píseň o cestě do Emauz)

I ty i já i já i ty i my i vy se můžem mořem stát,
i ty i já i já i ty i my i vy i my můžem lásku dát.

Roman Dragoun

Zlo v raji

03február
Bohoslužby s Eucharistiou

Hudobná meditácia VENI ansámble - Gavin Bryars Jesus blood nevere failed me yet

Homília Daniel Pastirčák

Človek, ktorý klesol veľmi nízko, cíti potrebu hľadať medzi svojimi predkami niekoho, kto by bol za to zodpovedný. Natoľko cítime, že možnosť klesnúť presahuje sily biedneho jednotlivca a na to, aby sa človek dal strhnúť potrebuje rýchlosť nadobúdanú a vzrastajúcu z generácie na generáciu. Koľko mŕtvych sa ukojí v nás a skrze nás! Koľko vášní predkov sa uvoľní! Koľkí z nich by nám potisli ruku na pohyb, ktorý váhame urobiť?
Istotne mi hneď poviete: Koľkí z nich by nás zadržali, pomáhali bojovať proti temnotám? Nuž, v tomto ohľade nemáme rovnaké skúsenosti.

Francois Mauriac – Čierní anjeli

Človeku bola udelená nová zodpovednosť. Už sa nemôže vyhovárať na svoju malosť a ničotnosť, pretože temný Boh mu vložil do rúk atómovú bombu a chemické zbrane a dal mu moc vyliať na svojich spolu-tvorov apokalyptické ampule hnevu. A keďže mu bola zverená takmer božská moc, nemôže zostávať naďalej slepý a nevedomý. Musí sa dozvedieť niečo o Božej prirodzenosti a o metafyzických procesoch, ak má porozumieť sám sebe a tak dosiahnuť poznanie Boha.

C. G. Jung

Kristus umožňuje Antikrista.
Kristus predstavuje poznanie v láske
Antikrist predstavuje poznanie bez lásky

Astrofyzik - Carl Friedrich von Weizsäcker


Z Cyklu - PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽIEN

Homília Zuzana Mojžišová

Protože jediné nebezpečí, které skutečně existuje, je člověk sám. Člověk představuje velké nebezpečí a my si toho zoufale nejsme vědomi.
C. G. Jung
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 4.
Bodoslužby Kaplnky

Vizuálna meditácia Ján Šicko
Slovo Daniel Pastirčák

Tma bude svetlom a miesto nehybnosti bude tanec.
Šepot prúdiacich bystrín a zimná blískavica.
Nevidená materina dúška a divá malina,
Smech v záhrade, ozvena extázy
Nie stratenej lež vyžadujúcej, cieliacej k agónii
Smrti a narodenia.
Vravíš, že opakujem.
čo som už predtým vravel. Poviem to znovu.
Mám to zopakovať? Aby si došiel ta,
Aby si došiel ta, kde si, odtiaľ kde nie si,
ísť cestou, na ktorej niet extázy.
Ak sa máš dostať k tomu čo nepoznáš,
musíš ísť cestou, ktorá je cestou nepoznania.
Ak máš mať to, čo nemáš,
musíš isť cestou pozbavenia.
Ak sa máš dostať k tomu čo nie si.
musíš ísť cestou, na ktorej nie si.
A to, čo nevieš, je jediné čo vieš,
A to, čo máš, je jediné, čo nemáš,
A to kde si, je tam, kde nie si.

T. S. Eliot East Coker

Čím viac skúmam univerzum a študujem detaily
jeho architektúry,
tým viac dôkazov ma presviedča,
že univerzum v istom zmysle
muselo vedieť, že prichádzame.

F Dyson - fyzik

Človeku bola udelená nová zodpovednosť. Už sa nemôže vyhovárať na svoju malosť a ničotnosť, pretože temný Boh mu vložil do rúk atómovú bombu a chemické zbrane a dal mu moc vyliať na svojich spolu-tvorov apokalyptické ampule hnevu. A keďže mu bola zverená takmer božská moc, nemôže zostávať naďalej slepý a nevedomý. Musí sa dozvedieť niečo o Božej prirodzenosti a o metafyzických procesoch, ak má porozumieť sám sebe a tak dosiahnuť poznanie Boha.

C. G. Jung

Píšeš báseň a potom ju opravuješ?! Čo je to písať, ak nie opravovať, čo je to robiť sochy, ak nie opravovať!? Či si videl ako miesia hlinu? Od opravy k oprave sa utvára tvar. A už prvý úder palcom bol opravou na kuse hliny. Keď zakladám mesto, opravujem hlinu. Potom opravujem mesto. A od opravy k oprave kráčam k Bohu.

