eventy

Bohoslužby Kaplnky na Gymnáziu C. S Lewisa

Návšteva priateľa Pavla Jurču absolventa teológie

Slovo Pavol Jurčo

Nech si ktokoľvek, vstúp, vstúp
Tulák, zbožný, či ten čo si život užíva
Čokoľvek sa s tebou deje
Vstúp i keď si porušil posvätný sľub
Pochoval nádej zaživa
My neputujeme do beznádeje
Vstúp, nič ešte ukončené nie je, vstúp

Rumi

Kristov kríž je protipólom Adamovho jednania v raji: zatiaľ čo Adam svoju nedôverou a nevernosťou ruší pôvodnú rajskú intimitu medzi človekom a Bohom, Ježiš osvedčí svoju dôveru a zachová vernosť a poslušnosť aj v temnote opustenosti, ktorá je plodom a obrazom priepasti odcudzenia, pre ktorú Písmo volí slovo “hriech”.

Tomáš Halík

Písmo nám ponúka niečo omnoho lepšie ako je racionálna istota a to úplne odlišný spôsob poznania: intímny vzťah, cestu tmou, cestu na ktorej si sami pre seba musíme objaviť, že milosť, láska, milosrdenstvo a odpustenie sú absolútne nevyhnutné pre prežitie - vo svete vždy navždy neistom.

Richard Rohr
Bohoslužby z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE II.

Druhá nedeľa na Gymnáziu C. S. Lewisa

Slovo Daniel Pastirčák

K duchaprázdným, neživotním, mechanickým systémům, které s lidmi nakládají, tak jako kdyby šlo o věci, a proto s jedním nakládají jako s druhým, neznal Kristus shovívavosti; pro něho nebylo zákonů; byli pouze výjimky, jakoby kterýkoliv člověk nebo kterákoliv věc byly na světě jedinečné!

Oscar Wilde

Istý teológovia diskutujú o dedičnom hriechu, čo je však v skutočnosti jediná časť Kresťanskej teológie ktorú možno priamo dokázať. Popierajú ľudský hriech, ktorý môžu vidieť priamo na ulici. Najväčší svätci i najväčší skeptici, berú predpoklad zla za základné východisko všetkých svojich argumentov.

G. K. Chesterton

Dve veci naplňujú myseľ stále novým narastajúcim obdivom, čím častejšie sa nimi myseľ zaoberá: Hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. (...) Ani jednu ani druhú nemusím hľadať, ako čosi zahalené v temnotách, v nadzmyselnosti, mimo môj obzor, ako čosi čo môžem iba tušiť; vidím ich pred sebou a spájam ich bezprostredne s vedomím svojej existencie. (...)
Práve toto morálne určenie, nekonečne zvyšuje moju hodnotu.

Immanuel Kant

Oko, ktorým vidím Boha, je to isté oko, ktorým Boh vidí mňa. Moje oko a Božie oko - to je jedno oko a jedno videnie a jedno poznanie a jedna láska.

Majster Eckhart

Keď hovoríme o poznaní Boha, iniciatíva vždy leží na Božej strane. Ak on neodhalí sám seba, niet veci ktorú by si mohol urobiť, aby si ho našiel. A naozaj, niektorým ľuďom dá poznať zo seba ďaleko viac než iným. Nie pre to, že by boli jeho obľúbencami, ale pre to, že je nemožné, aby zjavil sám seba človeku, ktorého myseľ a charakter sú v zlom stave. Podobne slnečný jas, hoci nemá obľúbencov, nemôže svoje svetlo odraziť v zaprášenom zrkadle tak jasne ako v zrkadle čistom.
Nástrojom, cez ktorý vidíte Boha je celá vaša bytosť. Ak ľudská bytosť nie je udržiavaná v čistote a priezračnosti, jej vnímanie Boha bude nejasné – ako mesiac pozorovaný cez špinavý ďalekohľad.

C. S. Lewis
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE II.
O akom kráľovstve hovoril Ježiš?

Bohoslužby s eucharistiou

Homília Daniel Pastirčák
slovo privítania riditeľ Bilgymu Peter Fígel

PRVÝ KRÁT JE KAPLNKA NA GYMNÁZIU C: S. LEWISA
Haanová 28. Dúfam, že tam trafíte :)

S obrazom tej Lásky
a hlasom toho Volania

neustaneme v hľadaní
a cieľom všetkého nášho hľadania
je dosiahnuť bod, odkiaľ sme vyšli,
a poznať to miesto po prvý raz.
Cez nepoznanú no zapamätanú bránu,
kde zvyšok zeme, ktorý zostáva odhaliť,
je to čo bolo na počiatku;
pri prameni najdlhšej rieky
hlas ukrytého vodopádu
a deti v korune jablone
nepoznané, lebo ich nikto nehľadal,
ale začuté, napoly začuté v tichu
medzi dvoma vlnami mora.

T. S. Eliot

Čo je natoľko tvoje ako ty sám, a čo je tak málo tvoje ako ty sám? To najvlastnejšie – čo jediné nám naozaj patrí: vlastné Ja – je súčasne najmenej naším vlastníctvom, lebo práve svoje Ja nemáme od seba ani pre seba. Vo svojom vlastnom bytí si nepatrí, prichádza k sebe samému, iba keď sa vzďaľuje od seba a keď vo vzťahu nachádza seba samého vo svojom skutočnom pôvode.

Joseph Ratzinger

Hriech, ktorý v sebe nosíme,
z nás vychádza
a šíri sa naokolo ako nákaza.
Preto keď sme nahnevaní,
hnevá sa aj naše okolie.
Alebo od vyššieho k nižšiemu:
zlosť vyvoláva strach.
V kontakte s úplne čistou bytosťou
však dochádza k premene
a hriech sa stáva utrpením.

Simone Weilová

Ak porozumieme Božej láske k nám, radi budeme k nemu prichádzať ako bezmocní chudáci. Nikdy sa za svoju biedu hanbiť nebudeme. No bieda je pre nás užitočná len vtedy ak u Boha nehľadáme nič iné iba milosrdenstvo. Ak veríme, že dokonalosť jeho moci sa prejaví v našej slabosti, môžme sa radovať i zo svojej budúcnosti. Najistejšie znamenie, že sme v srdci pochopili Božiu lásku, je ocenenie našej vlastnej chudoby, vo svetle jeho nekonečného milosrdenstva

Thomas Merton

V ľudskom živote sú dva okamihy dokonalej nahoty a čistoty: narodenie a smrť. Zbožňovať Boha v ľudskej podobe a nepoškvrniť pri tom jeho božskosť, môžeme len ako rodiaci sa alebo umierajúci.

Smrť: Okamžitý stav bez minulosti i budúcnosti. Nevyhnutný pre prístup k večnosti

Filozofovať znamená učiť sa umierať. Modliť sa je ako umieranie.

Simona Weilová
SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE II. časť 3.
O Trojjedinosti Boha

Kaplnka naposledy v A4.

Homília: Daniel Pastirčák

Tak nemlč, vykroč už zo seba
Škrupina okolo teba praská
Poznám tvoje meno
A moje meno je láska

Ivan Štrpka


Kristov život je práve taký, aký musí byť, ak ide o život Boha a zároveň človeka. Je to symbol, spojenie heterogénnych pováh – asi také, ako keby sa spojili Jób a Jahve v jednej osobnosti. Jahveho zámer stať sa človekom, zámer čo vyplynul zo zrážky s Jóbom, sa napĺňa v Kristovom živote a utrpení.

C. G. Jung

Všeobecná viera teda je tá, aby sme ctili jedného Boha v Trojici, a Trojicu v jednote bez miešania osôb a bez oddeľovania podstaty. Iná je totiž osoba Otca, iná Syna, iná Ducha svätého, ale Otcovo Synovo i Ducha svätého je jedno Božstvo, rovnocenná sláva, spoločná velebnosť. Aký je Otec, taký je i Syn, taký i Duch svätý. Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvorený i Duch svätý. Nezmerný Otec, nezmerný Syn, nezmerný i Duch svätý, a predsa nie traja veční, ale jeden večný, a nie traja nestvorení, ani traja nezmerný, ale jeden nestvorený a jeden nezmerný.

Atanáziové krédo

Paradox učenia o Trojici – „Jedna podstata – tri osoby“ súvisí s problémom absolútneho a relatívneho a vyzdvihuje absolútnosť relatívneho, teda toho, čo má vzťah.

Joseph Ratzinger
Bohoslužby Kaplnky

homília Miro Kocúr

Po bohoslužbe klub - rozhovor o knihe Mira Kocúra - Keď naivita vyhráva.

Vieru nie je potrebné dokazovať. Naopak viera niečo dokazuje. Viera v Boha a v Ježiša Krista dokazuje, že bieda a skazenosť sveta nie je primeranou výpoveďou o tom aký je svet a život. Povedať pravdu o svete a o živote znamená hovoriť o tom všetkom s vierou. V tom všetkom okolo nás je stále možné veriť v Božiu spásu.


Život je taký aký je. Zmyslom viery nie je hovoriť o živote pekne. Viera má zmysel keď povieme: To nie je všetko, to nie je to posledné. V Ježišovi Kristovi Boh ukázal, aké to je a čo to znamená. Utrpenie a kríž je niečo hrozné. Žiť podľa svedomia nás môže stáť život. Ale posledné slovo nad tým všetkým je vyhradené Bohu. A to slovo je spása a nekonečná sláva.

O Bohu sa nedá hovoriť s hocikým len tak, ako hocikto dnes tu a tam nejako hovorí hore dolu o Bohu a o svete. Nedá sa o tom hovoriť s tými, ktorí vedia všetko o tom, ako sa dnes má správne uvažovať a hovoriť o Bohu a o svete. Potrebujeme na to miesto, kde sa poznanie toho, ako sa o Bohu a o svete hovorí správne. Kde sa to dá vždy znovu zažiť a počuť. Kde sa podľa toho žije a kde sa toto poznanie odovzdáva vždy znovu ďalej.

Tým miestom kde sa to deje je cirkev. Je to spoločenstvo tých, ktorí veria v Boha a v Ježiša Krista. Uprostred neho sa potichu a diskrétne musí hovoriť o posolstve evanjelia k nám všetkým ako k cirkvi. V tomto tichu máme načúvať, čo máme robiť. Máme o tom ďalej hovoriť správne. Nemáme rozširovať bezradnosť sveta a nemáme sa ani utešovať nádejou na život v nebi. A nemáme podporovať ani rýchle a lacné riešenia. Máme sa obmedziť na to najvnútornejšie. Hovoriť o Bohu správne, znamená vo všetkom tom, čo je okolo nás vidieť, ohlasovať a predstavovať iným Božiu spásu v Ježišovi Kristovi. Ako znovuzrodení o tom môžeme a máme hovoriť vždy znovu.

Willi Hubinger


Močiar hanby

15september
Bohoslužby Kaplnky

homília Jana Camara

Poněvadž nemám kanady a neznám písně s FAM
hó hó hó a neznám písně s FAM
vyloučili mě z osady že prý jsem houby tramp
hó hó hó že prý jsem houby tramp
Napsali si do cancáku jen ať to každý ví
hó hó hó jen ať to každý ví
vyloučený z řad čundráků ten frajer libový
hó hó hó ten frajer libový
A já jsem ostuda traperů já mám rád operu, já mám rád folk, rock
chodím po světě bez nože, to prý se nemóže, to prý jsem cvok
já jsem nikdy neplul na šífu a všem šerifům jsem říkal pane, pane
já jsem ostuda trempů, já když chlempu tak v autokempu

Jarek Nohavica

„Veľmi spokojné srdce má, kto sa nestará ani o chvály ani o hany. Nebudeš svätejším, keď ťa chvália, ani horším, keď ťa hania.“

Tomáš Kempenský

Schola a láska

08september
Boholužby k začiatku školského roku

homília Daniel Pastirčák


Zdá sa nám, že poznanie pochádzajúce zo skúsenosti
má prinajlepšom iba obmedzenú cenu.
Poznanie nanucuje schému a klame,
lebo schéma je nová v každom okamihu
a každý okamih je nové a ohromujúce
hodnotenie všetkého, čím sme boli.

