eventy

Predstavenie nového cyklu
SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE
úvod do kritického čítania biblických knih - medzi duchom a literou

slovo Daniel Pastirčák

Musím priznať že prvých sto či dvesto strán toho rukopisu ma naozaj dostalo. Samá akcia, je tam proste všetko, čo dnešný čitateľ od dobrého príbehu čaká: Sex (v hojnej miere, vrátane cudzoložstva, sodomie i incestu) , a samozrejme vraždy, vojny, masakre a tak ďalej...
No ako som v čítaní pokračoval, došlo mi, že ide vlastne o istý druh antológie, zahŕňajúcej niekoľko autorov, a veľa – príliš veľa – poézie, celých pasáží, ktoré sú totálne sentimentálne a nudné a lamentácií, ktoré nedávajú žiadny zmysel. Výsledkom je monštruózna antológia. Zdá sa, že rukopis má pre každého niečo, tak že napokon nebude príťažlivý pre nikoho.
Získať práva od toľkých odlišných autorov, by bolo na ťažkú migrénu, pokiaľ samozrejme starosť o autorské práva na seba neprevezme editor sám. Mimochodom nikde v rukopise nie je meno editora uvedené, dokonca ani v obsahu. Možno je tu nejaký dôvod, prečo je jeho identita držaná v tajnosti .


Umberto Eco – Fiktívny posudok vydavateľa k rukopisu s názvom Biblia

Musíme od základu zmeniť naše názory na hebrejského patriarchu, keďže sme sa dozvedeli, v akých kultúrnych podmienkach strávil svoje ranné roky. Bol to obyvateľ veľkého mesta a dedič starej vysoko rozvinutej civilizácie. Domy svedčia o živote v konforte ba v prepychu.


Archeológ Leonard Woolley

Zdá sa mi veľkolepé, že Boh k nám hovoril zrozumiteľne, a že to slovo bolo pre všetky časy uložené v písomnom dokumente. Nestačí ho však prebehnúť očami a ústami, musíme sa ho pridŕžať, zotrvať v ňom, nechať sa ním preniknúť. Nie v duchu čírej zvedavosti, ale v skutočnej zbožnosti, musíme v ňom byť doma, musíme ním byť naplnení, zaspávať s ním a opäť sa s ním prebúdzať, musíme sa v ňom presvedčiť - a síce cvičením presvedčiť - o tom, že podľa Pavlových slov "Každé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné, že je skrz-naskrz chlebom, tým jediným, po čom lačnieme.(Paul Claudel - básnik Francúzskej moderny a diplomat 1868-1955)

Som presvedčený, že Biblia sa stáva tým krajšia, čím viac je pochopená, to znamená, že každé slovo, ktoré človek na seba zvláštnym spôsobom vztiahne, za určitých okolností, času a miestnej situácie, malo nejaký vlastný, zvláštny, bezprostredne individuálny vzťah.


J.W.Goethe
Z cyklu VIETOR VEJE KAM CHCE
meditácie nad Evanjeliom podľa Jána

homília Daniel Pastirčák

Od toho čo vidíme a
nejestvuje,
musíme ísť k tomu,
čo nevidíme a jestvuje

Sv. Ján z Kríža

Pokánie nie je niečo, čo by od nás Boh žiadal, skôr ako nás prijme, niečo čo by nám mohol prepáčiť, keby chcel; je to len popis toho, čo to znamená, vrátiť sa k nemu. Ak by sme od Boha žiadali, aby nás prijal bez toho, mohli by sme rovnako žiadať, aby nás nechal vrátiť sa bez návratu.

C. S. Lewis


Veľké tradície často uvažujú o duchovnej ceste ako o smerovaní k „miestu srdca“, k miestu, kde sa integrujú dispozície človeka – intelektuálne, afektívne i zmyslové, ale aj k „miestu Boha“, to znamená k miestu kontemplácie Absolútnej Skutočnosti, „takej, aká je“.
Celá askéza spočíva v pomalom očisťovaní srdca od jeho pút, od rozptyľujúcich a neblahých myšlienok, aby mohlo VIDIEŤ.


J. Y. Leloup