Saint Exupéry
Hosť - Saša Flek - Autor ParaBible

Na Klube po bohoslužbách bude diskusia so Sašom o ParaBibli a iných paranormálnych javoch.

Církev je společnost lidí, kteří se učí už teď žít tak, jak jednou budeme žít všichni.

Brian McLaren

Sítě

Jednou se šel projít podél přehrady a v Těrlicku potkal dva kamarády z dětství, jak štelují antény, aby svou obec připojili k síti. Bili to ajťáci. Šíma (později známý pod přezdívkou Rocky) a jeho bratr Ondra.

„Měl bych pro vás nabídku,“ řekl jim. „Pojďte se mnou radši propojovat lidi.“

Hned se pro ten Ježíšův startup nadchli. Opustili své slušně rozjeté kariéry a šli s ním zakládat síť lidí.

Hned vedle v Albrechticích pak potkal další dva bývalé spolužáky Kubu a Janka Sirkovi. Už léta dělali správce sítě v rodinné firmě u táty.

Dal jim stejnou nabídku a hned si plácli. Opustili podnik starého Sikory a šli stavět network, jaký tu ještě nebyl.

ParaBible


v kavárně incognito
se nikdy nezavírá
ten podnik odnikud
není daleko

nad vchodem cedule
přijďte a ochutnejte
dnes všechno zadarmo
na účet podniku

noviny tu mají jen samý dobrý
a personál jsou prostě andělé
v menu se nabízejí jenom dvě věci
z repráků tichounce hraje jazz

za barem beránek
zas všechny hostí
zas dává incognito
tělo a krev

Saša Flek
Novoročné bohoslužby s Eucharistiou

Slovo: Daniel Pastirčák

Historik ako ja, hoci si ani nehovorí kresťan, uznáva, že už viac než 1900 rokov celá táto rozsiahla mozaika histórie sa neodolateľne usporadúva okolo života a postavy tohto najvýznamnejšieho muža...

H. G: Wels

Niet ušľachtilého a povzneseného života
bez vedomia existencie diablov a démonov a bez trvalého boja proti nim

Herman Hesse


Sú dve hory, kde je svetlo a jasno,
hora zvierat a hora bohov.
Medzi nimi však leží súmračné údolie ľudí.
Ten kto občas vzhliadne hore,
akoby začínal čosi tušiť:
Náhle pocíti neuhasiteľnú túžbu po nich;
Tých ktorí nevedia, že nevedia,
a po tých, ktorí vedia, že vedia


Paul Klee
Bohoslužby Kaplnky

Slovo: Alica Rosová

Medzi pohlaviami je v skrytosti, či okázalo položený meč, dokiaľ sa nezmieria v dokonalom manželstve. Je to mužská domýšľavosť, ak odvahu, či statočnosť, nazývame „mužnosťou“, aj keď ich vidíme u ženy. Akými úbohými a pokrivenými úlomkami pravej ľudskosti musí byť väčšina čírych mužov a čírych žien. Liekom na to je manželstvo. Keď sa tí dvaja spoja, stávajú sa bytosťami plnej ľudskosti: „Na obraz Boží ich stvoril.“

C. S. Lewis Svedectvo o zármutku

Keď sa v živote snažíme o povznesenie alebo únik na úkor
vhĺbenia sa a zainteresovanosti, náš postoj nás vedie do duchovnej pasce – pasce „transcendencie“. Povznesenie sa a únik tu môžeme chápať ako snahu oslobodiť sa od tela, odpútať sa od života, zatiaľ čo v hĺbenie sa a zainteresovanosť označuje zostúpenie do našej telesnosti a emócií. Pasca je to vtedy, keď nás stavy tranzu opanujú natoľko, že v nich chceme zostať, lebo sa už viac nechceme zaoberať reálnymi problémami a skutočným svetom. Prekračovanie hraníc nášho bytia sa však nemusí stať prostriedkom, ktorým popierame svoju ľudskosť. V skutočnosti je to práve kontakt s ľudským utrpením a nedokonalosťou, vďaka ktorému si môžeme osvojiť užitočnú pokoru. V stavoch tranzu môžeme získať pocit, že sme sa oslobodili od vlastnej poklesnutej prirodzenosti. Nikdy sa od nej neoslobodíme. Utrpenie je jednoducho súčasťou života.

Jasmin Lee Cori