Nech už viac nepočujem
o múdrosti starých ľudí, to radšej o ich šialenstve,
o strachu zo strachu a treštenia, o strachu z vlastnenia,
o strachu patriť inému či iným, patriť Bohu.
Jediná múdrosť v ktorú môžeme dúfať časom,
je múdrosť pokory: a tá je nekonečná.

T.S. Eliot


Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty: v tom je rovnosť – ktorá nemôže byť v žiadnom cite -, rovnosť všetkých, ktorí milujú – od toho najmenšieho, až k tomu najväčšiemu, a od toho, ktorého život, blažene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta a kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierneho: milovať všetkých ľudí

Martin Buber


Sme trpaslíci, ktorí sedia na ramenách obrov. Vidíme viac ež oni, nie pre to, že by sme mali lepší zrak, ani preto, že by sme boli vyšší než oni, ale preto, že nás vyzdvihli a dodali naším postavičkám ohromnú výšku.

Bernard z Chartres

Zdá sa, že jadrom kresťanského učenia o Trojici je toto: Iba vzťah vzájomnosti medzi otcom – rodičom a synom – dieťaťom rodí Ducha: Iba jednota rodiča a dieťaťa môže oduševniť svet.

Mathew Fox

dieťa pozrie na starca

v očiach mu vidí
dieťa na ktoré starec zabudol

starec pozrie na dieťa

v očiach mu vidí
starca o ktorom dieťa nič nevie

boh cez nich
pozrie do seba

a starec vidí dieťa
na ktoré si spomenul

a dieťa vidí starca
o ktorom vie všetko

DP
Bohoslužba s eucharistiou

Slovo: Daniel Pastirčák

Orol sa vznáša na vrchole neba
Poľovník so svojou svorkou sledujú svoj obvod
Ó neustály obrat v konfigurácii hviezd,
Ó neustály návrat predurčených období
Ó svet jary a jesene, rodenia a umierania!
Nekonečný kruh myšlienky a činu,
Nekonečná nápaditosť, nekonečný pokus,
Prináša poznanie pohybu, nie však poznanie stálosti;
Poznanie reči, nie však poznanie ticha;
Poznanie slov, no nevedomosť Slova.
Všetko naše poznanie nás približuje nevedomosti,
Všetka naša nevedomosť nás približuje smrti,
No bližšie smrti, nie sme bližšie Bohu.
Kde život je čo stratili sme v žití?
Kde múdrosť je čo stratili sme v poznaní?
Kde poznanie je čo stratili sme v informáciách?
Kolobeh Neba v dvadsiatom storočí
Vzdialil nás od Boha a priblížil nás prachu

T. S. Eliot

Kristus umožňuje Antikrista.
Kristus predstavuje poznanie v láske
Antikrist predstavuje poznanie bez lásky

Astrofyzik - Carl Friedrich von Weizsäcker

Nedajbože aby to Nemec prehral. Všetci Židia a podobné elementy by prišli naspäť. (...) Dnešný zápas - ako to povedal A. Hitler - celá táto vojna je vojnou sociálnou, proti svetovému židovskému kapitálu. (...) Plní sa na nich kliatba, ktorú sami vyslovili, keď žiadali na Pilátovi smrť Kristovu. (...) Očistili sme Slovensko od Čechov a spreneverili by sme sa duchu Hlinkovmu, keby sme slovenský majetok nechali v rukách Židov. (...)Národu nedám zahynúť pre židovskú pospolitosť. Ja si po kresťansky poviem: Najprv seba, potom teba. (...) To čo židovské zákony idú robiť nie je nijako nekresťanské ani neľudské.

Jozef Tiso

Hlboko nás zarmútili krutosti, ktorých sa dopustili pri deportácii židov orgány takzvanej Hlinkovej gardy, poverené vykonávaním nariadenia o deportácii nešťastného židovského ľudu. Barbarstvá páchané na tomto biednom ľude prevyšujú každú nehumánnosť a pripomínajú nám činy komunisticko-boľševické v Rusku, Španielsku a v Mexiku. V susedných štátoch, kde rovnako ako u nás narastá vplyv národného socializmu, sa takýchto barbarstiev nedopúšťali, dopúšťajú sa ich jedine na Slovensku, kde je na čele vlády katolícky kňaz, a popredné miesta má v rukách klerikálna strana.

Biskup Pavol Peter Gojdič
Bohoslužby Kaplnky

Homília: Alica Rosová

Po uvážení a vypočutí všetkého nechcem ďalej šíriť spor. Ničomu to neosoží, je to len na skazu poslucháčov. Na povzbudenie je dobrý zákon, keď ho niekto správne používa, lebo jeho cieľom je láska, vychádzajúca z čistého srdca, z dobrého svedomia a nepretváranej viery. Učiteľ náš vie, ktoré dve prikázania obsahujú celý zákon a prorokov. Čo mi škodí, Bože môj, Svetlo mojich očú, čo mi škodí, keď vrúcne vyznávam pravdu, že tieto slová pripúšťajú rozličný výklad, ktorý je správny? Čo mi škodí, hovorím, keď tomu, kto písal, budem rozumieť ináč, ako rozumie azda iný človek? Keď čítame nejakú knihu, usilujeme sa vyskúmať a pochopiť autora a keď veríme v jeho pravdovravnosť, vystríhame sa pripísať mu niečo, čo nie je pravda. Keď sa teda pri vyložení Písma svätého niekto usiluje nájsť ten zmysel, ktorý vložil doň spisovateľ, čo je na tom zlého, že tam nachádza zmysel, ktorý mu Ty, Svetlo všetkých pravdu milujúcich duší, ukazuješ ako správny, hoci sa nezrovnáva so zmyslom spisovateľa, ktorý tiež chcel povedať pravdu, i keď azda trocha ináč.

Augustín: Vyznania
Bohoslužby Kaplnky

Homília Zuzana Mojžišová

„Gandalf, Gandalf! Propánakrále! Snad ne ten potulný čaroděj, který dal starému Bralovi ty kouzelné knoflíčky do náprsenky, co se samy zapínali a nikdy se nerozepnuly, dokud se jim neporučilo? Snad ne ten chlapík, který vždycky ve společnosti vyprávěl takové báječné historky o dracích a skřetech a obrech a zachráněných princeznách a nečekaném štěstí synů chudých vdov? Snad ne ten muž, co dělával tak vynikající ohňostroje?“

J. R. R. Tolkien: Hobit aneb cesta tam a zase zpátky


Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasné potešenie z hriechu, a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Vo viere opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, akoby videl Neviditeľného.

(List Hebrejom, 11:24 – 27)
Bohoslužby Kaplnky

Homília Zuzana Mojžišová

Bilbo si pak až do konce svých dní nedokázal nikdy vzpomenout, jak se tenkrát octl venku, bez klobouku, bez vycházkové hole a bez peněz, a vůbec bez všeho, co si obvykle bral s sebou, když odcházel z domu; jak nechal přesnídávku nedojedenou a nádobí neumyté; jak strčil klíče od domu do ruky Gandalfovi a jak uháněl, pokud mu srstnaté nožičky stačili, podél velkého Mlýna, přes Vodu, a pak ještě celou míli nebo i víc.

J. R. R. Tolkien: Hobit aneb cesta tam a zase zpátky
Bohoslužba s eucharistiou

Homília: Daniel Pastirčák

Prichádza mi na um obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na prameň. Nestačí o prameni a o vode iba rozprávať, treba hĺbiť vlastnú studňu, dostať sa k živej vode, ktorá je celkom naspodku, no zároveň stúpa nahor, k nám. Hĺbením voda nevzniká, ale práve hĺbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou.

Jean Yves Leloup

Zdá sa nám, že poznanie pochádzajúce zo skúsenosti
má prinajlepšom iba obmedzenú cenu.
Poznanie nanucuje schému a klame,
lebo schéma je nová v každom okamihu
a každý okamih je nové a ohromujúce
hodnotenie všetkého, čím sme boli.

Nech už viac nepočujem
o múdrosti starých ľudí, to radšej o ich šialenstve,
o strachu zo strachu a treštenia, o strachu z vlastnenia,
o strachu patriť inému či iným, patriť Bohu.
Jediná múdrosť v ktorú môžeme dúfať časom,
je múdrosť pokory: a tá je nekonečná.

T.S. Eliot

Ak má odlúčené srdce stáť na tom najvyššom, musí stáť na ničom, lebo práve v tom spočíva najvyššia schopnosť prijímať.
Keď chcem písať musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané. A nikdy sa mi tabuľa nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade, keď na nej nebude napísané vôbec nič.
Podobne, ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie, musí všetko, nech je to čokoľvek, zo srdca odísť.

Keď odlúčenosť dospeje k tomu najvyššiemu, duša v poznaní stráca svoje poznanie, v láske stráca svoju lásku, vo svetle stráca svoje svetlo.
Chudobní duchom sú tí ktorí Bohu ponechali všetky veci tak ako ich mal, keď sme ešte neboli

Majster Ekhardt
Bohoslužby Kaplnky
Homília Jana Camara

S pokorou je jeden problém: Nedá sa s ňou pochváliť.
Gene Brown

„Pokora je schopnosť vnímať s úctou aj najmenšie veci života.“
Albert Schweitzer

„Pokora srdca nežiada, aby si sa pokoroval, ale aby si sa otvoril. Práve ona je kľúčom k zmene. Až potom môžeš dávať a prijímať.
„Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom, ale voči Bohu.“
Antoine de Saint-Exupéry

„Pokora, ak je skutočná, je prinajmenšom práve tak znakom vnútornej sily ako odvaha.“
Viktor Frankl
Bohoslužby Kaplnky

Homília Jana Camara

„Děkuji za nezdar, ten naučí mne píli, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji za žízeň, jež slabost probudila, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla.

Karel Kryl

„Nezľakni sa samoty a opustenosti svojho najvnútornejšieho väzenia, ktoré je zdanlivo naplnené bezmocnosťou, únavou a prázdnotou. Tvoje väzenie sa len zatvára pred ničotnou konečnosťou. Božie mlčanie, jeho nesmierna tichosť ťa napĺňa slovom bez slov, napĺňa ťa ním, ktorý je všetko nad všetkým.“

Karl Rahner

Únava nás vybízi, abychom se začali věnovat tajemství světa a člověka a abychom je proste vnímali, aniž bychom je chtěli měnit. Únava nás vede k pokorě, ve které uznáme vlastní hranice. Únava nás otvíra tomu, co není v našem živote povrchní a prvoplánové.

Anselm Grun
Bohoslužby Kaplnky

Slovo: Juraj Adamuščin.

"Kdekoli je duše prostřednictvím nějakého numinózniho zážitku uvedena do silného rozkmitu, vzniká nebezpečí, že se přetrhne nit, na které je člověk zavěšen."

A. Jaffé, Spomínky, sny, myšlenky C.G.Junga


„Účinek, který zamýšlím, je ustavení dušeního stavu, v němž můj pacient začne experimentovat se svou podstatou, stavu, v němž už nic není provždy dáno a beznadějně zkaměnělé, stavu plynutí, změny a vznikání."

C.G.Jung

„Kristus se zcela podobá uměleckému dílu. Neučí nás vlastně ničemu, ale octneme-li se v jeho přítomnosti, stává se z nás něco. A každý je předurčen, aby se před ním octl. Alespoň jednou za svůj život kráčí každý člověk s Kristem do Emauz.”

Oscar Wilde


“Ten, kto znesie okamih prázdna, buď dostane nadprirodzený chlieb, alebo padne. Toto riziko je strašné, treba sa však naňho odhodlať; a rovnako sa treba odhodlať na chvíľu, keď niet nádeje. Netreba sa však do toho vrhať.”

Simone Weil

„Celý blok sa zaplnil ľuďmi, čo sa do Bratislavy prisťahovali len nedávno. Odlepili sa od všetkých tých generácií nevzdelaných mravcov z malých dediniek, kde sa muži a ženy zásadne brali medzi svojimi a svorne nenávideli tých z ostatných chotárov, kde prežúvali zem a trávu a občas aj kus mäsa. Kde sa navzájom sledovali a obmedzovali a potichu si závideli a pili spolu. A pili a ešte raz pili. A všetko, čo sa nejako odlišovalo, okamžite rozdupali. A nevideli si ďalej od nosa, lebo ani nechceli. Najviac zo všetkého sa báli cudzieho. A nemali radi zmeny a novoty a kadejaké modernosti, ktoré občas privialo z mesta... A ešte raz pili.
Vždy ma takíto ľudia zaujímali.
Môj sused Igor ma raz (pri pití) prekvapil svojou teóriou. Tvrdil, že sa vždy nájde ktosi, kto v sebe sústredí všetky odchýlky, úchylky a rozpory predošlých generácií, čo kdesi bublú pod povrchom. Temný prúd. Aj v Biblii židia raz do roka rituálne vyháňali capa do púšte, predstavoval ich hriechy, ktorých sa zbavovali.
Takýto človek jedného dňa zistí, že je iný. Odíde do veľkého mesta, vyštuduje, stane sa inžinierom, umelcom, psychológom – preruší rodinné putá, reťaze ľudí skláňajúcich sa k zemi. Predzvesťou príchodu rodinného Spasiteľa, rodinnej Čiernej ovce, rodinného Capa zvyčajne býva niekoľko samovrahov či ťažkých alkoholikov v predošlej generácii – to sú nedokonalé, nedokončené modely, čo ešte nemajú vychytané muchy. Aj Igorov strýko sa obesil v štyridsiatke na dvere v kuchyni, ktorú sa predtým pokúsil podpáliť. Očisťovanie rodiny posúva svet dopredu. Homosexuálni spasitelia. Abstraktní maliari, ktorých dedovia nevedeli písať. Oslobodení nevoľníci, čo z dávnych storočí vhupli rovno do toho v poradí dvadsiateho. Smradľavého a brutálneho.
Toto je to veľké mesto, prosím pekne. To sú tie nástrahy a tá skazenosť. Chvalabohu!“

Peter Krištúfek, Dom hluchého
Bohoslužby s eucharistiou

Slovo Daniel Pastirčák

O polnoci človek čo chcel byť askétom vyhlásil:
„Je čas, aby som opustil svoj dom
a išiel hľa dať Boha.
Ach kto ma to tak dlho držal v klame?“

Boh zašepkal: „Ja,“ ale človek mal uši zapchané
Jeho žena ležala so spiacim dieťaťom pri prsiach a pokojne driemala na okraji postele.

Muž sa spýtal: „Aký ľudia ma to tak dlho balamutili?“
Hlas opäť riekol: „Aj oni sú Boh,“ ale muž nepočul.

Dieťa zaplakalo zo sna túliac sa k matke.
Boh rozkázal: „Stoj blázon, neopúšťaj svoj dom.“
Ale on stále nepočul.

Boh si vzdychol a ťažkal si : Prečo sa služobník môj vydáva hľadať ma, a pri tom ma opúšťa.

Thákur

Deň za dňom sa môj vonkajší človek rozpadá, a ten vnútorný, človek neba, sa rodí a rastie...
Cítime na sebe jeho pohľad, a naše duše v okamihu ožívajú pod dotykom jeho prstu. Ten záblesk ohňa je naša samota; viaže nás však k naším bratom. To je oheň, ktorý od Letníc oživuje mystické Telo: Každý kresťan je zároveň pustovníkom i celou cirkvou...
Zostáva nám poznať tajomstvo, že vaše srdce je mojou pustovňou, a že jediný spôsob ako môžem odísť na púšť, je niesť vaše bremeno a vám ponechať to svoje.

Thomas Merton

ikona tkáča

byť zdrapom handry
byť chumáčom vetchých nití
byť neprehľadným tkanivom
zväzkom farieb pachov tvarov
byť vpísaný v osnovnej mriežke
priestoru a času nahou tvárou
byť zárodkom hlasu čakať kým
sa po písmenku celý vyslovím

byť človekom nie je málo

čakám ťa tichí člnok tkáča
zdrap handry pevnou cvernou
spoj s inými farbami a tvarmi
čo odišlo spoj s tým čo príde
doľahni na mňa ťarcha krosien
vtlač do vesmírnych krídiel
drobnú kresbu na svoj vzor
nech som slovo a ty veta
ty priamka ja v nej bod

nitka v gobelíne sveta
Bohoslužba Kaplnky

Homília Ján André

A teraz ťa, Pani, prosím — nie akoby som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od začiatku — milujme sa navzájom. A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. To prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, je, aby ste žili v láske. Veď do sveta vyšlo mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten zvodca a antikrist.

2 Epištola Jána


Ak toto urobil náš Pán v zdaní, potom aj ja som len zdanlivo väzňom. Prečo som sa potom vydal na smrť, ohňu, meču, divokým zvieratám? Však blízko meču, blízko k Bohu; v spoločnosti divokých zvierat, v spoločnosti s Bohom. Len nech to je v mene Ježiša Krista, aby sme mohli trpieť spolu s Ním. Vydržím všetko, vidiac že On mi to umožňuje, On, ktorý bol dokonalým človekom.
Sv Ignác Antiochijský


Dokážeme sa ešte vcítiť do významu Petrovho výroku? Je to pre nás ťažké, pretože slovo "Kristus" sa stalo druhým Ježišovým menom. Ale keď Peter nazval Ježiša Kristom, slovo "Kristus" bolo stále len názvom pre povolanie. Predurčovalo ho to priniesť oslobodenie Izraela, premenu ľudských sŕdc a zavedenie Mesiášskej vlády mieru a spravodlivosti. Cez Krista sa mala naplniť história. Boh sa mal stať opäť Pánom ľudí; a svet sa mal zmeniť na miesto blaženosti. Všetko toto bolo ukryté v Petrových slovách "Ty si Kristus".

Paul Tillich
Bohoslužby Kaplnky

Homília Evanjelická farárka Anna Polcková

Slovo podstatne „pochádza od niekoho iného“ a je „zamerané na niekoho iného“ , je existenciou, ktorá je úplne cestou a úplne otvorenosťou. Bytie Ježiša ako Krista je úplne otvoreným bytím, bytím „od“ a „ku“, ktoré nikde nezdôrazňuje seba samého, a nikde nestojí iba na seba, toto bytie je čistým vzťahom...

Joseph Ratzinger

Jediný čin milosrdenstva je viac ako celý vesmír s jeho hviezdami. Lebo zatiaľ čo prvé patrí do rádu prirodzeného druhé patrí do rádu nadprirodzeného

Blaise Pascal


Sú chvíle keď musíme dať svoj hlas modlitbám, ktoré trpiaci človek nemôže vysloviť. V momentoch extrémnej bolesti, Božia láska zväčša nemôže byť vnímaná inak, ako prostredníctvom tela obyčajných ľudí ako som ja a ty. V tom zmysle sa naozaj môžme prejavovať ako Telo Kristovo.

Philip Yancey

Ak poznáme Boha bez toho, že sme poznali svoju biedu, dôjdeme k pýche.
Ak poznáme svoju biedu bez toho, že sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu
Ak poznáme Ježiša Krista, zostávame v strede,
lebo v ňom nachádzame aj Boha aj svoju biedu

Blaise Pascal
Z Cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE II
Slovo Daniel Pastirčák
Klub po bohoslužbe - diskusia o novom mieste pre Kaplnku

Jeden a ten istý Syn, náš Pán Ježiš Kristus, je dokonalý pokiaľ ide o jeho božskosť a rovnako dokonalý pokiaľ ide o jeho ľudskosť, pravý Boh a pravý človek, s duchovnou dušou a telom, tej iste podstaty s Otcom v božskosti, tej istej podstaty s nami podľa ľudskosti, vo všetkom nám rovný okrem hriechu.
Učíme uznávať jedného a toho istého Krista, v dvoch prirodzenostiach, nezmiešane, bez premeny a nerozdelene.

Chalcedonský koncil 451

Dataisti tvrdia, že človek, ktorý ešte stále uctieva smrteľníkov z mäsa a krvi, má príliš sentimentálny postoj k zastaranej technike. Homo sapiensje prekonaný algoritmus. Napokon, v čom je človek lepší ako sliepka? Náskok má iba v zložitosti informačných tokov. Človek je schopný vstrebať viac dát a spracovať ich lepšími algoritmami než sliepka. Povedané inak: Človek má hlbšie emócie a väčšie rozumové schopnosti, teda podľa súčasnej biologickej dogmy, má zložitejšie algoritmy a inteligenciu. Ak by sme dokázali vytvoriť systém na spracovanie dát, ktorý by bol výkonnejší než človek, nebol by taký systém nadradený človeku, podobne ako je človek nadradený sliepke?

Y. N. Harari – Homo Deus

Z náboženského hľadiska môžeme rozdeliť ľudstvo na dve obrovské hemisféry. Prvá časť vychádza z archaických náboženstiev, najmä Indie, kde všetko je jedno, všetko nakoniec splynie do jednoty v posvätnom kozme, všetko pohltí akási obrovská maternica kozmu ako „soľné bábiky v mori“, vyjadrené ich zaužívaným obrazom. Potom je tu hemisféra viac semitská, zastúpená židovským náboženstvom a islamom, kde Boh je v nebi, človek na zemi, a nemôžu úplne vstúpiť do vzájomného spoločenstva, ale Boh predkladá svoj zákon, človek ho musí zachovávať a zotrvávať v počúvaní Božieho Slova. Vzhľadom na to je kresťanstvo úplne jedinečné, lebo hlása, že človek je s Bohom zjednotený „bez rozdelenia“ a „bez splynutia“ (Ekumenický koncil v 4.storočí) Zjednotenie „bez rozdelenia“ zdôrazňuje duchovná hemisféra vychádzajúca z Indie, a zjednotenie „bez splynutia“ je to, za čím stojí hemisféra, ktorú som nazval semitská.
V tom spočíva obdivuhodná syntéza. Boh zjavený Kristom nejestvuje v samote len sám pre seba. Nie je oceánom, čo všetko pohlcuje, nie je osamotený v nebi, ale je tajomstvom spoločenstva lásky; je realitou najúplnejšieho zjednotenia a najväčšej rozdielnosti zároveň.

Oliver Clément
Slávnosť zoslania Ducha - Letnice
Bohoslužby Kaplnky

Krst a vstup do Kaplnky

Svet je rozbité zrkadlo,
vidíme iba úlomky, tvár sa nám stráca.
Sme odcudzení sami sebe – bojíme sa stretnúť so svojim ja. Unikáme do aktivity.
Sme odcudzení jeden druhému - človek sa človeku stáva predmetom na použitie.
Sme odcudzení civilizácii – je tu priepasť medzi rozumom a nádejou, ekonomikou a etikou.
Sme odcudzení vesmíru – podmanili sme si prírodu, v tom podmanení sme ju však stratili.

O Kaplnke

Duch nie je v „ja“, je medzi „ja“ a „ty“. Nie je ako krv, ktorá v tebe prúdi, je ako vzduch, v ktorom dýchaš. Človek žije v duchu, iba ak je schopný odpovedať prítomnému „Ty“. A schopný odpovedať je len pokiaľ vstupuje do vzťahu celou bytosťou. Len vďaka sile, ktorá mu umožňuje vstupovať do vzťahu, je človek schopný žiť v duchu.

Martin Buber

Tvár je zrkadlom mysle, a oči bez slov vyznávajú tajomstvá srdca.

Sv. Hieroným

To čo vieme o iných ľuďoch, sú iba naše spomienky na momenty, v ktorých sme ich poznali. Oni sa však odvtedy zmenili. Predstierať, že oni i my sme stále rovnakí, je užitočná spoločenská konvencia, ktorú je nutné z času na čas porušiť. Musíme pamätať na to, že každé skutočné stretnutie je stretnutím s cudzincom.

T. S. Eliot
Z Cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE.

ZAČÍNAME druhú časť SLB - Sprievodca svetom Novej zmluvy

Bohoslužby s Eucharistiou

Homília Daniel Pastirčák

Hlavnú úlohu v kresťanstve má učenie o mýtickom bohočloveku Ježišovi Kristovi, synovi božom, ktorý vraj zostúpil z neba na zem, podstúpil útrapy, smrť a potom vstal z mŕtvych, aby vykúpil ľudí od dedičného hriechu.

Filozofický slovník, MOSKVA 1972

Lebo čo za úžitok mali Aténčania z toho, že zabili Sokrata - dostali za to odplatu v hlade a morovej nákaze ? Alebo Samosania, čo dostali za upálenie Pythagora, keďže ich celá krajina bola v okamihu pokrytá pieskom ? Alebo Židia, že popravili svojho kráľa, keďže ich ríša bola im od onoho času odňatá ? Lebo Boh sa spravodlivo pomstil za oných troch múdrych :
Aténčania zomierali hladom,
Samosanov pohltilo more,
Židia boli zničení a zo svojej ríše vyhnaní, všetci žijú v roztratení.
Sokrates nie je mŕtvy pre Platona,
ani Pythagoras pre sochu Héry,
ani múdry kráľ pre nové zákony, ktoré dal".

(List stoického filozofa MARU, asi r. 75)

V tomto čase, v dobe povstania proti Pilátovi, žil Ježiš, múdry muž, ak ho vôbec možno pomenovať človekom. Robil celkom neuveriteľné činy a učil ľudí, ktorí s radosťou boli ochotní prijímať pravdu. Tak pritiahol k sebe mnohých Židov i Grékov. On bol Mesiášom a hoci ho Pilát, navedený predákmi nášho národa, odsúdil na smrť, predsa tí, ktorí ho od počiatku milovali, nestali sa mu nevernými. Lebo na tretí deň sa im opäť ukázal živý, ako Bohom poslaní proroci toto a tisíce iných podivuhodných vecí o ňom predpovedali. Až do dnešného dňa existuje kmeň kresťanov, ako sa podľa neho menujú.

Ananiáš zhromaždil vysokú radu, priviedol do nej Jakuba, brata Ježiša menovaného Kristom a niekoľkých iných, ktorých obvinili z potupovania zákona a dali ich ukameňovať.

(JOZEf FlÁVIUS. Židovské starožitnosti koniec 1.stor)

Tomu, kto hreší a ľudí privádza do hriechu, nedovoľuje sa konať pokánie. Baraita hovorí: Ježiš vykonával kúzelníctvo, zvádzal Izrael a privádzal ho k odpadnutiu.

(Talmud – Baraita Sanhedrin 107b)

Historik ako ja, hoci si ani nehovorí kresťan, uznáva, že už viac než 1900 rokov celá táto rozsiahla mozaika histórie sa neodolateľne usporadúva okolo života a postavy tohto najvýznamnejšieho muža...

H. G: Wels

Iba Kresťanstvo má Boha, ktorý sa na chvíľu stal ateistom

C. G. Chesterton

Medzi židmi náhle povstal muž, ktorý sa správal a hovoril tak, akoby bol Boh. Prehlasoval, že odpúšťa hriechy. Povedal, že stále existuje, nemá počiatok. Tvrdil, že na konci vekov bude súdiť svet.
Povedzme si to jasne: Medzi panteistami, ako sú napríklad Indovia, môže ktokoľvek povedať, že je časťou Boha alebo jedno s Bohom, tam by to nebolo nič čudné. Tento muž, však, keďže bol žid, nemohol mať na mysli Boha v tomto zmysle. Boh v jazyku židov znamenal bytosť mimo sveta. Znamenal toho kto všetko stvoril a je nekonečne odlišný od všetkého ostatného. Keď toto vezmete do úvahy, pochopíte, že to čo tento muž prehlasoval, je jednoducho najšokujúcejšie zo všetkého, čo kedy vyšlo z ľudských úst

C. S. Lewis
Bohoslužby Kaplnky z cyklu PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽIEN

Homília Mária Kulísková

Z najhlbšej jamy som vzýval tvoje meno,Hospodin.
Počul si môj hlas:
Nezakrývaj si uši pred mojím vzdychom,
pred mojou prosbou o pomoc!"

Náreky 3,55-56

Buď pozdravena tato vnitřně tak smělá a údatná žena, nad níž se Bůh smiloval, ale která o Boží smilování zápasila celou svou duší a celým svým krvácejícím srdcem.

Milan Balabán

Každé neriešiteľné protirečenie, každý nenapraviteľný rozpor ťa núti rásť pre to, aby si ho obsiahol. Hrčami svojich koreňov naberáš beztvarú zem, jej kremene i humus, a staviaš tak céder na slávu Božiu. Iba te chrámový stĺp došiel slávy, čo sa za dvadsať pokolení zrodil z opotrebovania – navzdory ľuďom. Aj ty sám ak chceš rásť, opotrebuj sa v rozporoch: Vedú k Bohu najkratšou cestou. Je to jediná cesta. Z toho vyplíva, že bolesťou rastieš, keď ju prijmeš.

Saint-Exupéry
Bohoslužby Kaplnky

Homília Karol Moravčík - Rímskokatolícky kňaz

„Nepotrebujeme prefabrikované riešenia, ale počúvať volanie dnešných ľudí a pochopiť, čo žiadajú. Potrebujeme Ducha Svätého, ktorý kopne do stola, prevráti ho a všetko začne znova od začiatku...“

Pápež František, dňa 9. 5. 2019
Bohoslužba Kaplnky s Eucharistiou
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE
Slovo: Daniel Pastirčák

Štát trestá a má monopol na fyzické donucovanie. Jednotlivcom odňal právo, aby si sami zjednávali spravodlivosť.Vzal na seba všetko rozptýlené násilie, odkaz prapôvodného boja človeka proti človeku. Proti každému násiliu sa môže jednotlivec odvolať k štátu,
štát je však poslednou inštanciou, inštanciou, proti ktorej niet odvolania.

Paul Ricoeur

Ak povieme, že padajúci kameň vždy poslúchne zákon gravitácie, mohli by sme dodať, že ten zákon iba popisuje, „čo sa kameňom vždy stane.“
Ak však hovoríme o zákone ľudskej prirodzenosti, morálnom zákone, zákone správneho konania, majú sa veci inak. Tým zákonom nevyjadrujeme, čo ľudia skutočne konajú, veď mnohí nenapĺňajú ten zákon vôbec, a nikto ho nenaplní dokonale. Zákon príťažlivosti nám hovorí, čo sa s kameňom vždy stane, keď ho pustíte. Morálny zákon nám však hovorí, čo by ľudia mali robiť, no nerobia. Inými slovami, pokiaľ sa jedná o ľudské bytosti, pristupuje tu niečo iného, nad a za jednotlivými prvkami skutočnosti. Máte na jednej strane skutočnosť – ako ľudia jednajú, a na druhej strane máte inú vec – ako by mali jednať.

C. S. Lewis

Tam kde človek, vyjde zo svojho ja a zbaví sa všetkého svojho, tam v tom okamihu vstúpi Boh. Tak je to vo všetkých veciach; kde nechcem nič pre seba, chce Boh pre mňa.
V pravej poslušnosti sa nevyskytuje žiadne: „Ja chcem tak, alebo tak, to či ono“, ale iba dokonale odovzdanie všetkého čo máš.

Majter Ekhardt
Bohoslužby Kaplnky

Homília Róbert Bezák

Boha som sa nedotkol,
lebo Boh, ktorý dovolí, aby sa ho dotkli,
už nie je Bohom.
Ani vtedy nie, ak vyslyší modlitbu.
A prvý raz som vytušil, že hĺbka modlitby je predovšetkým v tom,
čo v nej zostane nevyslyšané,
a že do tej výmeny sa nevotrie ohavnosť kšeftu.
I to, že ponoriť sa do modlitby znamená ponoriť sa do ticha.
A ešte to, že láska sa začína len tam,
kde už niet daru, na ktorý by sme čakali. Láska je predovšetkým
ponorom do modlitby
a modlitba ponorom do ticha.

Saint de Exupéry

Zostupom a výstupom popisuje Jánove evanjelium tajomstvo vykúpenia v Kristovi: „Nikto nevystúpil do neba okrem toho, ktorý zostúpil z neba, totiž Syn človeka.“ Ak chceme s Kristom vystúpiť k Otcovi, musíme s ním najprv zostúpiť na zem, ku všetkému zemitému, ku svojej vlastnej ľudskosti.

Anselm Grún

Keď hovoríme o poznaní Boha, iniciatíva vždy leží na Božej strane. Ak on neodhalí sám seba, niet veci ktorú by si mohol urobiť, aby si ho našiel. A naozaj, niektorým ľuďom dá poznať zo seba ďaleko viac než iným. Nie pre to, že by boli jeho obľúbencami, ale pre to, že je nemožné, aby zjavil sám seba človeku, ktorého myseľ a charakter sú v zlom stave.
Nástroj, cez ktorý vidíte Boha je celá vaša bytosť. Ak ľudská bytosť nie je udržiavaná v čistote a priezračnosti, jej vnímanie Boha bude nejasné – ako mesiac pozorovaný cez špinavý ďalekohľad.

C. S. Lewis

Bohoslužby Kaplnky z cyklu
PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽIEN

Homília Miro Kocúr

Mária, s čiernymi očami Palestíny, s úsmevom ktorý nepatrí žiadnej rase, s krvou ktorá je krvou všetkých farieb...
Na chrbte oslíka spolu s tebou, môžeme smerovať k maštali, kam kráčajú všetky bytosti, k maštali v ktorej sa v zábleskoch časopriestoru rodí večné dieťa.

Niet skutočného, celistvého človeka bez otvorenosti Transcendencii, niet živého Boha bez vtelenia, ktoré ho dosvedčuje.

Vtelenie sa nestalo „vtedy“ vtelenie pokračuje... Čosi dobré, nevinné, nepoškvrnené v nás naďalej hovorí áno tejto nepochopiteľnej Láske.

Jean Yves Leloup

Neznamená nevinnosť, obdarovanie, jednoduchosť, kontemplácia, jedným slovom milosť, práve ono zabudnuté dievča. Ženu vytesnenú z našich racionálnych vedomí, ktoré sú bez ohľadu na pohlavie celkom zaujaté výnosom, produktívnosťou, mocou, konzumom.
Čo by sa stalo, ak by sme počúvali túto Ženu, tancujúcu so slnkom? Iste by to bolkoniec nášho sveta! Koniec hlúposti a veĺkého násilia, bol by to možno i koniec smútku a nezmyselnosti: "To, čomu niektorí hovoria smrť larvy, znamená pre iných zrod motýľa..." Ak nás tento život unavuje, alebo hľadáme nový začiatok, musíme sa pristaviť pri tej Žene

Jean Yves Leloup
z cyklu: SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 9.

Bohoslužby Veľkonočnej nedele

vizuálna meditácia Jozef Kurinec

Slovo Daniel Pastirčák

Zostupom a výstupom popisuje Jánove evanjelium tajomstvo vykúpenia v Kristovi: „Nikto nevystúpil do neba okrem toho, ktorý zostúpil z neba, totiž Syn človeka.“ Ak chceme s Kristom vystúpiť k Otcovi, musíme s ním najprv zostúpiť na zem, ku všetkému zemitému, ku svojej vlastnej ľudskosti.

Anselm Grún

Pre väčšinu z nás jestvuje iba nepostihnuteľný
okamih, okamih v čase i mimo času,
okamih vytrženia, stratený v lúči slnečného svetla,
nevidená divá materina dúška či zimná blýskavica,
alebo vodopád či hudba, ktorú počúvame tak hlboko,
že ju nepočujeme, ale stávame sa tou hudbou,
pokiaľ hudba trvá. To sú náznaky a dohady,
náznaky sledované dohadmi, a zvyšok
je iba modlitba, oddanosť, disciplína, myšlienka a čin.
Náznak napoly uhádnutý, dar napoly uchopený je Vtelenie
Tu sa uskutočňuje neuskutočniteľná jednota
sfér jestvovania,
tu sú prekonané a uzmierené
minulosť a budúcnosť.

T. S. Eliot

Viera má určite pravdu, keď pred ľudským zrakom i mysľou prezentuje nesmiernosť a nedostižnosť Boha; no viera učí aj o božej blízkosti, ba bezprostrednosti, a práve blízkosť musí byť empirická, ak nemá byť celkom bezvýznamná. Skutočne poznávam iba to, čo na mňa pôsobí. Čo na mňa nepôsobí, nemusí ani existovať.
Náboženská potreba si žiada celistvosť, a preto sa zmocňuje obrazov celistvosti ponúkaných nevedomím; tieto obrazy – nezávislé od vedomia – vystupujú z hĺbok duševnej prirodzenosti.

C. G. Jung
Bohoslužba Veľkého Piatku na Cukrovej 4 o 17:00

Hudobná meditácia: Skladby Vlada Godára, Johna Tavenera a Arvo Pärta. Cello Jozef Lupták, Klavír Ivan Šiller

Výtvarná inštalácia: Jaroslav Beliš a Jozef Kurinec

Slovo: Daniel Pastirčák

Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty: v tom je rovnosť – ktorá nemôže byť v žiadnom cite -, rovnosť všetkých, ktorí milujú – od toho najmenšieho, až k tomu najväčšiemu, a od toho, ktorého život, blažene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta a kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierneho: milovať všetkých ľudí

Martin Buber

Pre toho kto je šťastný, láska znamená chcieť zdieľať utrpenie s milovaným, ktorý je nešťastný.
Pre toho, kto je nešťastný, láska znamená plné uspokojenie z vedomia, že milovaný má radosť, bez toho aby som mal účasť na tej radosti, alebo čo i len túžil mať na nej podiel.

Simone Weil
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE

Slovo: Daniel Pastirčák

Interpretácia rozprávky O Strome - Tibor Hujdič

Milá moja, srdce mi vo dne v noci túži
po stretnutí s tebou – po stretnutí,
čo je ako všetko ničiaca smrť.
Zmeť ma ako búrka:
vezmi si všetko, čo mám;
Otvor môj spánok a vyplieň i sny.
Olúp ma o môj svet.
V tom spustošení,
v tej úplnej nahote ducha
buďme zajedno v kráse.

Beda, je to márna túžba!
Kde možno dúfať v také splynutie
okrem teba, Bože môj?

Thagore

Všetko to čo je ohrozované časom, vylučuje zo seba jed lži a ilúzie,
lebo sa bojí smrti.
Preto niet lásky k pravde
bez výhradného pritakania smrti. Kristov kríž
je jedinou bránou poznania.

Simone Weilová

Vy nepoznáte ten pohyb kvetu vo vetre, keď striasa všetky semená, ktoré sa mu už nevrátia?
Vy nepoznáte ten pohyb stromu, ktorý odovzdáva svoje plody, ktoré sa mu už nevrátia?
Vy nepoznáte muža, ktorý jasá od radosti, keď odovzdáva svoje dielo, ktoré sa mu už nevráti?

Exupéry

Hriech, ktorý v sebe nosíme,
z nás vychádza
a šíri sa naokolo ako nákaza.
Preto keď sme nahnevaní,
hnevá sa aj naše okolie.
Alebo od vyššieho k nižšiemu:
zlosť vyvoláva strach.
V kontakte s úplne čistou bytosťou
však dochádza k premene
a hriech sa stáva utrpením.

Simone Weilová
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 7.

Bohoslužby Kaplnky s eucharistiou

homília Daniel Pastirčák

Štát trestá a má monopol na fyzické donucovanie.
Jednotlivcom odňal právo, aby si sami zjednávali spravodlivosť.
Vzal na seba všetko rozptýlené násilie,odkaz prapôvodného boja
človeka proti človeku. Proti každému násiliu sa môže jednotlivec odvolať k štátu, štát je však poslednou inštanciou,
inštanciou, proti ktorej niet odvolania.

Paul Ricoeur

Som demokrat, lebo verím, že žiadny jednotlivec, či skupina ľudí, nie sú dostatočne dobrí na to, aby im bola zverená nekontrolovateľná moc nad inými. O čo väčší nárok si na takú moc uplatňujú, o to je to nebezpečnejšie pre vládcu,
ako i pre tých, ktorým vládne. Z toho pohľadu je teokracia najhoršia
zo všetkých možných typov vládnutia. Ak už máme mať za vládcu tyrana, zbojnícky barón bude omnoho lepší než inkvizítor. Jeho krutosť môže časom ustať, jeho chamtivosť sa môže napokon nasýtiť, a keďže nejasne tuší, že koná zlo, napokon môže snáď dospieť i k pokániu. Inkvizítor, ktorý si svoju krutosť, hlad po moci a svoj strach, mýli s Hlasom neba, nás bude mučiť nekonečne, pretože nás mučí so súhlasom svojho svedomia a svoje lepšie impulzy považuje za pokušenie. Inkvizítor nemôže pripustiť ani zrnko pravdy na strane oponenta, ruší v sebe prirodzené etické impulzy, a nepripúšťa žiadnu pochybnosť.

C. S. Lewis

Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu.
Som ten, kto sa musí vyzliecť zo seba samého, aby mohol vojsť k Bohu.

Saint Exupéry

Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boh je vo svete bezmocný a slabý. Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti – svojím utrpením. Náboženstvá odkazujú človeka v jeho núdzi k božskej moci vo svete, evanjeliá ukazujú bezmocnosť a utrpenie Boha – Len trpiaci Boh nám môže naozaj pomáhať

Dietrich Bonhoeffer
Z Cyklu: PORTRÉTY BIBLCKÝCH ŽiEN - ESTER

Homília Ján Bán

Bůh se ještě skrývá v ambilaneci světa, za paravánem dvoznačného slůvka snad, které může znamenat jak pochybnost (o víře či ateismu), tak naději. Víra ještě nemůže líně spočinout a ztučnět v lůžku jistot, nemůže být zbavena rizik, musí zůstat odvahou „vskočit do paradoxu“, vydržet tíhu nejistot a osvědčit vytrvalost v čekání před branou Tajemství, čekání, které má v sobě jak trýzeň nenaplněné touhy, tak hřejivý pokoj nekonečné důvěry.

Tomáš Halík

Bůh, o němž hovoří Bible a který se vymyká a někdy výslovně brání lidským pokusům ho pojmenovat, čas od času dopouští, aby jeho chrámy byly zničeny, a zahaluje se do mlčení, vystavuje svět zkušenosti své vzdálenosti, která – jak dobře věděli mystikové – není méně hluboká a opravdová než zkušenost jeho oblažující blízkosti. Je přítomen ve světle i v temnotě noci, ve slově i v mlčení, je přítomen jak v životě těch, kteří ho dychtivě hledají, tak těch, kteří s ním vášnivě zápasí, obemyká životy těch, kdo jej vyznávají, i těch, kdo ho neznají. Je zde a bude zde „vocatus atque non vocatus“ – volán i nevolán, vzýván i nevzýván, pojmenován i nepojmenován. Těm, kteří se domívají, že ho majú na dosah ruky, i těm, kdo jako Eliáš na cestě k hoře Oreb klesají vyčerpáni a blízcí zoufalství a rezignaci, vzkazuje: Vstaň, máš ještě dalekou cestu před sebou!

Tomáš Halík
ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE KAPLNKY

Pravidelné stretnutie členov a priateľov zboru Cirkvi bratskej - Kaplnka sa uskutoční po bohoslužbe už túto nedeľu 31.3.2019. Prosíme, ak môžete, prídte. Tím Kaplnky zhodnotí rok 2018 a predstaví, aké je smerovanie zboru. Samozrejme môžete ako členovia toto smerovanie ovplyvniť.

Bohoslužby Kaplnky

Homília Róbert Bezák

Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci,
lebo oni budú potešení
Blahoslavení tichí,
lebo oni budú dedičmi zeme.
blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti,
lebo on budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní,
lebo im sa dostane milosrdenstva.
blahoslavení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha.
blahoslavení tvorcovia pokoja,
lebo oni sa budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Evanjelium podľa Matúša 5: 3 - 10
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE
Bohoslužby Kaplnky budú nahrávané do rozhlasu

Slovo Daniel Pastirčák

Hudobná meditácia - David Lang Death speaks
hrajú Ferko Király - klavír Michal Matejka - gitara,
Zuzana Cenkerová - husle, Juraj Adamučšin - spev

Stále jsou naši mrtví s námi
a nikdy vlastně nejsme sami

A přicházejí jako stíny
ve vlasech popel kusy hlíny

tváře jakoby vymazané
a přece se jen poznáváme

Po chrpách které kvetly v loni
Slabounce jejich ruce voní

Tiše mne zdraví jako svého
Hrbáčka času přítomného

Ján Skácel

Neviem kto ma poslal na svet, neviem, čo je svet, neviem čo som. žijem v strašnej nevedomosti všetkých vecí. Neviem, čo je moje telo, moje zmysly, moja duša, ba ani tá časť mojej bytosti, ktorá myslí to, čo hovorím, ktorá premýšľa o všetkom, aj o sebe, nepozná viac ako ostatné.
Vidím úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú a som prikovaný v jednom kúte tejto nesmiernej rozlohy, no neviem, prečo som postavený na toto a nie na iné miesto; neviem ani to, prečo táto krátka chvíľa, ktorá mi je daná pre život, je mi určená práve na tomto a nie na inom bode celej večnosti, ktorá ma predchádzala, a celej večnosti, ktorá príde po mne Vidím len nekonečnosti na oboch stranách, ktoré ma uzavierajú, ako atóm, ako tieň, ktorý trvá len chvíľu bez návratu. Viem iba toľko, že musím umrieť; ale čo najmenej poznám je smrť, ktorej neuniknem.

Blaise Pascal

Kde život je, čo stratili sme v žití?
Kde múdrosť je, čo stratili sme v poznaní?
Kde poznanie je, čo stratili sme v informáciách?
Kolobeh Neba v dvadsiatom storočí
Vzdialil nás od Boha a priblížil nás prachu

T. S. Eliot

Skúsenosť klinickej smrti bola obratom v mojom živote.
Na elektroencefalograme videli rovnú čiaru a vyhlásili ma za „klinicky mŕtveho“. Práve táto skúsenosť smrti, ak to tak môžem povedať, sa pre mňa stala novým začiatkom života.
V tomto „dobrodružstve“ sa mi sprístupnila realita, o ktorej som nikdy nepočul, a ktorú vo mne nijaké slovo nemôže vyvolať: skúsenosť Ja som, ktoré nie je skúsenosťou niečoho, čo možno vlastniť - skúsenosť svetla, ktoré nie je niečím, čo by sa dalo vidieť.
„Čo to je?“
Stalo sa to v Istambule. Opýtal som sa na to patriarchu Atenagora. Dal mojej skúsenosti ústa a tvár: alfa a omega, tvár Krista – Ja som... Bol to začiatok dlhej cesty.

Jean Yves Leloup

Z cyklu homílií Sašu Fleka na tému Cirkev

Homília. Saša Flek

Klub so spisovateľkou Janou Šrámkovou. Jana je úspešná česká spisovateľka. Za svoju prvotinu "Hruškadótyr" jej bola udelená cena Jiřího Ortena. Jana je dcérou Pavla Černého, bývalého predsedu Ekumenickej rady cirkvi i ex-predsedu Cirkvi bratskej v Českej republike

Hudba je posvätná, každý koncert je ako omša. Akí sme bývali kedysi všetci šťastní, zabudli sme na všedné starosti, v očakávaní prvého pohybu taktovky sme boli ako jedno telo – jediný dych – len my a nástroje spojené v jedinú vitálnu silu. Nikdy sme sa na dirigenta nedívali, nebolo to potrebné, bol v našom vnútri. Koľko lásky bolo medzi nami a dirigentom. Lásky, po ktorej dnes, ako vidíte, niet ani stopy. Medzi mnou a mojimi hráčmi je len nedôvera, stojíme jeden proti druhému. Pochybnosť, ktorá ničí vieru a potom prichádza nedostatok úcty – závisť, pohŕdanie a hnev, kvôli niečomu, čo je už dávno stratené a čo sa už nikdy neobjaví. Hráme spolu, no spája nás len nenávisť - ako v rozbitej rodine.

Frederico Fellini - Skúška orchestra

Najskôr treba postaviť loď, vystrojiť karavánu a vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka. A od tej chvíle sa ľudia začnú radostne vymieňať za to, čo je vzácnejšie ako oni sami. A tak sa zrodia maliari, sochári, kovotepci a cizeléri. Ale nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj vlastný život, a nie pre svoju večnosť.
Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu.

Saint Exupéry

Ľudstvo pochádza od jedného Autora a predstavuje jediný zväzok. Ak zomrel človek, kapitola jeho života nebola vytrhnutá z knihy,
bola preložená do lepšieho jazyka.
Každá kapitola musí byť preložená. Boh používa rôznych prekladateľov.
Niektoré texty sú preložené starobou,
niektoré chorobou, iné vojnou, či tragickou nehodou. Božia ruka je však vo všetkých prekladoch. Jeho ruka napokon zozbiera a spojí všetky roztratené listy, pre tú jedinú knižnicu, kde každá kniha bude ležať otvorená jedna pred druhou.
Žiadny človek nie je ostrov, sám pre seba, každý je kúskom kontinentu, tvorí súčasť pevniny. Keď more odplaví jednu hrudu, ochudobní to celú Európu, akoby pohltilo poloostrov, alebo zámok, ktorý patrí tvojím priateľom, alebo tebe samému.
Som chudobnejší o smrť každého, lebo som votkaný do sveta ľudí.
Preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu,
Lebo tebe zvonia.

John Donne 17. Meditácia
Bohoslužby Kaplnky s eucharistiou
Z cyklu - SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE

Homília Daniel Pastirčák

Rabiho Šneura Zalmana, rava z Rojzenu, udal jeden z vodcov nitnagdim vláde. Uväznili ho v Petrohrade a čakal na výsluch. Do jeho cely vošiel policajný veliteľ. Podľa výraznej a tichej tváre rava, ponoreného do seba muž pochopil, že má pred sebou mimoriadneho človeka. Začal mu klásť otázky, ktoré ho pri čítaní Písma napadali. Nakoniec sa spýtal: Ako možno rozumieť tomu, že sa vševediaci Boh pýta Adama: „Kde si?“
Rabín mu povedal: „Veríte, že Písmo je večné a je v ňom zhrnutá každá doba, každé pokolenie a každý človek? „Verím.“ Odpovedal. Rabbi pokračoval: „ V každej dobe volá Boh na každého z nás: „Kde si vo svojom svete? Uplynulo už toľko rokov a dní z tých, čo ti boli pridelené – ako ďaleko si sa dostal vo svojom svete? Tak nejako hovorí Boh: Žiješ už štyridsať šesť rokov, a kde si teraz?“
Keď veliteľ počul, že rabi udal jeho presný vek, ožil, položil mu ruku na rameno a zvolal: „Bravo!“ Srdce sa mu však chvelo.

Martin Buber

Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba – prozeuché a pozornosť – prozoché.
Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným než pozornosťou srdca voči Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním Toho, ktorý Je prítomný vo všetkom, čo je...

Jean-Yves Leloup

Najzákladnejšou pravdou o človeku, je, že je to veľmi čudná bytosť, akoby ani celkom nepatril na túto zem.
Jeho vonkajší vzhľad pripomína skôr niekoho kto si priniesol akési cudzie zvyklosti, z inej zeme, než toho kto vyrástol na tejto. Má nespravodlivé výhody i nespravodlivé nevýhody. Nemôže spávať vo svojej vlastnej koži, nemôže dôverovať svojim inštinktom. Je zázračným tvorcom i kriplom zároveň.

Chesterton
Bohoslužby Kaplnky

Homília: Zuzana Mojžišová

Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov.
Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali.
(Evanjelium podľa Jána, 15:13 a 17)


Těším se na šelmy pro mne přichystané a přál bych si, aby vůči mně neváhaly. Sám jim domluvím, aby mne rychle sežraly a neotálely jako s některými, kterých se ani nedotkly. A kdyby se jim nechtělo, přinutím je. Mějte ke mně ohled, sám vím, co mi prospívá. Právě začínám být učedníkem. Nic viditelného ani neviditelného mne nesmí zaujmout, abych dosáhl Ježíše Krista. Oheň a kříž, smečky šelem, sekání, řezaní, rozházení kostí, roztrhání údů, rozdrcení celého těla a zlé mučení Ďáblovo na mne přijdou, jen abych dosáhl Ježíše Krista.

Ignác z Antiochije, 1. storočie
Homília: Jana Camara
Cyklus: Biblické ženy
Téma: Z vody strachu vyťahujúca.

O tom, čo znamená báť sa Hospodina

Biblické texty:
Žalm110,11 Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Počiatkom múdrosti je báť sa Boha.
Žalm 40,9 Vo svojom vnútri mám Tvoj zákon
Pokračovanie cyklu o Cirkvi od Sašu Fleka

Slovo Saša Flek (autor ParaBible)

„Nebeské království je jako kvas, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, až nakonec všechno zkvasilo.“
(Matouš 13:33)

tak dlouho jsme šli
tímtéž špatným směrem
cestou z města naší naděje
které ještě leží pochované
pak jsme někoho potkali
dělil se s námi o chleba
ukázal nám novou vodu
zde v městě naší naděje
já jsem vodou
ty jsi vodou
on je vodou
ona je vodou
já jsem vodou života
ty jsi vodou života
my jsme vodou života
vy jste vodou života
nalezneme vodu
staneme se vodou

(Dorothee Sölle: Píseň o cestě do Emauz)

I ty i já i já i ty i my i vy se můžem mořem stát,
i ty i já i já i ty i my i vy i my můžem lásku dát.

Roman Dragoun

Zlo v raji

03február
Bohoslužby s Eucharistiou

Hudobná meditácia VENI ansámble - Gavin Bryars Jesus blood nevere failed me yet

Homília Daniel Pastirčák

Človek, ktorý klesol veľmi nízko, cíti potrebu hľadať medzi svojimi predkami niekoho, kto by bol za to zodpovedný. Natoľko cítime, že možnosť klesnúť presahuje sily biedneho jednotlivca a na to, aby sa človek dal strhnúť potrebuje rýchlosť nadobúdanú a vzrastajúcu z generácie na generáciu. Koľko mŕtvych sa ukojí v nás a skrze nás! Koľko vášní predkov sa uvoľní! Koľkí z nich by nám potisli ruku na pohyb, ktorý váhame urobiť?
Istotne mi hneď poviete: Koľkí z nich by nás zadržali, pomáhali bojovať proti temnotám? Nuž, v tomto ohľade nemáme rovnaké skúsenosti.

Francois Mauriac – Čierní anjeli

Človeku bola udelená nová zodpovednosť. Už sa nemôže vyhovárať na svoju malosť a ničotnosť, pretože temný Boh mu vložil do rúk atómovú bombu a chemické zbrane a dal mu moc vyliať na svojich spolu-tvorov apokalyptické ampule hnevu. A keďže mu bola zverená takmer božská moc, nemôže zostávať naďalej slepý a nevedomý. Musí sa dozvedieť niečo o Božej prirodzenosti a o metafyzických procesoch, ak má porozumieť sám sebe a tak dosiahnuť poznanie Boha.

C. G. Jung

Kristus umožňuje Antikrista.
Kristus predstavuje poznanie v láske
Antikrist predstavuje poznanie bez lásky

Astrofyzik - Carl Friedrich von Weizsäcker


Z Cyklu - PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽIEN

Homília Zuzana Mojžišová

Protože jediné nebezpečí, které skutečně existuje, je člověk sám. Člověk představuje velké nebezpečí a my si toho zoufale nejsme vědomi.
C. G. Jung
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 4.
Bodoslužby Kaplnky

Vizuálna meditácia Ján Šicko
Slovo Daniel Pastirčák

Tma bude svetlom a miesto nehybnosti bude tanec.
Šepot prúdiacich bystrín a zimná blískavica.
Nevidená materina dúška a divá malina,
Smech v záhrade, ozvena extázy
Nie stratenej lež vyžadujúcej, cieliacej k agónii
Smrti a narodenia.
Vravíš, že opakujem.
čo som už predtým vravel. Poviem to znovu.
Mám to zopakovať? Aby si došiel ta,
Aby si došiel ta, kde si, odtiaľ kde nie si,
ísť cestou, na ktorej niet extázy.
Ak sa máš dostať k tomu čo nepoznáš,
musíš ísť cestou, ktorá je cestou nepoznania.
Ak máš mať to, čo nemáš,
musíš isť cestou pozbavenia.
Ak sa máš dostať k tomu čo nie si.
musíš ísť cestou, na ktorej nie si.
A to, čo nevieš, je jediné čo vieš,
A to, čo máš, je jediné, čo nemáš,
A to kde si, je tam, kde nie si.

T. S. Eliot East Coker

Čím viac skúmam univerzum a študujem detaily
jeho architektúry,
tým viac dôkazov ma presviedča,
že univerzum v istom zmysle
muselo vedieť, že prichádzame.

F Dyson - fyzik

Človeku bola udelená nová zodpovednosť. Už sa nemôže vyhovárať na svoju malosť a ničotnosť, pretože temný Boh mu vložil do rúk atómovú bombu a chemické zbrane a dal mu moc vyliať na svojich spolu-tvorov apokalyptické ampule hnevu. A keďže mu bola zverená takmer božská moc, nemôže zostávať naďalej slepý a nevedomý. Musí sa dozvedieť niečo o Božej prirodzenosti a o metafyzických procesoch, ak má porozumieť sám sebe a tak dosiahnuť poznanie Boha.

C. G. Jung

Píšeš báseň a potom ju opravuješ?! Čo je to písať, ak nie opravovať, čo je to robiť sochy, ak nie opravovať!? Či si videl ako miesia hlinu? Od opravy k oprave sa utvára tvar. A už prvý úder palcom bol opravou na kuse hliny. Keď zakladám mesto, opravujem hlinu. Potom opravujem mesto. A od opravy k oprave kráčam k Bohu.

Saint Exupéry
Hosť - Saša Flek - Autor ParaBible

Na Klube po bohoslužbách bude diskusia so Sašom o ParaBibli a iných paranormálnych javoch.

Církev je společnost lidí, kteří se učí už teď žít tak, jak jednou budeme žít všichni.

Brian McLaren

Sítě

Jednou se šel projít podél přehrady a v Těrlicku potkal dva kamarády z dětství, jak štelují antény, aby svou obec připojili k síti. Bili to ajťáci. Šíma (později známý pod přezdívkou Rocky) a jeho bratr Ondra.

„Měl bych pro vás nabídku,“ řekl jim. „Pojďte se mnou radši propojovat lidi.“

Hned se pro ten Ježíšův startup nadchli. Opustili své slušně rozjeté kariéry a šli s ním zakládat síť lidí.

Hned vedle v Albrechticích pak potkal další dva bývalé spolužáky Kubu a Janka Sirkovi. Už léta dělali správce sítě v rodinné firmě u táty.

Dal jim stejnou nabídku a hned si plácli. Opustili podnik starého Sikory a šli stavět network, jaký tu ještě nebyl.

ParaBible


v kavárně incognito
se nikdy nezavírá
ten podnik odnikud
není daleko

nad vchodem cedule
přijďte a ochutnejte
dnes všechno zadarmo
na účet podniku

noviny tu mají jen samý dobrý
a personál jsou prostě andělé
v menu se nabízejí jenom dvě věci
z repráků tichounce hraje jazz

za barem beránek
zas všechny hostí
zas dává incognito
tělo a krev

Saša Flek
Novoročné bohoslužby s Eucharistiou

Slovo: Daniel Pastirčák

Historik ako ja, hoci si ani nehovorí kresťan, uznáva, že už viac než 1900 rokov celá táto rozsiahla mozaika histórie sa neodolateľne usporadúva okolo života a postavy tohto najvýznamnejšieho muža...

H. G: Wels

Niet ušľachtilého a povzneseného života
bez vedomia existencie diablov a démonov a bez trvalého boja proti nim

Herman Hesse


Sú dve hory, kde je svetlo a jasno,
hora zvierat a hora bohov.
Medzi nimi však leží súmračné údolie ľudí.
Ten kto občas vzhliadne hore,
akoby začínal čosi tušiť:
Náhle pocíti neuhasiteľnú túžbu po nich;
Tých ktorí nevedia, že nevedia,
a po tých, ktorí vedia, že vedia


Paul Klee
Bohoslužby Kaplnky

Slovo: Alica Rosová

Medzi pohlaviami je v skrytosti, či okázalo položený meč, dokiaľ sa nezmieria v dokonalom manželstve. Je to mužská domýšľavosť, ak odvahu, či statočnosť, nazývame „mužnosťou“, aj keď ich vidíme u ženy. Akými úbohými a pokrivenými úlomkami pravej ľudskosti musí byť väčšina čírych mužov a čírych žien. Liekom na to je manželstvo. Keď sa tí dvaja spoja, stávajú sa bytosťami plnej ľudskosti: „Na obraz Boží ich stvoril.“

C. S. Lewis Svedectvo o zármutku

Keď sa v živote snažíme o povznesenie alebo únik na úkor
vhĺbenia sa a zainteresovanosti, náš postoj nás vedie do duchovnej pasce – pasce „transcendencie“. Povznesenie sa a únik tu môžeme chápať ako snahu oslobodiť sa od tela, odpútať sa od života, zatiaľ čo v hĺbenie sa a zainteresovanosť označuje zostúpenie do našej telesnosti a emócií. Pasca je to vtedy, keď nás stavy tranzu opanujú natoľko, že v nich chceme zostať, lebo sa už viac nechceme zaoberať reálnymi problémami a skutočným svetom. Prekračovanie hraníc nášho bytia sa však nemusí stať prostriedkom, ktorým popierame svoju ľudskosť. V skutočnosti je to práve kontakt s ľudským utrpením a nedokonalosťou, vďaka ktorému si môžeme osvojiť užitočnú pokoru. V stavoch tranzu môžeme získať pocit, že sme sa oslobodili od vlastnej poklesnutej prirodzenosti. Nikdy sa od nej neoslobodíme. Utrpenie je jednoducho súčasťou života.

Jasmin Lee Cori
Prvý sviatok Vianočný
Štyri pohľady na Vianoce, očami Evanjelistov: Marka, Matúša. Lukáša a Jána

Bohoslužby s eucharistiou

Slovo Maroš Kľačko - farár Českobratskej evanjelickej cirkvi z Prahy
Vizuálna meditácia - fotogramy - Rudo Prekopa

Smelosť

23december
Bohoslužby - 4 Advent

Homlia - Ján André

Cnosť odvahy nespočíva v rigidnej kontrole strachu, ani v odmietnutí emócie. Našou úlohou je porozumieť situácii, prijať emóciu ako súčasť ľudskej prirodzenosti, použiť zdokonalené návyky pri konfrontácii so strachom a dovoliť rozumu viesť naše správanie v ústrety zmysluplnému cieľu.
[D. Putman, University of Wisconsin]

Nádej má dve nádherné dcéry, ich mená sú Hnev a Odvaha. Hnev na veci za to, aké sú a Odvaha vidieť že veci neostanú také aké sú.
[sv. Augustín]

Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasný úžitok z hriechu, a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Vo viere opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, akoby videl Neviditeľného.
[List Hebrejom, 11. kap.]
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE
Adventná bohoslužba - 3. svieca - Trpezlivosť

Hudobná meditácia POLAJKA

Šabat, odpovedal rabi, znamená návrat domov.
V ten deň sa všetky sféry vracajú na svoje skutočné miesto. Počas týždňa, sféry nepoznajú pokoj,
pretože spadli zo svojho miesta.
Pokoj nachádzajú počas šabatu,
lebo vtedy sa smú vrátiť

Martin Búber – Chasidské príbehy

Môj domov je cesta
Zároveň ma ustavične ktosi píska, ako chce. A spieva si ma.
Som akýmsi dlhým, nikdy neprerušovaným tónom, notou
tvoriacou sa z tvoriacich sa chromozómov. A zároveň akoby
do mňa ktosi zhlboka vdychoval dušu, takže zvučím všetkými
píšťalami z mojich vyschýnajúcich kostí; krehučké,
pergamenové gajdy v rukách toho-ktorý-je.
Môj domov je pieseň
A zároveň ma ktosi odovzdane vzniká a premieňa a rastie.
A zároveň ma tichučko vykračuje a našľapuje. A zároveň ma
kráča.
Môj domov je spiaca ruža, práve sa rozvíjajúca.

Erik Groch

Ako je to teda so spirituálnou Pozornosťou? Je vari Boh predmetom, na ktorý sa môžu sústrediť naše zmysly, reflexia, či afekty?
Pre modloslužobníkov, ktorí z Bytia urobia Predmet s veľkým začiatočným písmenom a všelijako ho nábožensky, symbolicky či konceptuálne vyzdobia, je to nepochybne tak.
Tí čo to nechcú urobiť, budú musieť nájsť iné slová: Budú teda hovoriť o Božskom (Eckhart) alebo o Otvorenosti (Rilke), teda o tom, čo je par excelence Ne-predmetom a Ne- spredmeteľným... Ich pozornosť síce nebude neuspokojená, ale bude nenasýtená. Otvorené ústa a tichý bozk na ono veľké a večne unikajúce...

Jean-Yves Leloup

Pre väčšinu z nás jestvuje iba nepostihnuteľný
okamih, okamih v čase i mimo času,
okamih vytrženia, stratený v lúči slnečného svetla.
Hudba, ktorú počúvame tak hlboko,
Že ju nepočujeme ale stávame sa tou hudbou,
Pokiaľ hudba trvá.

T. S. Eliot

Dokonalé bytie je Boh. Všetko ostatné jestvuje len napoly, čiastočne, je v stave zrodu, zmiešané, skladá sa z možností. Boh však nie je zmiešaný, je jeden, nenesie v sebe možnosti, je úplnou skutočnosťou. Zato my sme pominuteľní, nachádzame sa v stave zrodu, predstavujeme možnosti, nejestvuje pre nás dokonalosť, teda úplne bytie. Ale ak kráčame od schopnosti k činu, od možnosti k uskutočneniu, podieľame sa na skutočnom bytí, dostávame sa o stupienok bližšie k dokonalému a božskému.

Herman Hesse

Bdelosť

09december
Adventné bohoslužby - druhá adventná nedeľa

Hosť z Prahy - David Novák - Kazateľ a predseda Cirkvi Bratskej
V Prahe zakladal podobný cirkevný zbor ako je Kaplnka

Po bohoslužbách bude diskusný Klub s Davidom Novákom

To najvzácnejšie netreba hľadať,
ale čakať naň.
Kvalita našej pozornosti
sa rodí z kvality nášho čakania
alebo z kvality našej túžby.
Pozornosť je teda
iné pomenovanie Lásky,
ktorej nestačia
emócie či dobré úmysly,
ale je každodenným
stretávaním toho, čo je,
toho čím sme.

Jean -Yves Leloup


Deň za dňom, ó, pane môjho života, budem stáť pred tebou tvárov v tvár. So zopätými rukami, ó pane všetkých svetov, budem stáť pred tebou, tvárou v tvár.
Pod tvojou veľkou oblohou v samote a tichu, s pokorným srdcom budem stáť pre tebou, tvárou v tvár.
V tom tvojom lopotiacom sa svete, ktorý buráca prácov a bojom, medzi náhliacími sa davmi, budem stáť pred tebou, tvárou v tvár.
A keď skončím svoje dielo na tomto svete, ó, Kráľ kráľov, sám a bez slova, budem stáť pred tebou, tvárou v tvár.

Rabundranáth Thákur

Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba – prozeuché a pozornosť – prozoché.
Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným než pozornosťou srdca voči Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním Toho, ktorý Je prítomný vo všetkom, čo je...

Jean-Yves Leloup
Rásť z hĺbky - stredy večer na Cukrovej 4
Z Cyklu komentárov k Blahoslavenstvám

Vlado Šimo
Z Cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE 2.
Bohoslužby s Eucharistiou

Zvukovo vizuálna meditácia - Ján Šicko + Jonatán Pastirčák

S obrazom tej Lásky
a hlasom toho Volania

neustaneme v hľadaní
a cieľom všetkého nášho hľadania
je dosiahnuť bod, odkiaľ sme vyšli,
a poznať to miesto po prvý raz.
Cez nepoznanú no zapamätanú bránu,
kde zvyšok zeme, ktorý zostáva odhaliť,
je to čo bolo na počiatku;
pri prameni najdlhšej rieky
hlas ukrytého vodopádu
a deti v korune jablone
nepoznané, lebo ich nikto nehľadal,
ale začuté, napoly začuté v tichu
medzi dvoma vlnami mora.

T. S. Eliot

Niet krajšej emócie ako je zážitok tajomného. To je základný cit, kolíska každého pravého umenia i vedy. Ten komu je ten cit cudzí; kto už nie je schopný byť uchvátený úžasom, je ako mŕtvy – svieca ktorá vyhasla

Albert Enstein

Sú dve hory, kde je svetlo a jasno,
hora zvierat a hora bohov.
Medzi nimi však leží súmračné údolie ľudí.
Ten kto občas vzhliadne hore,
akoby začínal čosi tušiť:
Náhle pocíti neuhasiteľnú túžbu po nich;
Tých ktorí nevedia, že nevedia,
a po tých, ktorí vedia, že vedia


Paul Klee

Stvorenie odráža Boha svojou krásou a harmóniou,
no prostredníctvom zla a smrti, ktoré v ňom prebývajú a prostredníctvom neúprosnej nevyhnutnosti, ktorá mu vládne, stvorenie takisto odhaľuje neprítomnosť Boha.

Simone Weilová
Rásť z hĺbky - stredy večer na Cukrovej 4
Z Cyklu komentárov k Blahoslavenstvám

Daniel Pastirčák

Aby človek na všetkých miestach a vo všetkom čo robí nachádzal v dôvere len radosť a pokoj, to sa naučí, a nájde to jedine v zvnútornení, v obrátení mysle do základu; a k tomu je potrebné miesto a čas, vyprázdnenosť a nečinnosť.
Tu, v základe samotného vnútra, vyrastá ten strom so všetkými svojími vetvami a plodmi; lebo vnutorná sústredenosť a vyprázdnenosť odhaľuje a dáva človeku poznať kadiaľ a ako k Bohu dôjde, a pri tom ukazuje i cesty a spôsoby, ktorými ide k človeku Boh.

Ján Tauler
Z cyklu PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽIEN

homília: Alica Rosová

Mal som ju posudzovať podľa skutkov, a nie podľa slov. Ale bol som primladý, aby som ju vedel mať rád.“ – Malý princ o svojej ruži

Exupéry

V láske sa ľudia odvažujú bezo zvyšku navzájom uviesť v pochybnosť, aby prenikli k svojmu počiatku tým, že sa v neúprosnom presvetľovaní stávajú pravdivými.

Karl Jaspers

Kristova mravnost celá, není než soucitení; a taková má mravnost také býti. Kdyby byl neřekl nic jiného než „Odpouštěniť jsou jí hřichové mnozí, neboť milovala mnoho“ – kdo řekl tohle, ten již mohl zemřít. Jeho celá spravedlnost je spravedlnost básnícká. A taková má spravedlnost také býti.

Oscar Wilde
Rásť z hĺbky - stredy večer na Cukrovej

Výklad druhého blahoslavenstva: Vlado Šimo

Každé neriešiteľné protirečenie, každý nenapraviteľný rozpor ťa núti rásť pre to, aby si ho obsiahol. Hrčami svojich koreňov naberáš beztvarú zem, jej kremene i humus, a staviaš tak céder na slávu Božiu. Iba te chrámový stĺp došiel slávy, čo sa za dvadsať pokolení zrodil z opotrebovania – navzdory ľuďom. Aj ty sám ak chceš rásť, opotrebuj sa v rozporoch: Vedú k Bohu najkratšou cestou. Je to jediná cesta. Z toho vyplíva, že bolesťou rastieš, keď ju prijmeš.

Saint-Exupéry
Z Cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE

Slovo Daniel Pastirčák

Predstavme si podivnú rasu ľudí, u ktorých zvláštna mentálna obmedzenosť spôsobuje, že nedokážu obraz vnímať inak než objekt zložený z drobných farebných bodiek. Štúdiom ťahov štetca na obraze, objavujú čoraz zložitejšiu štruktúru vzťahov medzi jednotlivými bodkami. Vzťahy vyhodnotia a postrehnú medzi nimi isté zákonitosti. Nebola to márna práca. Zákonitosti naozaj fungujú, pokrývajú väčšinu faktov. Ak by však na základe toho usúdili, že každé vybočenie z týchto zákonov je nemožné, budú sa mýliť. Zákonitosti, ktoré vypozorovali nikdy neboli zákonom, podľa ktorého autor komponoval svoje dielo. To čo oni namáhavo rekonštruovali z miliónov bodiek do omračujúcej zložitosti, on vytvoril jediným bleskovým ťahom štetca, zatiaľ čo jeho oko sa sústredilo na celok plátna a jeho myseľ napĺňala zákony kompozície, o ktorých pozorovatelia počítajúci bodky nemali ani potuchy.

Henry Bergson


Adam! Nepridelil som ti žiadne určité sídlo, žiadnu tebe vlastnú podobu ani žiadne osobité dary – a to preto, aby si získal a mal také sídlo, takú podobu a také dary, aké si podľa vlastného priania a úsudku sám zvolíš. Prirodzenosť ostatných stvorení je vždy pevne určená a rozvíja sa len v medziach, ktoré sú stanovené mnou predpísanými zákonmi. Ty si však budeš, bez toho, že by si bol akokoľvek obmedzovaný, určovať svoju prirodzenosť podľa svojej vlastnej slobodnej vôle, do opatery ktorej som ťa zveril. Aby si mohol ľahšie pozorovať všetko to, čo je na svete, postavil som ťa do jeho stredu. Nespravil som ťa ani nebešťanom, ani pozemšťanom, ani smrteľníkom, ani nesmrteľným, aby si ako svojprávny a vážený sochár a výtvarník mohol utvárať seba samého do takej podoby, akej dáš sám prednosť. Môžeš poklesnúť na úroveň nižšiu, zvieraciu; ale môžeš byť tiež podľa vlastného rozhodnutia znova povznesený k vyššiemu, božskému.

Pico della Mirandola

Sú dve hory, kde je svetlo a jasno,
hora zvierat a hora bohov.
Medzi nimi však leží súmračné údolie ľudí.
Ten kto občas vzhliadne hore,
akoby začínal čosi tušiť:
Náhle pocíti neuhasiteľnú túžbu po nich;
Tých ktorí nevedia, že nevedia,
a po tých, ktorí vedia, že vedia


Paul Klee
Z Cyklu - Rásť z hĺbky
komentár Daniel Pastirčák

Ak má odlúčené srdce stáť na tom najvyššom, musí stáť na ničom, lebo práve v tom spočíva najvyššia schopnosť prijímať.
Keď chcem písať musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané. A nikdy sa mi tabuľa nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade, keď na nej nebude napísané vôbec nič.
Podobne, ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie, musí všetko, nech je to čokoľvek, zo srdca odísť.

Chudobní duchom sú tí ktorí Bohu ponechali všetky veci tak ako ich mal, keď sme ešte neboli

Majster Ekhardt

---------
Boha som sa nedotkol,
lebo Boh, ktorý dovolí, aby sa ho dotkli,
už nie je Bohom.
Ani vtedy nie, ak vyslyší modlitbu.
A prvý raz som vytušil, že hĺbka modlitby je predovšetkým v tom,
čo v nej zostane nevyslyšané,
a že do tej výmeny sa nevotrie ohavnosť kšeftu.
I to, že ponoriť sa do modlitby znamená ponoriť sa do ticha.
A ešte to, že láska sa začína len tam,
kde už niet daru, na ktorý by sme čakali. Láska je predovšetkým
ponorom do modlitby
a modlitba ponorom do ticha.

Saint de Exupéry
Zuzana a starciZ Cyklu Portréty Biblických žien 

Homília Zuzana Mojžišová 

Jak levá a pravá ruka,
tak duše tvá mé je blízká.
Ty a já – společné sídlo,
jsme pravé a levé křídlo.
Zvedá se bouře, propast vnikla
mezi ta křídla!

Marina Cvetajevová

Noci bez milovaného – noci
s nemilovaným a veľké hviezdy
nad horúcou hlavou, dlhé ruky
s prosbou vystierajúcou sa k Tomu,
ktorý od stvorenia sveta nebol –
nebude – byť nemôže – a musí byť...

Marina Cvetajevová
Z cyklu SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE
Bohoslužby s eucharistiou
slovo Daniel Pastirčák

Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jakobov... Nie Boh filozofov a učencov. Istota, istota, radosť, mier. Boh Ježiša Krista.

Blaise Pascal (papierik zašitý vo vnútri saka)

Viera má určite pravdu, keď pred ľudským zrakom i mysľou prezentuje nesmiernosť a nedostižnosť Boha; no viera učí aj o Božej blízkosti, ba bezprostrednosti, a práve blízkosť musí byť empirická, ak nemá byť celkom bezvýznamná. Skutočne poznávam iba to, čo na mňa pôsobí. Čo na mňa nepôsobí, nemusí ani existovať.

C. G. Jung

Oko, ktorým vidím Boha, je to isté oko, ktorým Boh vidí mňa. Moje oko a Božie oko - to je jedno oko a jedno videnie a jedno poznanie a jedna láska.

Majster Eckhart
Z cyklu: PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽIEN

Homília Miro Kocúr

Mária, s čiernymi očami Palestíny, s úsmevom ktorý nepatrí žiadnej rase, s krvou ktorá je krvou všetkých farieb...
Na chrbte oslíka spolu s tebou, môžeme smerovať k maštali, kam kráčajú všetky bytosti, k maštali v ktorej sa v zábleskoch časopriestoru rodí večné dieťa.

Niet skutočného, celistvého človeka bez otvorenosti Transcendencii, niet živého Boha bez vtelenia, ktoré ho dosvedčuje.

Vtelenie sa nestalo „vtedy“ vtelenie pokračuje... Čosi dobré, nevinné, nepoškvrnené v nás naďalej hovorí áno tejto nepochopiteľnej Láske.

Jean Yves Leloup

A Boh povedal
Prorokuj k vetru, k vetru len, lebo len
Vietor bude počuť. A kosti pod ťarchou kobylky
pieseň cvrlikali a povedali

Pani tichostí
Nevzrušená i zdrvená
Rozorvaná i celkom celá
Ruža pamätania
Ruža zabúdania
Vyplienená i tá čo život dáva
Strápená i odpočinutá
Tá Ruža jediná
Záhradou je teraz
Kde všetky lásky skončia
Pominuteľná trýzeň
Lásky nesplnenej
Nad ňu väčšia trýzeň
Lásky naplnenej
Koniec nekonečnej
Púte ta kde konca niet
Ukončenie všetkého
Čo neukončiteľné je
Reč bez slova
Slovo mimo reč
Buď požehnaná Matka
Pre tú Záhradu
Kde všetky lásky skončia

T. S. Eliot Ash Wednesday

Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty: v tom je rovnosť – ktorá nemôže byť v žiadnom cite -, rovnosť všetkých, ktorí milujú – od toho najmenšieho, až k tomu najväčšiemu, a od toho, ktorého život, blažene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta a kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierneho: milovať všetkých ľudí

Martin Buber
Na ceste blahoslavenstiev

Uvedenie cyklu

Vlado Šimo, Daniel Pastirčák

Miesto a čas konania: Cukrová 4 o 19:00

Prichádza mi na um obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na prameň. Nestačí o prameni a o vode iba rozprávať, treba hĺbiť vlastnú studňu, dostať sa k živej vode, ktorá je celkom naspodku, no zároveň stúpa nahor, k nám. Hĺbením voda nevzniká, ale práve hĺbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou.

Jean Yves Leloup
Predstavenie nového cyklu
SPRIEVODCA LABYRINTOM BIBLIE
úvod do kritického čítania biblických knih - medzi duchom a literou

slovo Daniel Pastirčák

Musím priznať že prvých sto či dvesto strán toho rukopisu ma naozaj dostalo. Samá akcia, je tam proste všetko, čo dnešný čitateľ od dobrého príbehu čaká: Sex (v hojnej miere, vrátane cudzoložstva, sodomie i incestu) , a samozrejme vraždy, vojny, masakre a tak ďalej...
No ako som v čítaní pokračoval, došlo mi, že ide vlastne o istý druh antológie, zahŕňajúcej niekoľko autorov, a veľa – príliš veľa – poézie, celých pasáží, ktoré sú totálne sentimentálne a nudné a lamentácií, ktoré nedávajú žiadny zmysel. Výsledkom je monštruózna antológia. Zdá sa, že rukopis má pre každého niečo, tak že napokon nebude príťažlivý pre nikoho.
Získať práva od toľkých odlišných autorov, by bolo na ťažkú migrénu, pokiaľ samozrejme starosť o autorské práva na seba neprevezme editor sám. Mimochodom nikde v rukopise nie je meno editora uvedené, dokonca ani v obsahu. Možno je tu nejaký dôvod, prečo je jeho identita držaná v tajnosti .


Umberto Eco – Fiktívny posudok vydavateľa k rukopisu s názvom Biblia

Musíme od základu zmeniť naše názory na hebrejského patriarchu, keďže sme sa dozvedeli, v akých kultúrnych podmienkach strávil svoje ranné roky. Bol to obyvateľ veľkého mesta a dedič starej vysoko rozvinutej civilizácie. Domy svedčia o živote v konforte ba v prepychu.


Archeológ Leonard Woolley

Zdá sa mi veľkolepé, že Boh k nám hovoril zrozumiteľne, a že to slovo bolo pre všetky časy uložené v písomnom dokumente. Nestačí ho však prebehnúť očami a ústami, musíme sa ho pridŕžať, zotrvať v ňom, nechať sa ním preniknúť. Nie v duchu čírej zvedavosti, ale v skutočnej zbožnosti, musíme v ňom byť doma, musíme ním byť naplnení, zaspávať s ním a opäť sa s ním prebúdzať, musíme sa v ňom presvedčiť - a síce cvičením presvedčiť - o tom, že podľa Pavlových slov "Každé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné, že je skrz-naskrz chlebom, tým jediným, po čom lačnieme.(Paul Claudel - básnik Francúzskej moderny a diplomat 1868-1955)

Som presvedčený, že Biblia sa stáva tým krajšia, čím viac je pochopená, to znamená, že každé slovo, ktoré človek na seba zvláštnym spôsobom vztiahne, za určitých okolností, času a miestnej situácie, malo nejaký vlastný, zvláštny, bezprostredne individuálny vzťah.


J.W.Goethe
Z cyklu VIETOR VEJE KAM CHCE
meditácie nad Evanjeliom podľa Jána

homília Daniel Pastirčák

Od toho čo vidíme a
nejestvuje,
musíme ísť k tomu,
čo nevidíme a jestvuje

Sv. Ján z Kríža

Pokánie nie je niečo, čo by od nás Boh žiadal, skôr ako nás prijme, niečo čo by nám mohol prepáčiť, keby chcel; je to len popis toho, čo to znamená, vrátiť sa k nemu. Ak by sme od Boha žiadali, aby nás prijal bez toho, mohli by sme rovnako žiadať, aby nás nechal vrátiť sa bez návratu.

C. S. Lewis


Veľké tradície často uvažujú o duchovnej ceste ako o smerovaní k „miestu srdca“, k miestu, kde sa integrujú dispozície človeka – intelektuálne, afektívne i zmyslové, ale aj k „miestu Boha“, to znamená k miestu kontemplácie Absolútnej Skutočnosti, „takej, aká je“.
Celá askéza spočíva v pomalom očisťovaní srdca od jeho pút, od rozptyľujúcich a neblahých myšlienok, aby mohlo VIDIEŤ.


J. Y. Leloup